Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach duálneho zobrazovania pre oblasť ochrany spotrebiteľov 97/2008 účinný od 27.03.2008

Platnosť od: 20.03.2008
Účinnosť od: 27.03.2008
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach duálneho zobrazovania pre oblasť ochrany spotrebiteľov 97/2008 účinný od 27.03.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 97/2008 s účinnosťou od 27.03.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

o podrobnostiach duálneho zobrazovania pre oblasť ochrany spotrebiteľov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 10 písm. a) prvého bodu zákona ...

§ 1

Duálne zobrazovanie cien, platieb a iných hodnôt (ďalej len „duálne zobrazovanie“) sa vykoná ...

§ 2
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)

hlavnou menou predo dňom zavedenia meny euro v Slovenskej republike (ďalej len „zavedenie eura“) ...

b)

informatívnou menou predo dňom zavedenia eura mena euro a odo dňa zavedenia eura vrátane dňa zavedenia ...

c)

konverznou tabuľkou zostupné alebo vzostupné zobrazenie všetkých súm cien ponúkaných výrobkov ...

§ 3
Z duálneho zobrazovania sú vyňaté
a)

ceny na cenovkách umiestnených priamo na výrobkoch okrem výrobkov predávaných na množstvo,1) ...

b)

jednotkové ceny na baleniach výrobkov predávaných na množstvo,

c)

ceny zobrazované prostredníctvom digitálnych prostriedkov zobrazovania cien, ktorých technické ...

d)

ceny vratných obalov, ktoré stačí zobraziť na cenníku v oboch menách na viditeľnom mieste v ...

e)

ceny výrobkov okrem výrobkov predávaných na množstvo, na ktoré sa vzťahuje zľava, v letákoch, ...

f)

ceny výrobkov predávaných na množstvo, na ktoré sa vzťahuje zľava, v letákoch, pútačoch a ...

g)

hodnoty uvedené na darčekových poukazoch, kupónoch a poukazoch na tovar a službu, ktoré boli vydané ...

h)

ceny poskytované ako informatívne koncovým užívateľom elektronických komunikačných služieb2) ...

i)

ceny poskytované ako informatívne prostredníctvom hlasovej informácie okrem informácií o cenách ...

j)

ceny služieb uvádzané v katalógoch cestovných kancelárií a cestovných agentúr alebo v cenníkoch ...

§ 4
Pre duálne zobrazovanie pri predaji niektorých výrobkov a poskytovaní niektorých služieb platia ...
a)

jednotkové ceny za liter pohonných hmôt sa duálne zobrazia na výdajných stojanoch čerpacích ...

b)

ceny výrobkov a služieb v katalógoch, ktoré boli vydané

1.

pred vznikom povinnosti duálneho zobrazovania a poskytnuté spotrebiteľovi po vzniku povinnosti duálneho ...

2.

po vzniku povinnosti duálneho zobrazovania, sa zobrazia prostredníctvom konverznej tabuľky, ktorá ...

c)

ceny všetkých výrobkov a služieb v špecializovaných predajniach mäsa a mäsových výrobkov, ...

d)

ceny všetkých výrobkov a služieb ponúkaných prostredníctvom predajných automatov alebo prostredníctvom ...

e)

ceny periodických publikácií a neperiodických publikácií5) sa duálne zobrazia v cenníku umiestnenom ...

f)

ceny výrobkov alebo služieb ponúkaných predávajúcim, ktorý zamestnáva päť alebo menej zamestnancov, ...

g)

informácie o cenách za služby poskytované prostredníctvom verejných telefónnych automatov sa ...

§ 5
(1)

Jednotkové ceny elektronických komunikačných služieb2) na základe sekundovej tarifikácie za prevolané ...

(2)

Jednotkové ceny vodného a stočného,6) jednotkové ceny tepla7) a jednotkové ceny elektriny a plynu8) ...

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 27. marca 2008.

Ľubomír Jahnátek v. r.

Poznámky

  • 1)  § 2 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2007 Z. z. o označovaní výrobkov cenami. ...
  • 2)  § 5 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 117/2006 Z. z. ...
  • 3)  Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových ...
  • 4)  § 2 ods. 3 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva ...
  • 5)  § 2 ods. 1 až 4 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických ...
  • 6)  Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení ...
  • 7)  Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
  • 8)  Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore