Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 108/2022 účinný od 01.08.2022

Platnosť od: 05.04.2022
Účinnosť od: 01.08.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Medzinárodné právo súkromné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 108/2022 účinný od 01.08.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 108/2022 s účinnosťou od 01.08.2022

Legislatívny proces k zákonu 108/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 Zb., zákona ...

1.

V § 39 ods. 1 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo je občanom ...

2.

Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý znie:

„§ 39a (1) Ak súd cudzieho štátu alebo účastník konania za podmienok ustanovených v medzinárodnej zmluve ...

3.

Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý znie:

„§ 47a Ak podľa tohto oddielu nemá slovenský súd právomoc, môže si vo výnimočných prípadoch túto právomoc ...

4.

Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 48a Prekážka začatej veci (1) Začatie konania v cudzine nebráni, aby v tej istej veci prebiehalo ...

5.

Nadpis § 52 znie: „Verejné listiny“.

6.

V § 53 ods. 1 sa slová „ministerstva spravodlivosti“ nahrádzajú slovami „Ministerstva spravodlivosti ...

7.

V § 53 ods. 2 a § 54 sa slová „Ministerstva spravodlivosti“ nahrádzajú slovami „ministerstva spravodlivosti“. ...

8.

Nadpis nad § 55 sa presúva pod § 55 a § 55 znie:

„§ 55 Právna pomoc v styku s cudzinou (1) V konaní s medzinárodným prvkom slovenské justičné orgány ...

9.

§ 56 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Dožiadania cudzích orgánov § 56 (1) Slovenské justičné orgány poskytujú na dožiadanie cudzím orgánom ...

10.

Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý znie:

„§ 56a Cudzí zastupiteľský orgán alebo cudzí konzulárny orgán s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky ...

11.

§ 57 znie:

„§ 57 (1) Žiadaná právna pomoc sa poskytuje podľa slovenských predpisov; na žiadosť cudzieho orgánu ...

12.

§ 58 vrátane nadpisu znie:

„§ 58 Doručovanie písomností (1) Ak je písomnosť určená na doručenie adresátovi v Slovenskej republike ...

13.

Za § 58 sa vkladajú § 58a až 58g, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 58a Osobné doručenie (1) Ak dožadujúci orgán požiada o osobné doručenie písomnosti, justičný orgán ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...

14.

Nadpis nad § 59 znie: „Súčinnosť zastupiteľských orgánov a konzulárnych orgánov“.

15.

V § 62 písm. a) sa za slovo „notármi“ vkladá čiarka a slová „notárskymi kandidátmi“.

16.

V § 62a ods. 1 sa slová „osobitného predpisu1)“ nahrádzajú slovami „právne záväzného aktu Európskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

17.

V § 62a ods. 3 sa za slovo „žiadateľa“ vkladajú slová „bez zbytočného odkladu“.

18.

V § 67 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Cudzie rozhodnutie, ktoré nevyžaduje podľa tohto zákona, medzinárodnej zmluvy alebo právne záväzného ...

19.

V § 68b ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Návrh na neuznanie cudzieho rozhodnutia z dôvodu, že ...

20.

§ 68c sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak návrh podáva prokurátor podľa § 68b ods. 1, k návrhu nie je povinný pripojiť písomnosti uvedené ...

21.

V § 68g ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak je dôvodom na neuznanie cudzieho rozhodnutia rozpor ...

22.

V § 68h ods. 2 sa za slová „na konanie“ vkladajú slová „o návrhu na uznanie alebo neuznanie cudzieho ...

Čl. II

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z., zákona č. 350/2018 ...

§ 357 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p)
postúpení právomoci do cudziny.“.

Čl. III

Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 ...

1.

§ 112 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak ide o maloletého, ktorý nemá v Slovenskej republike bydlisko určené podľa odseku 1, a na konanie ...

2.

§ 124 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Súd, ktorý je miestne príslušný na konanie o návrat maloletého, ktorý bol neoprávnene premiestnený ...

3.

V § 250 ods. 2 druhá veta znie: „Ak cudzie súdne rozhodnutie o spôsobilosti na právne úkony nevyžaduje ...

4.

Doterajší text § 378 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Pri výkone cudzieho rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu súd pred alebo súčasne s vykonaním ...

5.

§ 390 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
to vyplýva z osobitného predpisu.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2022 okrem čl. I bodov 19 až 21, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore