Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov 100/2008 účinný od 01.07.2008


Platnosť od: 27.03.2008
Účinnosť od: 01.07.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Potravinárstvo, Kontrolné orgány, Štátne orgány, Kontrolný systém, Priestupkové konanie, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD26 DS1 EU3 PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov 100/2008 účinný od 01.07.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 100/2008 s účinnosťou od 01.07.2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov ...

1.

V § 1 sa vypúšťa odsek 3 vrátane odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu 1a.

2.

V § 2 ods. 3 sa slovo „genofonde“ nahrádza slovom „genóme“ a vypúšťa sa odkaz a poznámka ...

3.

V § 3 ods. 2 sa za slovo „technikami“ vkladajú slová „podľa odseku 1“.

4.

V § 3 ods. 3 písm. c) tretí bod znie:

„3. samoklonovaním, ktoré bolo vykonané odstránením sekvencií nukleovej kyseliny z bunky mikroorganizmu, ...

5.

V § 3 odsek 5 znie:

„(5) Génové techniky podľa odseku 2 je zakázané a) vykonávať in vivo na zárodočných bunkách ...

6.

V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Geneticky modifikovaný mikroorganizmus je organizmus, ktorého genetický materiál bol zmenený ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

7.

Nadpis pod § 8 znie: „Uzavreté priestory“.

8.

V § 8 ods. 2 sa na konci vypúšťajú slová „(ďalej len „zariadenie“)“.

9.

V § 8 odsek 3 znie:

„(3) Ustanovenia tohto zákona o používaní v uzavretých priestoroch sa nevzťahujú na geneticky ...

10.

V § 9 odsek 2 znie:

„(2) Používateľ je povinný a) vytvoriť výbor pre bezpečnosť používania v uzavretých priestoroch ...

11.

V § 9 ods. 3 sa slovo „zariadení“ nahrádza slovami „uzavretých priestoroch“.

12.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 181a až 181g“ nahrádza citáciou „§ 161, ...

13.

V § 9 odsek 8 znie:

„(8) Používateľ je povinný zabezpečiť uplatňovanie týchto zásad bezpečnosti a ochrany zdravia ...

14.

V § 10 ods. 1 sa v úvodnej vete slovo „každého“ nahrádza slovom „nového“.

15.

V § 10 ods. 1 písm. e) sa za slová „plán (§ 6)“ vkladajú slová „pri činnostiach zatriedených ...

16.

V § 10 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.

17.

V § 11 ods. 3 sa slová „Ak je to po prehodnotení zatriedenia potrebné,“ nahrádzajú slovami ...

18.

V § 12 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo podať žiadosť o vydanie súhlasu (§ 13, 17 a 21)“. ...

19.

V § 12 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) začatie činnosti v uzavretých priestoroch, ak ide o činnosť zatriedenú do rizikovej triedy ...

20.

V § 12 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) začatie činnosti zatriedenej do rizikovej triedy 2 v uzavretých priestoroch, ak boli splnené ...

21.

V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) zmeny v požiadavkách na uzavreté priestory podľa § 9 ods. 2 písm. c), ak majú vplyv na ...

22.

V § 13 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
prvé použitie uzavretých priestorov,“.

23.

V § 13 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „ak bol vydaný súhlas len na činnosti zatriedené ...

24.

V § 13 ods. 1 písm. d) sa slová „3 alebo 4“ nahrádzajú slovami „2 až 4“.

25.

V § 13 ods. 1 písm. e) sa na konci vypúšťa slovo „zariadenia“.

26.

V § 13 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Ak boli uzavreté priestory použité na činnosti zatriedené do rizikových tried 2 až 4 na ...

27.

V § 13 ods. 4 sa slová „písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. c) a d)“.

28.

V § 14 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „(§ 6 ods. 2)“ vkladajú slová „pri používaní v ...

29.

V § 14 ods. 1 písm. b) sa slovo „zariadenia“ nahrádza slovami „uzavretých priestorov“.

30.

V § 14 ods. 2 úvodná veta znie: „Ohlásenie podľa odseku 1 písm. a) a upovedomenie podľa odseku ...

31.

V § 14 ods. 4 sa na konci dopĺňajú tieto slová: „a tieto údaje poskytne ministerstvu“.

32.

V § 15 ods. 2 sa vypúšťa slovo „každé“ a za slová „v životnom prostredí“ sa vkladajú ...

33.

V § 15 odsek 6 znie:

„(6) Ustanovenia o zámernom uvoľňovaní sú predpokladom na uplatnenie osobitných predpisov upravujúcich a) povoľovanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 10 znejú:

„6) § 14 ods. 6 a § 15 ods. 6 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ...

34.

V § 16 ods. 1 písm. d) sa za slovo „potrebe“ vkladajú slová „a o spôsobe“.

35.

V § 20 ods. 2 sa slová „potravinových výrobkov do obehu“ nahrádzajú slovami „potravín a ...

36.

V § 21 ods. 2 sa vypúšťajú slová „priamo použiteľný ako potravina10a) alebo krmivo10b) alebo“ ...

37.

V § 21 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.

38.

Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 21a Bezpečnostné opatrenia (1) Ak sa možno po vydaní súhlasu podľa § 21 ods. 1 alebo odseku ...

39.

V § 24 ods. 1 písm. b) treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a o bezpečnostných ...

40.

V § 24 ods. 1 písm. c) sa slová „používaných génových techník, génových metód a použitých ...

41.

V § 24 ods. 1 písm. d) sa slová „register zariadení vrátane evidencie používateľov“ nahrádzajú ...

42.

V § 24 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa piatym až deviatym bodom, ktoré znejú:

„5. podávať raz za tri roky správu o uplatňovaní tohto zákona, 6. podávať správy z monitorovania ...

43.

V § 24 odsek 3 znie:

„(3) Ministerstvo je povinné zverejňovať v internetovej sieti, a ak je potrebné účinne informovať ...

44.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ministerstvo je povinné bezodkladne informovať členské štáty o každom zistenom nepovolenom ...

45.

V § 25 ods. 2 písm. a) sa slová „orgány ochrany zdravia“ nahrádzajú slovami „orgány verejného ...

46.

V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „§ 24 a 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

47.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „§ 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej ...

48.

V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...

49.

V § 25 ods. 2 písm. e) sa slová „orgány správy inšpekcie práce podľa osobitných predpisov.15)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) § 2 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 ...

50.

V § 25 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo v jeho zariadení“ a slovo „zariadenia“.

51.

V § 26 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „v zariadení“.

52.

V § 26 ods. 2 sa za slovo „ohlasovateľ“ vkladajú slová „alebo žiadateľ o súhlas“.

53.

V § 26 ods. 3 prvej vete sa za slovo „Ohlasovateľ“ vkladajú slová „alebo žiadateľ o súhlas“ ...

54.

V § 26 ods. 4 sa za slová „ohlásenie alebo“ vkladajú slová „žiadateľ o súhlas“.

55.

V § 26 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo žiadateľa o súhlas“.

56.

V § 26 sa odsek 5 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g) účel a miesto zavedenia do životného prostredia a predpokladané využitie geneticky modifikovaného ...

57.

V § 27 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „komisia“)“ vkladajú slová „ako svoj poradný orgán“. ...

58.

V § 27 sa vypúšťajú odseky 2 až 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 2.

59.

V § 27 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Úlohou komisie je najmä príprava odborných odporúčaní ...

60.

V § 28 odsek 1 znie:

„(1) Inšpekcia uloží pokutu do 1 000 000 Sk a) ohlasovateľovi, ktorý neurobil ohlásenie podľa ...

61.

V § 28 ods. 2 písm. a) sa slová „použil zariadenie, ktoré nie je zapísané v registri (§ 8 ...

62.

V § 28 ods. 2 písm. b) sa slovo „zariadenie“ nahrádza slovami „uzavreté priestory“.

63.

V § 28 ods. 2 písm. c) sa slová „v zariadení uplatňovanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia ...

64.

V § 28 ods. 2 písm. f) sa slová „(§ 10 ods. 1, 2 až 4)“ nahrádzajú slovami „(§ 10 ods. ...

65.

V § 28 ods. 2 písm. g) sa slová „(§ 10 ods. 1 a 6)“ nahrádzajú slovami „(§ 10 ods. 1 a ...

66.

V § 28 ods. 2 písm. k) sa slová „inú povinnosť pri uvádzaní“ nahrádzajú slovami „povinnosť ...

67.

V § 29 ods. 1 sa slová „Pokutu podľa § 28 možno uložiť“ nahrádzajú slovami „Konanie o ...

68.

V § 30 odsek 1 znie:

„(1) Priestupku sa dopustí ten, kto a) použil genetické technológie podľa tohto zákona alebo ...

69.

V § 31 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) na posudzovanie návrhu na zaradenie geneticky modifikovaných mikroorganizmov do zoznamu podľa ...

70.

§ 31 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ministerstvo môže požadovať úradne osvedčený preklad príloh a podkladov k žiadosti (§ ...

71.

§ 31a vrátane nadpisu znie:

„§ 31a Posudzovanie návrhu na zaradenie do zoznamu (1) Návrh na zaradenie geneticky modifikovaného ...

72.

V § 32 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a odporúčania komisie (§ 27 ods. 3)“.

73.

V § 32 ods. 5 písmená a) a b) znejú:

„a) 90 dní, ak ide o ohlásenie podľa § 12 ods. 2 písm. c), b) 45 dní v ostatných prípadoch.“. ...

74.

V § 32 ods. 6 písm. b) sa slová „v zariadení ohlasovateľa“ nahrádzajú slovami „u ohlasovateľa“. ...

75.

V § 33 ods. 2 prvá veta znie: „Účastníkom konania21) je žiadateľ o súhlas (§ 13 ods. 1).“. ...

76.

V § 33 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a o výsledku verejnej diskusie, ak sa uskutočnila“.

77.

V § 33 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

78.

V § 33 ods. 5 písmeno a) znie:

„a) 45 dní, ak ide o vydanie súhlasu na nové používanie v uzavretých priestoroch zatriedené ...

79.

V § 33 ods. 6 sa slovo „zariadenia“ nahrádza slovami „uzavretých priestorov“.

80.

§ 33 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Ak ohlasovateľ nezačne s používaním v lehote podľa odseku 6 písm. d), je povinný podať ...

81.

V § 34 ods. 2 prvá veta znie: „Účastníkom konania21) je žiadateľ o súhlas (§ 17 ods. 1).“. ...

82.

V § 34 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Ak predmetom konania je vydanie súhlasu so zavedením takých geneticky modifikovaných organizmov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a)
§ 15a zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.“.

83.

§ 34 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Súčasťou rozhodnutia o súhlase so zavedením do životného prostredia je aj rozhodnutie ...

84.

V § 35 ods. 2 prvá veta znie: „Účastníkom konania21) je žiadateľ o súhlas (§ 21 ods. 1).“. ...

85.

V § 35 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak predmetom konania je vydanie súhlasu s uvedením výrobku na trh, na ktorý už predtým ...

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

86.

V § 35 ods. 4 písm. a) sa slovo „ohlasovateľovi“ nahrádza slovami „žiadateľovi o súhlas“ ...

87.

V § 35 ods. 4 písm. b) a odseku 8 sa slová „v dennej tlači“ nahrádzajú slovami „iným vhodným ...

88.

V § 35 ods. 4 písm. c) sa slovo „ohlasovateľovi“ nahrádza slovami „žiadateľovi o súhlas“. ...

89.

V § 35 ods. 4 písm. e) sa za slovo „doručí“ vkladajú slová „kópiu žiadosti a“, slová ...

90.

V § 35 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.

91.

V § 35 ods. 5 písm. d) sa slová „orgánmi Európskych spoločenstiev, najviac 105 dní“ nahrádzajú ...

92.

V § 36 ods. 1 a odseku 2 písm. a) sa slovo „ohlasovateľ“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom ...

93.

V § 36 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) je potrebné zmeniť plán monitorovania na základe námietok členského štátu alebo Komisie, ...

94.

V § 37 ods. 3 sa za slovo „vyhotovenie“ vkladajú slová „spolu s hodnotiacou správou“ a na ...

95.

V § 37 ods. 4 sa vypúšťajú slová „odporúčanie komisie a“.

96.

V § 37 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na obsah rozhodnutia podľa odseku 1 sa vzťahuje ...

97.

V § 39 písmeno b) znie:

„b)
požiadavkách na uzavreté priestory (§ 8),“.

98.

V § 39 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).

99.

V § 39 písm. h) sa vypúšťajú slová „a o náležitostiach žiadosti o zapísanie do registra ...

100.

§ 39 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) kritériách stanovovania bezpečnosti geneticky modifikovaných mikroorganizmov, na ktoré sa ...

101.

V prílohe body 1 a 2 znejú:

„1. Smernica Rady 90/219/EHS z 23. apríla 1990 o obmedzenom použití geneticky modifikovaných organizmov ...

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2008.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore