Zákon o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku 1/1992 účinný od 01.07.1999 do 31.03.2002

Platnosť od: 16.01.1992
Účinnosť od: 01.07.1999
Účinnosť do: 31.03.2002
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Odmena za prácu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 1/1992 s účinnosťou od 01.07.1999 na základe 105/1999
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

Pôsobnosť zákona

§ 1
Tento zákon upravuje poskytovanie mzdy a odmeny za pracovnú pohotovosť, zisťovanie a používanie ...
§ 2
Tento zákon sa nevzťahuje na poskytovanie mzdy a odmeny za pracovnú pohotovosť zamestnancom zamestnávateľa, ...
a)

rozpočtovou organizáciou,1)

b)

príspevkovou organizáciou,1) pokiaľ tak ustanovuje osobitný zákon.

§ 3

Zamestnancom sa na účely tohto zákona rozumie zamestnanec v pracovnom pomere alebo člen družstva ...

DRUHÁ ČASŤ

Mzda a odmena za pracovnú pohotovosť

§ 4
Všeobecné ustanovenia
(1)

Zamestnancovi prislúcha za vykonanú prácu mzda.

(2)

Mzdou sa rozumejú peňažné plnenia alebo plnenia peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované ...

(3)

Mzda sa predovšetkým dojednáva v pracovnej zmluve alebo v inej zmluve3) (ďalej len „pracovná ...

(4)

Mzda patrí najmenej vo výške a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Mzda nesmie byť nižšia ...

(5)

Pracovná zmluva, v ktorej je dojednaná nižšia mzda, než patrí podľa kolektívnej zmluvy alebo ...

§ 5
Mzda za prácu nadčas
(1)

Za dobu práce nadčas4) prislúcha zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej vo ...

(2)

Pokiaľ sa mzda dojednala v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve už s prihliadnutím na prípadnú ...

§ 6
Mzda a náhrada mzdy za sviatok
(1)

Za dobu práce vo sviatok4a) prislúcha zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej ...

(2)

Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, prislúcha ...

(3)

Náhrada mzdy za sviatok neprislúcha zamestnancovi, ktorý neospravedlnene zameškal smenu bezprostredne ...

(4)

S vedúcim zamestnancom4b) možno v pracovnej zmluve dojednať mzdu už s prihliadnutím na prípadnú ...

§ 7
Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
(1)

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu sa dohodne v kolektívnej zmluve; ak nie je dohodnuté v kolektívnej ...

(2)

S vedúcim zamestnancom4b) možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú ...

§ 7a
Mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí
(1)

Zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom pro-stredí ...

(2)

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí sa dohodne v kolektívnej ...

(3)

Pracovné činnosti, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života alebo zdravia v pracovnom prostredí, ...

a)

profesionálnej infekcie,

b)

ionizujúceho žiarenia,

c)

neionizujúceho žiarenia,

d)

chemických karcinogénov,

e)

chemických škodlivín alebo

f)

fyzikálnych vplyvov (napríklad prach, teplota, hluk, vibrácie, zvýšený tlak vzduchu).

(4)

V kolektívnej zmluve možno dohodnúť poskytovanie mzdového zvýhodnenia v širšom rozsahu, ako ...

§ 8
Mzda pri výkone inej práce
(1)

Ak je zamestnanec prevedený na prácu, za ktorú prislúcha nižšia mzda, z dôvodu

a)

ohrozenia chorobou z povolania,

b)

karanténneho opatrenia, ktoré sa mu uložilo podľa predpisov o starostlivosti o zdravie ľudu,

c)

odvrátenia živelnej udalosti alebo inej hroziacej nehody alebo na zmiernenie ich bezprostredných ...

prislúcha mu po dobu prevedenia ku mzde doplatok najmenej do výšky priemerného zárobku, najdlhšie ...

(2)

Doplatok podľa odseku 1 písm. a) prislúcha aj vtedy, ak zamestnanec prejde k inému zamestnávateľovi, ...

(3)

Vláda Českej republiky a vláda Slovenskej republiky ustanovia nariadením, za akých podmienok uhradí ...

§ 9
Mzda pri chybnej práci

Ak zamestnanec zavinene svojou chybnou prácou vyrobí nepodarok (chybný výrobok), neprislúcha mu ...

§ 10
Splatnosť mzdy
(1)

Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, ...

(2)

Na žiadosť zamestnanca musí mu byť mzda splatná počas dovolenky na zotavenie vyplatená pred nastúpením ...

(3)

Pri skončení zamestnania vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi na jeho žiadosť mzdu splatnú za ...

§ 11
Výplata mzdy
(1)

Mzda sa vypláca zamestnancovi v peniazoch. Mzdu možno vyplácať v inej než slovenskej mene, len ...

(2)

Mzda sa vypláca v pracovnom čase a na pracovisku, ak sa v kolektívnej zmluve nedohodlo inak. Ak sa ...

(3)

Pri mesačnom vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi písomný doklad obsahujúci ...

(4)

Zamestnanec môže na prijatie mzdy písomne splnomocniť inú osobu. Manželovi možno mzdu vyplatiť ...

(5)

Na žiadosť zamestnanca je zamestnávateľ povinný pri výplate miezd, prípadne iných peňažných ...

§ 12
Zrážky zo mzdy
(1)

Zrážky zo mzdy možno vykonať len na základe dohody o zrážkach zo mzdy. Inak môže zamestnávateľ ...

a)

preddavok na daň z príjmov fyzických osôb.

b)

preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky pre ...

c)

sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo orgánom štátnej správy,

d)

sumy prepadajúce štátu v dôsledku právoplatne uloženého nápravného opatrenia a peňažné tresty ...

e)

preplatky na dávkach nemocenského poistenia, pokiaľ je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe ...

f)

neprávom prijaté sumy dávok sociálneho zabezpečenia, pokiaľ je zamestnanec povinný ich vrátiť ...

g)

nevyúčtovaný preddavok na náhradu cestovných, sťahovacích a iných výdavkov,

h)

náborové a iné príspevky, ako aj náhrady sťahovacích výdavkov, ktoré sa zamestnancovi vyplatili ...

i)

náhradu mzdy za dovolenku na zotavenie, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu ...

j)

sumy rodičovského príspevku, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného ...

k)

neprávom prijaté hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie alebo jeho zvýšenie alebo ako ...

l)

poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a príspevok do fondu ...

(2)

Poradie zrážok zo mzdy ustanovuje nariadením vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

§ 13
Naturálna mzda
(1)

Zamestnancovi možno poskytovať časť mzdy s výnimkou minimálnej mzdy naturálnou formou. Naturálnu ...

(2)

Ako naturálnu mzdu možno poskytovať výrobky, výkony, práce a služby. Poskytovanie naturálnej ...

(3)

Výška naturálnej mzdy sa vyjadruje v peňažnej forme v predajných cenách pre konečného spotrebiteľa ...

§ 14
Minimálne mzdové tarify
(1)

Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný ...

(2)

Do mzdy podľa odseku 1 sa nezahŕňa mzda a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas (§ 5).

(3)

Minimálne mzdové tarify odstupňované podľa zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce a vyjadrené ...

§ 15
Odmena za pracovnú pohotovosť

Ak odmena za pracovnú pohotovosť7) nie je dojednaná v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve, ...

TRETIA ČASŤ

Normovanie práce

§ 16
(1)

Zamestnávateľ môže určiť normy spotreby práce; pritom musí vziať do úvahy pracovné tempo ...

(2)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby predpoklady pre uplatnenie noriem boli vytvorené pred ...

(3)

Zavádzanie a zmeny noriem spotreby práce vykonáva zamestnávateľ po prerokovaní s príslušným ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

Priemerný zárobok

§ 17
Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely
(1)

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely zisťuje zamestnávateľ z hrubej mzdy zúčtovanej zamestnancovi ...

(2)

Pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak, je rozhodným obdobím predchádzajúci kalendárny štvrťrok; ...

(3)

Pri vzniku zamestnania v priebehu predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka je rozhodným obdobím ...

(4)

Ak zamestnanec v rozhodnom období neodpracoval aspoň 22 dní alebo 180 hodín, používa sa namiesto ...

(5)

Priemerný zárobok sa zisťuje ako priemerný hodinový zárobok. Pokiaľ sa podľa pracovnoprávnych ...

(6)

Ak priemerný zárobok zamestnanca je nižší ako minimálna mzda, na ktorú by zamestnancovi vznikol ...

(7)

V prípadoch, keď sa podľa pracovnoprávnych predpisov používa v súvislosti s náhradou škody ...

(8)

Ak sa zamestnancovi v rozhodnom období zúčtuje na výplatu mzda (časť mzdy), ktorá sa poskytuje ...

(9)

Podrobnosti zisťovania priemerného zárobku možno upraviť v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom ...

(10)

Ako mzda sa na účely zisťovania priemerného zárobku posudzuje aj odmena alebo iný príjem poskytovaný ...

(11)

Ak zamestnanec vykonáva prácu v niekoľkých pracovných vzťahoch u toho istého zamestnávateľa, ...

PIATA ČASŤ

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 18
(1)

Ak mzda nie je dojednaná v kolektívnej alebo pracovnej zmluve, je zamestnávateľ povinný poskytovanie ...

(2)

Zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnancov vopred so zmenami spôsobu odmeňovania, výšky ...

§ 19

Ustanovenia § 10 až 12 sa vzťahujú obdobne na náhradu mzdy a odmenu za pracovnú pohotovosť, pokiaľ ...

§ 20
(1)

Zamestnancom s miestom výkonu práce podľa pracovnej zmluvy v cudzine možno s ich súhlasom poskytovať ...

(2)

Zamestnancom, ktorí nepracujú na pracoviskách zamestnávateľa, ale podľa podmienok dohodnutých ...

§ 21

Ak možno podľa tohto zákona dojednať mzdu v kolektívnej zmluve, možno tak u členov družstiev, ...

§ 22

Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, spravujú sa pracovnoprávne vzťahy Zákonníkom práce; pre ...

§ 23

Nároky vzniknuté predo dňom účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa doterajších predpisov. ...

§ 24
(1)

Zrušujú sa:

1.

§ 70 ods. 2 zákona č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom ...

2.

Vyhláška Štátnej mzdovej komisie č. 49/1956 Ú. l. o mzdových a niektorých pracovných podmienkach ...

3.

Odseky 38 až 46, 53 a 56 vyhlášky Štátnej plánovacej komisie č. 62/1966 Zb. o zásadách skracovania ...

4.

Odseky 22 až 28 a prílohy č. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 63/1968 ...

5.

Vyhláška Ministerstva vnútra a Ústrednej rady družstiev č. 42/1967 Zb. o mzdových podmienkach ...

6.

Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy č. 132/1967 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení ...

7.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 103/1968 Zb. o mzdových podmienkach členov ...

8.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 111/1968 Zb. o úprave výšky príplatku za ...

9.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 200/1968 Zb. o mzdovom zvýhodnení práce cez ...

10.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky č. 4/1970 Zb. o ...

11.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 18/1970 Zb. ...

12.

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 235/1988 Zb. o zisťovaní a používaní ...

13.

§ 6 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 196/1989 Zb. o pružnom pracovnom ...

14.

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 122/1990 Zb. o odmeňovaní pracovníkov ...

15.

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 135/1990 Zb. o odmeňovaní pracovníkov ...

16.

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 74/1991 Zb. o odmeňovaní riaditeľov ...

17.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej republiky č. 118/1991 Zb. o odmeňovaní ...

18.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 146/1991 Zb. o odmeňovaní ...

19.

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 151/1991 Zb. o poskytovaní príplatku ...

20.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej republiky č. 276/1991 Zb. o poskytovaní ...

21.

Oznámenie Štátnej mzdovej komisie k rozvrhu mesačného platu na jednotlivé pracovné dni (reg. ...

22.

Úprava Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy z 29. 7. 1967 o odmeňovaní domovníkov v obytných ...

23.

Úprava Ministerstva dopravy č. 33011/66-21 o osobitnom príspevku pre civilných letcov (reg. čiastka ...

24.

Úprava Ministerstva dopravy č. 7644/68/21 o poskytovaní vyrovnávacieho príplatku pracovníkom niektorých ...

25.

Úprava Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 2994/1969-VS o úprave platových ...

26.

Úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 1814/1969-OM ...

27.

Úprava Ministerstva pôšt a telekomunikácií Českej socialistickej republiky č. 8250/1969-Z o bezplatnom ...

28.

Úprava Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej socialistickej republiky č. 4211/20-1979 ...

29.

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. II/3-72/71-7400/Šm o úprave mzdových ...

30.

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. II/3-190/71-7208/Šm o odmeňovaní ...

31.

Úprava Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 29 160/SB ...

32.

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. II/4-886/72-7400 o mzdovej preferencii ...

33.

Úprava Federálneho ministerstva spojov č. 4822/1972-PaM o poskytovaní príplatku k mzde v miestach ...

34.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 16 177/72-03 o poskytovaní vyrovnávacieho príplatku ...

35.

§ 1 a 2 úpravy Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. MK-665/1973-ek. o odmeňovaní ...

36.

Smernice Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 37 553/3096/72, ...

37.

Úprava Federálneho ministerstva spojov, ktorým sa vydáva kvalifikačný katalóg robotníckych povolaní ...

38.

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 27.1.1975 č. II/4-8917-7204 o niektorých ...

39.

Úprava Federálneho štatistického úradu č. 14173/75 o nástupných platoch absolventov škôl v ...

40.

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 25. marca 1976 č. F V/1-342-1112, ktorou ...

41.

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 21. júla 1976 č. F V/1-700/76-1112, ...

42.

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. I/5-661/75-6820-816 o poskytovaní ...

43.

Úprava Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky č. 3227/76-11 ...

44.

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. II/3-399/77-7300 o odmieňaní organizátorov ...

45.

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. II/6-1071/77-7503 o úprave poskytovania ...

46.

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí zo 16.8.1977 č. II/5-1152/77-7419 o poskytovaní ...

47.

Úprava Federálneho štatistického úradu č. 2952/77 o odmieňaní robotníkov v organizáciách ...

48.

Úprava Federálneho štatistického úradu č. 2951/77 o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov ...

49.

Úprava Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky č. E/PM-600-10.8.1976 o odmeňovaní ...

50.

Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. NV-158/1978 o odmeňovaní technicko-hospodárskych ...

51.

Smernice Federálneho ministerstva spojov č. 4413/531978 pre poskytovanie osobného ohodnotenia robotníkov ...

52.

Úprava Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 131/542-1979 o odmeňovaní odborných ...

53.

Úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. MK-4 940/1979-ek./PAM o mzdových ...

54.

Úprava Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 17/483/79-Va/3 o odmieňaní pracovníkov ...

55.

Úprava Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky č. 11/1979 Vestníka Ministerstva obchodu ...

56.

Úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 3 z 12.3.1980 o úprave odmieňania ...

57.

Výnos Ministerstva priemyslu Českej socialistickej republiky č. 1 z 29.2.1980 o poskytovaní ročných ...

58.

Smernice Ústrednej rady družstiev č. 23-408/80 o odmieňaní odborných a administratívnych pracovníkov ...

59.

Smernice Českého zväzu spotrebných družstiev č. 28/1970 Vestníka Českého zväzu spotrebných ...

60.

Smernice Českého zväzu spotrebných družstiev č. 13/1979 Vestníka Českého zväzu spotrebných ...

61.

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 19. mája 1980 č. F 32-145-1980-1110/223, ...

62.

Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. SD-2 886/80-4 o odmieňaní robotníkov ...

63.

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 316-1465/80-7420 o odmieňaní externých ...

64.

Úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 8/1980 o poskytovaní stabilizačných ...

65.

Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. SD/33-4678/80 o odmeňovaní robotníkov ...

66.

Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. SD/33-4679/80 o odmeňovaní technicko-hospodárskych ...

67.

Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. AD/33-4680/80 o odmeňovaní obchodno-prevádzkových ...

68.

Výnos Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 3 zo 4.6.1980 o mzdových opatreniach ...

69.

Výnos Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 4 z 8.7.1980 o poskytovaní stabilizačných ...

70.

Výnos Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 5 z 15.7.1980 o odmeňovaní ...

71.

Smernice Českého zväzu spotrebných družstiev č. 11/1981 Vestníka Českého zväzu spotrebných ...

72.

Smernice Českého zväzu výrobných družstiev č. 27/1981 Vestníka Českého zväzu výrobných ...

73.

Úprava ústredného riaditeľa Československého filmu č. 47 zo 17.12.1980 o odmieňaní niektorých ...

74.

Smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 7 z 29.6.1981 pre poskytovanie ...

75.

Smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 8 z 21.7.1981 o prideľovaní ...

76.

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 316-1099/81-7300 o odmieňaní a poskytovaní ...

77.

Úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného ...

78.

Úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 4/1981 pre poskytovanie osobného ohodnotenia ...

79.

Úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 5/1981 pre poskytovanie osobného ohodnotenia ...

80.

Úprava Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 4/1981 o odmieňaní robotníkov (reg. čiastka ...

81.

Výnos Ministerstva priemyslu Českej socialistickej republiky č. 2 z 1.12.1981 o odmeňovaní robotníkov ...

82.

Výnos Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky č. 3/1982 Vestníka Ministerstva obchodu ...

83.

Úprava Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 4/1981-E o odmeňovaní robotníkov ...

84.

Výnos Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 8 zo 14.12.1981 o odmeňovaní ...

85.

Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. MH-764/203/1982 o odmieňaní robotníkov ...

86.

Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 1. februára 1982 č. 1400-FS/5-1981 o odmieňaní ...

87.

Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 8. februára 1982 č. 1450-FS/5-1981 o odmieňaní ...

88.

Úprava Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 5/1982 z 2.4.1982 o poskytovaní náležitostí ...

89.

Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. SD-33-100/82 o odmeňovaní robotníkov ...

90.

Smernice Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. SD/33-3100/82 pre poskytovanie osobného ...

91.

Smernice Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. SD/33-3101/82 pre poskytovanie osobného ...

92.

Smernice Českého zväzu spotrebných družstiev č. 4/1982 Vestníka Českého zväzu spotrebných ...

93.

Smernice Českého zväzu spotrebných družstiev č. 10/1982 Vestníka Českého zväzu spotrebných ...

94.

Smernice Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky č. 10/1982 Vestníka Ministerstva obchodu ...

95.

Úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 6/1982 o odmieňaní robotníkov ...

96.

Úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 7/1982 o odmieňaní technicko-hospodárskych ...

97.

Úprava Federálneho ministerstva spojov č. 13228/1981-53 o odmieňaní robotníkov (reg. čiastka ...

98.

Výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 38 260/1002/OELH/82 ...

99.

Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 26. apríla 1982 č. 6580-FS/5-1982 o odmieňaní ...

100.

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 5. júla 1982 č. F 43-5434-4302-060782, ...

101.

Výnos Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 11053-V/3 o odmeňovaní pracovníkov ...

102.

Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. MH-764/203/1982 o odmieňaní robotníkov ...

103.

Úprava Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 3/1982 Vestníka Ministerstva obchodu ...

104.

Smernice Zväzu pre spoluprácu s armádou č. 6300/1982 o odmeňovaní pracovníkov základných organizácií ...

105.

Smernice Českého zväzu výrobných družstiev č. 22/1982 Vestníka Českého zväzu výrobných ...

106.

Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. SD-3233/1982-4 o odmieňaní robotníkov ...

107.

Úprava Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 230-2100/200/82-EP ...

108.

Úprava Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 185/26/82/320 ...

109.

Výnos Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky č. EP-600- 22.7.1982 o odmeňovaní ...

110.

Výnos Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky č. 2630/81-223 ...

111.

Výnos Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky č. 358/82-223 o ...

112.

Výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 38 550/1189/OELH/82 ...

113.

Výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 42 275/1262/OELH/85 ...

114.

Smernice Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. MH/4-586/5508/1982 pre poskytovanie ...

115.

Smernice Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. MH-595/5508/1982 pre poskytovanie ...

116.

Úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-6050/1982-C/4 o odmeňovaní ...

117.

Smernice Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 2 z 19.3.1982 pre uplatňovanie ...

118.

Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. MH/4-590/4660/1982 o odmeňovaní robotníkov ...

119.

Úprava Federálneho ministerstva zahraničného obchodu z 8.11.1982 o odmieňaní robotníkov (reg. ...

120.

Smernice Českého zväzu výrobných družstiev č. 24/1982 Vestníka Českého zväzu výrobných ...

121.

Smernice Českého zväzu výrobných družstiev č. 45/1982 Vestníka Českého zväzu výrobných ...

122.

Smernice Českého zväzu výrobných družstiev č. 46/1982 Vestníka Českého zväzu výrobných ...

123.

Smernice Českého zväzu výrobných družstiev č. 47/1982 Vestníka Českého zväzu výrobných ...

124.

Rozkaz ministra vnútra Československej socialistickej republiky č. 26 z 30.12.1982 - Úprava odmieňania ...

125.

Úprava Federálneho ministerstva financií č. XI/1-18770/82 o odmieňaní pracovníkov bánk riadených ...

126.

Smernice Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 3708/83-V/3 pre poskytovanie osobného ...

127.

Smernice Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 38 346/1382/OELH/82 ...

128.

Smernice Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 3/1983 Vestníka Federálneho ministerstva ...

129.

Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 5. januára 1983 č. 7460-FS/5-1982 o odmieňaní ...

130.

Úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. MK-54/1983-13/PaM o poskytovaní ...

131.

Smernice predsedu Štátnej banky československej č. R-30/1983 o odmieňaní pracovníkov závodných ...

132.

Výnos Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky č. 2460/82-224 ...

133.

Výnos Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky č. 2470/82-224 ...

134.

Smernice Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 38 122/OEVH/3/83 ...

135.

Smernice Ústrednej rady družstiev č. 23-821/83 o odmieňaní pracovníkov robotníckych povolaní ...

136.

Smernice Federálneho výboru Zväzu invalidov č. EO 6/82 o odmieňaní robotníkov v hospodárskych ...

137.

Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany zo 17. februára 1983 č. 7486-FS/5-1982 o mzdovom ...

138.

Smernice Českého zväzu výrobných družstiev č. 44/1983 Vestníka Českého zväzu výrobných ...

139.

Smernice Federálneho výboru Zväzu invalidov č. EO 8/82 pre poskytovanie osobného ohodnotenia robotníkom ...

140.

Smernice Federálneho výboru Zväzu invalidov č. EO 7/82 o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov ...

141.

Pokyny Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 9212/83-V/3 pre jednotné uplatňovanie ...

142.

Úprava Federálneho štatistického úradu č. 2952/77 o odmieňaní robotníkov v organizáciách ...

143.

Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 23. júla 1983 č. 4600-FS/5-1983 o odmieňaní ...

144.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 7577/83-0-03 o odmieňaní robotníkov v organizáciách ...

145.

Smernice Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 3/1983 pre poskytovanie osobného ...

146.

Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. MH-2458/203/1983, ktorou sa mení ...

147.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 16343/1984-03 o opatrení na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti ...

148.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 17 830/1984-03 o odmieňaní občianskych pracovníkov ...

149.

Smernice Českého zväzu výrobných družstiev č. 45/1983 Vestníka Českého zväzu výrobných ...

150.

Pokyn predsedu Československej akadémie vied o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov a ...

151.

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 22. decembra 1984 č. F 72-13893-4302-131184, ...

152.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 18 267/1984-03 o odmeňovaní pracovníkov v organizáciách ...

153.

Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. SD-4533/84-4 o osobnom ohodnotení ...

154.

Úprava Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 2/1984-E, ktorou sa mení úprava ...

155.

Smernice Českého zväzu výrobných družstiev č. 23/1984 Vestníka Českého zväzu výrobných ...

156.

Smernice Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 2/1985 o odmieňaní pracovníkov banskej ...

157.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 22 699/81-3 o odmieňaní robotníkov (reg. čiastka 6/1982 ...

158.

Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. MH-6/203/1983 o osobnom ohodnotení ...

159.

Výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 1/1985 o ...

160.

Výnos Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 2/1984 o poskytovaní odmien ...

161.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 23 335/1984-03, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. ...

162.

Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. MH/13-1243/373/85 o výnimkách pri ...

163.

Výnos Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky č. 2/1985 o výnimkách pri uplatňovaní ...

164.

Úprava Federálneho ministerstva spojov č. 4279/1985-53 o poskytovaní osobitných odmien pracovníkom, ...

165.

Výnos Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 2/1985 o odmieňaní členov posádok ...

166.

Výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 34537/OEVH/3/84, ...

167.

Výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 11/1985 o ...

168.

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 515-13994-3124 o odmieňaní vedúcich ...

169.

Výnos Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 1/1985 o odmeňovaní robotníkov ...

170.

Výnos Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 4/1985 o poskytovaní jednorazových ...

171.

Smernice predsedu Štátnej banky československej č. R-35/1985 o odmieňaní technicko-hospodárskych ...

172.

Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. MH-568/203/1985 o poskytovaní ...

173.

Úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 2/1985 o odmieňaní členov ...

174.

Úprava Federálneho ministerstva spojov č. 9039/85-53 o poskytovaní príplatku ku mzde pracovníkom ...

175.

Výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 31284/OEVH/3/85, ...

176.

Výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 40331/1412/OELH, ...

177.

Smernice Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. FM 041-1805/85, Ministerstva poľnohospodárstva ...

178.

Smernice Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. FM 041-1803/85, Ministerstva poľnohospodárstva ...

179.

Smernice Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. FM 041-1804/85, Ministerstva poľnohospodárstva ...

180.

Výnos Ministerstva financií Českej socialistickej republiky č. 241/24231/85 o odmeňovaní technicko-hospodárskych ...

181.

Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. MH/13-370/90/86 o odmeňovaní robotníkov ...

182.

Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. SD/33-300/85, ktorým sa mení a dopĺňa ...

183.

Úprava Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 131/1617/1985 o odmeňovaní ...

184.

Rozhodnutie ústredného riaditeľa Československej televízie č. 41/1985, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie ...

185.

Úprava Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. FM 01-1721/85 o odmieňaní členov ...

186.

Úprava Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. FM 01-2115/85 o poskytovaní ročných ...

187.

Príkaz ministra kultúry Českej socialistickej republiky č. 105/1986, ktorým sa upravuje povoľovanie ...

188.

Výnos Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky č. 4/1986, ktorým sa mení a dopĺňa ...

189.

Smernice Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 2/1985, ktorými sa určujú ...

190.

Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany zo 6. januára 1986 č. 3060-FS/1986 o odmieňaní ...

191.

Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 1. júla 1982 č. 1100-FS/5-1981 o odmieňaní ...

192.

Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 15. marca 1986 č. 12150-FS/5-1986 o odmieňaní ...

193.

Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. MH-611/203/1985, ktorou sa mení ...

194.

Výnos Českého štatistického úradu č. 118/86-04 o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov ...

195.

Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. SD-1638/1986-4, ktorou sa mení ...

196.

Úprava Federálneho ministerstva financií č. XI/2-9386/86 o odmieňaní odborných pracovníkov bánk ...

197.

Výnos Českého úradu geodetického a kartografického č. 2520/1986-22, ktorým sa mení a dopĺňa ...

198.

Výnos Ministerstva priemyslu Českej socialistickej republiky č. 5/1986 o poskytovaní osobitných ...

199.

Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. SD-2955/1986-4 o odmeňovaní robotníkov ...

200.

Úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 1/1986 o odmieňaní pracovníkov Medzinárodného ...

201.

Smernice Českého zväzu výrobných družstiev č. 10/1986 o poskytovaní ročných odmien vedúcim ...

202.

Smernice Českého zväzu výrobných družstiev č. 11/1986 o odmeňovaní obchodnoprevádzkových ...

203.

Smernice Českého zväzu výrobných družstiev č. 17/1986 na uplatňovanie úpravy Federálneho ministerstva ...

204.

Smernice Českého zväzu výrobných družstiev č. 23/1986, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice ...

205.

Výnos Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky z 22. septembra 1986 č. 16/1986 o odchylnom ...

206.

Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. SD-4566/86-4, ktorou sa mení a ...

207.

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 51-29398-5134 o poskytovaní mzdy po ...

208.

Výnos Federálneho ministerstva financií č. XI/2-22555/86 o poskytovaní osobitného príplatku pracovníkom ...

209.

Výnos Federálneho ministerstva financií č. XI/2-9387/86 o odmieňaní robotníkov a obchodnoprevádzkových ...

210.

Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a Federálneho ministerstva financií č. ...

211.

Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 3051-FS/5-1985 z 19. 12. 1985 o poskytovaní naturálnych ...

212.

Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany z 25. novembra 1985 č. 3050-FS/5-1985 o odmieňaní ...

213.

Výnos Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 6230/86-V/3 o odmeňovaní pracovníkov ...

214.

Výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 137/OELH/87, ...

215.

Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. MH/13-2355/780/87 o odchylnom uplatňovaní ...

216.

Úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. MK 7120/1986-13/PaM, ktorou sa ...

217.

Výnos Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 3/1987, ktorým sa dopĺňa úprava č. 4/1978 ...

218.

Smernice Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 3/1977 o úprave poskytovania ...

219.

Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. MH/13-5236/1586/87 o niektorých otázkach ...

220.

Výnos Ministerstvo vnútra Českej socialistickej republiky č. SD/33-2900/87, ktorým sa mení a dopĺňa ...

221.

Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. SD/33-1704/87, ktorým sa dopĺňa ...

222.

Výnos Federálneho ministerstva dopravy č. 13857/1987-3 o odmieňaní občianskych pracovníkov Železničného ...

223.

Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. SD-3137/1987-4, ktorým sa mení ...

224.

Výnos Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky č. 23794/87-42, ktorým sa mení a dopĺňa ...

225.

Smernice Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. MH/4-358/1972 o mzdovom zvýhodnení ...

226.

Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 515-31053-5123 o odmieňaní a poskytovaní ...

227.

Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 515-35390-5114 o odmieňaní práce ...

228.

Výnos Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 14616/87-V/2 o odchylnom uplatňovaní ...

229.

Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. MH 78/203/1987 o niektorých otázkach ...

230.

Smernice Ústredného výboru Národného frontu Československej socialistickej republiky č. 137/87 ...

231.

Smernice Ústredného výboru Národného frontu Československej socialistickej republiky č. 152/87, ...

232.

Výnos Federálneho ministerstva dopravy č. 22758/1987-03, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. ...

233.

Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 1/1987, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. ...

234.

Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 513-35673-5118 o poskytovaní osobitných ...

235.

Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 51-37608-5116 o posilnení právomoci ...

236.

Výnos Federálneho ministerstva dopravy č. 6640/1988-03, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. 22 ...

237.

Výnos Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 1/1988 o odmieňaní pracovníkov ...

238.

Smernice predsedu Štátnej banky československej č. R-38/1988, ktorými sa menia smernice č. R-36/1986 ...

239.

Výnos ústredného riaditeľa Československého filmu č. 58/1986, ktorým sa mení a dopĺňa úprava ...

240.

Výnos Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky č. 80/1988-224 ...

241.

Výnos Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 1/1988 o odmieňaní pracovníkov prevedených ...

242.

Výnos Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 2/1988, ktorým sa mení a dopĺňa úprava ...

243.

Výnos Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 3/1988 o poskytovaní odstupného vybraným ...

244.

Výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 723/OELH/88 ...

245.

Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 1/1988, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. ...

246.

Výnos Federálneho ministerstvo národnej obrany č. 2/1988, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. ...

247.

Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 5/1988, ktorou sa mení a dopĺňa úprava č. ...

248.

Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 6/1988, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. ...

249.

Výnos ústredného riaditeľa Československého filmu č. 59/1988, ktorým sa mení a dopĺňa úprava ...

250.

Výnos Federálneho ministerstva financií č. VIII/2-9549/88, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. ...

251.

Výnos Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 12483/1988-03, 031 o odmieňaní príslušníkov ...

252.

Výnos Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Českej socialistickej republiky č. 33191/88, ktorým ...

253.

Smernice predsedu Štátnej banky československej č. R-39/1988 o odmieňaní obchodnoprevádzkových ...

254.

Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany zo 14. decembra 1988 č. 14/1988 o odmeňovaní robotníkov ...

255.

Smernice predsedu Štátnej banky československej č. R-40/1988 o odmieňaní pracovníkov robotníckych ...

256.

Výnos Ministerstva vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky č. MH 39/08.04/1988 ...

257.

Výnos Českého úradu geodetického a kartografického z 31. augusta 1988 č. 128/1988-22, ktorým ...

258.

Výnos Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 15466/1988-0320, ktorým sa mení a dopĺňa výnos ...

259.

Výnos Ministerstva výstavby a stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 3/1988, ktorým sa ...

260.

Výnos Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 1/1988-E, ktorým sa mení a dopĺňa ...

261.

Výnos Ministerstva vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky č. SD-4021/1988-4, ...

262.

Výnos Ministerstva vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky č. SD-4022/1988-4, ...

263.

Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 20/1988, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. ...

264.

Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 21/1988, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. ...

265.

Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 22/1988, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. ...

266.

Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 15/1988, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. ...

267.

Výnos Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 14491/88-V/3 o odmeňovaní pracovníkov ...

268.

Výnos Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. FM-1/1901/1988 o odmeňovaní členov ...

269.

Výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Českej socialistickej ...

270.

§ 2 až 10, § 12 a 13 prílohy č. 1, 2, 3 výnosu Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. ...

271.

Výnos Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky č. 1/1989 o odmeňovaní ...

272.

Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 223-8599-5123 o poskytovaní stabilizačných ...

273.

Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 22-10932-5119 na úpravu poskytovania ...

274.

Výnos Federálneho ministerstva financií č. VIII/2-20391/89 o odmeňovaní odborných pracovníkov ...

275.

Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 2/1989 o platnosti mzdových predpisov vydaných ...

276.

Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 223-11255-5150, ktorým sa mení a dopĺňa ...

277.

Výnos Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky č. 13489-21 o odmeňovaní ...

278.

Výnos Ministerstva výstavby a stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 1/1989 o odmeňovaní ...

279.

Výnos Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 6054/1989-C/4 ...

280.

Výnos Ministerstva lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Českej republiky z 25. januára ...

281.

Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 44/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa ...

282.

Výnos Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 1/1990 z 23.1.1990 č. 59/1990 Zb. o deputátnom ...

283.

Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 152/1990 Zb. o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov. ...

284.

Výnos Ministerstva financií, cien a miezd Českej republiky č. 188/1990 Zb. o odmeňovaní odborných ...

285.

Výnos Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky č. 219/1990 Zb. o odmeňovaní odborných ...

286.

Výnos Štátnej banky česko-slovenskej č. 243/1990 Zb. o odmeňovaní pracovníkov v Štátnej banke ...

287.

Výnos Štátnej banky česko-slovenskej č. 244/1990 Zb. o úprave platových pomerov pracovníkov ...

288.

Výnos Federálneho ministerstva dopravy č. 255/1990 Zb. o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov ...

289.

Výnos Federálneho ministerstva financií č. 286/1990 Zb. o odmeňovaní odborných pracovníkov Investičnej ...

290.

Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 320/1990 Zb. o odmeňovaní odborných ...

291.

Výnos Federálneho ministerstva obrany č. 511/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa úprava o odmieňaní ...

292.

Výnos Federálneho ministerstva dopravy č. 538/1990 Zb. o odmeňovaní členov posádok civilných ...

(2)

Pre zamestnávateľov a zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje druhá časť tohto zákona, sa po dni ...

1.

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 159/1970 Zb. o poskytovaní odmien ...

2.

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 146/1989 Zb. o odmeňovaní pracovníkov ...

3.

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 269/1990 Zb. o zjednodušení úpravy ...

4.

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 571/1990 Zb. o odmeňovaní učiteľov ...

5.

Smernice Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 9889/77-Va/3 pre poskytovanie osobného ...

6.

Uznesenie vlády Československej socialistickej republiky z 22. októbra 1965 č. 509 o zásadách ...

7.

Úprava Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 16820/78-Va/3 o odmieňaní technicko-hospodárskych ...

8.

Úprava ústredného riaditeľa Československej tlačovej kancelárie z 1. februára 1979 č. 1000/79 ...

9.

Úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-6300/1980-C/4 o platových ...

10.

Úprava ústredného riaditeľa Československého rozhlasu z 1.12.1980, ktorým sa mení a dopĺňa ...

11.

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 31-588/81-7308 o odmieňaní redaktorov-novinárov ...

12.

Úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-7100/1980-C/4 o prémiovaní ...

13.

Úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 13 z 30.9.1981 o odmieňaní ...

14.

Smernice Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 313-1422/81-7203 pre odmieňanie zdravotne ...

15.

Rozhodnutie ústredného riaditeľa Československého rozhlasu z 26.6.1981 o odmieňaní redaktorov ...

16.

Smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 2 z 19.2.1982 pre poskytovanie ...

17.

Smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 3 z 19.2.1982 pre poskytovanie ...

18.

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. F 314-4674-3145,040682 o odmieňaní ...

19.

Výnos Českého geologického úradu č. 1 z 1.6.1982 o odmeňovaní robotníkov (reg. čiastka 24/1982 ...

20.

Výnos Českého úradu geodetického a kartografického č. 4600/1982-22 o odmeňovaní robotníkov ...

21.

Úprava Slovenského geologického úradu č. 1 zo 16.4.1982 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách ...

22.

Smernice Českého úradu geodetického a kartografického č. 4890/1982-22 pre poskytovanie osobného ...

23.

Úprava Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 2-3400/1982 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách ...

24.

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 315-1731/79-7313 o odmieňaní odborných ...

25.

Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 515-38434-5147 o odmieňaní pracovníkov ...

26.

Výnos Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 3707/83-V/3 o odmeňovaní robotníkov ...

27.

Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. MH/4-762/7584/82 o odmeňovaní pracovníkov ...

28.

Úprava ústredného riaditeľa Československého rozhlasu z 1.11.1982 o odmieňaní robotníkov Československého ...

29.

Smernice Federálneho ministerstva dopravy č. 23 792/82-03 o odmieňaní a náhradách výdavkov spojených ...

30.

Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. MH-1619/210/1982 o odmieňaní ...

31.

Úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. MK-53/1983-13/PaM o odmeňovaní ...

32.

Úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. MK-4380/1983-13/PaM o odmeňovaní ...

33.

Výnos Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 10 580/83-V/3 o odmeňovaní pracovníkov ...

34.

Výnos Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 6194/84-V/3 o mzdovom zvýhodnení ...

35.

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 51-25345-5123, 080586 o odmieňaní ...

36.

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 51-12430-3156 z 12.9.1984 o odmieňaní ...

37.

Úprava ústredného riaditeľa Československého rozhlasu č. 38/1984 Ústredného vestníka Československého ...

38.

Smernice Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 51-14824-3115, 281284 z 29.12.1984 ...

39.

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 514-9348-3123 z 8.2.1985 o odmieňaní ...

40.

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 8.2.1985 č. 514-10779-3123 o odmieňaní ...

41.

Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. MH/13-3500/1090/1985 o odmeňovaní ...

42.

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 514-18544-5111 o odmieňaní obchodnoprevádzkových ...

43.

Úprava Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 3/1985, ktorým sa mení a ...

44.

Výnos Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky č. 16084/87-42 o naturálnych požitkoch ...

45.

Výnos Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 4163/87-V/3, ktorým sa mení a dopĺňa ...

46.

Výnos Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 9450/1987-V/3 pre uplatňovanie mzdových ...

47.

Výnos Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 3/1987 o odmieňaní pracovníkov ...

48.

Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 515-34364-5129 o odmieňaní pracovníkov ...

49.

Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky z 31. marca 1988 č. MH/13-9517/2807/88 ...

50.

Výnos Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 3017/88-V/3, ktorým sa mení a dopĺňa ...

51.

Rozhodnutie ústredného riaditeľa Československej tlačovej kancelárie zo 16. júna 1988 č. 236/1988 ...

52.

Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. MK-8607/1988-13 o odchylnom uplatňovaní ...

53.

Výnos Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 5695-V/3, ktorým sa určuje nomenklatúra ...

54.

Výnos Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 9728/89-V/3, ktorým sa mení a dopĺňa ...

55.

Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1990 Zb., ktorým sa určujú ...

56.

Výnos Ministerstva zdravotníctva Českej republiky č. 218/1990 Zb. o odmeňovaní zdravotníckych ...

(3)

Mzdové opatrenia vydané podľa doterajších právnych predpisov strácajú platnosť dňom účinnosti ...

§ 25
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Čl. II

Ďalšie plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení podľa § 4 ods. ...

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení ...
 • 2)  Napr. zákon č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore ...
 • 2a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení ...
 • 3)  § 244 Zákonníka práce.
 • 4)  § 96 Zákonníka práce.
 • 4a)  § 91 Zákonníka práce.§ 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych ...
 • 4b)  § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
 • 4c)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v ...
 • 4d)  § 12 písm. c) a § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.
 • 5)  § 11 zákona Českej národnej rady č. 37/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami. ...
 • 6)  Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách. Zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 ...
 • 7)  § 95 Zákonníka práce.
 • 8)  § 272 ods. 4 Zákonníka práce.
 • 9)  § 3 a 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných ...
 • 10)  § 9 zákona č. 111/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 67 Obchodného zákonníka.
 • 11)  § 24 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 3 ods. 1 až 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. ...
 • 13)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...
 • 14)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného ...
 • 15)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších ...
 • 16)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 ...
 • 17)  § 270a Zákonníka práce.§ 16, 18 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore