Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 103/2010 účinný od 01.05.2010

Platnosť od: 27.03.2010
Účinnosť od: 01.05.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Nehnuteľnosti, Kataster nehnuteľností
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD247DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 103/2010 účinný od 01.05.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 103/2010 s účinnosťou od 01.05.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 173/2004 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 669/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z. a zákona č. 304/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
V katastri sa spravidla nezapisujú inžinierske stavby a drobné stavby;1b) tieto sú v katastri zobrazené na katastrálnej mape parcelným číslom pozemku, na ktorom je stavba postavená, alebo mapovou značkou a sú označené kódom druhu pozemku a kódom spôsobu využívania pozemku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b)
§ 43a ods. 3 a § 139b ods. 6 a 7 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

2.
V § 8 ods. 3 sa za slovom „je“ vypúšťa slovo „archívnym“.
3.
V § 8 ods. 4 sa za slovom „sú“ vypúšťa slovo „archívne“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

4.
V § 21 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

5.
V § 22 ods. 3 sa slová „nachádzajúcich sa vo viacerých územných obvodoch správ katastra“ nahrádzajú slovami „nachádzajúcich sa v územnom obvode viacerých správ katastra“.
6.
V § 23 odsek 2 znie:

„(2)
Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a podpísané zaručeným elektronickým podpisom; ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá zaručený elektronický podpis opatrený časovou pečiatkou.7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a)
§ 40 ods. 4 a 5 Občianskeho zákonníka a § 9 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2008 Z. z.“.

7.
V § 23 sa vypúšťa odsek 3.
8 . V § 30 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo oprávnená osoba podľa osobitného predpisu“.
9.
Doterajší text § 31b sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 1 písm. d), e) a g) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 1 písm. d) sa vyznačí v spise.“.

10. V § 34 ods. 1 na konci sa pripája táto veta: „Záznamom sa zapisuje i zmena poradia záložných práv z dohody záložných veriteľov o poradí ich záložných práv rozhodujúcom na ich uspokojenie.“.

„10eb)
§ 44a a 159a Občianskeho súdneho poriadku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10eb znie:

12.
V § 35 sa vypúšťa odsek 3.
13.
V § 42 ods. 2 písmeno c) znie:

„c)
nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ alebo parcela registra „E“, druhu pozemku a výmery pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku.“.

14.
V § 42 odsek 4 znie:

„(4)
Ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, vykoná sa jej oprava dodatkom k zmluve alebo doložkou na zmluve, ak s tým účastníci súhlasia. V doložke sa uvedie nesprávnosť, správne znenie s vyznačením dátumu vykonania opravy, podpisy účastníkov zmluvy, ako aj podpis konajúceho zamestnanca a odtlačok okrúhlej pečiatky.“.

15.
V § 42 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

16.
V § 42 ods. 5 sa slová „odsekov 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.
17.
V § 46 ods. 4 na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa nepreukáže niečo iné.“.
18.
V § 67c ods. 1 sa za slová „orgánov ochrany lesného pôdneho fondu“ vkladá čiarka a slová „obvodného úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza“.
19.
V § 69 ods. 4 na konci sa pripája táto veta: „Výpis z listu vlastníctva alebo kópiu listu vlastníctva s označením, že na liste vlastníctva je plomba o zmene práva k nehnuteľnosti, správa katastra vydá vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe alebo osobe oprávnenej podľa osobitného predpisu.10b)“.
20.
V § 70 ods. 2 na konci sa pripája táto veta: „Záväzným údajom katastra nie je druh pozemku evidovaného ako parcela registra „E“.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore