Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov 100/2008 účinný od 01.07.2008

Platnosť od: 27.03.2008
Účinnosť od: 01.07.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Potravinárstvo, Kontrolné orgány, Štátne orgány, Kontrolný systém, Priestupkové konanie, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD26DS1EU3PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov 100/2008 účinný od 01.07.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 100/2008 s účinnosťou od 01.07.2008

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov

K predpisu 100/2008, dátum vydania: 27.03.2008

12

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

I

Genetické technológie sú modernou a rýchle sa vyvíjajúcou formou zmeny a praktického využívania genetických vlastností živých organizmov. Ich podstatou je zásah do genetickej výbavy organizmov, ktorý trvalo ovplyvní jeho vlastnosti aj v ďalších generáciách. V praxi sa široko využívajú vo farmaceutickom priemysle, v pôdohospodárstve a v potravinárstve.

Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov (v znení noviel č. 587/2004 Z. z. a č. 77/2005 Z. z.) transponuje obsah

- smernice Rady 90/219/EHS (v znení smernice 98/81/ES), ktorá sa týka používania genetických technológií na mikroorganizmoch v uzavretých priestoroch používateľov (v laboratóriách, v pestovateľských miestnostiach, v skleníkoch a v chovných zariadeniach),

- smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES, ktorá sa týka zámerného uvoľňovania geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a uvádzania výrobkov na trh,

- rozhodnutia Európskej komisie 2002/623/ES, ktorým sa upresňuje výklad prílohy II smernice 2001/18/ES,

- rozhodnutia Rady 2002/811/ES, ktorým sa vydávajú usmerňujúce pokyny dopĺňajúce prílohu II smernice 2001/18/ES, a

- Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti prijatého k Dohovoru o biologickej bezpečnosti, a

- Aarhuského dohovoru (Dohovor o prístupe informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia).

Uvedené smernice, rozhodnutia a zákon sa týka len živých organizmov, ktoré sú spôsobilé prirodzene sa rozmnožovať, a takto prenášať svoje genetické vlastnosti na potomstvo, a ktoré môžu prirodzeným spôsobom zasahovať do životného prostredia a ovplyvňovať zdravotný stav ľudí, zvierat a rastlín. Produkty, ktoré neobsahujú živé geneticky modifikované organizmy, nie sú predmetom úpravy, lebo už nemajú takéto schopnosti.

II

Zákon č. 151/2002 Z. z. v znení noviel je stále v súlade s požiadavkou citovaných smerníc na vnútroštátnu úpravu, a preto nie je potrebný zásadný zásah do jeho koncepcie. Navrhovaný zákon je čiastkovou novelou, ktorá v nevyhnutnej miere reaguje

- na niektoré nepresnosti transpozície vyplývajúce z rozdielov vtedajšieho a novšieho úradného prekladu citovaných smerníc,

- na poznatky z praxe Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej inšpekcie životného prostredia pri aplikácii zákona, najmä z ohlasovania a z rozhodovania o súhlasoch,

- na obsah rozhodnutia Európskej komisie 2005/174/ES, ktorým sa upresňuje používanie časti B prílohy II smernice 2001/18/ES,

- na obsah rozhodnutia Rady 2006/957/ES, ktorým sa mení prístup verejnosti k informáciám a účasť verejnosti v konaniach týkajúcich sa životného prostredia, teda aj účasti v rozhodovacích procesoch podľa zákona č. 151/2002 Z. z.; prílohou rozhodnutia je zmena a doplnenie Dohovoru o o prístupe informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia v mene Európskeho spoločenstva,

- na potrebu nadväznosti na nové zákony týkajúce sa nakladania z geneticky modifikovanými organizmami vo verejnom zdravotníctve a v poľnohospodárstve, ktoré boli prijaté v rokoch 2005 až 2007.

Navrhovaným zákonom sa

- upresňujú definície vzhľadom na dokonalejší úradný preklad smerníc,

- zrušuje samostatná registrácia zariadení, ktorá sa v praxi ukázala ako nefunkčná, čo pre požívateľov zjednodušuje administratívny postup,

- umožňuje používanie genetických technológií na diagnostické a terapeutické účely,

- umožňuje určenie vedúceho projektu na všetky miestnosti jedného používateľa namiesto terajšieho určovania vedúceho projektu pre každú miestnosť samostatne,

- zohľadňujú závery Európskej komisie o nevyhnutnosti súhlasov a havarijných plánov len na činnosti zatriedené do rizikových tried 2 až 4,

- reaguje na nové zákony o rastlinolekárskej starostlivosti (zákon č. 193/2005 Z. z.), o krmivách (zákon č. 271/2005 Z. z.), o inšpekcii práce (zákon č. 125/2006 Z. z.), o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (zákon č. 355/2007 Z. z.), o poľnohospodárskych plodinách (zák. č. 184/2006 Z. z.), o registrácii odrôd a množiteľského materiálu (zák. č. 597/2006 Z. z.) a novely zákonov o liekoch a o potravinách, najmä na zmeny kompetencií a na upresnenia vzťahov k zákonu č. 151/2002 Z. z.,

- podrobnejšie upravujú bezpečnostné opatrenia k výrobkom na trhu, ktoré obsahujú živé geneticky modifikované organizmy,

- upresňujú evidencie vedené na Ministerstve životného prostredia SR,

- dopĺňajú notifikačné povinnosti Ministerstva životného prostredia SR,

- vypúšťajú obmedzujúce ustanovenia o poradnom orgáne (Komisii pre biologickú bezpečnosť), ktoré ju časom znefunkčnili,

- upresňuje a zjednocuje obsah a forma informovania verejnosti a orgánov členských štátov,

- upresňuje terminológia pri osobe používateľa ako ohlasovateľa a ako žiadateľa o súhlas,

- upresňujú skutkové podstaty priestupkov a iných správnych deliktov,

- upresňujú lehoty na skončenie ohlasovacieho postupu,

- upravuje postavenie občianskych združení v konaniach o súhlase so zavedením do životného prostredia a s uvedením výrobku na trh podľa zmeny Aarhuského dohovoru.

III

Navrhovaný zákon je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv.

IV

Doložka zlučiteľnosti

návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie

1. Predkladateľ návrhu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2. Názov navrhovaného zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších zákonov.

3. Problematika navrhovaného zákona je upravená

a) v práve Európskych spoločenstiev

- v primárnom práve:

v článkoch 95 ods. 1 a 175 ods. 1 zmluvy o založení Európskeho spoločenstva – voľný pohyb tovaru;

- v sekundárnom práve:

- v smernici Rady 90/219/EHS z 23. apríla 1990 o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov (mimoriadne vydanie Ú. v. ES, L 117, 8.5.1990) v platnom znení,

- v smernici 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (mimoriadne vydanie Ú. v. ES, L 106, 17.4.2001),

- v rozhodnutí Komisie 2002/623/ES z 24. júla 2002, ktoré ustanovuje usmerňujúce poznámky dopĺňajúce prílohu II smernice 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (mimoriadne vydanie Ú. v. ES, L 200, 30.7.2002),

- v rozhodnutí Rady 2002/811/ES z 3. októbra 2002, ktorým sa zavádzajú usmerňujúce pokyny dopĺňajúce prílohu VII smernice 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (mimoriadne vydanie Ú. v. ES, L 280, 18.10.2002),

- v nariadení (ES) č. 1830/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, L 268, 18.10.2003),

- v nariadení (ES) č. 1946/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 15. júla 2003 o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných organizmov (mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, L 287, 5.11.2003),

- v rozhodnutí Rady 2006/957/ES z 18. decembra 2006 o schválení zmeny a doplnenia Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia v mene Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 386/46, 29.12.2006);

b) nie je upravená v práve Európskej únie;

c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii

a) z Aktu o podmienkach pristúpenia pripojenom k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nevyplývajú nijaké záväzky týkajúce sa predmetu navrhovaného zákona,

b) z Aktu o podmienkach pristúpenia pripojenom k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nevyplývajú prechodné obdobia,

c) lehota na prebratie oboch smerníc a lehota na implementáciu nariadení a rozhodnutí boli splnené prijatím zákona č. 151/2002 Z. z. a jeho noviel,

Termín uloženia ratifikačných listín o schválení zmeny Aarhuského dohovoru podľa rozhodnutia Rady 2006/957/ES je 1. február 2008.

d) nebolo začaté konanie proti Slovenskej republike o porušení zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 až 228 tejto zmluvy,

e) smernice boli prebraté zákonom č. 151/2002 Z. z.

5. Stupeň zlučiteľnosti zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie: Úplný

6. Gestor (spolupracujúce rezorty): Ministerstvo životného prostredia SR a spolupracujúce rezorty Ministerstvo pôdohospodárstva SR a Ministerstvo zdravotníctva SR.

V

Doložka

finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov

a vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

1. Odhad dopadov na verejné financie

Navrhovaný zákon nezakladá nároky na verejné rozpočty, ani na plán práce v oblasti verejnej správy.

2. Odhad dopadov na obyvateľstvo, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb

Navrhovaný zákon nebude mať ekonomický dopad na obyvateľov, ani na právnické osoby.

3. Odhad dopadov na životné prostredie

Navrhovaný zákon nebude mať zmenený vplyv na životné prostredie.

4. Odhad dopadov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

Navrhovaný zákon nebude mať vplyv na zamestnanosť, ani podnikateľské prostredie.

Istý pozitívny vplyv na používateľov však bude mať

- zrušenie povinnej registrácie zariadení, v ktorých sa nevykonávali bezprostredne po registrácii pokusy s mikroorganizmami v uzavretých priestoroch (registrácia je spojená s ohlasovaním alebo s konaním o súhlas),

- nevymenúvanie vedúceho projektu pre každé zariadenie zvlášť, ale len jedného pre všetky vlastné zariadenia,

- úľavy na ochranných opatreniach a na havarijnom pláne pri činnostiach zatriedených do rizikovej triedy 1.

Tieto úľavy môžu mať určitú finančnú úsporu v hospodárení používateľov, ktorá je však vo všeobecnosti nevyčísliteľná.

B. Osobitná časť

K článku I

K bodu 1: Odsek sa stal nadbytočný, pretože bola prijatá novela zákona Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách a nový krmivársky zákon, ktorá vyriešila potrebné nadväznosti na citované nariadenia Európskeho parlamentu a Rady.

K bodu 2: Ide o opravu pojmu z hľadiska biologických vied po ustálení vedeckého názoru.

K bodu 3: Ide o upresnenie, že sa neriešia génové technicky vo všeobecnosti, ale len v nadväznosti na obsah odseku 1 a v jeho obsahových medziach.

K bodu 4: Ide o textovú úpravu, ktorej potreba vyplynula z neskoršieho presnejšieho úradného prekladu smernice Rady 90/219/EHS.

K bodu 5: Ide o medicínske upresnenie zákazu používania génových techník na človeku. Terajší výraz „ľudská bytosť“ je z medicínskeho hľadiska nepresný, lebo nedáva odpoveď, či génové technicky možno používať na diagnostické a terapeutické účely.

K bodu 6: Zmena nadpisu pod § 8 súvisí so zrušením legislatívnej skratky „zariadenie“ v odseku 2.

K bodu 7: Vypúšťa sa legislatívna skratka „zariadenie“, ktorá v praxi spôsobovala nejednosť vo výklade ustanovenia § 8 a ďalších súvisiacich ustanovení, napr. § 13 ods. 1 písm. a) – súhlas na prvé použitie sa nevzťahuje na výskumné, vývojové a výrobné zariadenia používateľa, t. j. na celú bodovu alebo areál, ale na konkrétny uzavretý priestor, v ktorom sa budú používať genetické technológie.

K bodu 8: Ustanovenie sa vypúšťa z dôvodu zrušenia samostatnej registrácie zaradení. Smernica Rady 90/219/EHS ju výslovne nevyžaduje a prax ukázala samoúčelnosť takejto evidencie.

K bodu 9: Úprava je vyvolaná poznatkom, že je nepotrebné vymenúvať pre každú miestnosť v jednej budove jedného používateľa iného vedúceho projektu. Smernica to nevyžaduje a v praxi používatelia ani nemajú toľko odborníkov. Navrhuje sa povinnosť vymenovať vedúceho projektu na realizáciu projektu bez ohľadu na to, či sa pokusy v rámci projektu vykonávajú v jednej alebo vo viacerých miestnostiach toho istého používateľa.

K bodu 10 a 12: Ide o precíznejšie formulácie textu ustanovení v súlade s definíciami uvedenými v § 8. Vylučuje sa označovanie uzavretého priestoru a jeho okolia tabuľami o biologickom nebezpečenstve, ak ide o činnosti zatriedené do rizikovej triedy 1, čiže bez rizika pre ľudí, zvieratá a rastliny. Odstraňuje sa nesprávny výraz „pracovisko“, ktorý je všeobecný; v ustanovení § 9 odseku 8 ide o pravidlá pre používanie uzavretých priestorov a nie akéhokoľvek pracoviska.

K bodu 11: Úprava je vyvolaná zmenou Trestného zákona.

K bodu 13: Povinnosť používateľa sa v praxi ukázala ako nezmyselná. Výraz „každé“ použitie sa neraz vykladal aj tak, že používateľ musel vykonávať uvedené opatrenia aj pri prerušení tej istej činnosti, hoci smernica má na zreteli použitie na ucelený projekt.

K bodu 14: Ide o upresnenie textu v súlade so smernicou. Havarijný plán netreba vypracovať (ani smernica 98/81/ES to nevyžaduje), ak ide o činnosti zatriedené do rizikovej triedy 1, čiže bez environmentálneho rizika.

K bodu 15: Odsek sa vypúšťa, pretože možné škodlivé vplyvy upravuje rozhodnutie Komisie 2002/623/ES a detailne vykonávací predpis. Nie je potrebná úprava v zákone.

K bodu 16: Ide o precíznejšiu formuláciu potreby prehodnocovania zatriedenia činností do vyšších rizikových tried.

K bodu 17: Ide o upresnenie. Ustanovenie § 12 sa týka len ohlasovateľa a ohlasovania, a preto text o žiadosti o súhlas v ňom je nesprávny.

K bodu 18: Úprava vyjadruje, že ohlasovanie sa vzťahuje na činnosti v rizikovej triede 1, na tie sa nevydáva súhlas a zároveň zosúlaďuje text s definíciami uvedenými v § 8.

K bodu 19: Úprava odstraňuje duplicitné ustanovenie (vyjadrené aj v § 13 ods. 2 prvej vete zákona č. 151/2002 Z. z.) a zosúlaďuje text s definíciami uvedenými v § 8.

K bodu 20: Ide o doplnenie, ktoré doteraz chýba. Podľa smernice 90/219/EHS treba ohlasovať také zmeny podmienok v uzavretých priestoroch, ktoré majú vplyv na používanie.

K bodu 21 a 27: Ide o precíznejšiu formuláciu textu v súlade s definíciami v § 8.

K bodu 22: Z ustanovenia sa vypúšťa nadbytočný text.

K bodu 23: Úprava súvisí s bodom 7.

K bodu 24: Text sa obsahovo ponecháva nezmenený, zjednodušuje sa doterajšie komplikované vyjadrenie.

K bodu 25: Ide o legislatívne upresnenie vzhľadom na úpravu v odsekoch 2 a 3 tohto paragrafu (bod 24).

K bodu 26: Ustanovenie nadväzuje na úpravu uvedenú v bode 16, t.j., že havarijný plán sa nevypracúva, ak ide o činnosti zatriedené do rizikovej triedy 1, ktoré predstavujú zanedbateľné alebo nijaké nebezpečenstvo, čo znamená, že havária v zmysle ohrozenia ľudí a životného prostredia (§ 6 odsek 2 zákona) nemôže nastať.

K bodom 28: Ide o upresnenie textu potrebné na jednoznačné odlíšenie účelu použitia geneticky modifikovaného organizmu, napríklad odlíšiť, že odrodové skúšky nie sú v režime zavádzania do životného prostredia podľa tohto zákona, alebo odlíšiť použitie osiva geneticky modifikovanej rastliny na poľnohospodárske využitie (podľa zákona č. 184/2006 Z. z o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe) od použitia osiva jeho zavedením do životného prostredia na pokusné účely.

K bodu 29: Ide o úpravu vyvolanú prijatím nových zákonov (resp. noviel) z rokov 2005 a 2006. Nejde o vecnú zmenu, pretože ustanovenie stále zostáva odkazom na osobitné predpisy upravujúce povoľovanie geneticky modifikovaných organizmov v zdravotníctve, veterinárstve, v potravinárstve a pôdohospodárstve.

K bodu 30: Ide o upresňujúce doplnenie povinnosti používateľa. Musí byť povinný určiť si nielen potrebu, ale aj spôsob riadenia environmentálneho rizika počas pokusu, napríklad pri výseve.

K bodom 31 a 32: Ide o upresňujúcu úpravu vzhľadom na terminológiu, obsah a rozsah povoľovania uvádzania na trh potravín a krmív podľa novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách a podľa nového zákona o krmivách.

K bodu 33: Vypúšťa sa odsek vzhľadom na nedostatočnú úpravu. Nahrádza ho § 21a.

K bodu 34: Ustanovenie nového § 21a preberá obsah vypusteného § 21 ods. 4 a rozširuje ho v zmysle požiadaviek smernice 2001/18/ES. Ide o upresnenie jej transpozície. S týmto novým paragrafom súvisia aj úpravy v notifikačných povinnostiach (body 38 až 40).

K bodu 35: Úprava súvisí s novým § 21a (bod 34).

K bodu 36: Ide o upresnenie obsahu evidencie. Génové technicky a génové metódy netreba evidovať, lebo ide o biologické pokusy, ktoré nemajú vplyv na verejnú správu. Evidencia sa preto zameria na geneticky zmenené organizmy, ktoré sú predmetom zavádzania do životného prostredia a uvádzania na trh ako výrobky.

K bodu 37: Vzhľadom na zrušenie evidencie zariadení ako základnej evidencie treba upraviť § 24 ods. 1. Prvotnou evidenciou bude evidencia používateľov a v rámci nej sa budú evidovať výskumné, vývojové alebo výrobné zariadenia používateľov, napr. budovy a prevádzkarne, v ktorých sa nachádzajú uzavreté priestory.

K bodu 38: Dopĺňajú sa notifikačné povinnosti ministerstva podľa smerníc 90/219/EHS a 2001/18/ES. Ustanovenie je ich podrobnejšou a presnejšou transpozíciou.

K bodu 39: Aj toto ustanovenie je upresnením transpozície smerníc vo veci povinnej informovanosti verejnosti.

K bodu 40: V tomto bode sa zákon dopĺňa o chýbajúce pravidlá informovania členských štátov podľa smernice 2001/18/ES. Úpravou sa tento nedostatok odstraňuje.

K bodu 41: Spresnenie textu poznámky pod čiarou k odkazu 11 reaguje na nový zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

K bodu 42: Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa dopĺňa o odkaz na zákon o vinohradníctve a vinárstve, podľa ktorého nad jeho aplikáciou vykonáva dozor Štátna veterinárna a potravinová správa.

K bodu 43: Zmena obsahu poznámky pod čiarou k odkazu 13 je vyvolaná prijatím nových zákonov v rokoch 2005 a 2006.

K bodu 44: Úprava reaguje na prijatie nového zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodu 45: Úprava textu a poznámky pod čiarou k odkazu 15 je vyvolaná novou úpravou inšpekcie práce z roku 2006.

K bodu 46 a 47: Úprava súvisí s bodom 7.

K bodu 48 a 51: Ide o legislatívne upresnenie nadväzujúce na úpravu § 12 (bod 17). Ohlasovateľom bude len ten používateľ, ktorý je povinný podať ohlásenie. Používateľ povinný podať žiadosť o súhlas sa nebude označovať ako ohlasovateľ, ale ako žiadateľ o súhlas. Touto úpravou sa sprehľadňuje okruh povinných osôb a odstraňuje terminologická nejednotnosť.

K bodu 49 a 50: Okrem legislatívneho upresnenia nadväzujúceho na úpravu § 12 (bod 17) sa v § 26 ods. 3 a 4 precíznejšie preberá smernica 90/219/EHS o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov v poslednom znení a smernica 2001/18/ES.

K bodu 52: Doplnením o nové písmená sa odstraňuje nedostatok transpozície smernice 2001/18/ES. Ide o výluku vecí, ktoré nemôžu podliehať obchodnému tajomstvu.

K bodu 53: Bez tohto doplnenia by po vypustení odsekov 2 až 4 z § 27 (bod 54) nebolo jasné postavenie komisie.

K bodu 54: Komisia pre biologickú bezpečnosť je poradným orgánom ministra. Je jeho právom regulovať jej zloženie a činnosť aj bez úpravy v zákone. Terajšie ustanovenia odsekov 2 až 4 obmedzujú túto jeho kompetenciu natoľko, že dôsledné dodržanie týchto ustanovení spôsobuje ťažkopádnosť a prieťahy v činnosti komisie.

K bodu 55: Ide o úpravu znenia skutkových podstát vyvolanú zmenou terminológie, keď za ohlasovateľa sa bude považovať používateľ, ktorý má povinnosť podať ohlásenie [nové písmeno a)] a ten používateľ, ktorý je povinný podať žiadosť o súhlas, sa bude označovať ako žiadateľ [nové písmeno b)]. Nejde o zmenu v doterajších povinnostiach.

K bodu 56: Úprava je vyvolaná navrhovaným zrušením samostatnej registrácie zariadení a zároveň súvisí s bodom 7.

K bodu 57: Ide o precíznejšie formulácie textu ustanovení v súlade s definíciami uvedenými v § 8.

K bodu 58: Ide o spresnenie povinnosti používateľov.

K bodu 59: Ide o formulačné spresnenie ustanovenia, ktorým sa má postihovať porušenie povinností k výrobkom, ktoré už sú na trhu.

K bodu 60: Ide o upresnenie. Pokutu nemožno uložiť bez konania, ale až na základe správneho konania. V tomto prípade ide o konanie z úradnej povinnosti správneho orgánu (Slovenskej inšpekcie životného prostredia).

K bodu 61: Ide o upresnenie skutkovej podstaty podľa písmena a), ktoré sa vzťahuje len na používanie v uzavretých priestoroch, a o nové písmeno b), ktoré sa vzťahuje na zámerné uvoľňovanie (t.j., na zavádzanie do životného prostredia a na uvádzanie na trh). Toto písmeno nahrádza doterajšie písmeno b), ktoré sa stalo nepotrebné zrušením registrácie zariadení.

K bodu 62: Vypustenie písmena c) je odôvodnené zrušením registrácie zariadení.

K bodu 63: Ustanovenie umožňuje správnemu orgánu, aby v konkrétnom prípade mohol požiadať o predloženie úradného prekladu príloh a podkladov žiadosti.

K bodu 64: Zrušením ustanovení § 31a sa pre používateľov zjednodušuje administratívny postup povoľovania používania genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v uzavretých priestoroch.

K bodu 65: Komisia je poradný orgán ministra a jej odporúčania nie sú pre ministra záväzné. Odkaz na odporúčanie komisie je zbytočný, lebo rovnaký právny účinok má odporúčanie komisie aj bez toho, aby to ustanovoval zákon.

K bodom 66: Upravujú sa lehoty na posúdenie ohlásenia vo vzťahu k § 12. Vo všeobecnosti sa pri všetkých ohláseniach skracuje z 90 dní na polovicu. Deväťdesiatdňová zostane len pri jednom druhu ohlásenia, ktoré vyžaduje obhliadku zariadenia inšpekciou.

K bodu 67, 73 a 76: Úprava je vyvolaná zmenou označenia osoby. Žiadosť o súhlas nepodáva ohlasovateľ, ale žiadateľ o súhlas.

K bodu 68: Vypúšťajú sa nadbytočné slová. Nie je známe, že by sa uskutočnila verejná diskusia použiteľná ako podklad rozhodnutia o súhlas podľa tohto zákona. Jej predmetom by totiž museli byť činnosti, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, takže vecne ani neprichádza do úvahy taká verejná diskusia, ktorej obsah a závery by mohli vecne (odborne geneticky) prispieť k rozhodovaniu o súhlase. Ide o problematiku, ktorá je výsostne odborná.

K bodu 69 a 71: Vypúšťaný odsek 5 sa stal nepotrebným z dôvodu ako v bode 65. Posledná veta vypúšťaného ustanovenia sa upravená doplnila do odseku 6.

K bodu 70: Toto ustanovenie precíznejšie transponuje článok 10 ods. 2 písm. a) smernice 90/219/EHS o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov v poslednom znení a zodpovedá navrhovanej úprave v § 10 odsek 1 zákona. Ide o vydávanie súhlasu na nové činnosti v priestoroch, kde už sa predtým vykonávali činnosti rovnakej alebo vyššej rizikovej triedy.

K bodu 72: Nový odsek ustanovuje dôvody, pre ktoré sa žiadosť zamietne. Takéto ustanovenie v zákone chýbalo, čo umožňovalo zamietnuť žiadosť z rôznych dôvodov. Nové písmená a) a b) majú pôvod v ustanoveniach o zodpovednosti používateľa vo vzťahu k uzavretým priestorom, vybaveniu a činnosti v nich. Nové písmeno c) sa týka samotnej existencie používateľa a jeho spôsobilosti plniť úlohy podľa tohto zákona.

K bodu 74: Nové znenie odseku 3 je uplatnením rozhodnutia Rady 2006/957/ES, ktorým sa schválila zmena tzv. Aarhuského dohovoru (príloha Ia k postupom uvedeným v článku 6a). Dôvodom je potreba zjednodušiť opakované zavádzanie do životného prostredia pri zachovaní práva verejnosti na informovanie.

Odsek 4 je formulačne upravený terajší odsek 3 zákona. Dĺžka lehoty na verejné vyjadrenie sa preberá zo smernice 2001/18/ES (z čl. 6 bodu 6b).

K bodu 75: Nový odsek 6 umožňuje, aby neboli potrebné dve konania o súhlas (jedno o súhlas so zavedením do životného prostredia a druhé o súhlas s dovozom organizmov určených na zavedenie do životného prostredia), ale aby postačovalo jedno rozhodnutie.

K bodu 77: Aj toto ustanovenie (obdobne, ako bod 74) je iniciované rozhodnutím Rady 2006/957/ES. Dôvodom je urýchlenie a zjednodušenie konania vo veciach, v ktorých ide o opakovaný súhlas s uvedením výrobku na trh pri zachovaní práva verejnosti na informovanie.

K bodu 78: Ustanovením sa odstraňuje nedostatok transpozície smernice 2001/18/ES.

K bodu 79: Ide o zjednotenie formy informovania verejnosti v celom zákone. Niet právny, ani vecný dôvod, aby forma informovania bola v rôznych ustanoveniach zákona rôznorodá.

K bodom 80 a 85: Ustanoveniami sa upresňuje prebratie ustanovení smernice 2001/18/ES v dôsledku novšieho a presnejšieho úradného prekladu.

K bodu 81: Tento bod je legislatívno-technického charakteru.

K bodu 82: Ustanovením sa zjednocuje rovnaký postup podľa dvoch ustanovení. Tým sa odstraňuje určitá nepresnosť.

K bodu 83: Zmena označenia osoby je vyvolaná tým, že ustanovenie sa netýka len ohlasovateľa, ale všetkých používateľov.

K bodu 84: Novým písmenom d) sa ustanovenie dopĺňa o nový dôvod začatia konania z úradnej povinnosti správneho orgánu. Tento dôvod vyplýva zo smernice 2001/18/ES a doplnením sa dôslednejšie transponuje táto smernica.

K bodu 86: Ako v bode 65.

K bodu 87: Ustanovenie sa dopĺňa o obsah rozhodnutia o predĺžení platnosti súhlasu a ustanovuje sa lehota prípustného predĺženia. Tieto ustanovenia v praxi chýbali.

K bodu 88: Ide o precíznejšie formulácie textu ustanovení v súlade s definíciami uvedenými v § 8.

K bodom 89 a 90: Zo splnomocňovacieho ustanovenia sa vypúšťa povinnosť upraviť vo vykonávacom predpise podrobnosti o registrácii zariadenia, ktorú zákon zrušuje (bod 8 a bod 64).

K bodu 91: Príloha k zákonu sa upravuje nanovo z dôvodu správnejšieho citovania smerníc – preberá sa znenie úradne preložené do slovenského jazyka, t.j. ich mimoriadne vydanie v Úradnom vestníku ES a EÚ.

K článku II

Vzhľadom na to, že ide o tretiu novelu zákona a na to, že ide o veľa drobných zmien pomerne ťažkého normatívneho textu, navrhuje sa vyhlásiť úplné znenie zákona.

K článku III

Navrhnutá účinnosť je primeraná predpokladanej dĺžke legislatívneho procesu.

V Bratislave dňa 24. októbra 2007

Róbert Fico v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Jaroslav Izák v.r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore