Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 107/2018 účinný od 01.05.2018

Platnosť od: 13.04.2018
Účinnosť od: 01.05.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenské právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 107/2018 účinný od 01.05.2018
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 107/2018 s účinnosťou od 01.05.2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. d) sa za slová „Hasičského a záchranného zboru,“ vkladajú slová „Horskej ...

2.

V § 2 ods. 2 sa slová „ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „ods. 1 a 3“.

3.

V § 11 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Zamestnávateľ uvedený v § 17 ods. 2 písm. c) oznamuje ministerstvu oslobodenie od výkonu ...

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.

4.

V § 13 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Zo záloh ozbrojených síl sa vyradí občan v deň prijatia do služobného pomeru profesionálneho ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

5.

V § 14 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) dosiahol plánovanú vojenskú hodnosť na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený, alebo ...

6.

V § 14 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i)
nie je oslobodený od výkonu mimoriadnej služby podľa § 17 ods. 1 alebo ods. 2,“.

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

7.

V § 14a ods. 1 sa slová „vojakom v zálohe zaradeným do aktívnych záloh (ďalej len „vojak ...

8.

V § 14b ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:

„d) kontaktné údaje a identifikačné údaje zamestnávateľa a číslo jeho účtu v banke alebo ...

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená f) až j).

Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:

„22b) § 139 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.“.

9.

V § 14b sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) svojím konaním narušil vážnosť ozbrojených síl alebo ohrozil dôveru v ozbrojené sily.“. ...

10.

§ 14c vrátane nadpisu znie:

„§ 14c Náležitosti vojaka v aktívnej zálohe (1) Vojakovi v aktívnej zálohe patrí a) motivačný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 25a a 25b znejú:

„25a) § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 25b) ...

11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.

12.

V § 14f ods. 1 písmeno a) znie:

„a) oznámiť veliteľovi vojenského útvaru zmenu v údajoch podľa § 14b ods. 2 písm. c) až ...

13.

V § 14f ods. 1 písm. c) sa za slovo „znemožňuje“ vkladajú slová „jeho zaradenie do aktívnych ...

14.

V § 14f ods. 1 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e) ktoré znejú:

„d) oznámiť veliteľovi vojenského útvaru zmenu, ak prestal spĺňať podmienky na zaradenie do ...

15.

V § 14f sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Vojak v aktívnej zálohe počas pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl podlieha ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

16.

V § 14f ods. 5 sa za slovo „disciplínu“ vkladá čiarka a slová „vojaka v aktívnej zálohe“ ...

17.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26b znie:

„26b) § 132, § 138, §140 až 150 zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. 125/2016 Z. z.“. ...

18.

Za § 14f sa vkladajú § 14fa a 14fb, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 14fa Neprítomnosť vojaka v aktívnej zálohe (1) Veliteľ vojenského útvaru ospravedlní neprítomnosť ...

19.

V § 14h ods. 1 sa za slová „§ 14c“ vkladajú slová „ods. 1“.

20.

V § 14i ods. 2 sa slová „ods. 3 písm. a) až d), g) až o) a r)“ nahrádzajú slovami „ods. ...

21.

V § 15 ods. 16 sa slová „aj odobratie odtlačkov prstov a biologickej vzorky, ak mu neboli odobraté“ ...

22.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17) Po prezentácii sa vojakovi mimoriadnej služby odoberú odtlačky prstov, ak mu neboli odobraté ...

23.

V § 15a ods. 2 a 3, § 15b ods. 4, § 15c ods. 1 až 3 a 5, § 15d ods. 3 písm. a) a b), § 15k ods. ...

24.

V § 15b ods. 2 úvodná veta znie:

„Vojaka mimoriadnej služby, ktorý vykonáva mimoriadnu službu vo vojenskom útvare uvedenom v § ...

25.

V § 15b ods. 3 úvodnej vete sa za slová „§ 2“ vkladajú slová „ods. 1“ a za slová „písm. ...

26.

V § 15d ods. 2 a § 20 ods. 1 písm. e) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

27.

V § 15d odsek 4 znie:

„(4) Po prepustení z výkonu mimoriadnej služby uloží osobný spis vojaka mimoriadnej služby ...

28.

V § 15d sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Po prepustení z výkonu mimoriadnej služby vojenský útvar osobnú kartu vojaka mimoriadnej ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

29.

V § 15d ods. 6 sa za slová „§ 2“ vkladajú slová „ods.1“.

30.

V § 17 ods. 3 sa za slová „ktorým vznikla branná povinnosť“ vkladajú slová „a neboli zaradení ...

31.

V § 17 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a Úradu vlády Slovenskej republiky“. ...

32.

§ 18 vrátane nadpisu znie:

„§ 18 Osobná identifikačná karta a kovový identifikačný štítok (1) Vojakovi mimoriadnej služby ...

33.

V § 21 odsek 1 znie:

„(1) Na konania podľa § 6, § 10 ods. 20, § 12, § 15 ods. 7, § 16 ods. 3, § 19 a 20a sa vzťahuje ...

34.

V § 21 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Prezident Slovenskej republiky v konaniach podľa § 6 ods. 3 a § 19 ods. 5 rozhoduje výlučne ...

Doterajšie odseky 2 až 20 sa označujú ako odseky 4 až 22.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti ...

35.

V § 21 ods. 5 úvodnej vete sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

36.

V § 21 ods. 5 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e)
fotografiu,“.

Doterajšie písmená e) až u) sa označujú ako písmená f) až v).

37.

V § 21 ods. 5 písm. n) sa slová „odseku 16“ nahrádzajú slovami „odseku 19“.

38.

V § 21 ods. 6 sa slová „v odseku 3 písm. a) až d), h), k), m) a n)“ nahrádzajú slovami „v ...

39.

V § 21 ods. 7 a 9 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

40.

V § 21 ods. 8 sa slová „v odseku 3 písm. a) až d), i), o) a q)“ nahrádzajú slovami „v odseku ...

41.

V § 21 ods. 16 sa nad slovo „veteránom“ umiestňuje odkaz 34aaa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34aaa znie:

„34aaa) Zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. ...

42.

V § 21 ods. 16 sa slová „odseky 12 a 13“ nahrádzajú slovami „odseky 14 a 15“.

43.

V § 21 sa odsek 17 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
vojnovému veteránovi.“.

44.

V § 21 sa za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý znie:

„(18) Osobe, ktorej možno povoliť nosenie vojenskej rovnošaty, poskytne ministerstvo pri mimoriadnom ...

Doterajšie odseky 18 až 22 sa označujú ako odseky 19 až 23.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34ad znie:

„34ad) § 5a zákona č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom ...

45.

V § 21 ods. 21 sa slová „jeho priemerného príjmu podľa posledného daňového priznania.34a)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a sa vypúšťa.

46.

Za § 22b sa vkladá § 22ba, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 22ba Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018 Dohody o zaradení do aktívnych záloh ...

47.

Prílohy č. 3 a 4 sa vypúšťajú.

Čl. II

Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení zákona ...

V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Okresný úrad v sídle kraja vykonáva úkony v konaniach podľa § 6 až 8 a 11 výlučne v ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

„35a) § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti ...

Čl. III

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 79 ods. 1 sa za slová „podľa § 77 ods. 1 písm. a)“ vkladajú slová „a c)“.

2.

V § 167 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky ...

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 11.

3.

V § 167 ods. 4 a 7 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „alebo odseku 3“.

4.

V § 167 ods. 10 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

5.

V § 167 odsek 11 znie:

„(11) Výšku zahraničného príspevku v závislosti od miesta vyslania a od vojenskej hodnosti plánovanej ...

6.

§ 198 vrátane nadpisu znie:

„§ 198 Náhrada cestovných výdavkov na návštevu rodiny (1) Profesionálnemu vojakovi v dočasnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 111a znie:

„111a) § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 ...

7.

Za § 235 sa vkladá § 235a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 235a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018 (1) Profesionálnemu vojakovi, ...

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2018.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore