Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov 96/2004 účinný od 01.03.2004

Platnosť od: 26.02.2004
Účinnosť od: 01.03.2004
Autor: Nezadaný
Oblasť: Energetika a priemysel, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Požiarna ochrana

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 96/2004 s účinnosťou od 01.03.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. k) a n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane ...

Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)

Vyhláška upravuje požiadavky na zaistenie protipožiarnej bezpečnosti pri

a)

výstavbe a používaní prevádzkarne s horľavými kvapalinami, skladu horľavých kvapalín, priestoru ...

b)

výstavbe a používaní čerpacej stanice kvapalných palív,1) ktoré sa považujú za horľavé kvapaliny, ...

c)

ukladaní a manipulácii s horľavými kvapalinami v priestore, ktorý sa nepovažuje za prevádzkareň ...

d)

skladovaní a ukladaní horľavých kvapalín s nízkym bodom varu,

e)

skladovaní ťažkých vykurovacích olejov,

f)

skladovaní rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.

(2)

Vyhláška sa nevzťahuje na

a)

ukladanie a označovanie konzumných a značkových liehovín a destilátov v prepravnom obale do objemu ...

b)

skladovanie a ukladanie liekov,

c)

ukladanie a označovanie kozmetických, hygienických a čistiacich výrobkov v prepravnom obale do ...

d)

prevádzku a sklad s horľavými kvapalinami, ktoré sú podľa osobitných predpisov výbušninami,

e)

technologické zariadenie na ústí geologického diela alebo banského diela2) a na výstavbu a používanie ...

f)

ukladanie a označovanie rastlinných a živočíšnych tukov a olejov v prepravom obale do objemu 15 ...

g)

prepravu horľavých kvapalín v cestnej doprave, železničnej doprave, leteckej doprave, vo vnútrozemskej ...

§ 2
(1)

Prepravný obal sa podľa použitého materiálu a konštrukcie člení na

a)

nádobu zo skla, z tavených hornín (napríklad obalové sklo, odmerné sklo, laboratórne sklo) alebo ...

b)

kanistru,

c)

sud,

d)

cisternový kontajner3) bez cestného vozidla alebo železničného vozidla,

e)

prenosnú cisternu3) bez cestného vozidla alebo železničného vozidla,

f)

snímateľnú cisternu3) bez cestného vozidla alebo železničného vozidla,

g)

cisternovú vymeniteľnú nadstavbu3) bez cestného vozidla alebo železničného vozidla,

h)

inú nádobu, ako je uvedené v písmenách d) až g).

(2)

Kontajner je prepravné zariadenie a skladovacie zariadenie na prepravné obaly.

(3)

Pasívny nádržkový kontajner je cisternový kontajner, ktorý sa na plniacom stanovišti plní jednorazovo ...

(4)

Aktívny nádržkový kontajner je cisternový kontajner, ktorý sa na plniacom stanovišti plní alebo ...

(5)

Rozbitný obal s objemom väčším ako 1 l, v ktorom je horľavá kvapalina, musí byť uložený v ...

(6)

Do celkového množstva ukladaných horľavých kvapalín na pracovisku alebo v domácnosti sa nezapočítavajú ...

§ 3
(1)

Horľavou kvapalinou sa rozumie látka, ktorá spĺňa súčasne tieto podmienky:

a)

pri atmosférickom tlaku 101,3 kPa a pri teplote 20 oC nie je úplne plynná a

1.

je kvapalná podľa kritéria uvedeného v skúšobnom postupe podľa osobitného predpisu,4)

2.

nie je tuhá a nie je ani pastou podľa kritéria uvedeného v skúšobnom postupe pre penetrometrickú ...

3.

pri teplote 20 oC sa začína topiť,

b)

pri teplote 50 oC má tlak nasýtených pár najviac 300 kPa,

c)

má bod vzplanutia určený podľa postupu uvedeného

1.

v slovenskej technickej norme5) alebo

2.

v osobitnom predpise,4)

najviac však 250 oC a

d)

možno určiť jej bod horenia.6)

(2)

Horľavé kvapaliny sa členia podľa bodu vzplanutia do štyroch tried nebezpečnosti. Body vzplanutia ...

(3)

Na účely tejto vyhlášky sa za

a)

horľavé kvapaliny I. triedy nebezpečnosti považujú aj veľmi horľavé látky a prípravky7) a ...

b)

horľavé kvapaliny II. triedy nebezpečnosti považujú aj horľavé látky a prípravky7) s bodom ...

(4)

Horľavá kvapalina, ktorá nemá určený bod vzplanutia, sa považuje za horľavú kvapalinu I. triedy ...

(5)

Horľavá kvapalina II., III. a IV. triedy nebezpečnosti zohriata na teplotu bodu vzplanutia a vyššiu ...

(6)

Ak je ustanovený objem horľavej kvapaliny pre I. triedu nebezpečnosti, prípustný objem horľavej ...

(7)

Na horľavé kvapaliny III. a IV. triedy nebezpečnosti možno používať prepravný obal z plastu ...

(8)

Na umiestnenie horľavých kvapalín I. alebo II. triedy nebezpečnosti možno používať prepravný ...

a)

má povrchový odpor menší ako 109 Ω,

b)

schválila na umiestňovanie horľavých kvapalín I. alebo II. triedy nebezpečnosti štátna skúšobňa, ...

c)

bol uvedený na trh podľa osobitného predpisu8) a

1.

má posúdenú zhodu autorizovanou osobou ako obal na umiestňovanie horľavých kvapalín, ak podľa ...

2.

má posúdenú zhodu autorizovanou osobou ako obal na umiestňovanie horľavých kvapalín, ak sa posúdenie ...

3.

podľa technickej dokumentácie k výrobku je určený na umiestňovanie horľavých kvapalín I. alebo ...

(9)

Prepravný obal z plastu alebo z gumy uvedený v odseku 8 písm. b) a c) s povrchovým odporom väčším ...

(10)

Prepravný obal z plastu alebo z gumy uvedený v odseku 8 písm. b) a c) s povrchovým odporom väčším ...

(11)

Horľavá kvapalina môže byť v rozbitnom prepravnom obale, ktorý má objem najviac 5 l.

Nádrž a prepravný obal
§ 4
(1)

Podzemná nádrž je nádrž, ktorá je okrem horných manipulačných otvorov pokrytá vrstvou zeminy ...

(2)

Nadzemná nádrž je nádrž, ktorá nie je pokrytá alebo ktorej krytie zeminou alebo stavebnou konštrukciou ...

(3)

Dvojplášťová nádrž je nádrž, ktorá má dva samostatné plášte s voľným priestorom medzi ...

(4)

Miestne dvojplášťová nádrž je nádrž, ktorá má zvary alebo iné nerozoberateľné spoje plášťa ...

(5)

Nádrž musí byť vybavená

a)

zariadením na meranie výšky hladiny horľavej kvapaliny v nádrži,

b)

zariadením proti preplneniu alebo zariadením na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny horľavej ...

c)

vetracím potrubím so zariadením proti prešľahnutiu plameňa do nádrže13) alebo zariadením na ...

d)

zariadením na odstránenie kalu a vody.

(6)

Nádrž trvale naplnená inertným plynom alebo nádrž, v ktorej sú horľavé kvapaliny III. a IV. ...

(7)

Každú vetvu potrubia pripojenú na spoločné potrubie, ktorým sa odvádzajú pary horľavých kvapalín ...

(8)

Nádrž vybavená zariadením na chladenie alebo na ohrievanie musí mať meracie zariadenie, ktoré ...

(9)

Nadzemná nádrž s horľavými kvapalinami I. a II. triedy nebezpečnosti musí byť chránená proti ...

§ 5
(1)

Podzemný priestor na obsluhu podzemnej nádrže musí tvoriť samostatný požiarny úsek vo IV. stupni ...

(2)

Núdzový výstup musí byť vyhotovený z konštrukčných prvkov druhu D1 a oddelený od podzemného ...

(3)

Vstup do podzemného priestoru na obsluhu nádrže a núdzový výstup z tohto priestoru nemožno umiestniť ...

§ 6
(1)

Prepravný obal, kontajner a nádrž musia byť vyhotovené z materiálu požadovanej pevnosti a odolnosti ...

(2)

Kovová nadzemná nádrž a kovová podzemná nádrž sa musia chrániť proti korózii aspoň z vonkajšej ...

(3)

Nadzemná nádrž a podzemná nádrž musia byť vyhotovené z kovových materiálov; to sa nevzťahuje ...

(4)

Prepravný obal s horľavými kvapalinami I. a II. triedy nebezpečnosti musí byť chránený proti ...

§ 7
Označovanie
(1)

Nadzemná nádrž a prepravný obal, v ktorých sú horľavé kvapaliny, sa označujú nápisom HORĽAVÁ ...

(2)

Odsek 1 sa nevzťahuje na nadzemnú nádrž a prepravný obal s horľavými kvapalinami I. triedy nebezpečnosti ...

(3)

Podzemná nádrž a nadzemná nádrž zapustené po ich horný okraj do terénu sa viditeľne označia ...

Plnenie
§ 8
(1)

Prepravný obal a nádrž s objemom do 1 000 m3 možno plniť horľavými kvapalinami najviac na 95 ...

(2)

Nádrž s objemom väčším ako 1 000 m3 možno plniť horľavými kvapalinami najviac na 97 % ich ...

§ 9
(1)

Nádoba mobilného zásobníka uvedená v § 21 ods. 1 musí byť počas stáčania alebo plnenia horľavou ...

(2)

Na nahrievanie prepravného obalu, kontajnera, nádrže a nádoby mobilného zásobníka uvedenej v ...

§ 10
Pracovisko s hutníckou výrobou alebo so strojárskou výrobou
(1)

Pracoviskom s hutníckou výrobou alebo so strojárskou výrobou sa rozumie pracovisko s hutníckou ...

a)

5 000 m2 umiestnené v stavbe s nehorľavým konštrukčným celkom,

b)

7 000 m2 umiestnené v stavbe so zmiešaným konštrukčným celkom.

(2)

Manipulačnou plochou sa rozumie plocha, na ktorej sa ukladá, vyprázdňuje alebo napĺňa prepravný ...

(3)

Na pracovisku s hutníckou výrobou alebo so strojárskou výrobou možno uložiť najviac 15 m3 horľavých ...

(4)

Manipulačná plocha musí byť vyhotovená z nehorľavého materiálu inertného proti uloženým horľavým ...

(5)

Vzdialenosť medzi priľahlými okrajmi manipulačných plôch musí byť najmenej 100 m.

(6)

Celková plocha manipulačných plôch nesmie byť väčšia ako 4 % pôdorysnej plochy pracoviska s ...

(7)

Na manipulačnej ploche možno z prepravného obalu prečerpávať horľavé kvapaliny len spôsobom ...

(8)

Manipulovať s otvoreným ohňom a s rozžeraveným materiálom možno len vo vodorovnej vzdialenosti ...

§ 11
Garáž
(1)

V požiarnom úseku jednotlivej garáže možno ukladať kvapalné palivá v nerozbitnom obale s objemom ...

a)

40 l pre motocykel, trojkolku, štvorkolku a osobný automobil,16)

b)

80 l pre autobus, nákladný automobil, špeciálny automobil, ťahač, traktor a pracovný stroj.16) ...

(2)

V požiarnom úseku radovej garáže alebo hromadnej garáže v priestore jedného miesta na státie ...

a)

20 l pre motocykel, trojkolku, štvorkolku a osobný automobil,

b)

60 l pre autobus, nákladný automobil, špeciálny automobil, ťahač, traktor a pracovný stroj.

(3)

V garáži v priestore jedného miesta na státie možno okrem kvapalných palív uložiť horľavé ...

a)

10 l pre motocykel, trojkolku, štvorkolku a osobný automobil,

b)

20 l pre autobus, nákladný automobil a špeciálny automobil,

c)

80 l pre ťahač, traktor a pracovný stroj.

§ 12
Lekáreň a výdajňa liekov

V požiarnom úseku lekárne alebo výdajne liekov možno ukladať alebo používať okrem liekov najviac ...

§ 13
Predajný priestor
(1)

Najväčší objem horľavých kvapalín všetkých tried nebezpečnosti, ktorý možno ukladať alebo ...

(2)

Horľavé kvapaliny možno ukladať v prepravnom obale. Plniť prepravný obal horľavými kvapalinami ...

§ 14
Pracovisko

Najväčší objem horľavých kvapalín, ktorý možno ukladať alebo používať v požiarnom úseku ...

§ 15
Stavba vo vlastníctve alebo v užívaní fyzickej osoby
(1)

V stavbe vo vlastníctve alebo v užívaní fyzickej osoby možno ukladať najviac 200 l horľavých ...

(2)

V byte a v príslušenstve bytu17) možno ukladať najviac 5 l horľavých kvapalín.

(3)

V pivnici alebo v suterénnej miestnosti obytného domu sa môže pre každý bytukladať

a)

na účely lokálneho vykurovania najviac 100 l kvapalného paliva len v prepravnom obale oddelene od ...

b)

20 l horľavých kvapalín všetkých tried nebezpečnosti; z toho 5 l môže byť v rozbitnom obale. ...

§ 16
Horľavé kvapaliny a horľavé kvapaliny s nízkym bodom varu sa nesmú ukladať
a)

v nebytovom priestore,18) v spoločných častiach a v spoločných zariadeniach19) bytového domu,

b)

v obytnej bunke stavby na ubytovanie,

c)

v komunikačnom priestore,

d)

v zhromažďovacom priestore,

e)

na streche a na povale bytového domu, nemocnice, administratívnej budovy a stavby občianskeho vybavenia, ...

f)

v únikovej ceste stavebne oddelenej od iného priestoru stavby.

Stavebné riešenie skladu horľavých kvapalín a prevádzkarne s horľavými kvapalinami
§ 17
(1)

Skladom horľavých kvapalín sa rozumie stavba alebo jej časť určená na skladovanie, príjem a ...

(2)

Stavebná konštrukcia skladu horľavých kvapalín musí byť vyhotovená z konštručných prvkov ...

(3)

Podlaha v sklade horľavých kvapalín musí byť vyspádovaná a vyhotovená z nehorľavého a nepriepustného ...

(4)

V sklade horľavých kvapalín nesmie byť zhora prístupný káblový kanál.20)

(5)

Do vzdialenosti najmenej 5 m od skladu horľavých kvapalín sa nesmie ukladať horľavý materiál ...

§ 18
(1)

Uzatvoreným skladom horľavých kvapalín sa rozumie zastrešený sklad s obvodovými stenami, ktoré ...

(2)

Hlavným skladom horľavých kvapalín sa rozumie sklad, v ktorom sa skladuje viac ako 100 m3 horľavých ...

(3)

Hlavným uzatvoreným skladom horľavých kvapalín sa rozumie zastrešený sklad s obvodovými stenami, ...

(4)

Hlavný uzatvorený sklad horľavých kvapalín môže byť umiestnený len v prvom nadzemnom podlaží ...

(5)

Prevádzkovým skladom horľavých kvapalín sa rozumie sklad, ktorý je umiestnený

a)

vo výrobnej stavbe12) a skladuje sa v ňom najviac 100 m3 horľavých kvapalín všetkých tried nebezpečnosti, ...

b)

v nevýrobnej stavbe a skladuje sa v ňom najviac 20 m3 horľavých kvapalín všetkých tried nebezpečnosti. ...

(6)

Prevádzkovým uzatvoreným skladom horľavých kvapalín sa rozumie sklad, ktorý súčasne spĺňa ...

(7)

Prevádzkový uzatvorený sklad horľavých kvapalín môže byť umiestnený len v prvom nadzemnom ...

(8)

Hlavný uzatvorený sklad horľavých kvapalín a prevádzkový uzatvorený sklad horľavých kvapalín ...

(9)

V jednom požiarnom úseku hlavného uzatvoreného skladu horľavých kvapalín alebo prevádzkového ...

(10)

V obvodovej stene požiarneho úseku hlavného skladu horľavých kvapalín alebo prevádzkového skladu ...

(11)

Príručným skladom horľavých kvapalín sa rozumie sklad, v ktorom je uložených najviac 7 m3 horľavých ...

(12)

Požiadavka na požiarnu odolnosť stavebnej konštrukcie jednopodlažného príručného skladu horľavých ...

§ 19
(1)

Otvoreným skladom horľavých kvapalín sa rozumie sklad, ktorý nespĺňa podmienky na uzatvorený ...

(2)

Otvorený sklad horľavých kvapalín môže byť len jednopodlažný.

(3)

Súčasťou požiarneho úseku otvoreného skladu horľavých kvapalín môže byť aj čerpacia stanica ...

(4)

Stavebná konštrukcia iného požiarneho úseku nachádzajúceho sa v požiarne nebezpečnom priestore ...

(5)

Ak je v otvorenom sklade horľavých kvapalín, v ktorom sa skladujú horľavé kvapaliny v prepravnom ...

§ 20
(1)

Prevádzkarňou s horľavými kvapalinami (ďalej len „prevádzkareň“) sa rozumie pracovisko, v ...

(2)

Prevádzkareň musí tvoriť samostatný požiarny úsek.

(3)

Na stavebné riešenie prevádzkarne sa vzťahujú ustanovenia § 17 ods. 3 a 4 a § 18 ods. 4 a 8 primerane. ...

§ 21
(1)

Priestor na stáčanie je stavba so stáčacím stanovišťom vrátane technologického zariadenia, ...

a)

železničného vozňa

1.

nádržkového s trvale inštalovanou nádržkou,

2.

s inštalovaným cisternovým kontajnerom, prenosnou cisternou, so snímateľnou cisternou alebo s cisternovou ...

b)

nákladného automobilu

1.

špeciálneho cisternového s trvale inštalovanou cisternou,

2.

s inštalovaným cisternovým kontajnerom, prenosnou cisternou, so snímateľnou cisternou alebo s cisternovou ...

c)

prípojného vozidla

1.

špeciálneho cisternového s trvale inštalovanou cisternou,

2.

s inštalovaným cisternovým kontajnerom, prenosnou cisternou, so snímateľnou cisternou alebo s cisternovou ...

(ďalej len „nádoba mobilného zásobníka“), alebo

d)

prepravného obalu.

(2)

Priestorom na plnenie je stavba s plniacim stanovišťom vrátane technologického zariadenia, ktorá ...

(3)

Súčasťou požiarneho úseku priestoru na stáčanie alebo priestoru na plnenie môže byť stavba ...

(4)

Priestor na stáčanie alebo priestor na plnenie, ktoré sú pristavené k otvorenému skladu horľavých ...

§ 22
Havarijná nádrž, záchytná nádrž a zberná nádrž
(1)

Havarijnou nádržou sa rozumie nádrž určená na zachytenie horľavej kvapaliny, ktorá vytečie ...

(2)

Záchytnou nádržou sa rozumie nádrž určená na zachytenie unikajúcej horľavej kvapaliny z prepravného ...

(3)

Zbernou nádržou sa rozumie stavebná úprava na dne alebo podlahe havarijnej nádrže vyhotovenej ...

(4)

Prevádzkareň, sklad, priestor na stáčanie a priestor na plnenie musia byť vybavené havarijnou ...

(5)

Na havarijnú nádrž prevádzkarne môžu byť napojené aj dve záchytné nádrže prevádzkarne alebo ...

(6)

Havarijná nádrž, záchytná nádrž a zberná nádrž nesmú byť priamo napojené na kanalizáciu. ...

(7)

Záchytná nádrž musí zachytiť najmenej 5 % objemu horľavých kvapalín, ktoré sa nachádzajú

a)

v technologickom zariadení,

b)

v nádrži,

c)

v nádobe mobilného zásobníka,

d)

v prepravnom obale.

(8)

Prepravný obal uvedený v § 2 ods. 1 písm. b), c) a h) sa umiestňuje nad dno záchytnej nádrže ...

(9)

Záchytná nádrž sa vyhotovuje tak, aby mohla zachytiť unikajúcu horľavú kvapalinu z akéhokoľvek ...

(10)

Havarijná nádrž prevádzkarne musí mať taký objem, aby zachytila najmenej

a)

objem horľavých kvapalín v najväčšej nádrži alebo prepravnom obale, alebo

b)

60 % horľavých kvapalín, ktoré sú v technologickom zariadení alebo sa doň privádzajú počas

1.

5 minút, ak je zariadenie vybavené uzáverom umiestneným pred vstupom do prevádzkarne, ktorý samočinne ...

2.

15 minút v ostatných prípadoch.

(11)

Na určenie objemu havarijnej nádrže podľa odseku 10 je rozhodujúca vačšia hodnota podľa písmena ...

(12)

Objemy havarijných nádrží pre sklady sú uvedené v prílohe č. 1 tabuľke č. 3.

(13)

Objem havarijnej nádrže nesmie byť menší ako objem najväčšej nádrže alebo prepravného obalu. ...

(14)

Priestor na stáčanie alebo priestor na plnenie nádoby mobilného zásobníka, ktorá

a)

nie je rozdelená na viac od seba nezávislých komôr, musí byť vybavený záchytnou nádržou a ...

1.

objem jednej nádoby mobilného zásobníka, ak majú nádoby rovnaký objem, alebo

2.

objem najväčšej nádoby mobilného zásobníka, ak nádoby nemajú rovnaký objem,

b)

je rozdelená na viac od seba nezávislých komôr, musí byť vybavený záchytnou nádržou a havarijnou ...

1.

objem jednej komory nádoby mobilného zásobníka, ak majú komory nádob mobilných zásobníkov rovnaký ...

2.

objem najväčšej komory nádoby mobilného zásobníka, ak komory nádob mobilných zásobníkov nemajú ...

(15)

Ak v priestore na stáčanie alebo v priestore na plnenie sa súčasne stáčajú alebo plnia nádoby ...

(16)

Havarijnou nádržou nemusí byť vybavená

a)

dvojplášťová nádrž s objemom do 100 m3,

b)

miestne dvojplášťová nádrž s objemom do 50 m3,

c)

podzemná nádrž, ktorá má zariadenie na indikáciu úniku horľavej kvapaliny alebo je umiestnená ...

(17)

Havarijná nádrž, ktorá nie je vyhotovená podľa slovenskej technickej normy,14) a záchytná nádrž ...

§ 23
(1)

Kovové konštrukcie stavby a jej časti, v ktorých sa horľavé kvapaliny alebo horľavé kvapaliny ...

(2)

Kovové časti technologického zariadenia a nádrže musia byť vodivo prepojené, uzemnené a chránené ...

§ 24
Odstupová vzdialenosť
(1)

Odstupová vzdialenosť požiarneho úseku otvoreného skladu horľavých kvapalín a odstupová vzdialenosť ...

a)

plošnej hustoty tepelného toku z požiarneho úseku,

b)

dĺžky požiarneho úseku,

c)

výšky požiarneho úseku,

d)

veľkosti požiarne otvorených plôch požiarneho úseku.

(2)

Odstupová vzdialenosť od výdajného stojana čerpacej stanice kvapalných palív musí byť najmenej ...

§ 25
(1)

Požiarne nebezpečný priestor otvoreného technologického zariadenia, otvoreného skladu s nadzemnými ...

(2)

Požiarne nebezpečný priestor dvojplášťovej nádrže s vnútorným plášťom z plastov a miestne ...

(3)

Požiarne nebezpečný priestor podzemnej nádrže a dvojplášťovej nádrže s nehorľavým plášťom ...

§ 26
(1)

Bezpečnostnou vzdialenosťou na umiestnenie podzemnej nádrže sa rozumie vodorovná vzdialenosť medzi ...

(2)

Bezpečnostná vzdialenosť na umiestnenie podzemnej nádrže a spôsob jej určovania sú uvedené ...

§ 27
(1)

Vzdialenosť medzi dvoma nadzemnými nádržami s horľavými kvapalinami v otvorenom sklade, ktoré ...

(2)

Vzdialenosť medzi dvoma nadzemnými nádržami s plávajúcou strechou nesmie byť menšia ako 0,6-násobok ...

(3)

Vzdialenosť medzi dvoma nadzemnými nádržami s horľavými kvapalinami zapustenými po ich horné ...

(4)

Vzdialenosť medzi nádržou s horľavou kvapalinou a nádržou s nehorľavou kvapalinou musí byť ...

(5)

Vzdialenosť medzi dvoma nadzemnými nádržami, v ktorých sú uskladnené horľavé kvapaliny s nízkym ...

(6)

Pri určovaní vzdialenosti medzi dvoma nádržami sa do priemeru nádrže nezapočítava hrúbka jej ...

(7)

Ak má stojatá nádrž iný pôdorys ako kruhový, priemer nádrže je priemer opísanej kružnice ...

(8)

Ak má ležatá nádrž iný tvar ako valcový, priemer nádrže je šírka nádrže.

§ 28
Vetranie
(1)

Prevádzkareň, v ktorej sú horľavé kvapaliny I. a II. triedy nebezpečnosti alebo horľavé kvapaliny ...

(2)

Ak sa vetrá otvormi s celkovou plochou najmenej 1 % podlahovej plochy miestnosti na prívod vzduchu ...

(3)

Ak sa vetrá tak, že sa zabezpečuje najmenej dvojnásobná výmena vzduchu za hodinu, ide o nútené ...

(4)

Hlavný uzatvorený sklad horľavých kvapalín a prevádzkový uzatvorený sklad horľavých kvapalín ...

(5)

Ventilátor na nútené vetranie22) podľa odseku 3 musí byť určený na použitie v prostredí s ...

(6)

Podzemný priestor s nádržou a s technologickým zariadením na horľavé kvapaliny I. a II. triedy ...

(7)

Technologické zariadenie, z ktorého sa môžu voľne do ovzdušia odparovať horľavé kvapaliny I. ...

(8)

Na uzatvorený sklad a prevádzkareň horľavých kvapalín III. a IV. triedy nebezpečnosti skladovaných ...

§ 29
Ochrana pred účinkami výbuchu
(1)

V obvodovej alebo strešnej stavebnej konštrukcii skladu horľavých kvapalín a prevádzkarne, v ktorých ...

a)

sklad a prevádzkareň umiestnené v podzemnom podlaží,

b)

priestor prevádzkarne a skladu s objemom menším ako 30 m3, ktoré sú nútene vetrané s intenzitou ...

(2)

Najmenšia veľkosť výfukovej plochy je uvedená v prílohe č. 4.

(3)

Stavebná konštrukcia vytvárajúca výfukovú plochu sa musí tlakom 0,01 MPa kolmo na ňu pôsobiacim ...

(4)

Priestor s nebezpečenstvom výbuchu musí byť od susedného uzavretého priestoru oddelený stenou ...

(5)

Priestor z vonkajšej strany výfukovej plochy musí byť v kolmom smere do vzdialenosti 15 m od výfukovej ...

(6)

Vzdialenosť 15 m od výfukovej plochy možno skrátiť najviac na polovicu, ak stavebná konštrukcia ...

§ 30
Prevádzkovo-technické podmienky skladovania a ukladania horľavých kvapalín
(1)

Prepravný obal, v ktorom je horľavá kvapalina, musí byť uskladnený v sklade; to sa vzťahuje aj ...

(2)

Prázdny prepravný obal sa musí skladovať oddelene od plného prepravného obalu a miesto jeho skladovania ...

(3)

Prepravný obal alebo kontajner, ktoré sa ukladajú do regálov, môžu sa skladovať do výšky

a)

6 m, ak sú v nich horľavé kvapaliny I. a II. triedy nebezpečnosti,

b)

12 m, ak sú v nich horľavé kvapaliny III. a IV. triedy nebezpečnosti.

(4)

Prepravný obal a kontajner môžu byť pri voľnom skladovaní ukladané najviac v troch vrstvách.

(5)

Plný prepravný obal musí byť uzatvorený a uložený vždy plniacim otvorom smerom nahor. Táto ...

(6)

V požiarnom úseku skladu, v ktorom sa skladuje viac ako 100 m3 horľavých kvapalín, možno horľavé ...

(7)

V sklade nesmú byť uložené materiály ani predmety, ktoré nesúvisia s prevádzkou skladu.

(8)

V sklade možno skladovať aj iné kvapaliny, ak sa vhodným spôsobom preukáže, že v prípade požiaru ...

(9)

V sklade, prevádzkarni a na mieste, kde sa horľavé kvapaliny ukladajú alebo kde sa s nimi manipuluje, ...

(10)

Na odstraňovanie rozliatych horľavých kvapalín možno používať len vhodný nehorľavý absorpčný ...

(11)

Na odkladanie čistiacej vlny, zvyškov horľavých kvapalín a obdobných materiálov musí byť v ...

(12)

Do vzdialenosti v okruhu 5 m od šachty podzemnej nádrže a od dvojplášťovej nádrže je zakázané ...

(13)

Sklad a prevádzkareň musia mať požiarny poriadok pracoviska.23)

§ 31
(1)

Horľavé kvapaliny I., II., III. a IV. triedy nebezpečnosti možno vytláčať pomocou inertného ...

(2)

Horľavé kvapaliny I. triedy nebezpečnosti možno vytláčať pomocou vzduchu s pretlakom najviac ...

(3)

Horľavé kvapaliny II. triedy nebezpečnosti pri teplote nižšej, ako je ich bod vzplanutia, a horľavé ...

§ 32
Horľavé kvapaliny s nízkym bodom varu
(1)

Horľavou kvapalinou s nízkym bodom varu sa rozumie látka, ktorá súčasne

a)

spĺňa podmienky uvedené v § 3 ods. 1 písm. a) a b),

b)

má bod varu najviac 50 oC vrátane a

c)

má bod vzplanutia najviac 21 oC vrátane.

(2)

Na účely tejto vyhlášky sa za horľavú kvapalinu s nízkym bodom varu považuje aj mimoriadne horľavá ...

(3)

Nadzemná nádrž a prepravný obal s horľavými kvapalinami s nízkym bodom varu, ktoré nie sú označené ...

(4)

Podzemná nádrž a nadzemná nádrž s horľavou kvapalinou s nízkym bodom varu zapustené po ich ...

(5)

Nádrž a prepravný obal na horľavé kvapaliny s nízkym bodom varu možno plniť najviac na 90 % ...

(6)

Na horľavé kvapaliny s nízkym bodom varu možno používať prepravný obal z plastu alebo z gumy, ...

(7)

Horľavá kvapalina s nízkym bodom varu môže byť v rozbitnom prepravnom obale, ktorý má objem ...

(8)

Horľavé kvapaliny s nízkym bodom varu možno skladovať len v samostatnom požiarnom úseku. Toto ...

(9)

V príručnom sklade horľavých kvapalín možno v množstve najviac 0,2 m3 skladovať horľavé kvapaliny ...

(10)

V sklade horľavých kvapalín s prepravným obalom možno skladovať najviac 10 m3 horľavých kvapalín ...

(11)

Horľavú kvapalinu s nízkym bodom varu možno skladovať samostatne len v priestore oddelenom od iného ...

(12)

Horľavé kvapaliny s nízkym bodom varu v prepravnom obale sa nesmú skladovať v otvorenom sklade.

(13)

V sklade horľavých kvapalín s nadzemnou nádržou možno skladovať najviac 50 m3 horľavých kvapalín ...

(14)

V sklade horľavých kvapalín s podzemnou nádržou možno horľavé kvapaliny s nízkym bodom varu ...

(15)

Najmenšie bezpečnostné vzdialenosti skladu horľavých kvapalín s nízkym bodom varu od inej stavby ...

(16)

Priestor na stáčanie alebo priestor na plnenie horľavých kvapalín s nízkym bodom varu musia byť ...

(17)

V priestoroch uvedených v § 12 až 14 možno horľavé kvapaliny s nízkym bodom varu používať ...

a)

10 l v rozbitnom prepravnom obale,

b)

20 l v nerozbitnom prepravnom obale.

(18)

Na prevádzkareň s horľavými kvapalinami s nízkym bodom varu sa nevzťahujú odseky 8 až 14 a 17. ...

(19)

Na sklad s horľavými kvapalinami s nízkym bodom varu a na prevádzkareň s horľavými kvapalinami ...

§ 33
Stabilné hasiace zariadenie a chladiace zariadenie
(1)

Stabilným hasiacim zariadením musí byť vybavená nadzemná nádrž, v ktorej sa skladujú horľavé ...

(2)

Stabilným hasiacim zariadením musí byť vybavená nadzemná nádrž s objemom

a)

viac ako 500 m3 pre horľavé kvapaliny I. triedy nebezpečnosti,

b)

viac ako 1 000 m3 pre horľavé kvapaliny II. triedy nebezpečnosti.

(3)

Na nádrž, v ktorej sú horľavé kvapaliny uskladnené pod ochrannou inertnou atmosférou, sa nevzťahuje ...

(4)

Havarijná nádrž, v ktorej je nádrž podľa odseku 2 a ktorej steny sa nachádzajú smerom k prístupovej ...

(5)

Stabilné hasiace zariadenie podľa odsekov 2 a 4 možno nahradiť polostabilným hasiacim zariadením ...

(6)

Strecha a plášť nadzemnej nádrže určenej na skladovanie horľavých kvapalín I. a II. triedy ...

(7)

Kovová havarijná nádrž nádrže na horľavé kvapaliny všetkých tried nebezpečnosti s objemom ...

(8)

Uzatvorený sklad so skladovacou kapacitou väčšou ako 100 m3 horľavých kvapalín musí byť vybavený ...

(9)

Podzemný priestor na obsluhu podzemnej nádrže, ktorý je dlhší ako 50 m, musí byť vybavený stabilným ...

§ 34
Ťažké vykurovacie oleje
(1)

Ťažkým vykurovacím olejom sa rozumie olej, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v § 3 ods. 1 písm. ...

(2)

Havarijná nádrž uzavretého skladu ťažkých vykurovacích olejov musí zachytiť najmenej 25 % ...

(3)

Havarijná nádrž pracoviska, na ktorom sa používa viac ako 3 m3 ťažkých vykurovacích olejov, ...

(4)

Havarijná nádrž otvoreného skladu s nadzemnou nádržou, v ktorej sú ťažké vykurovacie oleje, ...

(5)

Havarijnou nádržou nemusí byť vybavená dvojplášťová nádrž a miestne dvojplášťová nádrž. ...

(6)

Vzdialenosť medzi povrchmi izolácií nadzemných nádrží nesmie byť menšia ako polovica priemeru ...

(7)

Na pracovisko, na ktorom sa používa viac ako 3 m3 ťažkých vykurovacích olejov, sa § 14 vzťahuje ...

(8)

Na sklad s ťažkými vykurovacími olejmi sa § 18 a 19 vzťahujú primerane.

(9)

Na určenie odstupovej vzdialenosti otvorených skladov ťažkých vykurovacích olejov sa vzťahuje ...

§ 35
Tuky a oleje
(1)

Na havarijnú nádrž uzatvoreného skladu rastlinných tukov a olejov a živočíšnych tukov a olejov ...

(2)

Vzdialenosť medzi skladovacími nádržami s tukmi musí byť najmenej 0,6 m od okraja nádrží.

(3)

Vzdialenosť medzi dvomi radmi nádrží musí byť najmenej 1,5 m od okraja nádrží.

(4)

Pri určovaní vzdialenosti podľa odsekov 2 a 3 sa za okraj izolovanej nádrže považuje jej vonkajší ...

(5)

Nádrž s tukmi možno plniť najviac na 95 % ich objemu.

(6)

Tuky v skladovacej nádrži možno zahrievať najviac na 80 oC.

(7)

Na určenie odstupovej vzdialenosti otvorených skladov tukov sa § 24 vzťahuje primerane.

§ 36
Prechodné ustanovenie

Prevádzkareň, prevádzkareň s horľavými kvapalinami s nízkym bodom varu alebo sklad vybudované ...

§ 37
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

§ 38
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2004.

Vladimír Palko v. r.

Poznámky

 • 1)  § 31 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 ...
 • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej ...
 • 3)  Prílohy A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).
 • 4)  Príloha A k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).
 • 5)  Napríklad STN EN 57 (65 6068) Ropné výrobky. Stanovenie bodu vzplanutia. Uzavretý téglik podľa ...
 • 6)  Napríklad STN EN ISO 2592 (65 6212) Stanovenie bodu vzplanutia a horenia. Clevlandova metóda v otvorenom ...
 • 7)  Prílohy č. 1 a 6 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 ...
 • 8)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 9)  Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 509/2003 ...
 • 10)  STN EN 60079-10 (33 2320) Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 10: Určovanie ...
 • 11)  STN 33 2031 Overovanie a prevádzka technologických zariadení a lietadiel s ohľadom na nebezpečné ...
 • 12)  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické ...
 • 13)  STN EN 12874 (38 9671) Nepriebojné poistné armatúry. Požiadavky na účinnosť, skúšobné metódy ...
 • 14)  Napríklad STN EN 976 – 1 (69 8043) Podzemné sklolaminátové nádrže (GRP). Horizontálne valcové ...
 • 15)  Prílohy č. 2 a 3 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 ...
 • 16)  § 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. ...
 • 17)  § 121 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 18)  § 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
 • 19)  § 2 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. ...
 • 20)  STN 38 2156 Káblové kanály, šachty, mosty a priestory.
 • 21)  STN 34 1390 Elektrotechnické predpisy. Predpisy na ochranu pred bleskom.
 • 22)  STN 12 0000 Vzduchotechnické zariadenia. Názvoslovie.
 • 23)  § 4 písm. c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.§ 9 ods. 2 vyhlášky Ministerstva ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore