Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení vyhlášky č. 538/2008 Z. z. 97/2012 účinný od 01.04.2012

Platnosť od: 15.03.2012
Účinnosť od: 01.04.2012
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Konkurz a reštrukturalizácia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení vyhlášky č. 538/2008 Z. z. 97/2012 účinný od 01.04.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 97/2012 s účinnosťou od 01.04.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení vyhlášky č. 538/2008 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 38 písm. a) a c) zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení vyhlášky č. 538/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 1 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Verejne dostupnou budovou sa na účely tejto vyhlášky rozumie budova so vstupom z verejnej komunikácie alebo budova umiestnená v rámci areálu, ktorý má vstup z verejnej komunikácie, ak vstup do budovy alebo areálu neznemožňuje prekážka v úradných hodinách kancelárie. Minimálna výmera podlahovej plochy kancelárie je 20 m2.“.
2.
V § 2 odsek 2 znie:

„(2)
Pri hlavnom vchode do budovy, v ktorej sa kancelária nachádza, a pri vstupe do areálu, ak sa kancelária nachádza v budove v rámci areálu, sa na viditeľnom mieste zriadi informačná tabuľa kancelárie, v ktorej sa uvedie nápis „Správca“, označenie správcu, prípadne aj zástupcu kancelárie (§ 7 ods. 1 zákona) a úradné hodiny kancelárie. Informačná tabuľa kancelárie sa vyhotoví tak, aby bola pevne spojená s podkladom.“.

3.
V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Ak sa kancelária nachádza v budove v rámci areálu, pri vstupe do areálu sa na viditeľnom mieste umiestni aj plán s grafickým znázornením umiestnenia kancelárie (ďalej len „grafický plán“). Grafický plán sa vyhotoví v takej mierke, aby sa zabezpečila prehľadnosť zobrazovaných údajov.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

4.
V § 2 odsek 5 znie:

„(5)
Zriadenie alebo zrušenie kancelárie sa písomne oznamuje ministerstvu. V oznámení o zriadení kancelárie sa uvedú aj úradné hodiny kancelárie, telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne číslo faxu a predloží sa nákres pôdorysu miestností kancelárie v takej mierke, aby sa zabezpečila prehľadnosť zobrazovaných údajov (ďalej len „nákres pôdorysu“) a situačný plán, z ktorého je zrejmá dostupnosť kancelárie z verejnej komunikácie. Správca zodpovedá za správnosť údajov predloženého nákresu pôdorysu. Ak sa kancelária nachádza v budove v rámci areálu, priloží sa aj grafický plán. Prípadná zmena úradných hodín, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, prípadne čísla faxu sa tiež oznámi ministerstvu. Úradné hodiny kancelárie, telefónne číslo a e-mailová adresa sa zapisujú do zoznamu správcov.“.

5.
V § 4 odsek 1 znie:

„(1)
Ako súčasť kancelárie sa v priestoroch kancelárie alebo v iných súvisiacich verejne dostupných priestoroch zriaďuje podateľňa tak, aby vstup do kancelárie neznemožňovala prekážka v úradných hodinách kancelárie.“.

6.
V § 7 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
7.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a
Potvrdenie o zápise do zoznamu pohľadávok
(1)
Potvrdenie o zápise do zoznamu pohľadávok obsahuje najmä označenie správcu, veriteľa a úpadcu (dlžníka), označenie pohľadávky tak, aby nedošlo k jej zámene, sumu pohľadávky vrátane príslušenstva, značku správcu, spisovú značku veci a dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok alebo uvedenie zákonných dôvodov, pre ktoré sa na prihlášku neprihliada, ak správca pohľadávku do zoznamu pohľadávok nezapísal. Potvrdenie musí obsahovať aj dátum vyhotovenia potvrdenia, podpis správcu alebo ním povereného zamestnanca. Potvrdenie sa vydáva spravidla najneskôr do troch dní, odkedy veriteľ o vydanie potvrdenia požiadal.

(2)
Potvrdenie o zápise do zoznamu pohľadávok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden sa založí do spisu a druhý sa vydá tomu, kto prihlášku doručil osobne alebo veriteľovi, ak sa potvrdenie vydáva neskôr.“.

8.
V § 18 ods. 1 sa vypúšťajú tieto slová: „spolu s prípadným súhrnným prehľadom“.
9.
Nadpis štvrtej časti znie: „SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“.
10.
Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠29a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2012
(1)
Na konania začaté pred 1. januárom 2012 sa vzťahuje ustanovenie § 7 v znení účinnom do 1. apríla 2012. Ustanovenie § 7a sa použije pre konania začaté po 31. decembri 2011.

(2)
Kancelárie zriadené podľa doterajších predpisov správca zosúladí s podmienkami tejto vyhlášky do 1. júla 2012. Súlad správca preukáže doručením nákresu pôdorysu a situačného plánu, z ktorého je zrejmá dostupnosť kancelárie z verejnej komunikácie, do 15. júla 2012 ministerstvu. Správca oznámi telefónne číslo, e-mailovú adresu, prípadne číslo faxu ministerstvu do 15. júla 2012.

(3)
Správca, ktorý má pozastavený výkon správcovskej činnosti, zosúladí kanceláriu s podmienkami podľa tejto vyhlášky a preukáže súlad ministerstvu spôsobom podľa odseku 2 do 15 dní od zrušenia pozastavenia výkonu správcovskej činnosti.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.

Lucia Žitňanská v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore