Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 107/2018 účinný od 01.05.2018


Platnosť od: 13.04.2018
Účinnosť od: 01.05.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenské právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 107/2018 účinný od 01.05.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 107/2018 s účinnosťou od 01.05.2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. d) sa za slová „Hasičského a záchranného zboru,“ vkladajú slová „Horskej ...

2.

V § 2 ods. 2 sa slová „ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „ods. 1 a 3“.

3.

V § 11 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Zamestnávateľ uvedený v § 17 ods. 2 písm. c) oznamuje ministerstvu oslobodenie od výkonu ...

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.

4.

V § 13 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Zo záloh ozbrojených síl sa vyradí občan v deň prijatia do služobného pomeru profesionálneho ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

5.

V § 14 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) dosiahol plánovanú vojenskú hodnosť na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený, alebo ...

6.

V § 14 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i)
nie je oslobodený od výkonu mimoriadnej služby podľa § 17 ods. 1 alebo ods. 2,“.

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

7.

V § 14a ods. 1 sa slová „vojakom v zálohe zaradeným do aktívnych záloh (ďalej len „vojak ...

8.

V § 14b ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:

„d) kontaktné údaje a identifikačné údaje zamestnávateľa a číslo jeho účtu v banke alebo ...

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená f) až j).

Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:

„22b) § 139 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.“.

9.

V § 14b sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) svojím konaním narušil vážnosť ozbrojených síl alebo ohrozil dôveru v ozbrojené sily.“. ...

10.

§ 14c vrátane nadpisu znie:

„§ 14c Náležitosti vojaka v aktívnej zálohe (1) Vojakovi v aktívnej zálohe patrí a) motivačný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 25a a 25b znejú:

„25a) § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 25b) ...

11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.

12.

V § 14f ods. 1 písmeno a) znie:

„a) oznámiť veliteľovi vojenského útvaru zmenu v údajoch podľa § 14b ods. 2 písm. c) až ...

13.

V § 14f ods. 1 písm. c) sa za slovo „znemožňuje“ vkladajú slová „jeho zaradenie do aktívnych ...

14.

V § 14f ods. 1 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e) ktoré znejú:

„d) oznámiť veliteľovi vojenského útvaru zmenu, ak prestal spĺňať podmienky na zaradenie do ...

15.

V § 14f sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Vojak v aktívnej zálohe počas pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl podlieha ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

16.

V § 14f ods. 5 sa za slovo „disciplínu“ vkladá čiarka a slová „vojaka v aktívnej zálohe“ ...

17.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26b znie:

„26b) § 132, § 138, §140 až 150 zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. 125/2016 Z. z.“. ...

18.

Za § 14f sa vkladajú § 14fa a 14fb, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 14fa Neprítomnosť vojaka v aktívnej zálohe (1) Veliteľ vojenského útvaru ospravedlní neprítomnosť ...

19.

V § 14h ods. 1 sa za slová „§ 14c“ vkladajú slová „ods. 1“.

20.

V § 14i ods. 2 sa slová „ods. 3 písm. a) až d), g) až o) a r)“ nahrádzajú slovami „ods. ...

21.

V § 15 ods. 16 sa slová „aj odobratie odtlačkov prstov a biologickej vzorky, ak mu neboli odobraté“ ...

22.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17) Po prezentácii sa vojakovi mimoriadnej služby odoberú odtlačky prstov, ak mu neboli odobraté ...

23.

V § 15a ods. 2 a 3, § 15b ods. 4, § 15c ods. 1 až 3 a 5, § 15d ods. 3 písm. a) a b), § 15k ods. ...

24.

V § 15b ods. 2 úvodná veta znie:

„Vojaka mimoriadnej služby, ktorý vykonáva mimoriadnu službu vo vojenskom útvare uvedenom v § ...

25.

V § 15b ods. 3 úvodnej vete sa za slová „§ 2“ vkladajú slová „ods. 1“ a za slová „písm. ...

26.

V § 15d ods. 2 a § 20 ods. 1 písm. e) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

27.

V § 15d odsek 4 znie:

„(4) Po prepustení z výkonu mimoriadnej služby uloží osobný spis vojaka mimoriadnej služby ...

28.

V § 15d sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Po prepustení z výkonu mimoriadnej služby vojenský útvar osobnú kartu vojaka mimoriadnej ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

29.

V § 15d ods. 6 sa za slová „§ 2“ vkladajú slová „ods.1“.

30.

V § 17 ods. 3 sa za slová „ktorým vznikla branná povinnosť“ vkladajú slová „a neboli zaradení ...

31.

V § 17 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a Úradu vlády Slovenskej republiky“. ...

32.

§ 18 vrátane nadpisu znie:

„§ 18 Osobná identifikačná karta a kovový identifikačný štítok (1) Vojakovi mimoriadnej služby ...

33.

V § 21 odsek 1 znie:

„(1) Na konania podľa § 6, § 10 ods. 20, § 12, § 15 ods. 7, § 16 ods. 3, § 19 a 20a sa vzťahuje ...

34.

V § 21 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Prezident Slovenskej republiky v konaniach podľa § 6 ods. 3 a § 19 ods. 5 rozhoduje výlučne ...

Doterajšie odseky 2 až 20 sa označujú ako odseky 4 až 22.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti ...

35.

V § 21 ods. 5 úvodnej vete sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

36.

V § 21 ods. 5 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e)
fotografiu,“.

Doterajšie písmená e) až u) sa označujú ako písmená f) až v).

37.

V § 21 ods. 5 písm. n) sa slová „odseku 16“ nahrádzajú slovami „odseku 19“.

38.

V § 21 ods. 6 sa slová „v odseku 3 písm. a) až d), h), k), m) a n)“ nahrádzajú slovami „v ...

39.

V § 21 ods. 7 a 9 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

40.

V § 21 ods. 8 sa slová „v odseku 3 písm. a) až d), i), o) a q)“ nahrádzajú slovami „v odseku ...

41.

V § 21 ods. 16 sa nad slovo „veteránom“ umiestňuje odkaz 34aaa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34aaa znie:

„34aaa) Zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. ...

42.

V § 21 ods. 16 sa slová „odseky 12 a 13“ nahrádzajú slovami „odseky 14 a 15“.

43.

V § 21 sa odsek 17 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
vojnovému veteránovi.“.

44.

V § 21 sa za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý znie:

„(18) Osobe, ktorej možno povoliť nosenie vojenskej rovnošaty, poskytne ministerstvo pri mimoriadnom ...

Doterajšie odseky 18 až 22 sa označujú ako odseky 19 až 23.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34ad znie:

„34ad) § 5a zákona č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom ...

45.

V § 21 ods. 21 sa slová „jeho priemerného príjmu podľa posledného daňového priznania.34a)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a sa vypúšťa.

46.

Za § 22b sa vkladá § 22ba, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 22ba Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018 Dohody o zaradení do aktívnych záloh ...

47.

Prílohy č. 3 a 4 sa vypúšťajú.

Čl. II

Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení zákona ...

V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Okresný úrad v sídle kraja vykonáva úkony v konaniach podľa § 6 až 8 a 11 výlučne v ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

„35a) § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti ...

Čl. III

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 79 ods. 1 sa za slová „podľa § 77 ods. 1 písm. a)“ vkladajú slová „a c)“.

2.

V § 167 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky ...

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 11.

3.

V § 167 ods. 4 a 7 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „alebo odseku 3“.

4.

V § 167 ods. 10 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

5.

V § 167 odsek 11 znie:

„(11) Výšku zahraničného príspevku v závislosti od miesta vyslania a od vojenskej hodnosti plánovanej ...

6.

§ 198 vrátane nadpisu znie:

„§ 198 Náhrada cestovných výdavkov na návštevu rodiny (1) Profesionálnemu vojakovi v dočasnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 111a znie:

„111a) § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 ...

7.

Za § 235 sa vkladá § 235a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 235a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018 (1) Profesionálnemu vojakovi, ...

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2018.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore