Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 11/2006 účinný od 01.02.2006

Platnosť od: 12.01.2006
Účinnosť od: 01.02.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vzdušná doprava, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD87DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 11/2006 účinný od 01.02.2006
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 11/2006 s účinnosťou od 01.02.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 ...

1.

Za § 4 sa vkladajú § 4a až 4d, ktoré znejú:

„§ 4a Na účely použitia ozbrojených síl na zabezpečovanie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13a až 13f znejú:

„13a) § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ...

2.

Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 19a Zrušovacie ustanovenie Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 59/2005 Z. ...

Čl. II

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 5 ods. 3 tretia veta znie: „Ak lietadlo nezmení dráhu letu alebo nepristane na určenom letisku, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1k znie:

„1k) Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“. ...

2.

V § 19 odsek 9 znie:

„(9) Oprávnenie leteckého personálu na vykonávanie jednotlivých druhov letov alebo činností ...

3.

V nadpise § 24 sa za slovo „techniky“ vkladajú slová „a leteckých pozemných zariadení“. ...

4.

§ 24 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane použijú aj na vydanie súhlasu na použitie leteckého ...

5.

V § 45 ods. 4 sa za slovo „letectve,“ vkladajú slová „o podmienkach ich vykonávania,“.

6.

V § 48 ods. 1 písmeno o) znie:

„o) vydáva súhlas na použitie leteckého pozemného zariadenia v civilnom letectve, vykonáva overovanie ...

7.

Za § 57b sa vkladá § 57c, ktorý znie:

„§ 57c Oprávnenia alebo iné povolenia na prevádzkovanie leteckých pozemných zariadení vydané ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore