Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70997
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 10/2006 účinný od 01.04.2008


Platnosť od: 12.01.2006
Účinnosť od: 01.04.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Poisťovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD98 DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 10/2006 účinný od 01.04.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 10/2006 s účinnosťou od 01.04.2008 na základe 8/2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z. a ...

1.

V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:

„d) miestom zásahu priestor, v ktorom záchranné zložky integrovaného záchranného systému poskytujú ...

2.

§ 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3 Organizácia integrovaného záchranného systému V integrovanom záchrannom systéme pôsobia a) ministerstvo, b) ministerstvo ...

3.

V § 4 písm. b) sa za slovo „vypracúva“ vkladajú slová „v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva“. ...

4.

V § 4 písmeno c) znie:

„c) zabezpečuje v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva odbornú prípravu (§ 16) osôb zaradených ...

5.

§ 4 sa dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g) zabezpečuje hlasový a dátový prenos informácií telekomunikačnými sieťami a telekomunikačnými ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a ...

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.

6.

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4a Pôsobnosť ministerstva zdravotníctva Ministerstvo zdravotníctva a) koordinuje prípravu ...

7.

V § 5 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) spracúva a vyhodnocuje informácie o tiesňovom volaní a zabezpečuje činnosť súvisiacu s ...

8.

V § 5 ods. 2 písm. c) sa za slovom „strediskami“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová ...

9.

V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

„k) vedie evidenciu zvukových záznamov hovorov súvisiacich s tiesňovým volaním a uchováva ich ...

10.

V § 5 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „dispečerské pracovisko alebo operačné ...

11.

V § 5 ods. 4 písm. b) sa vypúšťa slovo „obce,“.

12.

V § 5 ods. 4 písm. b) a c) a v § 10 ods. 2 písm. g) a h) sa slová „lokalizačné a likvidačné“ ...

13.

V § 5 odsek 5 znie:

„(5) Nepretržitý výkon činnosti koordinačného strediska podľa odseku 2 písm. a) až c), i) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5a znejú:

„5) § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. ...

14.

V § 5 ods. 6 sa za slová „základnej záchrannej zložky“ vkladá čiarka a slová „ak ide o ...

15.

§ 7 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
útvary Policajného zboru.“.

16.

V § 8 odsek 1 znie:

„(1) Základné záchranné zložky sú: a) Hasičský a záchranný zbor,9) b) poskytovatelia záchrannej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 13 znejú:

„9) Zákon č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 10) Zákon č. 579/2004 Z. z. 11) § ...

17.

V § 8 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „do konca februára za predchádzajúci ...

18.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní ...

19.

V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená f) až j).

20.

V § 9 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na základe pokynu svojho dispečerského ...

21.

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9a Útvary Policajného zboru Útvary Policajného zboru a) podieľajú sa na poskytovaní bezodkladnej ...

22.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Operačné stredisko tiesňového volania zriaďuje základná záchranná zložka; úlohy operačného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a)
§ 3 ods. 1 zákona č. 579/2004 Z. z.“.

23.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Operačné stredisko Policajného zboru Operačné stredisko Policajného zboru a) zabezpečuje ...

24.

V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Na mieste zásahu riadi a koordinuje činnosť záchranných zložiek integrovaného záchranného ...

25.

V § 12 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo Mestský hasičský a záchranný zbor hlavného mesta ...

26.

V § 15 ods. 4 sa za slovo „pomoci“ vkladajú slová „na vyžiadanie koordinačného strediska“. ...

27.

V § 16 ods. 2 písm. b) sa za slovo „zložiek“ vkladajú slová „a útvarov Policajného zboru“. ...

28.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Základná záchranná zložka umožní na požiadanie ministerstva vykonať časť odbornej ...

29.

V § 17 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a rozpočtových kapitol krajských úradov“.

30.

V § 19 ods. 2 sa slovo „krajský“ nahrádza slovom „obvodný“.

31.

Za § 20 sa vkladajú § 20a a 20b, ktoré znejú:

„§ 20a Základné záchranné zložky zabezpečia do 30. júna 2007 doplnenie označenia cestných ...

32.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:

„Príloha k zákonu č. 129/2002 Z. z. v znení zákona č. 579/2004 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore