Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1/2005 účinný od 01.09.2008

Platnosť od: 06.01.2005
Účinnosť od: 01.09.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Správne poplatky, Cudzinecký režim, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD213DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1/2005 účinný od 01.09.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 1/2005 s účinnosťou od 01.09.2008 na základe 245/2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 ...

1.

V § 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo iná osoba, o ktorej to ustanovuje tento ...

2.

V § 2 písm. i) sa vypúšťajú slová „počas karanténnych opatrení“.

3.

V § 2 sa vypúšťa písmeno o).

Doterajšie písmená p) až r) sa označujú ako písmená o) až q).

4.

V § 3 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) po vstupe na územie Slovenskej republiky policajný útvar zriadený pri záchytnom tábore,“. ...

5.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) policajný útvar v zariadení pre cudzincov podľa osobitného zákona,6a) ak ide o cudzinca, ...

6.

V § 3 ods. 6 sa slová „ , okrem cudzinca uvedeného v odseku 2 písm. c),“ nahrádzajú slovami ...

7.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak cudzinec požiada o udelenie azylu na policajnom útvare, ktorý nie je príslušný na prijatie ...

8.

V § 4 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Poverený zamestnanec ministerstva vykoná po podaní vyhlásenia podľa § 3 ods. 1 so žiadateľom ...

9.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Cudzinec, ktorý je vrátený na územie Slovenskej republiky z členského štátu Európskej ...

10.

V § 5 odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo vydá žiadateľovi staršiemu ako 15 rokov preukaz žiadateľa ako doklad o jeho ...

11.

V § 5 ods. 2 sa slovo „cudzincovi“ nahrádza slovom „žiadateľovi“.

12.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Azylové zariadenie, v ktorom je žiadateľ umiestnený alebo v ktorom bol naposledy umiestnený, ...

13.

V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pohovor nie je potrebné vykonať, ak je možné vydať ...

14.

V § 6 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

15.

V § 6 ods. 5 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

16.

V § 10 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa text za slovom „súhlasí“ vrátane poznámky pod čiarou ...

17.

V § 12 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

18.

V § 12 ods. 2 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.

19.

V § 16 ods. 2 druhá veta znie: „Ak sa takýto cudzinec zdržiava na území Slovenskej republiky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a)
Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.“.

20.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) V konaní o udelenie azylu sa žiadateľovi, ktorého pobyt nie je známy, neustanovuje opatrovník ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

„8b)
§ 16 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.“.

21.

V § 17 odsek 2 znie:

„(2) Nahliadnuť do spisu v konaní o azyle je oprávnený len účastník konania, jeho zástupca ...

22.

V § 19 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) sa žiadateľ uvedený v § 3 ods. 2 písm. a) do troch dní od vyhlásenia alebo žiadateľ uvedený ...

23.

V § 19 ods. 1 písm. f) sa slovo „povolenia“ nahrádza slovom „priepustky“.

24.

V § 19 ods. 1 písmeno g) znie:

„g)
žiadateľ dobrovoľne opustil územie Slovenskej republiky,“.

25.

V § 19 ods. 1 písm. h) sa na konci vypúšťa bodka a pripája sa slovo „alebo“.

26.

§ 19 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) sa v konaní o udelenie azylu už právoplatne rozhodlo o tom, že sa žiadosť zamieta ako zjavne ...

27.

V § 19 odsek 2 znie:

„(2) V prípadoch podľa odseku 1 písm. e) sa rozhodnutie nevydáva; rozhodnutie o zastavení konania ...

28.

V § 21 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

29.

V § 22 ods. 2 sa slová „karanténnych opatrení“ nahrádzajú slovami „pobytu v záchytnom tábore“. ...

30.

V § 22 odseky 4 až 6 znejú:

„(4) Žiadateľovi sa počas konania o udelenie azylu poskytuje, ak tento zákon neustanovuje inak, a) ubytovanie, b) stravovanie ...

31.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Vreckové nepatrí žiadateľovi, ak a) ide o opakovanú žiadosť a konanie o udelenie azylu ...

32.

V § 23 odsek 3 znie:

„(3) Žiadateľ je povinný, ak ministerstvo nerozhodne inak, a) zdržiavať sa v prijímacom centre, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:

„11a) § 16 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach ...

33.

V § 23 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) počas konania o udelenie azylu dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a spolupracovať ...

34.

V § 23 ods. 4 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h)
bezodkladne odovzdať ministerstvu neplatný preukaz žiadateľa,“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

35.

V § 23 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vstupovať ...

36.

§ 23 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ministerstvo zabezpečí lekárske vyšetrenie žiadateľa, ktorý tvrdí, že je maloletý, ...

37.

Za § 23 sa vkladajú § 23a a 23b, ktoré znejú:

„§ 23a (1) Žiadateľ môže opustiť azylové zariadenie len na základe priepustky, ktorú vydá ...

38.

V § 24 ods. 2 sa slová „s údajmi o jeho totožnosti a s označením“ nahrádzajú slovami „ ...

39.

V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 ...

40.

V § 28 ods. 3 sa za slová „pobytu v integračnom stredisku“ vkladajú slová „a po absolvovaní ...

41.

V § 28 odsek 5 znie:

„(5) Azylant je na uľahčenie integrácie do spoločnosti povinný počas pobytu v integračnom stredisku ...

42.

V § 35 sa slová „a 23“ nahrádzajú slovami „až 23b“ a slová „karanténnych opatrení“ ...

43.

V § 36 ods. 1 sa slová „karanténnych opatrení“ nahrádzajú slovami „pobytu v záchytnom tábore“. ...

44.

V § 39 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Premiestňovanie cudzinca z jedného azylového zariadenia ...

45.

V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „Zákon č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 215/2002 ...

46.

V § 41 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
výšku vreckového a časový rozvrh jeho výplaty,“.

47.

V § 48 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ministerstvo poskytuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky informácie o žiadateľoch, ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

48.

§ 53a znie:

„§ 53a Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené ...

49.

Príloha č. 2 znie:

Čl. II

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 21 ods. 1 sa slová „mu bolo udelené povolenie na zamestnanie a povolenie na prechodný pobyt ...

„a) mu bolo udelené povolenie na zamestnanie a povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania ...

b)

ide o žiadateľa o azyl, ktorému vstup na trh práce umožňuje osobitný predpis.22a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a) § 23 ods. 6 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

2.

V § 21 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ak ide ...

3.

V § 21 ods. 3 sa za slovo „Cudzinec" vkladajú slová „podľa odseku 1 písm. a)".

4.

V § 22 ods. 5 sa vypúšťa písmeno f) vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 23 a 24.

5.

V § 22 ods. 8 sa za slovo „azylu" vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2005.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore