Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 103/2010 účinný od 01.05.2010

Platnosť od: 27.03.2010
Účinnosť od: 01.05.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Nehnuteľnosti, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD247DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 103/2010 účinný od 01.05.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 103/2010 s účinnosťou od 01.05.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...

1.

V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) V katastri sa spravidla nezapisujú inžinierske stavby a drobné stavby;1b) tieto sú v katastri ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b) § 43a ods. 3 a § 139b ods. 6 a 7 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

2.

V § 8 ods. 3 sa za slovom „je“ vypúšťa slovo „archívnym“.

3.

V § 8 ods. 4 sa za slovom „sú“ vypúšťa slovo „archívne“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

4.

V § 21 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

5.

V § 22 ods. 3 sa slová „nachádzajúcich sa vo viacerých územných obvodoch správ katastra“ ...

6.

V § 23 odsek 2 znie:

„(2) Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a podpísané ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) § 40 ods. 4 a 5 Občianskeho zákonníka a § 9 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise ...

7.

V § 23 sa vypúšťa odsek 3.

8 . V § 30 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo oprávnená osoba podľa osobitného predpisu“. ...

9.

Doterajší text § 31b sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 1 písm. d), e) a g) sa nemožno odvolať. ...

10. V § 34 ods. 1 na konci sa pripája táto veta: „Záznamom sa zapisuje i zmena poradia záložných ...

„10eb)
§ 44a a 159a Občianskeho súdneho poriadku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10eb znie:

12.

V § 35 sa vypúšťa odsek 3.

13.

V § 42 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, pozemku podľa parcelného čísla evidovaného ...

14.

V § 42 odsek 4 znie:

„(4) Ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby v písaní alebo počítaní alebo iné ...

15.

V § 42 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

16.

V § 42 ods. 5 sa slová „odsekov 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.

17.

V § 46 ods. 4 na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa nepreukáže ...

18.

V § 67c ods. 1 sa za slová „orgánov ochrany lesného pôdneho fondu“ vkladá čiarka a slová ...

19.

V § 69 ods. 4 na konci sa pripája táto veta: „Výpis z listu vlastníctva alebo kópiu listu vlastníctva ...

20.

V § 70 ods. 2 na konci sa pripája táto veta: „Záväzným údajom katastra nie je druh pozemku ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore