Výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o náležitostiach žiadosti o dotáciu, náležitostiach zmluvy o poskytnutí dotácie a účele dotácie a o náležitostiach výzvy vrátane postupov pri predkladaní programov a projektov oficiálnej rozvojovej pomoci 134/2011 účinný od 29.04.2011

Platnosť od: 29.04.2011
Účinnosť od: 29.04.2011
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o náležitostiach žiadosti o dotáciu, náležitostiach zmluvy o poskytnutí dotácie a účele dotácie a o náležitostiach výzvy vrátane postupov pri predkladaní programov a projektov oficiálnej rozvojovej pomoci 134/2011 účinný od 29.04.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Výnos 134/2011 s účinnosťou od 29.04.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

o náležitostiach žiadosti o dotáciu, náležitostiach zmluvy o poskytnutí dotácie a účele dotácie ...

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 10a ods. 7 zákona č. 617/2007 Z. ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento výnos ustanovuje podrobnosti o náležitostiach

a)

žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“),

b)

zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“) a účele dotácie,

c)

výzvy vrátane postupov pri predkladaní programov a projektov.

(2)

Účel, na ktorý môže byť poskytnutá dotácia, každý rok schvaľuje vláda Slovenskej republiky. ...

§ 2
Žiadosť o poskytnutie dotácie
(1)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi o dotáciu (ďalej len „žiadateľ“) na základe písomnej ...

a)

u právnickej osoby

1.

názov a právna forma žiadateľa,

2.

sídlo,

3.

identifikačné číslo,

4.

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,

b)

u fyzickej osoby – podnikateľa

1.

meno a priezvisko,

2.

adresa trvalého pobytu,

3.

miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,

4.

dátum narodenia.

(2)

Žiadosť ďalej obsahuje najmä

a)

vymedzenie potrieb a charakteristiku programu alebo projektu podľa § 10a ods. 2 zákona, na ktoré ...

b)

termín a miesto realizácie aktivity,

c)

predmet činnosti žiadateľa,

d)

uvedenie skutočnosti, či žiadateľ požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu aj od iného subjektu,

e)

uvedenie partnerských spolupracujúcich organizácií.

(3)

Prílohou žiadosti je najmä

a)

rozpočet všetkých príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutočnením aktivity, na ktoré sa žiada ...

b)

projektový dokument s časovým harmonogramom realizácie aktivity,

c)

iné doklady preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie dotácie.1)

(4)

Žiadosť sa predkladá Slovenskej agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len „agentúra“) ...

§ 3
Náležitosti výzvy
a)

názov inštitúcie alebo orgánu, ktorý výzvu vyhlasuje, názov a referenčné číslo výzvy, dátum ...

b)

sektorová priorita výzvy,

c)

teritoriálna priorita výzvy,

d)

termín podávania žiadostí,

e)

maximálna výška dotácie na jednu žiadosť,

f)

dĺžka realizácie programu alebo projektu,

g)

zoznam povinných príloh k žiadosti,

h)

kontakt a spôsob komunikácie s agentúrou.

§ 4
Postup pri predkladaní programov a projektov
(1)

Žiadateľ predkladá žiadosť na formulári, ktorý je prílohou výzvy. Žiadosť spolu s prílohami ...

(2)

Žiadosť sa považuje za doručenú najneskôr v deň, ktorý je určený vo výzve. Pri doručení ...

(3)

Postup pri vyhodnocovaní žiadostí upravuje osobitný predpis.2)

§ 5
Náležitosti zmluvy
(1)

Zmluva obsahuje najmä

a)

identifikačné údaje zmluvných strán,

b)

účel, na ktorý sa dotácia poskytuje a ďalšie podmienky jej použitia,

c)

výšku dotácie,

d)

čas a spôsob poskytnutia dotácie,

e)

termín a spôsob zúčtovania dotácie,

f)

práva a povinnosti zmluvných strán.

(2)

Vzor zmluvy a zoznam povinných príloh sa zverejňujú na webovom sídle agentúry.

(3)

Prílohou zmluvy okrem preukázania splnenia podmienok podľa osobitného predpisu1) je aj potvrdenie ...

(4)

Povinnosť preukazovať splnenie podmienok podľa odseku 3 sa nevzťahuje na žiadateľa pri poskytnutí ...

§ 6
Účinnosť

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  § 8a ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene ...
  • 2)  Výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 135/2011 Z. z. o zložení komisie, ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore