Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72101
Dôvodové správy: 2596
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.05.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti 100/1970 účinný od 01.01.1994


Platnosť od: 23.11.1970
Účinnosť od: 01.01.1994
Autor: Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12 JUD23 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti 100/1970 účinný od 01.01.1994
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 100/1970 s účinnosťou od 01.01.1994

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Ďalší rozvoj a upevňovanie socialistického spoločenského zriadenia v Československej socialistickej ...

PRVÁ ČASŤ

SLUŽOBNÝ POMER

Úvodné ustanovenia

§ 1

Tento zákon upravuje služobný pomer, najmä práva a povinnosti z neho vyplývajúce, ako aj základné otázky ...

§ 2
(1)

Príslušníci sú v služobnom pomere k Zboru národnej bezpečnosti.

(2)

V mene Zboru národnej bezpečnosti konajú a rozhodujú vo veciach služobného pomeru vo svojej pôsobnosti ...

(3)

Náčelníci a velitelia sú v rozsahu svojej právomoci oprávnení ukladať podriadeným príslušníkom služobné ...

Prvá hlava

Vznik a zmeny služobného pomeru

§ 3
Podmienky prijatia a prijímacie konanie
(1)

Do služobného pomeru môže byť prijatý československý štátny občan starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie ...

a)
je oddaný socialistickému spoločenskému zriadeniu,
b)
je bezúhonný,
c)
dosiahol požadovaný stupeň vzdelania,
d)
je telesne a duševne spôsobilý na výkon služby a
e)
vykonal základnú (náhradnú) vojenskú službu, pokiaľ podlieha brannej povinnosti.
(2)

Služobné orgány sú povinné oboznámiť uchádzača o prijatie do služobného pomeru so základnými právami ...

(3)

Prijímacie konanie upraví minister vnútra Československej socialistickej republiky.

§ 4
Vznik služobného pomeru
(1)

Služobný pomer sa zakladá písomným rozhodnutím o prijatí uchádzača do služobného pomeru.

(2)

Rozhodnutie o prijatí uchádzača do služobného pomeru musí obsahovať deň nástupu služby, vymenovanie ...

(3)

Služobný pomer vzniká dňom, ktorý je určený v rozhodnutí o prijatí uchádzača do služobného pomeru ako ...

(4)

Príslušníkom sa po dobu trvania služobného pomeru prerušuje členstvo a činnosť v politických stranách1) ...

§ 5
Služobná prísaha
(1)

Príslušník skladá pri nástupe do služby služobnú prísahu; do výkonu služby smie byť zaradený až po jej ...

(2)

Ak príslušník odmietne zložiť služobnú prísahu, skončí sa jeho služobný pomer dňom, keď k odmietnutiu ...

(3)

Služobná prísaha znie:

Ja, príslušník Zboru národnej bezpečnosti, slávnostne vyhlasujem, že budem verný Československej socialistickej ...

Budem čestným, statočným a disciplinovaným príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti. Pri plnení svojich ...

Na to som pripravený vynaložiť všetky svoje sily aj schopnosti a nasadiť aj svoj život.

Tak prisahám!“.

§ 6
Skúšobná doba
(1)

Príslušníkovi sa pri prijatí do služobného pomeru určí skúšobná doba, ktorá je podľa druhu služby a ...

(2)

Ak skúšobná doba má byť viac ako tri mesiace alebo ak sa má odpustiť, musí sa to uviesť v rozhodnutí ...

(3)

Určenú skúšobnú dobu možno so súhlasom príslušníka skrátiť, ak príslušník dosahuje v priebehu skúšobnej ...

(4)

V skúšobnej dobe príslušník nesmie byť zaradený do samostatného výkonu služby bezpečnostnej povahy s ...

(5)

Po uplynutí skúšobnej doby služobný pomer trvá ďalej, pokiaľ sa podľa § 98 ods. 1 neskončil.

§ 7
Služobná rovnošata
(1)

Predpis o služobnej rovnošate, odznakoch a inom výstroji, ako aj o povinnosti príslušníkov ich nosiť, ...

(2)

Za podmienok ustanovených ministrom vnútra Československej socialistickej republiky môžu pri slávnostných ...

§ 8
Hodnosti

Ustanovujú sa tieto hodnosti príslušníkov:

a)

práporčícke: rotný, strážmajster, nadstrážmajster, podpráporčík, práporčík, nadpráporčík,

b)

dôstojnícke: podporučík, poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plukovník,

c)

generálske: generálmajor, generálporučík, generálplukovník.

Vymenúvanie a povyšovanie do hodnosti

§ 9
(1)

Pri prijatí do služobného pomeru je príslušník vymenovaný do hodnosti rotného; ak má úplné stredné vzdelanie, ...

(2)

Len čo sa úspešne skončí skúšobná doba, je príslušník povýšený do hodnosti strážmajstra; ak má úplné ...

§ 10
(1)

Príslušník má nárok na povýšenie do vyššej práporčíckej alebo dôstojníckej hodnosti, s výnimkou hodnosti ...

a)
vykonáva po určený čas funkciu, pre ktorú je ustanovená vyššia hodnosť, než ktorú skutočne má, a dosahuje ...
b)
od jeho posledného povýšenia uplynul určený čas výsluhy rokov v hodnosti a
c)
spĺňa kvalifikačné predpoklady určené pre vykonávanú funkciu alebo pre hodnosť, do ktorej má byť povýšený. ...
(2)

Kvalifikačné predpoklady a hodnosti pre funkcie, čas na výkon funkcie s vyššou hodnosťou, než akú príslušník ...

(3)

Do hodnosti podplukovníka a do vyšších hodností sa príslušník povýši, len ak má vysokoškolské vzdelanie. ...

§ 11
(1)

Príslušník v práporčíckej hodnosti má nárok na

a)
povýšenie do vyššej práporčíckej hodnosti, ak dosiahol po skončení skúšobnej doby úplné stredné vzdelanie, ...
b)
vymenovanie do hodnosti podporučíka, ak po určený čas úspešne vykonáva funkciu, pre ktorú je ustanovená ...
c)
vymenovanie do hodnosti poručíka, ak dosiahol po skončení skúšobnej doby vysokoškolské vzdelanie.
(2)

Dobu úspešného výkonu funkcie v rozmedzí do troch rokov podľa druhu služby a kvalifikácie príslušníka ...

§ 12
(1)

Minister vnútra Československej socialistickej republiky ustanoví podmienky, za ktorých môžu byť príslušníci, ...

(2)

Do práporčíckych a dôstojníckych hodností príslušníkov vymenúvajú a povyšujú príslušné služobné orgány. ...

§ 13
Odňatie hodnosti
(1)

Ministri vnútra vo svojej pôsobnosti

a)
odnímu práporčícku alebo dôstojnícku hodnosť príslušníkovi, ktorý preukázal svojím konaním nepriateľský ...
b)
môžu odňať práporčícku alebo dôstojnícku hodnosť príslušníkovi, ktorý sa dopustil konania, ktoré je ...
(2)

Odňatie práporčíckej alebo dôstojníckej hodnosti sa musí vopred prerokovať v osobitných komisiách zriadených ...

(3)

Generálsku hodnosť odníma za podmienok ustanovených v odseku 1 prezident Československej socialistickej ...

§ 14
Prepožičanie hodnosti
(1)

Príslušníkovi možno prepožičať vyššiu hodnosť, než akú skutočne má, na čas, po ktorý to vyžaduje funkcia ...

(2)

Príslušníkovi, ktorému bola prepožičaná vyššia hodnosť, patria práva a povinnosti spojené s touto hodnosťou; ...

(3)

Hodnosť prepožičiavajú orgány uvedené v § 12 ods. 2.

Služobné hodnotenie

§ 15
(1)

Služobné hodnotenie je základným podkladom pre rozhodovanie o vymenúvaní a povyšovaní príslušníkov do ...

(2)

Služobné hodnotenie spočíva v posúdení vzdelania, praxe a ďalších predpokladov potrebných na výkon funkcie, ...

(3)

Služobné hodnotenie vykonávajú náčelníci a velitelia v priebehu skúšobnej doby a pred jej skončením, ...

§ 16
(1)

Príslušník musí byť s obsahom služobného hodnotenia oboznámený.

(2)

Služobné orgány sú povinné dbať, aby služobné zaradenie príslušníka zodpovedalo jeho služobnému hodnoteniu. ...

§ 17
Ustanovovanie do funkcií
(1)

Služobné orgány ustanovujú príslušníkov do funkcií v súlade s potrebami Zboru národnej bezpečnosti, ...

(2)

Do funkcie vyšetrovateľa môže byť ustanovený len príslušník, ktorý dosiahol vek najmenej 24 rokov a ...

Prevedenie na inú funkciu

§ 18
(1)

Príslušník musí byť prevedený na inú funkciu,

a)
ak podľa posudku lekárskej komisie natrvalo stratil zo zdravotných dôvodov schopnosť vykonávať doterajšiu ...
b)
ak dôjde v dôsledku organizačných zmien k zrušeniu jeho doterajšej funkcie,
c)
ak nie je podľa záveru služobného hodnotenia spôsobilý vykonávať doterajšiu funkciu alebo
d)
ak sa o jeho prepustení zo služobného pomeru rozhodlo podľa § 100 ods. 1 písm. e) alebo f) a jeho ponechanie ...
(2)

Príslušník môže byť prevedený na inú funkciu,

a)
ak o to sám požiadal z osobných alebo rodinných dôvodov alebo
b)
ak bez viny služobných orgánov a napriek ich písomnému upozorneniu vykazuje sústavne neuspokojivé výsledky ...
(3)

Prevedenie na inú funkciu sa vykoná odvolaním príslušníka z doterajšej funkcie a jeho ustanovením do ...

(4)

Prevedenie príslušníka na inú funkciu z niektorého z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. b) a c) a v ...

§ 19

Príslušníkovi, ktorý bol prevedený na inú funkciu podľa § 18 ods. 1 písm. a) alebo b), patrí doterajší ...

§ 20
Služobná cesta a preloženie
(1)

Príslušník môže byť vyslaný na čas nevyhnutne potrebný na služobnú cestu.

(2)

Príslušník môže byť preložený na výkon funkcie do iného miesta služobného pôsobiska na nevyhnutne potrebný ...

(3)

Príslušník môže byť preložený aj do iného miesta služobného pôsobiska, ak o to sám požiada zo závažných ...

(4)

Príslušník môže byť trvalo preložený do iného miesta služobného pôsobiska bez svojho súhlasu, ak to ...

§ 21
Pozbavenie výkonu služby
(1)

Ak sa príslušník stane dôvodne podozrivým, že závažne porušil služobnú povinnosť, najmä, že sa dopustil ...

(2)

Výkonu služby možno príslušníka pozbaviť len na čas nevyhnutne potrebný na objasnenie jeho konania, ...

(3)

Príslušníkovi, ktorý bol pozbavený výkonu služby, patrí odo dňa pozbavenia 30 %, a ak ide o ženatého ...

(4)

Ak sa pozbavenie výkonu služby skončí, doplatí sa príslušníkovi rozdiel, o ktorý bol jeho služobný príjem ...

Druhá hlava

Služobná disciplína a disciplinárna právomoc

§ 22
Služobná disciplína

Služobná disciplína spočíva v dôslednom plnení služobných povinností ustanovených právnymi predpismi, ...

§ 23
Základné povinnosti príslušníkov
(1)

Príslušník je povinný najmä

a)
dôsledne a presne plniť úlohy vyplývajúce z oprávnenia a spoločenského poslania Zboru národnej bezpečnosti, ...
b)
vykonávať svedomite a riadne službu podľa svojich síl, znalostí a schopností.
(2)

Vo vzťahu k Zboru národnej bezpečnosti je príslušník povinný najmä

a)
ohlásiť svojmu nadriadenému závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon služby, a hroziacu ...
b)
zakročiť, ak hrozí škoda a na jej odvrátenie treba neodkladný zákrok; nemusí tak urobiť, ak mu v tom ...
c)
zvyšovať svoje odborné a politické znalosti,
d)
dodržiavať pravidlá služobnej zdvorilosti a správať sa i mimo služby tak, aby nestratil dôveru potrebnú ...
(3)

Ak sa príslušník domnieva, že rozkaz alebo pokyn jeho nadriadeného je v rozpore s právnym predpisom, ...

(4)

Pracovný pomer a dohodu o pracovnej činnosti môže príslušník uzavrieť len so súhlasom služobného orgánu. ...

§ 24
Základné povinnosti náčelníkov a veliteľov

Náčelníci a velitelia sú ďalej vo vzťahu k podriadeným príslušníkom povinní najmä

a)

organizovať, riadiť a kontrolovať výkon ich služby,

b)

zabezpečovať, aby boli na výkon služby náležite politicky pripravení a odborne vyškolení a vycvičení, ...

c)

vytvárať im priaznivé podmienky na výkon služby,

d)

viesť ich k služobnej disciplíne, oceňovať ich iniciatívu a príkladné plnenie služobných povinností ...

§ 25
Disciplinárna právomoc

Náčelníci a velitelia môžu podriadeným príslušníkom v rozsahu svojej právomoci udieľať odmeny a ukladať ...

§ 26
Odmeny
(1)

Odmenami sú:

a)
písomná pochvala,
b)
peňažný alebo iný dar,
c)
udelenie čestného odznaku,
d)
mimoriadne vymenovanie do dôstojníckej hodnosti,
e)
mimoriadne povýšenie do vyššej hodnosti.
(2)

Odmena musí byť úmerná záslužnému činu alebo príkladnému plneniu služobných povinností, za ktoré sa ...

§ 27
Disciplinárny priestupok

Disciplinárnym priestupkom je zavinené porušenie služobnej povinnosti príslušníka, pokiaľ nie je trestným ...

§ 28
Disciplinárne tresty

Disciplinárnymi trestami sú:

a)

písomné pokarhanie,

b)

zníženie služobného príjmu až o 10 % na čas najviac troch mesiacov,

c)

odňatie čestného odznaku,

d)

zníženie hodnosti o jeden stupeň na jeden rok.

Ukladanie disciplinárnych trestov

§ 29
(1)

Za disciplinárny priestupok možno príslušníkovi uložiť niektorý z disciplinárnych trestov, ak na jeho ...

(2)

Pred uložením disciplinárneho trestu sa musí vždy objektívne zistiť skutkový stav; príslušníkovi sa ...

(3)

Pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho trestu sa prihliada na povahu disciplinárneho priestupku, ...

§ 30
(1)

Disciplinárny trest možno uložiť najskôr nasledujúci deň po spáchaní disciplinárneho priestupku a len ...

(2)

Ak sa príslušník v priebehu jedného roka od právoplatného uloženia disciplinárneho trestu nedopustil ...

(3)

Čas, na ktorý bol príslušníkovi uložený disciplinárny trest zníženia hodnosti o jeden stupeň, sa nezapočítava ...

(4)

Uložením disciplinárneho trestu nie je príslušník zbavený povinnosti nahradiť škodu, ktorú disciplinárnym ...

§ 31

Disciplinárny trest nemožno uložiť, ak príslušník bol za ten istý skutok potrestaný už súdom; ak disciplinárny ...

Tretia hlava

Čas služby a čas odpočinku

§ 32
Dĺžka základného času služby v týždni
(1)

Dĺžku základného času služby v týždni ustanovuje minister vnútra Československej socialistickej republiky; ...

(2)

Služobný orgán môže určiť príslušníkovi kratší čas služby, ak o to príslušník požiada zo zdravotných ...

§ 33
Rozvrhnutie základného času služby v týždni

O rozvrhnutí základného času služby v týždni rozhodujú príslušné služobné orgány; určia aj začiatok ...

§ 34
Nepretržitý odpočinok medzi dvoma službami
(1)

Základný čas služby v týždni sa rozvrhuje tak, aby príslušník mal medzi koncom jednej služby a začiatkom ...

(2)

Minister vnútra Československej socialistickej republiky môže ustanoviť, v ktorých prípadoch možno nepretržitý ...

§ 35
Prestávky v službe

Príslušník má najdlhšie po každých piatich hodinách nepretržitého výkonu služby nárok na prestávku na ...

§ 36
Služba vykonávaná nad základný čas služby v týždni
(1)

Ak to vyžaduje dôležitý záujem služby, je príslušník povinný vykonávať službu nad určený základný čas ...

(2)

Ak vykonáva príslušník službu priamej bezpečnostnej povahy nad určený základný čas služby v týždni, ...

(3)

Okruh osôb uvedených v odseku 2 určí vo svojej pôsobnosti minister vnútra Českej republiky a minister ...

§ 37
Služba za mimoriadnych bezpečnostných opatrení
(1)

V čase mimoriadnych bezpečnostných opatrení možno príslušníkovi nariadiť služobnú dosiahnuteľnosť alebo ...

(2)

Náčelníci a velitelia sú povinní zabezpečiť príslušníkom pri službe vykonávanej na uskutočnenie mimoriadnych ...

(3)

Za čas služobnej pohotovosti a za službu vykonávanú na uskutočnenie mimoriadnych bezpečnostných opatrení ...

(4)

Minister vnútra Československej socialistickej republiky ustanoví podrobnosti o nariaďovaní služobnej ...

§ 38
Vznik nároku na dovolenku
(1)

Príslušník má nárok na dovolenku za kalendárny rok, ak v ňom vykonával službu aspoň 75 dní. Minister ...

(2)

Za kalendárny rok, v ktorom vznikol služobný pomer príslušníka, patrí mu pomerná časť dovolenky, aj ...

§ 39
Dĺžka dovolenky
(1)

Základná výmera dovolenky je 35 kalendárnych dní. Táto výmera sa predlžuje o 14 kalendárnych dní príslušníkovi, ...

(2)

Pomerná časť dovolenky sa určí tak, že za každý kalendárny mesiac trvania služobného pomeru v kalendárnom ...

Nástup a prerušenie dovolenky

§ 40
(1)

Dovolenka sa spravidla vyčerpáva vcelku; ak sa výnimočne poskytuje v častiach, musí byť aspoň jedna ...

(2)

Dovolenku možno príslušníkovi poskytnúť ešte pred splnením podmienky ustanovenej v § 38 ods. 1. Ak však ...

(3)

Nástup dovolenky určuje príslušný náčelník alebo veliteľ, a to s prihliadnutím na záujmy služby aj na ...

(4)

Nástup dovolenky treba určiť tak, aby ju príslušník mohol vyčerpať spravidla do konca kalendárneho roka; ...

(5)

Ak to vyžaduje dôležitý záujem služby, môže príslušný náčelník alebo veliteľ zmeniť príslušníkovi pôvodne ...

§ 41
(1)

Ak príslušník je v čase dovolenky uznaný za neschopného služby pre chorobu alebo úraz, dovolenka sa ...

(2)

Ak v čase dovolenky príslušníka prípadne sviatok na deň, ktorý je inak jeho obvyklým dňom služby, nezapočítava ...

§ 42
Služobný príjem za čas dovolenky
(1)

Príslušník má právo za čas dovolenky na služobný príjem v plnej výške. Na požiadanie príslušníka sa ...

(2)

Príslušníkovi patrí za nevyčerpanú dovolenku alebo za jej pomernú časť náhrada vo výške služobného príjmu ...

a)
z naliehavých služobných dôvodov,
b)
preto, že mu náčelník alebo veliteľ neurčil jej nástup,
c)
pre prekážky v službe z dôvodu všeobecného záujmu a pre dôležité osobné prekážky v službe alebo
d)
preto, že služobný pomer sa skončil.
§ 43
Krátenie dovolenky

Za každý deň neospravedlnenej neprítomnosti príslušníka v službe sa mu kráti dovolenka o dva kalendárne ...

§ 44
Vplyv skončenia služobného pomeru na dovolenku
(1)

Príslušníkovi, ktorého služobný pomer sa skončil v priebehu kalendárneho roka, patrí za tento rok pomerná ...

(2)

Ak sa služobný pomer príslušníka skončil po vyčerpaní dovolenky alebo jej časti, je príslušník povinný ...

§ 45
Dodatková dovolenka
(1)

Príslušník, ktorý vykonáva po celý kalendárny rok zdraviu škodlivú alebo zvlášť obťažnú službu, má nárok ...

(2)

Minister vnútra Československej socialistickej republiky ustanoví, ktorá služba je zdraviu škodlivá ...

(3)

Za dodatkovú dovolenku nemožno poskytnúť náhradu podľa § 42 ods. 2; táto dovolenka sa musí vždy vyčerpať, ...

§ 46
Služobné voľno
(1)

Ak príslušník pre prekážky z dôvodu všeobecného záujmu (výkon verejných funkcií, občianskych povinností ...

(2)

Príslušník, ktorému sa poskytlo služobné voľno pre prekážky v službe z dôvodu všeobecného záujmu, má ...

(3)

Minister vnútra Československej socialistickej republiky ustanoví, v ktorých prípadoch a v akom rozsahu ...

§ 47
Služobné voľno bez nároku na služobný príjem

Príslušníkovi sa môže poskytnúť, ak o to požiada z vážnych dôvodov, služobné voľno na nevyhnutne potrebný ...

Štvrtá hlava

Náležitosti príslušníkov, náhrady služobných výdavkov a výchovné

§ 48
Náležitosti
(1)

Príslušník má nárok na peňažné a naturálne náležitosti.

§ 53
Náhrady výdavkov poskytovaných príslušníkovi v súvislosti s výkonom služby

Príslušníkovi patrí náhrada cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, ktoré mu vzniknú pri plnení služobných ...

§ 54
Výchovné a jednorazová peňažná výpomoc
(1)

Príslušníkovi s nezaopatrenými deťmi patrí výchovné. Podmienky pre poskytovanie výchovného, jeho výšku ...

(2)

V mimoriadnych, zvlášť odôvodnených prípadoch môže sa príslušníkovi na jeho žiadosť poskytnúť jednorazová ...

Piata hlava

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výkone služby

§ 56
Povinnosti služobných orgánov
(1)

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia príslušníkov pri výkone služby zaisťujú služobné orgány. ...

(2)

Služobné orgány sú povinné najmä

a)
dbať pri tvorbe služobných predpisov na požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone služby,
b)
kontrolovať dodržiavanie predpisov, rozkazov a pokynov vydaných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ...
c)
zisťovať príčiny služobných úrazov a chorôb z povolania a sústavne vytvárať podmienky pre predchádzanie ...
(3)

Služobné orgány sú povinné starať sa aj o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa s ich ...

(4)

Predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone služby príslušníkov vydáva minister vnútra ...

§ 57
Povinnosti príslušníkov

Príslušníci sú najmä povinní

a)

dodržiavať predpisy, rozkazy a pokyny vydané na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone služby, ...

b)

používať pri výkone služby predpísané ochranné zariadenia a ochranné služobné prostriedky,

c)

zúčastniť sa na školení a výcviku uskutočňovanom ministerstvami vnútra v záujme zvýšenia bezpečnosti ...

d)

oznamovať náčelníkom alebo veliteľom nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie ...

§ 58
Štátny odborný dozor

Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri výkone služby upravujú osobitné predpisy.*) ...

Šiesta hlava

Starostlivosť o príslušníkov

§ 59
Podmienky pre výkon služby
(1)

Služobné orgány vytvárajú príslušníkom podmienky pre riadny, hospodárny a pokiaľ možno bezpečný výkon ...

(2)

Služobné orgány sú najmä povinné

a)
zabezpečovať pre príslušníkov zdravotnícku starostlivosť,
b)
zriaďovať, udržiavať a zlepšovať hygienické a sociálne zariadenia,
c)
starať sa o vzhľad, úpravu a zlepšovanie pracovísk,
d)
vytvárať priaznivé podmienky pre závodné stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy,
e)
zabezpečovať riadne ubytovanie príslušníkov,
f)
zriaďovať a udržiavať pre ne kultúrne, rekreačné a telovýchovné zariadenia.

Zvyšovanie kvalifikácie príslušníkov

§ 60
(1)

Služobné orgány sú povinné starať sa o sústavné a plánovité zvyšovanie kvalifikácie príslušníkov, najmä ...

a)
zabezpečujú vzdelanie príslušníkov v školských zariadeniach ministerstiev vnútra,
b)
vysielajú príslušníkov na štúdium na iných školách,
c)
umožňujú príslušníkom študijnú a praktickú činnosť na príslušných odborných pracoviskách za účelom získania ...
(2)

Služobné orgány môžu príslušníkom, ktorí študujú na školách, s ich súhlasom alebo na ich žiadosť vhodne ...

§ 61
(1)

Zbor národnej bezpečnosti môže s príslušníkom uzavrieť dohodu, ktoru sa Zbor národnej bezpečnosti zaväzuje ...

(2)

Dohoda sa musí uzavrieť písomne a musia sa v nej uviesť

a)
druh kvalifikácie a spôsob jej získania alebo zvýšenia,
b)
čas, po ktorý sa príslušník zaväzuje zotrvať po skončení štúdia v služobnom pomere, a
c)
najvyššia celková suma, do ktorej možno na príslušníkovi požadovať náhradu nákladov, ak nesplní svoj ...

inak je dohoda neplatná.

(3)

Ak príslušník nesplní svoj záväzok len čiastočne, povinnosť náhrady nákladov sa pomerne zníži.

(4)

Povinnosť náhrady nákladov zaniká úplne, ak sa služobný pomer skončil prepustením z niektorého z dôvodov ...

(5)

Výšku náhrady nákladov, ktoré možno na príslušníkovi požadovať a čas trvania záväzku, ustanoví minister ...

§ 62
Uloženie zvrškov a dopravných prostriedkov

Služobné orgány sú povinné zaistiť bezpečnú úschovu zvrškov a osobných predmetov, ktoré príslušníci ...

§ 63
Preventívna rehabilitácia
(1)

Príslušníkom sa môže poskytnúť na upevnenie ich telesnej zdatnosti, telesného a duševného zdravia preventívna ...

(2)

Príslušníkom s oslabeným zdravotným stavom sa môže poskytnúť na základe lekárskeho odporúčania preventívna ...

(3)

Podmienky poskytovania preventívnej rehabilitácie a spôsob jej uskutočňovania ustanoví minister vnútra ...

§ 64
Zabezpečenie pri neschopnosti na výkon služby a v starobe

Zabezpečenie príslušníkov pri neschopnosti na výkon služby z dôvodov choroby, úrazu, ťarchavosti a materstva ...

§ 65
Starostlivosť o príslušníkov so zmenenou schopnosťou na výkon služby
(1)

Ak je schopnosť príslušníka na výkon služby zo zdravotných dôvodov trvalo zmenená, určí mu príslušná ...

(2)

Príslušníka, ktorého schopnosť na výkon služby je zo zdravotných dôvodov trvalo zmenená alebo ktorý ...

Osobitné podmienky na výkon služby príslušníčok Zboru národnej bezpečnosti

§ 66
(1)

Príslušníčka nesmie byť ustanovená do funkcie ani zaraďovaná do služieb, ktorých výkon je pre ňu fyzicky ...

(2)

Ťarchavá príslušníčka rovnako nesmie byť ustanovená do funkcie ani zaraďovaná do služieb, ktorých výkon ...

§ 67

Ťarchavá príslušníčka a príslušníčka starajúca sa o dieťa mladšie ako jeden rok sa nesmú zaraďovať do ...

§ 68
(1)

Ak ťarchavá príslušníčka vykonáva funkciu, ktorej výkon je ťarchavým príslušníčkam zakázaný alebo podľa ...

(2)

Ak príslušníčka dosahuje vo funkcii, na ktorú bola prevedená, bez svojho zavinenia nižší služobný príjem, ...

§ 69

Ťarchavé príslušníčky a príslušníčky starajúce sa o dieťa mladšie ako osem rokov sa môžu vysielať na ...

§ 70
(1)

Služobné orgány sú povinné pri zaraďovaní do služby prihliadať aj na potreby príslušníčok starajúcich ...

(2)

Služobné orgány určia príslušníčke starajúcej sa o dieťa mladšie ako 15 rokov alebo ťarchavej príslušníčke ...

(3)

Príslušníčke, ktorej bol určený kratší čas služby, patrí služobný príjem zodpovedajúci tomuto kratšiemu ...

§ 71
(1)

Nárok príslušníčok na materskú dovolenku, ďalšiu materskú dovolenku a na prestávky na dojčenie sa správa ...

(2)

Ak príslušníčka požiada služobný orgán o poskytnutie dovolenky tak, aby nadväzovala bezprostredne na ...

Siedma hlava

Náhrada škody

Prvý oddiel

Zodpovednosť príslušníkov za škodu spôsobenú Zboru národnej bezpečnosti

Všeobecná zodpovednosť

§ 72
(1)

Príslušník zodpovedá Zboru národnej bezpečnosti za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením svojich ...

(2)

Ak škoda bola spôsobená aj porušením povinností zo strany Zboru národnej bezpečnosti, zodpovednosť príslušníka ...

(3)

Zavinenie príslušníka preukazuje príslušný služobný orgán s výnimkou prípadov uvedených v § 75 a 76.

(4)

O náhrade škody podľa tohto oddielu rozhoduje služobný orgán.

§ 73
Príslušník nezodpovedá za škodu,
a)

ktorá vyplýva z rizika riadneho výkonu služby,

b)

ktorú spôsobil pri odvracaní nebezpečenstva hroziaceho životu alebo zdraviu alebo škody hroziacej majetku, ...

§ 74

Od príslušníka, ktorý vedome nezakročil proti hroziacej škode alebo neohlásil hroziacu škodu [§ 23 ods. ...

§ 75
Zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách, ktoré je príslušník povinný vyúčtovať
(1)

Ak príslušník prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za hodnoty zverené na vyúčtovanie ...

(2)

Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzavrieť písomne, inak je neplatná.

(3)

Príslušník sa zbaví zodpovednosti úplne, prípadne čiastočne, ak preukáže, že schodok vznikol úplne alebo ...

(4)

Minister vnútra Československej socialistickej republiky ustanoví funkcie, pre výkon ktorých je uzavretie ...

§ 76
Zodpovednosť za stratu zverených predmetov

Príslušník zodpovedá za stratu súčastí výstroja, výzbroje, nástrojov a iných predmetov, ktoré mu boli ...

Rozsah náhrady škody

§ 77
(1)

Príslušník, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak ju neodčiní ...

(2)

Výška náhrady škody spôsobenej z nedbalosti nesmie však presiahnuť u jednotlivého príslušníka trojnásobok ...

(3)

Ak škoda bola spôsobená aj Zborom národnej bezpečnosti, je príslušník povinný nahradiť pomernú časť ...

(4)

Ak zodpovedá za škodu niekoľko príslušníkov, je každý z nich povinný uhradiť pomernú časť škody podľa ...

§ 78
(1)

Pri spoločnej zodpovednosti za schodok sa jednotlivým príslušníkom určí podiel náhrady podľa pomeru ...

(2)

Podiel náhrady určený podľa predchádzajúceho odseku nesmie u jednotlivých príslušníkov, s výnimkou náčelníka ...

(3)

Ak sa zistí, že schodok alebo jeho časť bola zavinená niektorým zo spoločne zodpovedných príslušníkov, ...

§ 79

Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z jej ceny v čase poškodenia. Ak je určená maloobchodná cena, ...

§ 80
(1)

Ak škoda bola spôsobená z nedbalosti, možno určiť výšku náhrady škody nižšou sumou, než je skutočná ...

(2)

Pri určovaní výšky náhrady škody sa prihliada najmä na pomer príslušníka k službe a k majetku v socialistickom ...

§ 81
(1)

Výšku požadovanej náhrady škody určujú služobné orgány po prerokovaní s príslušníkom tak, aby rozhodnutie ...

(2)

Ak škoda bola spôsobená trestným činom a príslušník nie je ochotný ju uhradiť vo výške určenej služobným ...

Druhý oddiel

Zodpovednosť Zboru národnej bezpečnosti za škodu spôsobenú príslušníkom

Všeobecná zodpovednosť

§ 82
(1)

Ak bola príslušníkovi pri výkone služby alebo v priamej súvislosti s ním spôsobená škoda porušením právnej ...

(2)

Zbor národnej bezpečnosti zodpovedá príslušníkovi aj za škodu, ktorú mu spôsobili porušením právnej ...

(3)

O náhrade škody podľa tohto oddielu rozhoduje služobný orgán.

§ 83

Ak služobný orgán preukáže, že škodu zavinil aj poškodený príslušník, zodpovednosť Zboru národnej bezpečnosti ...

§ 84
(1)

Zbor národnej bezpečnosti je povinný uhradiť príslušníkovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu ...

(2)

Pri určovaní výšky škody na veci sa vychádza z jej ceny v čase poškodenia.

Zodpovednosť za škodu pri služobných úrazoch a chorobách z povolania

§ 85
(1)

Ak došlo pri výkone služby alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu príslušníka na zdraví alebo ...

(2)

Ako služobný úraz sa posudzuje aj úraz, ktorý príslušník utrpel pre výkon služby.

(3)

Za škodu spôsobenú príslušníkovi chorobou z povolania zodpovedá Zbor národnej bezpečnosti, ak príslušník ...

§ 86
(1)

Zbor národnej bezpečnosti sa celkom zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že

a)
škoda bola spôsobená tým, že postihnutý príslušník svojím zavinením porušil predpisy, rozkazy alebo ...
b)
škodu si spôsobil postihnutý príslušník svojou opilosťou a Zbor národnej bezpečnosti nemohol škode zabrániť, ...
(2)

Zbor národnej bezpečnosti sa čiastočne zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že

a)
postihnutý príslušník porušil svojím zavinením predpisy, rozkazy alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti ...
b)
jednou z príčin škody bola opilosť postihnutého príslušníka alebo
c)
príslušníkovi vznikla škoda preto, že si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom správania sa tak, že ...
(3)

Ak sa Zbor národnej bezpečnosti zbaví zodpovednosti čiastočne, určí sa časť škody, ktorú nesie príslušník, ...

(4)

Pri posudzovaní, či príslušník porušil predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone ...

(5)

Za ľahkomyselné konanie [odsek 2 písm. c)] nemožno považovať bežnú neopatrnosť a konanie vyplývajúce ...

§ 87
Zbor národnej bezpečnosti sa nemôže zbaviť zodpovednosti, ak príslušník utrpel služobný úraz
a)

pri služobnom zákroku alebo pri službe vykonávanej na uskutočnenie mimoriadnych bezpečnostných opatrení ...

b)

pri odvracaní nebezpečenstva hroziaceho životu alebo zdraviu alebo škody hroziacej majetku, pokiaľ príslušník ...

§ 88

Príslušníkovi, ktorý utrpel služobný úraz alebo u ktorého bola zistená choroba z povolania, je Zbor ...

§ 89
(1)

Náhrada za stratu na služobnom príjme počas neschopnosti príslušníka na službu sa poskytuje v takej ...

(2)

Náhrada za stratu na služobnom príjme po skončení neschopnosti príslušníka na službu alebo pri uznaní ...

(3)

Náhrada za stratu na dôchodku patrí v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi výškou dôchodku, na ktorý poškodenému ...

(4)

Náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje jednorazove vo výške a za podmienok ...

(5)

príslušníkovi, ktorého schopnosť na výkon služby bola zmenená alebo ktorý bol uznaný invalidným v dôsledku ...

§ 90

Ak príslušník následkom služobného úrazu alebo choroby z povolania zomrel, je Zbor národnej bezpečnosti ...

§ 91
(1)

Náklady spojené s liečením a náklady spojené s pohrebom sa uhradia tomu, kto tieto náklady vynaložil. ...

(2)

Náhrada nákladov na výživu pozostalých patrí pozostalým, ktorým zomretý výživu poskytoval alebo bol ...

(3)

Jednorazové odškodnenie pozostalých patrí manželovi vo výške 3000 Kčs a dieťaťu, ktoré má nárok na sirotský ...

(4)

Náhrada vecnej škody patrí dedičom príslušníka.

§ 92
(1)

Zbor národnej bezpečnosti môže výnimočne, ak pôjde o prípad hodný osobitného zreteľa, poskytnúť manželovi, ...

(2)

Minister vnútra Československej socialistickej republiky ustanoví, ktoré podmienky sú obdobne nebezpečné ...

§ 93

Ak Zbor národnej bezpečnosti poškodenému nahradil škodu, má nárok na náhradu voči tomu, kto poškodenému ...

§ 94
(1)

Ak sa podstatne zmenia pomery poškodeného, ktoré boli rozhodujúce na určenie výšky náhrady škody, môže ...

(2)

Minister vnútra Československej socialistickej republiky môže vzhľadom na zmeny, ktoré nastali vo vývoji ...

§ 95
Zodpovednosť za škodu na odložených veciach
(1)

Zbor národnej bezpečnosti zodpovedá za škodu na veciach, ktoré na jeho pracoviskách príslušník odložil ...

(2)

Za veci, ktoré príslušníci do služby obvykle nenosia a ktoré služobný orgán neprevzal do osobitnej úschovy, ...

(3)

Zbor národnej bezpečnosti sa čiastočne zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že ku škode došlo aj zavineným ...

(4)

Nárok na náhradu škody zanikne, ak ju príslušník neohlásil služobnému orgánu bez zbytočného odkladu ...

§ 96
Zodpovednosť za škodu na veci pri služobnom zákroku a pri mimoriadnych bezpečnostných opatreniach

Ak príslušník utrpel škodu na veci pri služobnom zákroku alebo pri službe vykonávanej na uskutočnenie ...

§ 97
Zodpovednosť pri odvracaní škody

Príslušník, ktorý pri odvracaní nebezpečenstva hroziaceho životu alebo zdraviu alebo škody hroziacej ...

Ôsma hlava

Skončenie služobného pomeru a nároky s ním súvisiace

§ 98
Skončenie služobného pomeru
(1)

Služobný pomer sa končí

a)
uvoľnením,
b)
prepustením,
c)
odňatím hodnosti,
d)
stratou hodnosti,
e)
úmrtím príslušníka.
(2)

Služobný pomer dojednaný na určitý čas sa končí aj uplynutím tohto času.

§ 99
Uvoľnenie
(1)

Príslušník musí byť uvoľnený zo služobného pomeru, ak o to požiada. Žiadosť musí byť písomná, a ak príslušník ...

(2)

Ak ide o uvoľnenie zo závažných osobných alebo rodinných dôvodov (napr. zo zdravotných dôvodov, preto, ...

(3)

Rozhodnutie o skončení služobného pomeru uvoľnením oznámi služobný orgán príslušníkovi do jedného mesiaca ...

(4)

Ak sa rozhodnutie o skončení služobného pomeru uvoľnením neoznámilo príslušníkovi do jedného mesiaca ...

(5)

Ak príslušník požiadal o uvoľnenie v skúšobnej dobe, skončí sa služobný pomer uplynutím jedného kalendárneho ...

Prepustenie

§ 100
(1)

Príslušník môže byť zo služobného pomeru prepustený,

a)
ak pre neho nie je v dôsledku zásadných organizačných zmien schválených vládou Českej a Slovenskej Federatívnej ...
b)
ak je podľa posudku lekárskej komisie zo zdravotných dôvodov trvalo neschopný na výkon akejkoľvek služby ...
c)
ak spĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok,
d)
ak bol pri služobnom hodnotení hodnotený ako nevyhovujúci a nie je spôsobilý zastávať inú, menej zodpovednú ...
e)
ak porušil služobnú prísahu, služobnú povinnosť alebo právomoc verejného činiteľa zvlášť hrubým spôsobom ...
f)
ak bol právoplatne odsúdený pre trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody,
g)
ak podľa vyjadrenia občianskej komisie nie je spôsobilý na výkon služby v Zbore národnej bezpečnosti. ...
(2)

O prepustení príslušníka z dôvodov uvedených v predchádzajúcom odseku písm. d), e) a f) sa môže rozhodnúť ...

(3)

Prepustenie príslušníka z niektorého z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. b), d) a e) je služobný orgán ...

§ 101
(1)

Rozhodnutie o prepustení sa musí vyhotoviť písomne a musí sa v ňom uviesť dôvod prepustenia so skutočnosťami ...

(2)

Pri rozhodovaní o prepustení príslušníka zo služobného pomeru z dôvodov uvedených v § 100 ods. 1 písm. ...

(3)

Ak je príslušník členom odborovej organizácie, prihliada služobný orgán pri rozhodovaní tiež na jej ...

(4)

Pri prepustení sa končí služobný pomer uplynutím troch kalendárnych mesiacov, a ak ide o prepustenie ...

(5)

Ak príslušník porušil služobnú prísahu, služobnú povinnosť alebo právomoc verejného činiteľa úmyselne ...

(6)

Ak sa príslušníkovi rozhodnutie o prepustení z dôvodov uvedených v § 100 ods. 1 písm. a) alebo g) oznámilo ...

§ 102
Zákaz prepustenia v ochrannej dobe
(1)

Príslušník nesmie byť prepustený zo služobného pomeru v ochrannej dobe, to je v dobe,

a)
keď bol uznaný dočasne neschopným služby pre chorobu alebo úraz, pokiaľ si túto neschopnosť nespôsobil ...
b)
od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od povolenia kúpeľného liečenia až do dňa jeho skončenia; ...
c)
keď je dlhodobe úplne uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo
d)
keď je príslušníčka ťarchavá alebo keď sa príslušníčka trvalo stará aspoň o jedno dieťa mladšie ako ...
(2)

Zákaz prepustenia sa nevzťahuje na prepustenie z dôvodov uvedených v § 100 ods. 1 písm. e) a f) a na ...

(3)

Ak rozhodnutie o prepustení bolo príslušníkovi oznámené pred začiatkom ochrannej doby a služobný pomer ...

§ 103
Nároky po zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru

Ak sa na základe odvolania príslušníka zruší rozhodnutie o skončení služobného pomeru, služobný pomer ...

§ 104
Odňatie a strata hodnosti

Ak príslušníkovi bola odňatá hodnosť alebo ak došlo uňho k strate hodnosti na základe rozhodnutia súdu, ...

§ 105
Skončenie služobného pomeru príslušníka prijatého na určitý čas
(1)

Ak príslušník bol prijatý do služobného pomeru na určitý čas, končí sa jeho služobný pomer uplynutím ...

(2)

Príslušníka, ktorý bol prijatý do služobného pomeru na určitý čas, možno pred uplynutím tohto času uvoľniť ...

§ 106
Potvrdenie o zamestnaní a služobné posudky
(1)

Pri skončení služobného pomeru je služobný orgán povinný vydať príslušníkovi posudok o jeho služobnej ...

(2)

Ak služobný orgán podáva inej organizácii alebo štátnemu orgánu posudok o služobnej činnosti príslušníka, ...

§ 107
Umiestňovanie v občianskom povolaní
(1)

Príslušníci, ktorých služobný pomer sa skončil prepustením alebo uvoľnením zo závažných osobných alebo ...

(2)

Povinnosť zabezpečiť príslušníkom umiestnenie a prípravu na občianske povolanie podľa predchádzajúceho ...

§ 108
Odchodné
(1)

Príslušníkovi, ktorého služobný pomer sa skončil uvoľnením alebo prepustením, patrí odchodné. V prípadoch ...

(2)

Odchodné sa poskytuje podľa dĺžky trvania služobného pomeru a dôvodu uvoľnenia alebo prepustenia až ...

§ 109
Platové vyrovnanie
(1)

Príslušníkovi, ktorého služobný pomer sa skončil uvoľnením zo závažných osobných alebo rodinných dôvodov ...

(2)

Platové vyrovnanie do výšky posledného čistého mesačného služobného príjmu poskytuje Zbor národnej bezpečnosti ...

(3)

Podrobnosti o poskytovaní platového vyrovnania o spôsobe výpočtu jeho výšky a výplate upraví Minister ...

Príspevok za službu

§ 110
(1)

Príspevok za službu (ďalej len „príspevok“) patrí za podmienok nižšie uvedených príslušníkovi, ktorého ...

(2)

V prípadoch hodných osobitného zreteľa možno príspevok tiež priznať, ak sa služobný pomer skončí prepustením ...

(3)

Príspevok sa neposkytne, prípadne jeho výplata sa zastaví, ak je príslušník znovu prijatý do služobného ...

(4)

Príspevok nepatrí po dosiahnutí veku 60 rokov.

§ 111
(1)

Príspevok je

a)
20 % služobného príjmu, ak príslušník vykonával službu v Zbore národnej bezpečnosti po dobu najmenej ...
b)
30 % služobného príjmu, ak príslušník vykonával službu v Zbore národnej bezpečnosti po dobu najmenej ...
(2)

Príspevok podľa predchádzajúceho odseku nesmie však prekročiť sumu zodpovedajúcu maximálnej výške čiastočného ...

(3)

Príspevok sa zvyšuje účastníkom odboja; o toto zvýšenie sa môže prekročiť hranica ustanovená v odseku ...

§ 112

Príspevok sa vymeriava z posledného hrubého mesačného služobného príjmu príslušníka pred skončením služobného ...

§ 113
(1)

Pri súbehu nároku na príspevok s nárokom na príspevok za službu podľa iných predpisov1) patrí vyšší ...

(2)

Pri súbehu príspevku so zárobkom sa príspevok kráti o sumu, o ktorú súčet príspevku a hrubého mesačného ...

(3)

Pri súbehu nároku na príspevok a na starobný, invalidný (čiastočný invalidný) dôchodok alebo na dôchodok ...

§ 113a
(1)

Po dobu, po ktorú sa príjemca príspevku zdržiava v cudzine trvalo, príspevok neplatí. Ak sa príjemca ...

(2)

Po dobu, pre ktorú je príjemca príspevku vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, príspevok ...

§ 113b
(1)

Organizácie sú povinné na výzvu platiteľa príspevku podávať v určenej lehote hlásenie na účely krátenia ...

(2)

Ak organizácia nesprávnym hlásením alebo jeho zanedbaním zavinila, že sa príspevok vyplatil neprávom, ...

(3)

Ak sa príspevok vyplatil neprávom, alebo vo vyššej výmere, než patril, zavinením príjemcu príspevku ...

(4)

O premlčaní a premlčacej dobe platí ustanovenie § 132a.

(5)

O povinnosti organizácie nahradiť neprávom vyplatené sumy príspevku rozhoduje platiteľ príspevku; pre ...

§ 113c

Príjemcovi príspevku, ktorý bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody pre úmyselný ...

§ 114
(1)

Rozsah zvýšenia príspevku účastníkom odboja podľa § 111 ods. 3 a podrobnosti o poskytovaní príspevku ...

(2)

Podanie odvolania nemá odkladný účinok s výnimkou odvolania proti rozhodnutiu o odňatí hodnosti, proti ...

(3)

Vláda Československej socialistickej republiky môže so zreteľom na vývoj životných nákladov ustanoviť ...

§ 114a
(1)

Príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti, ktorí boli trvale alebo prechodne zaradení v zložke Štátnej ...

(2)

Príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti, ktorí boli trvale alebo prechodne zaradení v zložke Štátnej ...

(3)

Príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti, ktorých služobný pomer sa skončil v čase po 9. máji 1990 prepustením ...

§ 115
Úmrtné

Ak sa služobný pomer skončí úmrtím príslušníka, patrí pozostalým úmrtné. Výšku úmrtného a okruh pozostalých, ...

Deviata hlava

Odvolanie a konanie o odvolaní

§ 116
Odvolanie
(1)

Proti rozhodnutiu služobného orgánu môže príslušník podať odvolanie do 15 dní, a ak ide o odvolanie ...

(2)

Podanie odvolania nemá odkladný účinok s výnimkou odvolania proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho ...

(3)

Služobný orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže odvolaniu sám vyhovieť; ak tak neurobí, je povinný ...

(4)

Proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno odvolať.

§ 117
Odvolací orgán
(1)

Odvolacím orgánom je služobný orgán najbližšie nadriadený služobnému orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie ...

(2)

Odvolací orgán je povinný rozhodnúť o odvolaní bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 60 dní odo ...

(3)

Ak ide o odvolanie proti rozhodnutiu o prepustení z dôvodu uvedeného v § 100 ods. 1 písm. g), vychádza ...

(4)

Proti rozhodnutiu ministra vnútra, ak nejde o rozhodnutie o odvolaní, možno podať rozklad. O rozklade ...

§ 118
Poradná komisia
(1)

Poradná komisia sa skladá z predsedu, jeho zástupcu a z ďalších najmenej siedmich členov. Odvolanie ...

(2)

Členom poradnej komisie môže byť príslušník, ktorý je príkladom v plnení služobných povinností a má ...

(3)

Z účasti na konaní senátu je vylúčený člen, u ktorého s ohľadom na jeho vzťah k prerokúvanej veci alebo ...

(4)

Poradné komisie zriaďujú a predsedu, zástupcu a ďalších členov vymenúvajú vo svojej pôsobnosti ministri ...

Konanie o odvolaní

§ 119

Odvolací orgán je povinný zaistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si zadovážiť potrebné ...

§ 120

Rozhodnutie odvolacieho orgánu sa musí vyhotoviť písomne a doručiť účastníkom konania. Rozhodnutie musí ...

§ 121
(1)

Pokiaľ príslušník v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol vôbec poučený, podal odvolanie ...

(2)

Odvolací orgán môže zmeškanie lehoty odpustiť, ak k nemu došlo zo závažných dôvodov, príslušník o to ...

§ 122

Minister vnútra Československej socialistickej republiky podrobnejšie upraví konanie o odvolaní.

§ 123
Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie
(1)

Rozhodnutie služobného orgánu, proti ktorému už nemožno podať odvolanie (rozklad), je v právoplatnosti. ...

(2)

Rozhodnutie je vykonateľné, ak proti nemu nemožno podať odvolanie (rozklad) alebo ak odvolanie (rozklad) ...

(3)

Ak v určenej lehote nebola splnená povinnosť na peňažité plnenie uložená vykonateľným rozhodnutím, môže ...

Mimoriadne opravné prostriedky

§ 124
(1)

Ak sa dodatočne zistí, že právoplatné rozhodnutie je v rozpore s právnymi predpismi, môže ho minister ...

(2)

Právoplatné rozhodnutie o skončení služobného pomeru môže minister vnútra zrušiť len na návrh príslušníka, ...

(3)

Právoplatné rozhodnutie možno zrušiť do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti.

§ 125
(1)

Ak sa dodatočne zistili mimoriadne závažné okolnosti, ktoré príslušník nemohol bez svojej viny v konaní ...

(2)

Orgán, ktorý rozhodnutie zrušil, rozhodne vo veci samej.

(3)

Návrh na zrušenie rozhodnutia podľa odseku 1 môže príslušník podať len do troch mesiacov odo dňa, keď ...

DRUHÁ ČASŤ

SLUŽOBNÝ POMER PRÍSLUŠNÍKOV ZBOROV NÁPRAVNEJ VÝCHOVY

§ 126
(1)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na služobný pomer príslušníkov zborov nápravnej výchovy s týmito ...

a)
kde sa v tomto zákone hovorí o Zbore národnej bezpečnosti, rozumejú sa ním zbory nápravnej výchovy;
b)
pôsobnosť, ktorá podľa tohto zákona patrí ministrovi vnútra Československej socialistickej republiky ...
c)
príslušníci Zboru nápravnej výchovy sú v služobnom pomere k Zboru nápravnej výchovy Českej socialistickej ...
d)
ustanovenia § 99 ods. 3 štvrtá a piata veta, § 100 ods. 1 písm. g), § 101 ods. 2 a 6, § 102 ods. 2 druhá ...
(2)

Príslušníkom zborov nápravnej výchovy, ktorých služobný pomer sa skončil v dobe od 1. júla 1990 do 31. ...

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O KONANÍ

§ 127
Právny úkon
(1)

Služobný orgán je povinný oznámiť rozhodnutie (vyhlásiť písomný rozkaz) príslušníkovi, ktorého sa týka. ...

(2)

Príslušník robí podanie služobnému orgánu, ktorého sa týka. Podanie môže byť oznámené ústne do protokolu ...

§ 128
Neplatnosť právneho úkonu príslušníka
(1)

Neplatný je právny úkon,

a)
ktorý nebol urobený slobodne, vážne, určite alebo zrozumiteľne,
b)
ktorým sa príslušník vopred vzdáva svojich práv,
c)
ak ho urobil príslušník konajúci v duševnej poruche, ktorá ho robí na tento právny úkon neschopným,
d)
ak ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony.
(2)

Právne úkony, ktoré sa neurobili formou predpísanou týmto zákonom, sú neplatné, len ak to výslovne ustanovuje ...

(3)

Ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť právneho úkonu, je neplatná len táto časť, pokiaľ z povahy ...

§ 129
Premlčanie a zánik práv (nárokov)
(1)

Právo na príspevok (§ 110 až 114) sa nepremlčuje; v ostatných prípadoch sa právo premlčí, ak sa neuplatnilo ...

(2)

K zániku práva preto, že nebolo v stanovenej lehote vykonané, dochádza len v prípadoch uvedených v § ...

(3)

Ak príslušník uplatní svoje právo a v začatom konaní riadne pokračuje, premlčacia doba počas konania ...

(4)

Právo uplatňuje príslušník podaním u služobného orgánu, služobný orgán rozhodnutím (písomným rozkazom). ...

Premlčacia doba

§ 130
(1)

Premlčacia doba začína plynúť odo dňa, keď sa právo mohlo uplatniť po prvý raz.

(2)

Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich ...

§ 131
(1)

Pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak, premlčujú sa peňažné nároky zo služobného pomeru za jeden rok.

(2)

Nárok na jednotlivú splátku príspevku (§ 110 až 114) za premlčuje za 1 rok odo dňa jej splatnosti; ak ...

(3)

Ak ide o právo na náhradu škody, začne plynúť jednoročná premlčacia doba odo dňa, keď sa poškodený dozvie ...

§ 132
(1)

Ak právo bolo priznané právoplatným rozhodnutím, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa ...

(2)

Rovnaká premlčacia doba platí aj pre jednotlivé splátky, na ktoré bolo plnenie v rozhodnutí alebo v ...

(3)

Úroky a opätujúce sa plnenie právoplatne priznané alebo písomne uznané, ktorých splatnosť nastala po ...

§ 132a

Nárok na vrátenie jednotlivých splátok príspevku poskytnutých neprávom alebo v nesprávnej výške sa premlčuje ...

§ 133
Neoprávnený majetkový prospech
(1)

Ak príslušník získa neoprávnený majetkový prospech na úkor majetku spravovaného služobným orgánom alebo ...

(2)

Neoprávneným majetkovým prospechom je prospech získaný plnením bez právneho dôvodu alebo plnením na ...

(3)

Vrátenie neprávom vyplatených súm môže však služobný orgán na príslušníkovi požadovať, len ak príslušník ...

(4)

Neplatnosť právneho úkonu nemôže byť príslušníkovi na ujmu, pokiaľ neplatnosť nespôsobil výlučne sám; ...

§ 134
Zápočet doby zamestnania
(1)

Príslušníkom sa do doby trvania služobného pomeru rozhodujúcej pre priznanie nárokov vyplývajúcich zo ...

(2)

Minister vnútra Československej socialistickej republiky ustanoví, v akom rozsahu sa pre priznanie platového ...

§ 135
Použitie ustanovení Zákonníka práce
(1)

Na služobný pomer príslušníkov sa použijú obdobne tieto ustanovenia Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v ...

§ 10 až 17, § 94, § 108 ods. 4, § 143 ods. 5, § 241 a 244, § 245 ods. 1, 2 a 4,§ 246 až 260, § 265 ods. ...

(2)

Minister vnútra Československej socialistickej republiky môže ustanoviť, ktoré funkcie sa obsadzujú ...

Prechodné ustanovenia

§ 136
(1)

Podľa tohto zákona sa posudzujú aj služobné pomery vzniknuté pred 1. januárom 1971, pokiaľ nižšie nie ...

(2)

Podľa doterajších predpisov sa posudzujú nároky vzniknuté zo služobného pomeru do 31. decembra 1970 ...

(3)

Dôvody uvedené v § 100 ods. 1 písm. d), e) a f) možno použiť i vtedy, ak došlo k skutočnosti odôvodňujúcej ...

(4)

Sumy obmedzujúce podľa prvších predpisov spôsob výpočtu a poskytovanie náhrady za stratu na zárobku ...

(5)

Konanie o opravných prostriedkoch začaté pred 1. januárom 1971 uskutočnia a o opravných prostriedkoch ...

§ 137

Ministri vnútra môžu vo svojej pôsobnosti najdlhšie do piatich rokov od začiatku účinnosti tohto zákona ...

§ 138
Zrušovacie ustanovenie
(1)

Na príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a zborov nápravnej výchovy sa nevzťahuje zákon č. 88/1952 ...

(2)

Zrušujú sa:

1.

ustanovenie § 34 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení zákonného opatrenia ...

2.

ustanovenie § 63 ods. 1 až 4 zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení zákona č. ...

3.

ustanovenia § 162 ods. 2 a § 206 ods. 2 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 153/1969 Zb., ...

4.

ustanovenia § 27, 28 a § 29 ods. 3 zákona č. 70/1965 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti;

5.

vyhláška ministra vnútra č. 35/1961 Zb. o služobnej prísahe príslušníkov bezpečnostných zborov Ministerstva ...

§ 139
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.

Čl. II

Ustanovenia § 113, § 113a § 113 b a § 113c sa vzťahujú aj na príspevok, na ktorý vznikol nárok pred ...

Čl. IV

(1)

Príslušníkovi Zboru národnej bezpečnosti alebo Zboru nápravnej výchovy, ktorý zložil služobnú prísahu ...

(2)

Vojakovi z povolania,3) vojakovi v ďalšej službe4) a vojakovi vo výslužbe povolanému prechodne do činnej ...

Čl. III

Príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti a zborov nápravnej výchovy, ktorí nezložili alebo odmietli zložiť ...

§ 129

Vo vzťahu k policajtom Federálneho policajného zboru a Zboru hradnej polície dňom účinnosti zákona č. ...

§ 159

Vo vzťahu k služobnému pomeru policajtov podľa zákona č. 410/1991 Zb. stráca platnosť tento zákon.

Čl. II

Dovolenka podľa tohto zákona patrí vo výmere uvedenej v čl. I už za kalendárny rok 1991.

Svoboda v. r.Dr. Hanes v. r.Dr. Štrougal v. r.

Poznámky

 • *)  § 83 Zákonníka práce a vyhláška č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času ...
 • *)  Zákon č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy v znení neskorších predpisov.
 • *)  § 276 a násl. Občianskeho súdneho poriadku, § 122 Zákonníka práce a § 20 vl. nar. č. 66/1965 Zb., ktorým ...
 • **)  § 122 ods. 2 Zákonníka práce a § 20 vl. nar. č. 66/1965 Zb.
 • ***)  § 33 zák. č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti ...
 • *)  Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nadbezpečnosťou práce.
 • *)  Zákon č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení neskorších predpisov, ...
 • **)  § 5 zák. č. 88/1968 Zb.
 • *)  § 157 až 161 Zákonníka práce.
 • *)  Vyhl. č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhl. č. 84/1967 ...
 • **)  Zákon č. 32/1957 Zb.
 • 1)  § 33 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov (úplné ...
 • 1)  Zákon č. 15/1990 Zb. o politických stranách
 • 1)  § 9 ods. 1 zákona č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti v znení neskorších zákonov.
 • 2)  § 116 ods. 1,2,a 6 a § 134 ods. 1 až 5 zákona č. 121/1975 o sociálnom zabezpečení
 • 2)  § 8 zákona č. 15/1990 Zb.
 • 2)  Čl. IV zákona č. 74/1990 Zb., ktorým sa ustanovuje nové znenie vojenskej prísahy a služobnej prísahy ...
 • 3)  § 20 ods. 2 písm. d) branného zákona.
 • 4)  § 20 ods. 2 písm. c) branného zákona.
 • 5)  § 20 ods. 2 písm. e) branného zákona.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore