Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71261
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach 95/1983 účinný od 13.09.1983


Platnosť od: 13.09.1983
Účinnosť od: 13.09.1983
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Rodinné právo, Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Občianske súdne konanie, Osobné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach 95/1983 účinný od 13.09.1983
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 95/1983 s účinnosťou od 13.09.1983

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ministra zahraničných vecí

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík ...

Dňa 12. augusta 1982 bola v Moskve podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou ...

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident ...

Zmluva nadobúda platnosť na základe svojho článku 91 odseku 1 dňom 4. júna 1983. Týmto dňom ...

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:Ing. Chňoupek v. r.

Prílohy

  ZMLUVA medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach

  Z plnomocenstva prezidentaČeskoslovenskej socialistickej republiky:Lovětínsky v. r.Z plnomocenstva ...

  Prezident Československej socialistickej republiky a Prezídium Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych ...

  vedení prianím ďalej rozvíjať bratské vzťahy medzi národmi oboch štátov v súlade so Zmluvou ...

  rozhodli sa dojednať túto Zmluvu a na tento účel vymenovali za svojich splnomocnencov:

  prezident Československej socialistickej republiky

  Čestmíra Lovětínskeho, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Československej socialistickej ...

  Prezídium Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík

  Vladimíra Ivanoviča Terebilova, ministra spravodlivosti Zväzu sovietskych socialistických republík, ...

  ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, sa dohodli ...

  ODDIEL I

  Článok 1

  (1)

  Občania jednej zmluvnej strany požívajú na území druhej zmluvnej strany rovnakú právnu ochranu ...

  (2)

  Občania jednej zmluvnej strany majú právo obracať sa voľne a bez prekážok na súdy, prokuratúry ...

  (3)

  Ustanovenia tejto Zmluvy sa primerane vzťahujú aj na právnické osoby zmluvných strán.

  Právna pomoc

  Článok 2

  (1)

  Justičné orgány zmluvných strán si navzájom poskytujú právnu pomoc v občianskych, pracovných, ...

  (2)

  Vo veciach uvedených v odseku 1 justičné orgány poskytujú právnu pomoc aj iným orgánom.

  (3)

  Iné orgány činné vo veciach uvedených v odseku 1 zasielajú dožiadanie o právnu pomoc prostredníctvom ...

  Článok 3

  (1)

  Justičné orgány zmluvných strán sa pri vykonávaní tejto Zmluvy navzájom stýkajú prostredníctvom ...

  (2)

  Ministerstvo spravodlivosti Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej ...

  Článok 4

  Zmluvné strany si navzájom poskytujú právnu pomoc vykonávaním jednotlivých procesných úkonov ...

  Článok 5

  (1)

  Dožiadanie o právnu pomoc musí obsahovať:

  a)

  označenie dožadujúceho orgánu,

  b)

  označenie dožiadaného orgánu,

  c)

  označenie veci, v ktorej sa žiada o poskytnutie právnej pomoci,

  d)

  mená a priezviská účastníkov, obvinených, obžalovaných, odsúdených alebo poškodených, miesto ...

  e)

  prípadne aj mená, priezviská a adresy zástupcov osôb uvedených v písmene d),

  f)

  predmet dožiadania a ďalšie údaje potrebné na jeho vybavenie,

  g)

  v trestných veciach aj opis a označenie spáchaného činu a údaje o výške škody, ak bola činom ...

  (2)

  Dožiadanie o doručenie písomnosti má okrem toho obsahovať presnú adresu príjemcu a označenie ...

  (3)

  Dožiadanie musí byť podpísané a opatrené odtlačkom úradnej pečiatky dožadujúceho orgánu.

  (4)

  Na dožiadania o poskytnutí právnej pomoci používajú zmluvné strany dvojjazyčné tlačivá, ktorých ...

  Článok 6

  (1)

  Dožiadanie o právnu pomoc vybavuje dožiadaný justičný orgán podľa právneho poriadku svojho ...

  (2)

  Ak dožiadaný justičný orgán nie je na vybavenie dožiadania príslušný, postúpi ho príslušnému ...

  (3)

  Na žiadosť dožadujúceho orgánu dožiadaný orgán včas oznámi dožadujúcemu orgánu a účastníkom ...

  (4)

  Ak presná adresa osoby uvedenej v dožiadaní nie je známa, dožiadaný orgán urobí v súlade so ...

  (5)

  Po vybavení dožiadania vráti dožiadaný justičný orgán písomnosti dožadujúcemu orgánu; ak ...

  Článok 7

  (1)

  Svedok alebo znalec, ktorý sa na predvolanie doručené justičným orgánom dožiadanej zmluvnej strany ...

  (2)

  Svedok alebo znalec stratí ochranu podľa odseku 1, ak neopustí územie dožadujúcej zmluvnej strany ...

  (3)

  Svedok alebo znalec má právo na náhradu nákladov cesty a pobytu v cudzine a na náhradu ušlého ...

  (4)

  Predvolanie svedka alebo znalca, ktorý má pobyt na území jednej zmluvnej strany, pred justičný ...

  Článok 8

  (1)

  Dožiadaný justičný orgán doručuje podľa predpisov pre doručovanie písomností platných v jeho ...

  (2)

  Ak písomnosť nemôže byť doručená na adresu, ktorá je uvedená v dožiadaní, dožiadaný justičný ...

  Článok 9

  Doručenie sa preukáže potvrdením podpísaným príjemcom a opatreným odtlačkom úradnej pečiatky, ...

  Článok 10

  (1)

  Zmluvné strany sú oprávnené doručovať písomnosti vlastným občanom prostredníctvom svojich ...

  (2)

  Zmluvné strany sú oprávnené vypočúvať vlastných občanov prostredníctvom svojich diplomatických ...

  (3)

  V prípadoch uvedených v predchádzajúcich odsekoch nemožno použiť donucovacie prostriedky ani ...

  Článok 11

  (1)

  Listiny, ktoré na území jednej zmluvnej strany vyhotovil alebo overil justičný alebo iný orgán ...

  (2)

  Listiny, ktoré sa na území jednej zmluvnej strany považujú za verejné, majú dôkaznú moc verejných ...

  Zasielanie dokladov o osobnom stave a iných písomností

  Článok 12

  Žiadosti občanov jednej zmluvnej strany o vyhotovenie a zaslanie výpisov z matrík, dokladov o vzdelaní, ...

  Článok 13

  (1)

  Matrikové úrady jednej zmluvnej strany zasielajú na žiadosť orgánov druhej zmluvnej strany na ...

  (2)

  Výpisy z matrík zasielané podľa tohto článku sa vyhotovujú bezplatne a zasielajú bez prekladu ...

  Článok 14

  Ministerstvo spravodlivosti Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej ...

  Článok 15

  (1)

  Zmluvné strany si na žiadosť navzájom poskytujú v súlade so svojím právnym poriadkom pomoc pri ...

  (2)

  Justičné orgány jednej zmluvnej strany poskytujú pomoc justičným orgánom druhej zmluvnej strany ...

  Článok 16

  (1)

  Pri vzájomnom styku pri vykonávaní tejto Zmluvy používa Ministerstvo spravodlivosti ČSR alebo ...

  (2)

  Dožiadanie a iné žiadosti zasielané podľa tejto Zmluvy a k nim priložené písomnosti sa vyhotovujú ...

  Článok 17

  (1)

  Dožiadaná zmluvná strana nebude požadovať náhradu nákladov vzniknutých pri poskytovaní právnej ...

  (2)

  Dožiadaný justičný orgán upovedomí dožadujúci orgán o výške nákladov. Ak dožadujúci orgán ...

  ODDIEL II

  Článok 18

  Ak sa začalo konanie o tej istej veci medzi tými istými účastníkmi na súdoch oboch zmluvných ...

  ČASŤ I

  Článok 19

  (1)

  Spôsobilosť fyzickej osoby na právne úkony sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej ...

  (2)

  Spôsobilosť právnickej osoby na práva a právne úkony sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ...

  Zbavenie, obmedzenie a vrátenie spôsobilosti na právne úkony

  Článok 20

  S výnimkou ustanovení článku 21 na zbavenie a obmedzenie spôsobilosti na právne úkony je daná ...

  Článok 21

  (1)

  Ak súd zmluvnej strany zistí, že u občana jednej zmluvnej strany, ktorý má bydlisko na území ...

  (2)

  Ak súd zmluvnej strany, ktorému boli oznámené dôvody zbavenia alebo obmedzenia spôsobilosti na ...

  Článok 22

  Ustanovenia článkov 20 a 21 sa použijú obdobne aj pri vrátení spôsobilosti na právne úkony.

  Článok 23

  (1)

  Na vyhlásenie osoby za nezvestnú alebo mŕtvu a na konanie o dôkaze smrti je daná právomoc justičných ...

  (2)

  Justičné orgány jednej zmluvnej strany môžu vyhlásiť občana druhej zmluvnej strany za nezvestného ...

  (3)

  V konaní o vyhlásení za nezvestného alebo mŕtveho alebo v konaní o dôkaze smrti používajú ...

  ČASŤ II

  Článok 24

  (1)

  Podmienky uzavretia manželstva sa spravujú pre každého z budúcich manželov právnym poriadkom ...

  (2)

  Forma uzavretia manželstva sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, na území ktorej sa manželstvo ...

  Článok 25

  (1)

  Osobné a majetkové vzťahy manželov sa spravujú právnym poriadkom zmluvnej strany, na území ktorej ...

  (2)

  Ak jeden z manželov má bydlisko na území jednej zmluvnej strany a druhý na území druhej zmluvnej ...

  (3)

  Ak jeden z manželov je občanom jednej zmluvnej strany a druhý druhej zmluvnej strany a ak má jeden ...

  (4)

  Ak manželia, na ktorých sa vzťahuje ustanovenie odseku 3, nemali spoločné bydlisko na území ani ...

  (5)

  Na konanie o osobných a majetkových vzťahoch manželov je daná právomoc orgánov zmluvnej strany, ...

  Rozvod
  Článok 26

  (1)

  Rozvod manželstva sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej občanmi sú manželia v čase ...

  (2)

  Ak jeden z manželov je občanom jednej zmluvnej strany a druhý druhej zmluvnej strany, použije sa ...

  Článok 27

  (1)

  Na rozvod manželstva v prípade uvedenom v článku 26 ods. 1 je daná právomoc orgánov tej zmluvnej ...

  (2)

  Na rozvod manželstva v prípade uvedenom v článku 26 ods. 2 je daná právomoc orgánov tej zmluvnej ...

  Článok 28

  (1)

  Vyhlásenie manželstva za neplatné a určenie, či tu manželstvo je, alebo nie je, spravuje sa právnym ...

  (2)

  Právomoc orgánov vo veciach vyhlásenia manželstva za neplatné a určenie, či tu manželstvo je, ...

  Článok 29

  (1)

  Určenie a zapretie otcovstva sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, na území ktorej sa dieťa ...

  (2)

  Pokiaľ ide o formu uznania otcovstva, stačí, ak vyhovuje právnemu poriadku zmluvnej strany, na území ...

  (3)

  Na rozhodovanie vo veciach určenia a zapretia otcovstva je daná právomoc súdov zmluvnej strany, ...

  Článok 30

  (1)

  Právne vzťahy medzi rodičmi a deťmi sa spravujú právnym poriadkom zmluvnej strany, na území ...

  (2)

  Nárok na výživné od plnoletých detí sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, na území ...

  (3)

  Na rozhodovanie o právnych vzťahoch medzi rodičmi a deťmi je daná právomoc súdov zmluvnej strany, ...

  Poručníctvo a opatrovníctvo

  Článok 31

  (1)

  Ustanovenie alebo zrušenie poručníctva alebo opatrovníctva sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej ...

  (2)

  Právne vzťahy medzi poručníkom alebo opatrovníkom a osobou, ktorej je poručníctvo alebo opatrovníctvo ...

  (3)

  Povinnosť prijať poručníctvo alebo opatrovníctvo sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ...

  (4)

  Poručníkom alebo opatrovníkom osoby, ktorá je občanom jednej zmluvnej strany, môže byť ustanovený ...

  Článok 32

  Na ustanovenie alebo zrušenie poručníctva a opatrovníctva je daná právomoc orgánu zmluvnej strany, ...

  Článok 33

  (1)

  Ak treba urobiť nevyhnutné poručnícke alebo opatrovnícke opatrenia na ochranu záujmov občana ...

  (2)

  V neodkladných prípadoch môže orgán druhej zmluvnej strany sám urobiť primerané dočasné opatrenia ...

  Článok 34

  (1)

  Orgán, ktorého právomoc je daná podľa článku 32, môže preniesť poručníctvo alebo opatrovníctvo ...

  (2)

  Orgán, ktorý podľa odseku 1 poručníctvo alebo opatrovníctvo prevzal, vykonáva ho podľa právneho ...

  Článok 35

  (1)

  Osvojenie alebo jeho zrušenie sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej občanom je osvojiteľ ...

  (2)

  Ak je dieťa občanom druhej zmluvnej strany, je na osvojenie alebo jeho zrušenie potrebný súhlas ...

  (3)

  Ak dieťa osvojujú manželia, z ktorých jeden je občanom jednej zmluvnej strany a druhý občanom ...

  (4)

  Na konanie vo veciach osvojenia alebo jeho zrušenia je daná právomoc orgánov zmluvnej strany, ktorej ...

  ČASŤ III

  Článok 36

  (1)

  Forma právneho úkonu sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorým sa spravuje samotný ...

  (2)

  Forma právneho úkonu týkajúceho sa nehnuteľností sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ...

  Článok 37

  Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, na území ktorej ...

  Článok 38

  (1)

  Nároky na náhradu škody, ak nejde o porušenie povinností vyplývajúcich zo zmlúv a iných právnych ...

  (2)

  Ak ten, čo škodu spôsobil, aj poškodený sú občanmi tej istej zmluvnej strany, nárok na náhradu ...

  (3)

  Na konanie vo veciach podľa tohto článku je daná právomoc súdu zmluvnej strany, na území ktorej ...

  ČASŤ IV

  Článok 39

  Občania jednej zmluvnej strany môžu nadobúdať majetok alebo práva na území druhej zmluvnej strany ...

  Článok 40

  (1)

  Dedenie hnuteľného majetku sa spravuje právnym poriadkom tej zmluvnej strany, na území ktorej mal ...

  (2)

  Dedenie nehnuteľného majetku sa spravuje právnym poriadkom tej zmluvnej strany, na území ktorej ...

  (3)

  Posúdenie toho, či majetok, ktorý je predmetom dedenia, sa považuje za hnuteľný alebo za nehnuteľný, ...

  Článok 41

  Ak podľa právneho poriadku zmluvnej strany, ktorým sa spravuje dedenie, niet dedičov, prechádza ...

  Článok 42

  (1)

  Spôsobilosť zriadiť alebo zrušiť závet, právne účinky vád prejavu vôle, ako aj spôsoby popretia ...

  (2)

  Forma závetu sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej občanom bol poručiteľ v čase, ...

  Článok 43

  (1)

  Na prejednanie hnuteľného dedičstva je daná právomoc justičných orgánov zmluvnej strany, na ...

  (2)

  Na prejednanie nehnuteľného dedičstva je daná právomoc justičných orgánov zmluvnej strany, na ...

  (3)

  Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia aj pre prejednanie sporov, ktoré vzniknú v súvislosti s prejednávaním ...

  Článok 44

  V dedičských veciach včítane dedičských sporov sú diplomatické misie alebo konzulárne úrady ...

  Opatrenia na zabezpečenie dedičstva

  Článok 45

  (1)

  Orgány oboch zmluvných strán urobia podľa svojho právneho poriadku opatrenia potrebné na zabezpečenie ...

  (2)

  O opatreniach urobených podľa odseku 1 bezodkladne sa upovedomí diplomatická misia alebo konzulárny ...

  (3)

  Na žiadosť justičného orgánu, ktorého právomoc na prejednanie dedičstva je daná, môžu sa ...

  Článok 46

  Ak občan jednej zmluvnej strany zomrie v čase krátkodobého pobytu na území druhej zmluvnej strany, ...

  Článok 47

  Otvorenie a vyhlásenie závetu vykonáva justičný orgán zmluvnej strany, na území ktorej závet ...

  Článok 48

  Ak sa po skončení dedičského konania na území jednej zmluvnej strany má hnuteľný majetok, ktorý ...

  a)

  štátne notárstvo vyzvalo poručiteľových veriteľov, ak to ustanovuje právny poriadok štátu, ...

  b)

  všetky dedičské poplatky a všetky uplatnené nároky boli zabezpečené alebo zaplatené;

  c)

  príslušné orgány dali súhlas k vývozu vecí patriacich do dedičstva alebo k prevodu súm získaných ...

  ČASŤ V

  Článok 49

  Občanom zmluvných strán, ktorí vystupujú pred súdmi druhej zmluvnej strany a ktorí majú bydlisko ...

  Oslobodenie od poplatkov a preddavkov

  Článok 50

  (1)

  Občanom jednej zmluvnej strany sa na území druhej zmluvnej strany priznáva oslobodenie od súdnych ...

  (2)

  Úľavy podľa odseku 1 sa vzťahujú na všetky procesné úkony v danej veci včítane výkonu rozhodnutia. ...

  Článok 51

  (1)

  Úľavy podľa článku 50 sa priznávajú na základe osvedčenia o osobných, rodinných a majetkových ...

  (2)

  Ak žiadateľ nemá bydlisko ani prechodný pobyt na území zmluvných strán, postačí osvedčenie ...

  (3)

  Orgán, ktorý rozhoduje o žiadosti o úľavy, môže od orgánu, ktorý osvedčenie vydal, žiadať ...

  Článok 52

  (1)

  Občan jednej zmluvnej strany, ktorý hodlá na území druhej zmluvnej strany žiadať o priznanie ...

  (2)

  Zároveň so žiadosťou o priznanie úľav podľa článku 50 sa môže podať aj návrh na začatie ...

  ODDIEL III

  Článok 53

  (1)

  Právoplatné rozhodnutia v nemajetkových veciach, ktoré vydali justičné orgány jednej zmluvnej ...

  (2)

  Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje obdobne aj na rozhodnutia o poručníctve a opatrovníctve a rozhodnutia ...

  Článok 54

  (1)

  Zmluvné strany za podmienok ustanovených v tejto Zmluve uznávajú a vykonávajú tieto rozhodnutia ...

  a)

  rozhodnutia justičných orgánov v občianskych, pracovných a rodinných veciach majetkovej povahy, ...

  b)

  rozhodnutia súdov v trestných veciach týkajúce sa náhrady škody.

  (2)

  Rozhodnutia uvedené v písmene a) sa uznávajú a vykonávajú, ak sa týkajú právnych vzťahov vzniknutých ...

  Článok 55

  (1)

  Návrh na výkon rozhodnutia sa podáva na súde, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni. Tento súd ...

  (2)

  Náležitosti návrhu na výkon rozhodnutia sa spravujú právnym poriadkom zmluvnej strany, na území ...

  (3)

  K návrhu sa pripojí:

  a)

  rozhodnutie alebo overený odpis tohto rozhodnutia spolu s potvrdením o nadobudnutí právoplatnosti ...

  b)

  potvrdenie o tom, že účastník, proti ktorému bolo rozhodnutie vydané a ktorý sa konania nezúčastnil, ...

  (4)

  Návrh na výkon rozhodnutia a jeho prílohy treba opatriť overeným prekladom do jazyka dožiadanej ...

  Spôsob uznania a výkonu rozhodnutia
  Článok 56

  (1)

  Na uznanie a nariadenie výkonu rozhodnutia vo veciach uvedených v článku 54 je daná právomoc súdu ...

  (2)

  Súd, ktorý rozhoduje o uznaní a nariadení výkonu rozhodnutia, sa obmedzí na zistenie, či sú ...

  Článok 57

  Ak na súde pri vydávaní rozhodnutia o výkone rozhodnutia vzniknú pochybnosti, môže súd predvolať ...

  Článok 58

  (1)

  Výkon sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, na území ktorej sa má výkon vykonať.

  (2)

  Povinný môže podať na súde, ktorý nariadil výkon rozhodnutia, námietky tak proti jeho prípustnosti, ...

  Článok 59

  Trovy výkonu rozhodnutia sa určia podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej sa ...

  Článok 60

  Uznanie a výkon rozhodnutí uvedených v článku 54 možno odmietnuť, ak:

  a)

  podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej bolo rozhodnutie vydané, nenadobudlo právoplatnosť ...

  b)

  podľa právneho poriadku hoci len jednej zmluvnej strany márne uplynula lehota na výkon rozhodnutia; ...

  c)

  navrhovateľ alebo odporca sa nezúčastnili konania v dôsledku toho, že jemu alebo jeho zástupcovi ...

  d)

  už o tej istej veci medzi tými istými účastníkmi bolo na území zmluvnej strany, kde sa má rozhodnutie ...

  e)

  podľa ustanovení tejto Zmluvy a v prípadoch touto Zmluvou neupravených podľa právneho poriadku ...

  Článok 61

  Ustanoveniami tejto Zmluvy o výkone rozhodnutí nie sú dotknuté právne predpisy zmluvných strán ...

  Výkon rozhodnutia o náhrade trov konania

  Článok 62

  (1)

  Ak rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť, vydané na území jednej zmluvnej strany ukladá ...

  (2)

  Za trovy konania sa považujú aj trovy spojené s prekladom a overením listín uvedených v článku ...

  Článok 63

  Žiadosť o náhradu trov konania, ktoré preddavkoval štát, podáva súd zmluvnej strany, na území ...

  Článok 64

  K návrhu na výkon rozhodnutia sa pripojí odpis rozhodnutia alebo jeho časti obsahujúcej výrok ...

  Článok 65

  (1)

  Návrh na výkon rozhodnutia o trovách konania, o ktorom sa má viesť konanie na území druhej zmluvnej ...

  (2)

  Súd uvedený v odseku 1 zašle návrh príslušnému súdu druhej zmluvnej strany spôsobom uvedeným ...

  Článok 66

  Súd, ktorý rozhoduje o návrhu na výkon rozhodnutia o trovách konania, sa obmedzí na zistenie, ...

  ODDIEL IV

  ČASŤ I

  Článok 67

  (1)

  Zmluvné strany sa zaväzujú, že za podmienok ustanovených v tejto Zmluve si budú na žiadosť navzájom ...

  (2)

  Vydanie na trestné stíhanie je prípustné pre také činy, ktoré sú podľa právnych poriadkov ...

  (3)

  Vydanie na výkon trestu je prípustné iba pre činy trestné podľa právnych poriadkov oboch zmluvných ...

  Článok 68

  (1)

  K vydaniu nedôjde, ak:

  a)

  vyžadovaná osoba je občanom dožiadanej zmluvnej strany;

  b)

  podľa právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany v čase, keď dostala žiadosť, nemôže byť ...

  c)

  na území dožiadanej zmluvnej strany bola vyžadovaná osoba odsúdená pre ten istý súdne trestný ...

  d)

  podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán sa trestný čin stíha na základe súkromnej ...

  (2)

  Vydanie sa môže odmietnuť, ak súdne trestný čin, v súvislosti s ktorým sa o vydanie žiada, ...

  (3)

  Ak sa vydanie odmietne, musia sa dožadujúcej zmluvnej strane oznámiť dôvody odmietnutia.

  Článok 69

  (1)

  Žiadosť o vydanie musí obsahovať:

  a)

  označenie dožadujúceho orgánu,

  b)

  znenie ustanovenia zákona dožadujúcej zmluvnej strany, podľa ktorého sa konanie považuje za súdne ...

  c)

  podľa možnosti opis vyžadovanej osoby, jej fotografiu, jej osobné údaje včítane štátneho občianstva ...

  d)

  rozsah škody spôsobenej súdne trestným činom.

  (2)

  K žiadosti o vydanie na trestné stíhanie sa musí priložiť overený odpis zatýkacieho príkazu ...

  (3)

  K žiadosti o vydanie na výkon trestu sa musí priložiť overený odpis rozsudku s doložkou o nadobudnutí ...

  (4)

  Žiadosť a jej prílohy sa vyhotovujú podľa ustanovení článku 16.

  Článok 70

  (1)

  Ak žiadosť o vydanie neobsahuje všetky potrebné údaje, môže si dožiadaná zmluvná strana vyžiadať ...

  (2)

  Ak dožadujúca zmluvná strana nepredloží dopĺňajúce údaje v určenej lehote, dožiadaná zmluvná ...

  Článok 71

  Po prijatí žiadosti dožiadaná zmluvná strana bezodkladne urobí opatrenie na zatknutie vyžadovanej ...

  Článok 72

  (1)

  Vyžadovaná osoba môže byť na žiadosť zatknutá aj pred prijatím žiadosti o vydanie. V žiadosti ...

  (2)

  Vyžadovaná osoba môže byť zatknutá aj bez žiadosti uvedenej v odseku 1, ak je dôvodné podozrenie, ...

  (3)

  O zatknutí pred prijatím žiadosti o vydanie treba bezodkladne upovedomiť druhú zmluvnú stranu.

  Článok 73

  (1)

  Osoba zatknutá podľa článku 72 ods. 1 môže byť prepustená, ak žiadosť o vydanie nebola podaná ...

  (2)

  Osoba zatknutá podľa článku 72 ods. 2 musí byť prepustená, ak žiadosť o vydanie nebola podaná ...

  Článok 74

  Ak vyžadovaná osoba je trestne stíhaná alebo odsúdená za iný súdne trestný čin na území ...

  Článok 75

  (1)

  Na odôvodnenú žiadosť možno vyžadovanú osobu vydať dočasne, ak odklad vydania podľa článku ...

  (2)

  Dočasne vydaná osoba musí byť vrátená po vykonaní úkonu v trestnej veci, pre ktorý bola vydaná, ...

  Článok 76

  Ak žiadosť o vydanie podá niekoľko štátov, dožiadaná zmluvná strana rozhodne o tom, ktorej ...

  Článok 77

  (1)

  Bez súhlasu dožiadanej zmluvnej strany nemožno vydanú osobu trestne stíhať alebo vykonať na nej ...

  (2)

  Vydaná osoba sa takisto nemôže vydať tretiemu štátu bez súhlasu dožiadanej zmluvnej strany.

  (3)

  Súhlas nie je potrebný, ak vydaná osoba do jedného mesiaca po skončení trestného konania a v ...

  Článok 78

  Dožiadaná zmluvná strana oznámi dožadujúcej zmluvnej strane miesto a čas vydania. Ak dožadujúca ...

  Článok 79

  Ak sa vydaná osoba vyhne trestnému stíhaniu alebo výkonu trestu a ak sa vráti na územie dožiadanej ...

  Článok 80

  Zmluvné strany si navzájom oznamujú výsledky trestného konania vedeného proti osobe im vydanej. ...

  Článok 81

  (1)

  Zmluvná strana povolí na žiadosť druhej zmluvnej strany cez svoje územie prevoz osôb vydaných ...

  (2)

  Žiadosť o povolenie prevozu sa podáva a prejednáva rovnakým spôsobom ako žiadosť o vydanie.

  (3)

  Zmluvné strany nie sú povinné povoliť prevoz osôb, k vydaniu ktorých nemôže podľa tejto Zmluvy ...

  (4)

  Dožiadaná zmluvná strana povolí prevoz spôsobom, ktorý považuje za najvhodnejší.

  Článok 82

  Náklady vzniknuté s vydaním znáša zmluvná strana, na území ktorej vznikli, a náklady vzniknuté ...

  ČASŤ II

  Článok 83

  (1)

  Každá zmluvná strana sa zaväzuje na žiadosť druhej zmluvnej strany stíhať podľa svojho právneho ...

  (2)

  Povinnosť stíhať podľa vlastného právneho poriadku sa vzťahuje aj na také porušenia práva, ...

  (3)

  Ak zo súdne trestného činu, ktorého stíhanie sa preberá, vyplývajú občianskoprávne nároky ...

  Článok 84

  (1)

  Žiadosť o prevzatie trestného stíhania musí obsahovať:

  a)

  označenie dožadujúceho orgánu;

  b)

  opis činu, v súvislosti s ktorým sa žiadosť o stíhanie podáva;

  c)

  čo možno najpresnejšie vyznačenie času a miesta spáchania činu;

  d)

  znenie ustanovenia zákona dožadujúcej zmluvnej strany, na základe ktorého sa konanie považuje ...

  e)

  meno a priezvisko podozrivého, jeho štátne občianstvo, ako aj jeho ďalšie osobné údaje;

  f)

  oznámenie poškodených v trestnom konaní začínanom na návrh poškodeného, ako aj návrhy na náhradu ...

  g)

  rozsah škody spôsobenej súdne trestným činom.K žiadosti sa prikladajú trestné spisy a dôkazy, ...

  (2)

  Žiadosť a jej prílohy sa vyhotovujú podľa ustanovení článku 16.

  (3)

  Ak obvinený v čase podania žiadosti o stíhanie je vo väzbe na území dožadujúcej zmluvnej strany, ...

  Článok 85

  Dožiadaná zmluvná strana je povinná upovedomiť dožadujúcu zmluvnú stranu o konečnom rozhodnutí. ...

  Článok 86

  Ak bola podľa článku 83 podaná zmluvnej strane žiadosť o stíhanie, nemôže sa po právoplatnosti ...

  ČASŤ III

  Článok 87

  (1)

  Ak je nevyhnutné vypočuť ako svedkov osoby, ktoré sú vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia ...

  (2)

  Ak vznikne nevyhnutnosť vypočuť ako svedkov osoby, ktoré sú vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia ...

  Článok 88

  (1)

  Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom si na žiadosť odovzdávať:

  a)

  veci, ktoré boli použité na spáchanie súdne trestného činu, pre ktorý je vydanie podľa tejto ...

  b)

  veci, ktoré môžu slúžiť ako dôkazy v trestnom konaní; tieto veci sa odovzdávajú aj v tom prípade, ...

  (2)

  Ak dožiadaná zmluvná strana nevyhnutne potrebuje veci ako dôkazy v trestnom konaní, môže sa ich ...

  (3)

  Práva tretích osôb k odovzdaným veciam zostávajú zachované. Po skončení konania sa musia tieto ...

  Článok 89

  (1)

  Zmluvné strany si každoročne navzájom oznamujú informácie o rozsudkoch, ktoré nadobudli právoplatnosť ...

  (2)

  Zmluvné strany si navzájom na žiadosť bezplatne oznamujú informácie z registra trestov týkajúce ...

  ODDIEL V

  Článok 90

  Táto Zmluva podlieha ratifikácii.

  Článok 91

  (1)

  Táto Zmluva nadobudne platnosť uplynutím tridsiateho dňa od výmeny ratifikačných listín a zostane ...

  (2)

  Ak ani jedna zo zmluvných strán nevypovie túto Zmluvu najmenej šesť mesiacov pred uplynutím uvedenej ...

  Článok 92

  Dňom nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy stráca platnosť Zmluva medzi Československou republikou ...

  Článok 93

  Pokiaľ Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických ...

  Dané v Moskve 12. augusta 1982 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom oba ...

Poznámky

 • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore