Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. 105/2004 účinný od 01.01.2015


Platnosť od: 28.02.2004
Účinnosť od: 01.01.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST22 JUD712 DS17 EU PP16 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. 105/2004 účinný od 01.01.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 105/2004 s účinnosťou od 01.01.2015 na základe 530/2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. sa mení a ...

1.

V § 2 odsek 5 znie:

„(5) Výrobcom na účely tohto zákona sa rozumie a) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába ...

2.

Slovo „prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare sa v celom texte zákona nahrádza slovom „výrobca“ ...

3.

V § 3 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Povolenie neoprávňuje na prevádzkovanie liehovarníckeho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 23 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 ...

4.

V § 3 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí v prípade liehovarníckeho závodu podľa ...

5.

V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno o).

Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno o).

6.

V § 3 ods. 6 písm. c) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí v prípade liehovarníckeho závodu podľa ...

7.

V § 4 ods. 1 sa slová „daňovému riaditeľstvu a Ministerstvu financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú ...

8.

V § 6 ods. 3 sa slová „daňové riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „colné riaditeľstvo“.

9.

V § 7 ods. 1 písm. l) sa slovo „daňové“ nahrádza slovom „colné“.

10.

V § 8 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Povolenie neoprávňuje na prevádzkovanie liehovarníckeho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a)
§ 19 zákona č. 105/2004 Z. z.“.

11.

V § 8 ods. 5 sa slová „Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu“ nahrádzajú slovami „Výrobca v liehovarníckom ...

12.

V § 8 ods. 6 sa slová „Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu“ nahrádzajú slovami „Výrobca v liehovarníckom ...

13.

V § 9 odsek 7 znie:

„(7) Normy strát liehu v liehovarníckych závodoch a u ostatných spracovateľov liehu pre jednotlivé druhy ...

14.

§ 10, 11 a 12 sa vypúšťajú.

15.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole vykonávanej podľa osobitného predpisu27a) zistí ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:

„27a)
§ 45 zákona č. 105/2004 Z. z.“.

16.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

„§ 15a (1) Povolenia na zloženie denaturačného prostriedku alebo zmesi denaturačných prostriedkov určených ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 s výnimkou čl. I § 1 až 50, § 52 a článku II, ktoré nadobúdajú ...

Rudolf Schuster v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 Obchodného zákonníka.
 • 1a)  Článok 299 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002) v platnom znení. ...
 • 1aa)  Čl. 299 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321 E, 29. 12. 2006) v platnom ...
 • 1b)  Čl. 84 bod 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný ...
 • 2)  § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.
 • 2a)  Príloha č. 24 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 2aa)  Čl. 79 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
 • 2b)  Zákon č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.Vyhláška č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších ...
 • 2c)  § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
 • 2d)  Príloha č. 72 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. v znení vyhlášky č. 171/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej ...
 • 3)  Príloha č. 16 tretia časť k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ...
 • 3a)  § 115 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 4)  § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní ...
 • 5)  Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 5a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. ...
 • 5b)  Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 5c)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, ...
 • 5d)  Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ...
 • 6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 3199/93 z 22. novembra 1993 o vzájomnom uznávaní postupov úplnej denaturácie ...
 • 7)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších ...
 • 8)  § 9 ods. 7 zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov. ...
 • 9)  § 19 ods. 8 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 23/2002 ...
 • 10)  Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 11)  Napríklad Občiansky zákonník, § 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších ...
 • 12)  Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí ...
 • 13)  Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Úradný ...
 • 15)  § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
 • 15a)  § 2 ods. 2 písm. m) zákona č. 467/2002 Z. z.
 • 15b)  Nariadenie Komisie (ES) č. 3199/93 z 22. novembra 1993 o vzájomnom uznávaní postupov úplnej denaturácie ...
 • 15c)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ...
 • 15d)  Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva ...
 • 16)  Napríklad § 4 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 16a)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 206/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 16aa)  § 2 písm. a) zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a ...
 • 17)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 Z. z. o ...
 • 18)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania ...
 • 19a)  Napríklad § 19 ods. 6 písm. b) a ods. 8 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. ...
 • 19b)  § 16 zákona č. 530/2011 Z. z.
 • 19c)  § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.
 • 19d)  Napríklad § 7, 8 a 40 zákona č. 530/2011 Z. z.
 • 19e)  § 13 ods. 7 zákona č. 530/2011 Z. z.
 • 19f)  § 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.
 • 20)  Príloha č. 48 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 ...
 • 21)  § 459a zákona č. 238/2001 Z. z. v znení zákona č. 464/2003 Z. z.§ 65b zákona Slovenskej národnej rady ...
 • 21b)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 226/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 22)  Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína.
 • 23)  § 14a a 70 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 2 ods. 3 písm. i) zákona č. 467/2002 Z. z.
 • 26)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších ...
 • 27)  Zákon č. 467/2002 Z. z.
 • 29)  § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z.
 • 30)  § 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z.
 • 31a)  § 2 ods. 3 písm. k) zákona č. 467/2002 Z. z.
 • 31b)  § 2 ods. 3 písm. j) zákona č. 467/2002 Z. z.
 • 31c)  § 2 ods. 3 písm. h) zákona č. 467/2002 Z. z.
 • 31d)  § 2 ods. 3 písm. l) zákona č. 467/2002 Z. z.
 • 32)  § 19 zákona č. 431/2002 Z. z.§ 39 Obchodného zákonníka.
 • 32a)  § 58 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 8a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri ...
 • 33)  § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 34)  Napríklad zákon č. 238/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ...
 • 34a)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy ...
 • 34b)  Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, ...
 • 34c)  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 35)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente pri ...
 • 36)  Dohoda o voľnom obchode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskym združením voľného ...
 • 37)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 ustanovujúce Colný zákonník spoločenstva (Úradný ...
 • 38)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1982 Zb. o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru ...
 • 39)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 89/1963 Zb. o Colnom dohovore o karnetoch E. C. S. pre obchodné ...
 • 40)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 40a)  Čl. 161 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
 • 40b)  Čl. 4 bod 4c nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
 • 40c)  Čl. 4 bod 4d nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
 • 40d)  Čl. 66 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
 • 41)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu ...
 • 42)  Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva.Zákon č. 104/2004 Z. z.Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej ...
 • 42a)  § 33 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 42b)  § 57 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 43)  § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  § 45 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 45)  § 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 46)  Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní ...
 • 46a)  Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 46b)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 46c)  § 14a ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 47)  § 2 ods. 2 písm. p) zákona č. 467/2002 Z. z.
 • 48)  § 29 zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 49)  § 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 49a)  Zákon č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.Vyhláška Ministerstva ...
 • 50)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente pri ...
 • 51)  § 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore