Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 1/2007 účinný od 15.01.2007 do 31.12.2009

Platnosť od: 05.01.2007
Účinnosť od: 15.01.2007
Účinnosť do: 31.12.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava, Živnostenské podnikanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 1/2007 účinný od 15.01.2007 do 31.12.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 1/2007 s účinnosťou od 15.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 260/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 114/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 109/2005 Z. z., zákona č. 466/2005 Z. z. a zákona č. 479/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)
Technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len „technická špecifikácia”) sa rozumejú špecifikácie interoperability, ktoré definujú každý subsystém tak, aby spĺňal základné požiadavky podľa § 57b ods. 4 a aby sa tým vytvorili nevyhnutné vzájomné funkčné vzťahy medzi subsystémami systémov transeurópskych vysokorýchlostných železníc a konvenčných železníc a zabezpečila sa ich zlučiteľnosť.“.

2.
V § 57b sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 17 sa označujú ako odseky 6 až 16.

3.
V § 65 sa odsek 1 dopĺňa písmenami s) a t), ktoré znejú:

„s)
predkladá Európskej komisii dokumentáciu obsahujúcu technické špecifikácie alebo ich časti, ktoré Slovenská republika bude uplatňovať v celom rozsahu ako aj tie, ktoré nebude uplatňovať vôbec alebo čiastočne, a to spolu so zaslaním oznámenia o zamýšľanej výnimke Európskej komisii,

t)
poskytuje Európskej komisii a Európskej železničnej agentúre27b) potrebné technické údaje, týkajúce sa železničnej infraštruktúry a dráhových vozidiel a oznamuje pomocnému výboru Európskej komisie notifikované orgány, ktoré už nespĺňajú požadované kritériá.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27b znie:

„27b)
Nariadenie (ES) č. 881/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra (Nariadenie o agentúre) (Ú. v. EÚ L 220, 21. 6. 2004).“.

4.
V § 65a písmeno i) znie:

„i)
schvaľuje typy dráhových vozidiel a ich podstatné zmeny znamenajúce odchýlku od schváleného typu, schvaľuje ich technickú spôsobilosť na prevádzku, prideľuje evidenčné čísla dráhovým vozidlám a vedie národný register dráhových vozidiel a národný register železničnej infraštruktúry,“.

5.
§ 65a sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p)
povoľuje uvedenie do prevádzky štrukturálnych subsystémov, ktoré tvoria európsky železničný systém na území Slovenskej republiky a kontroluje, či sú správne prevádzkované a udržiavané.“.

6.
V § 67a sa slová „transeurópsky konvenčný železničný systém“ nahrádzajú slovami „európsky železničný systém“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2007.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore