Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 1/2007 účinný od 15.01.2007 do 31.12.2009

Platnosť od: 05.01.2007
Účinnosť od: 15.01.2007
Účinnosť do: 31.12.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 1/2007 účinný od 15.01.2007 do 31.12.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 1/2007 s účinnosťou od 15.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 ...

1.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len „technická špecifikácia”) ...

2.

V § 57b sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 17 sa označujú ako odseky 6 až 16.

3.

V § 65 sa odsek 1 dopĺňa písmenami s) a t), ktoré znejú:

„s) predkladá Európskej komisii dokumentáciu obsahujúcu technické špecifikácie alebo ich časti, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27b znie:

„27b) Nariadenie (ES) č. 881/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje ...

4.

V § 65a písmeno i) znie:

„i) schvaľuje typy dráhových vozidiel a ich podstatné zmeny znamenajúce odchýlku od schváleného ...

5.

§ 65a sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) povoľuje uvedenie do prevádzky štrukturálnych subsystémov, ktoré tvoria európsky železničný ...

6.

V § 67a sa slová „transeurópsky konvenčný železničný systém“ nahrádzajú slovami „európsky ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2007.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore