Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník 103/1990 účinný od 01.05.1990 do 14.05.1990


Platnosť od: 23.04.1990
Účinnosť od: 01.05.1990
Účinnosť do: 14.05.1990
Autor: Chyba údajov
Oblasť: Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník 103/1990 účinný od 01.05.1990 do 14.05.1990
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 103/1990 s účinnosťou od 01.05.1990

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník

Federálne zhromaždenie Česko-slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Čl. I

Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1.

Preambula sa vypúšťa s výnimkou posledného odseku. Posledný odsek sa začína slovami „Vychádzajúc ...

2.

Články I až X včítane nadpisu sa vypúšťajú.

3.

§ 1 včítane odkazu 1) znie:

„§ 1 (1) Hospodársky zákonník upravuje vzťahy vznikajúce pri podnikateľskej činnosti právnických ...

4.

Nadpis nad § 2 sa vypúšťa.

5.

§ 2 až 5 znejú:

„§ 2 Podnikateľskou činnosťou sa rozumie trvalé prevádzkovanie výroby, obchodu alebo poskytovanie ...

6.

§ 6 a 7 sa vypúšťajú.

7.

Nadpis tretej hlavy znie: „VLASTNÍCKE VZŤAHY“.

8.

§ 8 sa vypúšťa.

9.

§ 9 sa vypúšťa.

10.

§ 9a znie:

„§ 9a Majetkom organizácie sa rozumejú veci, ku ktorým má organizácia vlastnícke právo alebo ...

11.

V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú slová „pokiaľ zákon neustanovuje inak“.

12.

V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ustanovenie predchádzajúceho odseku sa nevzťahuje na prípady nútených a zákonných licencií.“. ...

13.

V § 11 sa v odsekoch 1 a 2 vypúšťajú slová „ socialistického spoločenského“ a v odseku ...

14.

§ 12 ods. 1 znie:

„(1) Vec môže byť súčasne vo vlastníctve viacerých organizácií, prípadne organizácií a ...

15.

§ 14 a 16 sa vypúšťajú.

16.

§ 18 znie:

„§ 18 Organizácia je oprávnená určiť, ktoré vnútorné organizačné jednotky sa zapíšu do ...

17.

§ 18a ods. 2 znie:

„(2) Organizácie môžu vykonávať aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenarušia plnenie ...

18.

§ 20 až 24 včítane nadpisov znejú:

„Piata hlava PRÁVNE ÚKONY § 20 Všeobecné ustanovenia (1) Právnym úkonom je každé konanie ...

19.

Za § 24 sa vkladajú nové § 24a až 24m, ktoré znejú:

„§ 24a (1) Za písomnú formu sa považujú aj telegrafické a ďalekopisné oznámenia a prejavy ...

20.

§ 25 sa vypúšťa a pod § 25a sa vkladá nadpis „Účinnosť zmluvy“.

21.

Zrušuje sa druhá hlava druhej časti.

22.

Nadpis štvrtej hlavy druhej časti znie:

„VLASTNÍCTVO ŠTÁTU A PRÁVO HOSPODÁRENIA S NÁRODNÝM MAJETKOM“.

23.

§ 64 ods. 1 znie:

„(1) Národným majetkom sú veci vo vlastníctve štátu, majetkové práva štátu a majetkové ...

24.

V § 65 ods. 2 sa číslovanie odkazu v texte a číslovanie poznámky pod čiarou mení z číslovky ...

25.

§ 74a sa vypúšťa.

26.

V § 74c sa za slová „§ 66“ vkladajú slová „§ 69 ods. 3,“.

27.

V § 75 písm. a) a c) znejú:

„a) podmienky, za ktorých sú štátne podniky povinné uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva alebo ...

29.

§ 94 sa vypúšťa.

30.

V § 97 prvá veta sa vypúšťa.

31.

§ 98 sa vypúšťa.

32.

§ 99 ods. 1 znie:

„(1) Občianske združenia hospodária s vlastným majetkom; môžu tiež hospodáriť s majetkom, ...

33.

Za štvrtú časť sa vkladajú nové časti štvrtá A až štvrtá C, ktoré znejú:

„ŠTVRTÁ A ČASŤ OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI Spoločné ustanovenia § 106a (1) Fyzické osoby môžu ...

34.

§ 107 ods. 1 až 4 znejú:

„§ 107 (1) Do podnikového registra sa zapisujú štátne podniky, družstevné organizácie, spoločné ...

35.

§ 108 ods. 1 znie:

„(1) Do podnikového registra sa zapisuje spôsob založenia alebo zriadenia organizácie (právnickej ...

36.

§ 108 ods. 4 včítane odkazu 2) znie:

„(4) U právnických osôb a u podnikateľov oprávnených vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť ...

37.

§ 108 ods. 5 znie:

„(5) Pri národných výboroch, ktoré prevádzkujú podnikateľskú činnosť v drobných prevádzkárňach ...

38.

V § 108 ods. 7 sa na konci pripája veta: „Pri obchodných spoločnostiach sa do podnikového registra ...

39.

§ 109 ods. 1 znie:

„(1) Návrh na zápis do podnikového registra podáva zakladateľ alebo ten, ktorého sa zápis týka“. ...

40.

V § 109 ods. 4 sa na konci pripájajú slová „alebo v lehote ustanovenej osobitným predpisom.“. ...

41.

Za § 111 sa vkladajú nové § 111a a 111b, ktoré včítane odkazu 3) znejú:

„§ 111a (1) Podnikateľ, u ktorého osobitný predpis3) ustanovuje povinnosť zápisu do podnikového ...

42.

V § 112 ods. 3 sa za slovom „organizácií“ vkladajú slová „a podnikateľov“ a na konci sa ...

43.

§ 113 až 114a sa vypúšťajú.

44.

V § 115 ods. 2 sa vypúšťajú slová „včítane záväzne ukladaných štátnych zákaziek“.

45.

§ 116 a 117 sa vypúšťajú.

46.

§ 118 ods. 1 znie:

(1)

Orgány hospodárskeho riadenia môžu vo svojej pôsobnosti uložiť organizáciám záväzky, ich ...

47.

Nadpis nad § 119 znie: „Zásady hospodárskej súťaže“.

48.

V § 119 sa vypúšťajú odseky 1 a 2 a v odseku 3 sa vypúšťa posledná veta. Zároveň sa zrušuje ...

49.

V § 119a sa vypúšťajú odseky 2 až 4. Zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

50.

Za § 119a sa vkladajú nové § 119b až 119e, ktoré znejú:

„§ 119b (1) Organizácie nesmú zneužívať svoje hospodárske postavenie na získanie neoprávnených ...

51.

V § 122 sa vypúšťajú slová „§ 15 alebo“.

52.

§ 125 ods. 2 písm. a) znie:

„a)
ak podkladom je plánovaný akt,“.

53.

V § 125 sa v odseku 3 dopĺňa nové písmeno d), ktoré znie:

„d) bol odvolaný príkaz na sistáciu (§ 126 ) a s ohľadom na jej dobu treba upraviť obsah záväzku.“. ...

54.

V § 125 ods. 7 sa na konci prvej vety pripájajú slová „alebo nepreukázal, že sa mu poskytla ...

55.

§ 126 znie:

„§ 126 (1) Ak organizácie dohodnú alebo právny predpis ustanovuje prípady, keď oprávnená organizácia ...

56.

V § 129b ods. 1 sa slová „(§ 24 ods. 1)“ nahrádzajú slovami „(§ 21 ods. 1)“.

57.

Za § 129b sa vkladá nový tretí A oddiel, ktorý znie:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-1.oddiel-treti-a

Tretí A oddiel
Zabezpečenie záväzkov Záložné právo
§ 129c
(1)

Záložné právo umožňuje, aby oprávnená organizácia v prípade, že záväzok nebude včas splnený, ...

(2)

Ak je záložným právom zabezpečená nepeňažná pohľadávka, predpokladá sa, že do výšky jej ...

(3)

Ak niekto prevezme zmluvne vec, na ktorej viazne záložné právo, je viazaný popri pôvodnom dlžníkovi ...

§ 129d
(1)

Záložné právo vzniká na základe zmluvy alebo priamo zo zákona.

(2)

V zmluve o zriadení záložného práva musí byť určený predmet záložného práva (záloh) a ...

(3)

Na základe zmluvy vzniká záložné právo

a)

pri hnuteľných veciach odovzdaním veci záložnému veriteľovi (oprávnenej organizácii),

b)

pri nehnuteľnostiach zápisom záložného práva v evidencii nehnuteľností.

§ 129e
(1)

Ak niekto založí cudziu vec bez súhlasu vlastníka alebo organizácie, ktorej prislúcha k veci iné ...

(2)

Záložné právo sa vzťahuje na založenú vec, na jej príslušenstvo i na prírastky veci.

§ 129f
Práva a povinnosti strán
(1)

Príjemca hnuteľného zálohu je povinný vydať záložnému dlžníkovi záložný list, v ktorom ...

(2)

Ak k odovzdaniu hnuteľného zálohu nedošlo a ak nejde o záložné právo vznikajúce zo zákona, ...

(3)

Zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti i jeho zánik musia byť zapísané na žiadosť vlastníka ...

(4)

Záložný veriteľ má právo záloh mať u seba po dobu trvania záložného práva, nesmie ho však ...

(5)

Záložný veriteľ má proti záložnému dlžníkovi právo na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli ...

(6)

Záložný dlžník môže záloh po dohode so záložným veriteľom zameniť za niečo iné.

§ 129g
(1)

Ak vyjde najavo, že hodnota zálohu už nepostačuje na úhradu pohľadávky záložného veriteľa ...

(2)

Ak nie je zabezpečená pohľadávka v určenej dobe splnená, môže sa záložný veriteľ domáhať ...

(3)

Záložný veriteľ môže navrhnúť hospodárskej arbitráži predaj zálohu.

(4)

Záložný veriteľ môže, ak má záloh u seba a ak tak bolo písomne dojednané, záloh predať za ...

(5)

Záložný veriteľ sa môže domáhať uspokojenia zo zálohu, aj keď je zabezpečená pohľadávka ...

(6)

Ak je k tej istej veci zriadené viac záložných práv, prednostne sa uspokojí staršie právo. K ...

§ 129h
(1)

Záložné právo zaniká, ak zanikne zebezpečená pohľadávka alebo ak záložný dlžník zloží ...

(2)

Záložné právo takisto zaniká, ak zanikne záloh, ak sa oprávnený vzdá záložného práva alebo ...

§ 129i
(1)

Neplatné sú dohody, ktorými sa ukladá záložnému dlžníkovi viac povinností, než zákon dovoľuje; ...

(2)

Ak je tá istá pohľadávka zabezpečená niekoľkými vecami, má záložný veriteľ právo domáhať ...

Zádržné právo
§ 129j
(1)

Organizácia, ktorá je inak povinná vydať hnuteľnú vec, ktorú má z vôle povinnej organizácie ...

(2)

Zádržné právo neprislúcha organizácii, ktorej oprávnená organizácia pri odovzdaní veci uložila, ...

(3)

Ak sa nepochybne zistí platobná neschopnosť povinnej organizácie, má oprávnená organizácia zádržné ...

§ 129k
(1)

Oprávnená organizácia je povinná bez zbytočného odkladu informovať povinnú organizáciu o tom, ...

(2)

Oprávnená organizácia má právo na náhradu nákladov vynaložených na zadržovanú vec. Je povinná ...

(3)

Oprávnená organizácia môže navrhnúť hospodárskej arbitráži predaj zadržanej veci, pokiaľ ...

(4)

Zriadením iného zabezpečovacieho prostriedku zádržné právo zanikne.

Ručenie
§ 129l
(1)

Ručenie vzniká písomným vyhlásením ručiteľa alebo zo zákona.

(2)

Ručiteľom povinnej organizácie je organizácia, ktorá písomne vyhlási oprávnenej organizácii, ...

(3)

Ručenie možno poskytnúť aj pre budúce záväzky alebo pre podmienené záväzky.

§ 129m
(1)

Ručenie sa vzťahuje na všetky práva, ktoré vzniknú oprávnenej organizácii zo zabezpečeného ...

(2)

Ručiteľ je povinný záväzok splniť, až ak nesplní povinná organizácia svoj zročný záväzok, ...

(3)

Ručiteľ môže odoprieť splnenie oprávnenej organizácii, pokiaľ táto spôsobila, že nemožno ...

(4)

Povinná organizácia musí kedykoľvek bez zbytočného odkladu oznámiť na požiadanie ručiteľovi ...

§ 129n
(1)

Práva oprávnenej organizácie voči ručiteľovi sa nepremlčia ani nezaniknú pred premlčaním alebo ...

(2)

Ak sa za ten istý záväzok zaručilo niekoľko ručiteľov, ručí každý zo spoločných ručiteľov ...

(3)

Ručiteľ, ktorý splní povinnosť, za ktorú ručí, vstupuje do práv oprávnenej organizácie a ...

(4)

Ak ručiteľ uspokojí oprávnenú organizáciu bez súhlasu povinnej organizácie, môže povinná ...

§ 129o

Záväzok ručiteľa zaniká súčasne so zánikom povinnej organizácie, alebo ak ručiteľ uspokojí ...

58.

§ 130 a 131 včítane nadpisu znejú:

„Premlčanie § 130 Majetkové právo, ktoré nebolo uplatnené v ustanovenej dobe na príslušnom ...

60.

§ 132 včítane nadpisu znie:

„§ 132 Uznanie záväzku (1) Ak povinná organizácia čo do dôvodu a rozsahu uzná písomne svoj ...

61.

§ 133 ods. 1 znie:

„(1) Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má a po ustatnovenú dobu bude mať vlastnosti ...

62.

V § 138 ods. 1 sa na konci pripája nová veta, ktorá znie: „Dodávateľ nie je v omeškaní so ...

63.

§ 141 a 142 znejú:

„§ 141 Ak povinná organizácia riadne nesplní svoju povinnosť, môže oprávnená organizácia ...

64.

§ 143 znie:

„§ 143 Ak organizácie nedohodnú niečo iné, záväzok nezaniká zaplatením majetkovej sankcie.“. ...

65.

V § 144 sa vypúšťa veta za bodkočiarkou.

66.

Názov § 145 znie: „Škoda spôsobená porušením záväzku alebo inej právnej povinnosti“.

67.

V § 145 sa vypúšťa druhá veta v odseku 1 a odsek 3.

68.

Za § 145 sa vkladajú nové § 145a až 145e, ktoré znejú:

„§ 145a Škoda spôsobená prevádzkou organizácie (1) Organizácia zodpovedá za škodu, ktorú ...

69.

V § 147 sa vypúšťa odsek 4.

70.

Za § 147 sa vkladá nový § 147a, ktorý znie:

„§ 147a Predpoklady, za ktorých je organizácia povinná uhrádzať škodu, môžu byť v zákonoch ...

71.

V § 148 sa vypúšťa odsek 3.

72.

§ 151 sa vypúšťa.

73.

§ 152 ods. 1 znie:

„(1)
Obsah hospodárskej zmluvy musí byť presný a zrozumiteľný.“.

74.

V § 152 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

75.

V § 153 sa vypúšťajú odseky 2 a 7. Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

76.

§ 158 znie:

„§ 158 (1) Zmluvu o príprave dodávok sú organizácie povinné uzavrie na podklade plánovacieho ...

77.

§ 159 znie:

„§ 159 Okrem prípadov uvedených v § 158 sú organizácie povinné uzavrieť zmluvu o dodávke ...

78.

§ 160 sa vypúšťa.

79.

§ 162 sa vypúšťa.

80.

§ 163 znie:

„§ 163 (1) Prípravnou zmluvou sa organizácie zaväzujú spolupracovať pri príprave budúceho ...

81.

§ 164 sa vypúšťa.

82.

§ 166 sa vypúšťa.

83.

V § 168 ods. 1 sa za slová „vykonávacie predpisy môžu ustanoviť“ vkladajú slová „alebo ...

84.

§ 170 sa vypúšťa.

85.

§ 171 znie:

„§ 171 Plnenie sa počíta na najskôr zročný záväzok, pokiaľ dodávateľ, prípadne dohoda ...

86.

§ 173 ods. 1 znie:

„(1) Ak v zmluve nie je dohodnuté, čo tvorí kompletný výrobok, platí, že výrobok je nekompletný, ...

87.

V § 173 sa vypúšťa odsek 2. Odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

88.

§ 174 ods. 1 znie:

„(1) Ak dodávateľ neoznačí výrobok ochrannou známkou, je povinný označiť ho plným názvom ...

89.

§ 179 znie:

„§ 179 (1) Organizácie sú povinné zaobchádzať s obalmi a prepravnými prostriedkami hospodárne. ...

90.

V § 183 ods. 2 sa vypúšťa slovo „najmä“.

91.

V § 185 sa vypúšťa odsek 2, zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

92.

§ 187 sa vypúšťa.

93.

V § 192 sa vypúšťa nadpis a odseky 1 a 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 1 a ...

94.

§ 193 sa vypúšťa.

95.

V § 196 sa vypúšťa odsek 4.

96.

§ 197 sa vypúšťa.

97.

V § 201 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „-ak to nie je možné -“.

98.

§ 204 ods. 1 znie:

„(1) Penále za omeškanie s dodávkou výrobkov je 5 % z ceny nedodaných výrobkov za prvý deň ...

99.

§ 205 znie:

„§ 205 (1) Penále za nedodržanie lehoty ustanovenej pre predloženie odvolávky alebo za neoznámenie ...

100.

V § 206 ods. 1 úvodná veta znie: „Penále za vadné plnenie je“.

101.

§ 208 znie:

„§ 208 (1) Penále za neoznačenie výrobku určeným spôsobom alebo za dodanie nekompletného výrobku ...

102.

V § 209 sa vypúšťajú slová „obsiahnuté v plánoch rozvoja vedy a techniky“.

103.

§ 211 a § 212 ods. 2 a 3 a § 213 až 216 sa vypúšťajú.

104.

V § 217 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

105.

V § 217 sa vypúšťa odsek 2. Zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

106.

§ 218 sa vypúšťa.

107.

§ 220 ods. 1 znie:

„(1) Čiastkové plnenie je prípustné, len ak je dojednané v zmluve.“. Zároveň sa vypúšťajú ...

115.

§ 241b sa vypúšťa.

116.

§ 243 až 245 sa vypúšťajú.

117.

§ 246 ods. 4 znie:

„(4) Vykonávacie predpisy môžu ustanoviť alebo organizácie dohodnúť odchylnú úpravu od odsekov ...

118.

V § 248 ods. 1 sa slová „dodávkového štvrťroku“ nahrádzajú slovami „dodacej lehoty“.

119.

§ 250 znie:

„§ 250 (1) Pokiaľ z ustanovení odsekov 2 až 4 nevyplýva niečo iné, je odberateľ povinný a) bez ...

120.

V § 251a ods. 1 sa označenie „§ 130 ods. 2 písm. a)“ nahrádza označením „§ 131e ods. 2“. ...

121.

V § 258 ods. 1 sa vypúšťa označenie „§ 170“.

122.

§ 259 znie:

„§ 259 Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky môže nariadením v prípade potrieb ...

123.

§ 260a a 261 sa vypúšťajú.

124.

§ 262 až 266 znejú:

„§ 262 Ak sa plnenie dodávok poľnohospodárskych výrobkov stalo nemožným v dôsledku živelnej ...

125.

§ 268 sa vypúšťa.

126.

V § 274 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „(projekt)“.

127.

V § 275 ods. 1 časť vety za bodkočiarkou znie: „odberateľ je oprávnený požadovať majetkové ...

128.

§ 277 znie:

„§ 277 (1) Penále za omeškanie s dodávkou je 2 % z ceny prác, a ak omeškanie trvá dlhšie ako ...

129.

V § 280 sa vypúšťajú v odseku 1 slová „čo najskôr po schválení projektovej úlohy,“.

130.

V § 282 sa vypúšťa v odseku 1 slovo „schválenej“ a posledná veta.

131.

V § 284 sa vypúšťa odsek 2. Zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

132.

§ 286 a 287 sa vypúšťajú.

133.

§ 288 ods. 2 znie:

„(2)
Nedokončené dodávky alebo ich časti nie je odberateľ povinný prevziať.“.

134.

§ 295 znie:

„§ 295 (1) Penále za omeškanie so splnením povinnosti dodať je 0,5 % z ceny dodávky za každý ...

135.

§ 298 znie:

„§ 298 Vykonávacie predpisy môžu ustanoviť osobitné dodacie podmienky a zodpovednosť pre prípad ...

136.

V § 301 sa druhá veta vypúšťa.

137.

V § 303 ods. 3 sa slová „dodávateľ je povinný zaplatiť odberateľovi penále ustanovené v § ...

138.

V § 311 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

139.

§ 319 včítane nadpisu sa vypúšťa.

140.

§ 320 sa vypúšťa.

141.

V ôsmej časti druhej hlave sa vypúšťa prvý oddiel.

142.

§ 321 znie:

„§ 321 Zmluvou o dodávke vývozného investičného celku sa dodávateľ (hlavný dodávateľ) zaväzuje ...

143.

§ 322 sa vypúšťa.

144.

V § 323 ods. 1 sa za slovo „požiadavky“ vkladá slovo „odberateľa“ a slová „vývozného ...

145.

§ 325 až 327 sa vypúšťajú.

146.

§ 331 ods. 1 prvá veta znie: „Penále za omeškanie s plnením dodávky je 1 % z ceny strojov, zariadení ...

147.

V § 331 sa vypúšťa odsek 2. Zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

148.

§ 331a znie:

„§ 331a Pre dodávky vývozných investičných celkov platia obdobne ustanovenia § 220 ods. 4, ...

149.

V § 332 ods. 3 sa koniec vety za slovami „platia obdobne“ nahrádza slovami „ustanovenia § 232 ...

150.

§ 332a a 332b sa vypúšťajú.

151.

§ 332d ods. 9 až 11 znejú:

„(9) Penále za omeškanie so splnením záväzku vyriešiť úlohu a výsledok riešenia odovzdať ...

152.

V § 332d sa vypúšťa odsek 12.

153.

V § 332e ods. 1 sa za slová „odseku 7“ vkladajú slová „a 8“.

154.

V § 332f sa vypúšťa odsek 5.

155.

V § 346 ods. 1 sa vypúšťajú slová „prvého dňa mesiaca nasledujúceho po“ a v odseku 2 sa ...

156.

Nadpis pod prvou hlavou desiatej časti znie:

„HOSPODÁRSKE ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA, PRÁVA HOSPODÁRENIA A O DOČASNOM UŽÍVANÍ“.

157.

Nadpis pod § 347 znie: „Prevod vlastníctva a práva hospodárenia“.

158.

V § 347 sa v odseku 1 vypúšťajú slová „o prevode práva hospodárenia s národným majetkom ...

159.

V § 347 ods. 2 sa vypúšťajú slová „o prevode práva hospodárenia s národným majetkom“.

160.

V § 348 sa v nadpise a v odsekoch 1 a 3 vypúšťa slovo „národného“.

161.

V § 348 sa vypúšťa odsek 2 a odsek 3 sa označuje ako odsek 2 a vypúšťa sa v ňom druhá veta. ...

162.

V § 348 sa pripája nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na nájmy nebytových priestorov.“.

163.

§ 349 a 350 sa vypúšťajú.

164.

Druhá hlava desiatej časti sa vypúšťa.

165.

§ 356a znie:

„§ 356a (1) Verejnú súťaž na určitý výrobok, prácu, výkon alebo najvhodnejší návrh na ...

166.

§ 356b znie:

„§ 356b Ak vyhlasovateľ vyhlási súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie určitej zmluvy, ...

167.

V § 358 ods. 2 sa v uvádzacej vete dopĺňa za slovo „poistiť“ slovo „najmä“ a v písmene ...

168.

Názov jedenástej časti znie:

„PLATOBNÉ, ÚVEROVÉ A VKLADOVÉ VZŤAHY“.

169.

Za § 360a sa vkladá nový § 360b, ktorý znie:

„§ 360b Záujmové združenie (1) Na organizáciu a podporu vzájomnej pomoci a spolupráce a na ...

170.

§ 361 ods. 2 včítane odkazu4) znie:

„(2) Organizácie vykonávajú peňažné platby prostrednictvío bánk, sporiteľní, prípadne iných ...

171.

V § 361 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

172.

V § 361 ods. 4 sa slová „ak sa“ nahrádzajú slovami „alebo keď sa“ a za slovo „správa“ ...

173.

§ 362 sa vypúšťa.

174.

§ 366 znie:

„§ 366 (1) Organizácie sú povinné vykonávať svoje platby zásadne bezhotovostným spôsobom ...

175.

V § 367 sa v odseku 1 vypúšťajú ustanovenia písmen a) a c) a odsek 2. Zároveň sa zrušuje číslovanie ...

176.

V § 369 ods. 2 sa vypúšťa slovo „vecného“.

177.

V § 369 ods. 4 sa vypúšťa koniec vety začínajúci slovami „alebo pokiaľ neustanovujú...“. ...

178.

V § 370 sa vypúšťa druhá veta.

179.

V § 372 ods. 1 sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou.

180.

V § 374 sa slovo „nezanikajú“ nahrádza slovami „ sa nepremlčujú“.

181.

Za § 375 sa vkladá nový § 375a, ktorý znie:

„§ 375a (1) Faktúra musí obsahovať a) označenie faktúry a jej číslo, b) názov a sídlo oprávnenej ...

183.

V § 376 sa vypúšťa odsek 2 a zrušuje sa číslovanie odsekov.

„184. § 377 sa vypúšťa.“.

185.

§ 378 ods. 1 a 2 znejú:

„(1) Ak je organizácia v omeškaní s platením faktúry (dokladu ju nahrádzajúceho) alebo so splnením ...

186.

§ 378a znie:

„§ 378a Ak je organizácia v omeškaní s platením peňažného záväzku, môže oprávnená organizácia ...

187.

Nadpis štvrtej hlavy jedenástej časti znie:

„VKLADY A ÚVERY“.

188.

§ 381 sa vypúšťa.

189.

§ 382 znie:

„§ 382 (1) Banka prijíma a vedie vklady organizácií spravidla na základe zmluvy o vklade. (2) V ...

190.

V § 382a ods. 2 v druhej vete sa vypúšťa slovo „určený“ a slová „v určenom“ sa nahrádzajú ...

191.

§ 382a ods. 3 znie:

„(3) V úverovej zmluve sa dohodnú podmienky úverovania, najmä rozsah poskytnutého úveru, spôsob ...

192.

V § 382a sa vypúšťa odsek 5.

193.

§ 383 znie:

„§ 383 Banka môže uhrádzať svoje pohľadávky zo splatných úverov aj bez upomínania odpísaním ...

194.

§ 384 znie:

„§ 384 Pri právach banky z poskytovania úverov a pri právach proti ručiteľovi neplynie premlčacia ...

195.

§ 384a znie:

„§ 384a (1) Hospodárska pokuta sa môže uložiť organizácii alebo organizačnej jednotke vystupujúcej ...

196.

Za § 389a sa vkladá nový § 389b, ktorý znie:

„§ 389b (1) Fyzické alebo právnické osoby môžu jednotlivo alebo spoločne zriaďovať za účelom ...

197.

§ 391 ods. 1 znie:

(1)

Federálne ministerstvo financií vydá predpisy

a)

o hospodárení s národným majetkom,

b)

o odpisovaní základných prostriedkov.“.

198.

§ 391 ods. 4 znie:

„(4) Štátna banka česko-slovenská vydá vykonávacie predpisy o platobnom styku a o úverových ...

199.

V § 391 sa vypúšťa odsek 5.

200.

V § 392 sa vypúšťajú odseky 1 až 4; doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako 1 a 2.

201.

§ 393 znie:

„§ 393 Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky nariadením a) ustanoví podrobnosti o ...

202.

§ 394 sa vypúšťa.

203.

§ 395 sa vypúšťa.

Čl. II

Pokiaľ sa v Hospodárskom zákonníku používa výraz „socialistická organizácia“, nahrádza ...

Čl. III

1.

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú i právne vzťahy vzniknuté pred 1. májom 1990; vznik týchto ...

2.

Podľa doterajších predpisov sa až do svojho zakončenia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali ...

3.

Pre hospodárenie s vratnými obalmi a prepravnými prostriedkami pri dodávkach výrobkov uskutočnených ...

4.

Doterajšie spoločné podniky založené podľa zákona č. 90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve ...

5.

Pri stavbách začatých pred účinnosťou tohto zákona sa pri fakturovaní a platení, včítane ...

Čl. IV

Zrušujú sa:

1.

vládna vyhláška č. 40/1963 Zb. o náhradách škôd spôsobených exhaláciami socialistickým poľnohospodárskym ...

2.

smernice Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 74894/63 z 22. mája ...

3.

vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, Ministerstva financií a hlavného arbitra ČSSR č. 39/1966 ...

4.

nariadenie vlády č. 46/1967 Zb. o vyporiadaní škôd spôsobených prevádzkovou hospodárskou činnosťou ...

5.

vyhláška Štátnej arbitráže ČSSR č. 31/1972 Zb. o zmluvách o príprave dodávky niektorých ...

6.

ustanovenia § 6 ods. 2, § 53 ods. 4, § 106 ods. 4 a § 123 zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, ...

7.

vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej ...

8.

vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 89/1976 Zb. o oprávnení ...

9.

§ 34 vyhlášky predsedu Štátnej banky československej č. 10/1978 Zb. o platobnom styku a zúčtovaní ...

10.

vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 17/1979 Zb. o právnych ...

11.

vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 37/1983 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre ...

12.

vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 4/1986 Zb. o hospodárení ...

13.

ustanovenie § 5, 6 a § 10 až 14 vyhlášky Úradu pre vynálezy a objavy č. 28/1986 Zb. o správe ...

14.

§ 68 až 76 zákona č. 90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve,

15.

§ 12 ods. 3 písm. a), § 29, § 31 ods. 1, 3, 6 a 7 vyhlášky Federálneho ministerstva financií ...

Čl. V

Zrušujú sa:

1.

vo vyhláške Ministerstva národnej obrany č. 118/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky ...

2.

vo vyhláške ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva č. 135/1964 Zb., ktorou ...

3.

vo vyhláške ministra všeobecného strojárstva č. 136/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné ...

4.

vo vyhláške ministra všeobecného strojárstva č. 137/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné ...

5.

vo vyhláške Správy štátnych hmotných rezerv č. 174/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné ...

6.

vo vyhláške Ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ...

7.

vo vyhláške Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 104/1973 Zb., ktorou ...

8.

vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 27/1977 Zb., ktorou sa ...

9.

vo vyhláške Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 82/1977 Zb., ktorou ...

10.

vo vyhláške Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 106/1977 Zb., ktorou sa vydávajú ...

11.

vo vyhláške Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 44/1978 Zb., ktorou ...

12.

vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 45/1978 Zb., ktorou sa ...

13.

vo vyhláške Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 84/1978 Zb., ktorou sa vydávajú ...

14.

vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 39/1979 Zb., ktorou sa ...

15.

vo vyhláške Federálneho ministerstva dopravy č. 1/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky ...

16.

vo vyhláške Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 28/1980 Zb., ktorou ...

17.

vo vyhláške Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 38/1980 Zb., ktorou ...

18.

vo vyhláške Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 27/1981 Zb., ktorou ...

19.

vo vyhláške Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 91/1981 Zb., ktorou ...

20.

vo vyhláške Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 181/1982 Zb. o základných ...

21.

vo vyhláške Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 11/1984 Zb. o základných ...

22.

vo vyhláške Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 24/1983 Zb. o základných ...

23.

vo vyhláške Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 104/1983 Zb. o dovoze investičných ...

24.

vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 139/1983 Zb. o základných podmienkach ...

25.

vo vyhláške Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva ...

26.

vo vyhláške Federálneho štatistického úradu č. 49/1989 Zb. o základných podmienkach dodávky ...

27.

vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 99/1985 Zb. o základných ...

28.

vo vyhláške Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, Federálneho ministerstva hutníctva ...

29.

vo vyhláške Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 155/1988 Zb. o základných ...

30.

vo vyhláške Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 156/1988 Zb. o základných ...

31.

vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 2/1990 Zb. o základných podmienkach dodávky ...

32.

vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 11/1990 Zb., ktorou sa vydávajú základné ...

33.

základné podmienky dodávky výrobkov dovážaných podnikom zahraničného obchodu Pragoexport, vydané ...

34.

v základných podmienkach dodávky výrobkov vyvážaných organizáciami zahraničného obchodu Chemapol ...

35.

v základných podmienkach dodávky výrobkov dovážaných organizáciami zahraničného obchodu Chemapol ...

36.

v základných podmienkach dodávky výrobkov dovážaných organizáciami zahraničného obchodu Metalimex ...

37.

v základných podmienkach dodávky výrobkov dovážaných organizáciami zahraničného obchodu Metalimex ...

38.

v základných podmienkach dodávky výrobkov vyvážaných podnikom zahraničného obchodu Pragoexport, ...

39.

v základných podmienkach dodávky výrobkov vyvážaných organizáciami zahraničného obchodu Ligna ...

40.

v základných podmienkach dodávky výrobkov dovážaných organizáciami zahraničného obchodu Ligna ...

41.

v základných podmienkach dodávky výrobkov vyvážaných podnikom zahraničného obchodu Československá ...

42.

v základných podmienkach dodávky výrobkov dovážaných podnikom zahraničného obchodu Československá ...

43.

v základných podmienkach dodávky strojárskych výrobkov na vývoz, vydaných ministrom zahraničného ...

44.

v základných podmienkach dodávky strojárskych výrobkov z dovozu, vydaných ministrom zahraničného ...

45.

v základných podmienkach dodávky výrobkov vyvážaných organizáciami zahraničného obchodu Centrotex, ...

46.

v základných podmienkach dodávok surovín, materiálov a výrobkov dovážaných organizáciami ...

47.

v základných podmienkach dodávky výrobkov vyvážaných podnikom zahraničného obchodu Ferromet, ...

48.

základné podmienky dodávky výrobkov dovážaných podnikom zahraničného obchodu Ferromet, vydané ...

49.

základné podmienky dodávky pre vývoz jabloneckého tovaru, vydané ministrom zahraničného obchodu ...

50.

v základných podmienkach dodávky výrobkov dovážaných podnikom zahraničného obchodu Artia a ...

51.

v základných podmienkach dodávky výrobkov vyvážaných podnikom zahraničného obchodu Artia a ...

52.

v základných podmienkach dodávky pre vývoz potravín a poľnohospodárskych výrobkov, vydaných ...

53.

v základných podmienkach dodávky potravín a poľnohospodárskych výrobkov z dovozu, vydaných ministrom ...

54.

úprava Federálneho ministerstva zahraničného obchodu z 8. júna 1978, ktorou sa vydávajú základné ...

55.

v úprave Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo 7. júla 1978, ktorou sa vydávajú základné ...

56.

úprava Federálneho ministerstva zahraničného obchodu z 1. júna 1979, ktorou sa vydávajú základné ...

57.

úprava Federálneho ministerstva zahraničného obchodu z 20. júla 1983 o základných podmienkach ...

Čl. VI - V zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

1.

sa vypúšťajú

a)

v § 43 ods. 1 slová „a inžiniersku“, z odseku 2 slová „a inžiniersku“,

b)

v § 143 ods. 1 písm. l) slová „a inžinierskej“;

2.

v § 43 ods. 3 znie:

„(3) Občan môže vykonávať projektovú činnosť len na základe preukazu osobitnej spôsobilosti.“. ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1990.

Čl. VIII

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné ...

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore