Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov 104/2010 účinný od 01.01.2011

Platnosť od: 27.03.2010
Účinnosť od: 01.01.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Ťažba, baníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD33DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov 104/2010 účinný od 01.01.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 104/2010 s účinnosťou od 01.01.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona ...

1.

V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) dokumentáciou, v prípade návrhu na použitie technológie kyanidového lúhovania alebo návrhu ...

2.

§ 28 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Obec, v ktorej katastrálnom území sa dobývací priestor nachádza, nie je povinná priložiť ...

3.

V § 30 ods. 5 v druhej vete sa za slová „kyanidového lúhovania“ vkladajú slová „alebo na ...

4.

V § 30 ods. 5 v tretej vete sa slová „túto technológiu“ nahrádzajú slovami „tieto technológie“. ...

5.

V § 30 ods. 6 písm. a) sa slovo „technológie“ nahrádza slovom „technológií“ a slovo „ktorej“ ...

6.

V § 30 ods. 6 písm. b) sa za slová „kyanidového lúhovania“ vkladá bodkočiarka a pripájajú ...

7.

V § 30 ods. 6 písmeno c) znie:

„c) súhlasné stanovisko obce, v katastrálnom území ktorej 1. sa má použiť spracovanie, respektíve ...

8.

V § 30 ods. 6 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) súhlasné stanovisko obcí bezprostredne susediacich s obcou uvedenou v písmene c) tohto odseku,“. ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

9.

V § 30 ods. 6 písm. e) v prvej vete sa za slová „písmene c)“ vkladajú slová „a d)“ a v ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore