Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 102/2011 účinný od 01.06.2011

Platnosť od: 07.04.2011
Účinnosť od: 01.06.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Rozpočtové právo, Štátna hospodárska politika, Exekučné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD26DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 102/2011 účinný od 01.06.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 102/2011 s účinnosťou od 01.06.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z., zákona č. 461/2002 ...

1.

§ 26 znie:

„§ 26 (1) Príjemca, ktorému sa podľa rozhodnutia Komisie poskytla neoprávnená štátna pomoc, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:

„24b) Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady ...

2.

Za § 30c sa vkladá § 30d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 30d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2011 Ak na základe rozhodnutia ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

V § 30 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

2.

V § 41 ods. 2 písm. d) sa za slovo „rozhodnutí“ vkladajú slová „rozhodcovských súdov a“. ...

3.

§ 41 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona ...

4.

V § 44 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ...

5.

V § 45 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade ...

6.

V § 52 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Exekútor vydá exekučný príkaz po doručení ...

7.

V § 96 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade ...

8.

V § 107 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade ...

9.

V § 123 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade ...

10.

V § 137 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade ...

11.

V § 168 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2011.

Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore