Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení vyhlášky č. 538/2008 Z. z. 97/2012 účinný od 01.04.2012

Platnosť od: 15.03.2012
Účinnosť od: 01.04.2012
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení vyhlášky č. 538/2008 Z. z. 97/2012 účinný od 01.04.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 97/2012 s účinnosťou od 01.04.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 38 písm. a) a c) zákona č. 8/2005 Z. z. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku ...

1.

V § 2 ods. 1 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Verejne dostupnou ...

2.

V § 2 odsek 2 znie:

„(2) Pri hlavnom vchode do budovy, v ktorej sa kancelária nachádza, a pri vstupe do areálu, ak ...

3.

V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak sa kancelária nachádza v budove v rámci areálu, pri vstupe do areálu sa na viditeľnom ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

4.

V § 2 odsek 5 znie:

„(5) Zriadenie alebo zrušenie kancelárie sa písomne oznamuje ministerstvu. V oznámení o zriadení ...

5.

V § 4 odsek 1 znie:

„(1) Ako súčasť kancelárie sa v priestoroch kancelárie alebo v iných súvisiacich verejne dostupných ...

6.

V § 7 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

7.

Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 7a Potvrdenie o zápise do zoznamu pohľadávok (1) Potvrdenie o zápise do zoznamu pohľadávok ...

8.

V § 18 ods. 1 sa vypúšťajú tieto slová: „spolu s prípadným súhrnným prehľadom“.

9.

Nadpis štvrtej časti znie: „SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“.

10.

Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 29a Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2012 (1) Na konania začaté pred 1. januárom ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.

Lucia Žitňanská v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore