Európska legislatíva k predpisu 100/2008

  1. Rozhodnutie Komisie z 29. júla 1991, ktoré sa týka usmernenia pre klasifikáciu podľa článku 4 smernice 90/219/EHS 91/448/EHS
  2. Rozhodnutie Komisie z 27. septembra 2000 o pokynoch na hodnotenie rizík uvedených v prílohe III smernice 90/219/EHS o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov (oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 2736)Text s významom pre EHP
  3. Rozhodnutie Rady z 8. marca 2001 ktorým sa dopĺňa smernica 90/219/EHS pokiaľ ide o kritériá stanovenia bezpečnosti — z hľadiska ľudského zdravia a životného prostredia — určitých druhov geneticky modifikovaných mikroorganizmovText s významom pre EHP
MENU
Hore