Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov 101/2011 účinný od 01.05.2011

Platnosť od: 07.04.2011
Účinnosť od: 01.05.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD37DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov 101/2011 účinný od 01.05.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 101/2011 s účinnosťou od 01.05.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. b) sa slová „k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú ...

2.

V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Podrobnosti o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory podľa odseku 1 písm. a) ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

3.

V § 2 písm. f) sa slová „k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore