Vyhláška Úradu pre štátnu službu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na štátnozamestnanecké miesta 93/2003 účinný od 01.06.2004 do 31.05.2006

Platnosť od: 14.03.2003
Účinnosť od: 01.06.2004
Účinnosť do: 31.05.2006
Autor: Úrad pre štátnu službu
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 93/2003 s účinnosťou od 01.06.2004 na základe 334/2004


§ 3

Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje okrem údajov o štátnozamestnaneckom mieste podľa § 15 ods. 6 zákona aj základnú informáciu o činnostiach, ktorých vykonávanie sa od úspešného uchádzača na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste očakáva.
zobraziť paragraf
§ 4
Požadované doklady a overenie predpokladov na prijatie do štátnej služby

(1)
Uchádzač podľa § 15 ods. 6 písm. e) zákona predloží
a)
písomnú žiadosť do výberového konania, a ak ide o hromadné výberové konanie podľa § 15a zákona, prihlasovací formulár, ktorý vydá úrad,
b)
vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,1)
c)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,2)
d)
profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,
e)
čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol prepustený zo štátnej služby podľa § 39 ods. 1 písm. b) zákona,
f)
čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvedených v písmenách a), b) a d),
g)
čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
(2)
Zdravotnú spôsobilosť preukazuje uchádzač čestným vyhlásením.
(3)
Ak predpokladom na vykonávanie štátnej služby je aj ovládanie cudzieho jazyka, uchádzač ho preukazuje diplomom alebo vysvedčením o vykonaní jazykovej skúšky v jazykovej škole alebo v inom vzdelávacom zariadení, dokladom o štúdiu v cudzom jazyku v zahraničí, medzinárodne uznávaným certifikátom alebo diplomom o ovládaní cudzieho jazyka, iným dokladom preukazujúcim ovládanie cudzieho jazyka na požadovanej úrovni alebo čestným vyhlásením o ovládaní cudzieho jazyka.
(4)
Predseda úradu môže určiť v oznámení o vyhlásení výberového konania ďalšie doklady, ktoré uchádzač predloží, alebo ďalšie nevyhnutné informácie, ktoré uchádzač uvedie s cieľom overiť schopnosti a odborné znalosti, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov,3) ktoré má štátny zamestnanec v štátnej službe vykonávať.
(5)
Úrad preskúma predložené doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie predpokladov na prijatie do štátnej služby podľa § 14 zákona. Uchádzačovi, ktorý nespĺňa predpoklady na prijatie do štátnej služby podľa § 14 zákona, úrad písomne oznámi ich nesplnenie a predložené doklady vráti.
(6)
Ak na základe predložených kópií dokladov nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie predpokladov na vykonávanie štátnej služby podľa § 14 zákona, úrad vyzve uchádzača, aby predložil originál dokladu alebo jeho osvedčenú kópiu podľa osobitného predpisu.4)
zobraziť paragraf
§ 6

(1)
Výberové konanie sa uskutočňuje
a)
písomnou formou,
b)
pohovorom pred výberovou komisiou,
c)
písomnou formou s následným pohovorom pred výberovou komisiou alebo
d)
písomnou formou s následným pohovorom pred výberovou komisiou u tých uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali písomnú časť výberového konania.
(2)
Obsahom písomnej časti výberového konania je test overenia schopností alebo odborný test. Ak predpokladom na vykonávanie štátnej služby je ovládanie cudzieho jazyka, úroveň jeho ovládania sa overí písomnou formou.
(3)
Spôsob uskutočnenia výberového konania podľa odseku 1 určuje pre každé výberové konanie úrad.
(4)
Pred začatím výberového konania oznámi úrad prítomným uchádzačom najnižšiu hranicu úspešnosti uchádzača vo výberovom konaní, ktorej dosiahnutie je nevyhnutné na jeho úspešné absolvovanie.
(5)
Výberová komisia môže požiadať uchádzača o poskytnutie ďalších informácií potrebných na posúdenie jeho odborných znalostí a schopností, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má štátny zamestnanec v štátnej službe vykonávať.
(6)
O priebehu a výsledkoch výberového konania sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci členovia výberovej komisie. Ak niektorý z členov výberovej komisie odmietne zápisnicu podpísať, uvedie sa táto skutočnosť v zápisnici spolu s dôvodom odmietnutia.
(7)
Pravidlá a spôsob rokovania výberovej komisie určí rokovací poriadok výberovej komisie, ktorý vydá úrad.
zobraziť paragraf
§ 9
Delegovanie výberového konania

(1)
Na uskutočňovanie výberového konania, ktorého vykonaním bol podľa § 15 ods. 19 zákona poverený vedúci príslušného služobného úradu, sa použijú ustanovenia tejto vyhlášky okrem § 10.
(2)
Termín uskutočnenia výberového konania a skutočnosti podľa § 8 oznamuje vedúci služobného úradu predsedovi úradu bez zbytočného odkladu.
zobraziť paragraf
§ 10
Hromadné výberové konanie

(1)
Na uskutočňovanie hromadného výberového konania sa použijú ustanovenia tejto vyhlášky, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(2)
Predseda úradu vyhlasuje hromadné výberové konanie na obsadenie väčšieho počtu voľných štátnozamestnaneckých miest v siedmej platovej triede až v jedenástej platovej triede v jednom odbore štátnej služby alebo vo viacerých odboroch štátnej služby.
(3)
Obsahom overenia schopností uchádzača v hromadnom výberovom konaní je overenie jeho mimoriadnych osobnostných predpokladov na výkon štátnej služby v danom odbore štátnej služby.
(4)
Obsahom overenia odborných znalostí uchádzača v hromadnom výberovom konaní je overenie jeho podrobných vedomostí o ústavnom zriadení, o organizácii štátnej správy, o štátnej službe, vedomostí z príslušného odboru štátnej služby a vedomostí o základných povinnostiach štátneho zamestnanca.
(5)
V prvej časti hromadného výberového konania sa písomnou formou overujú
a)
odborné znalosti uchádzača podľa odseku 4,
b)
schopnosti uchádzača podľa odseku 3,
c)
ovládanie cudzieho jazyka, ak je táto požiadavka určená podľa § 14 ods. 1 písm. h) zákona.

Obsah písomného overovania podľa písmen a) až c) určí úrad.
(6)
Podmienkou účasti na overovaní schopností uchádzača podľa odseku 5 písm. b) a účasti na overovaní ovládania cudzieho jazyka podľa odseku 5 písm. c) je získanie minimálneho počtu bodov pri overovaní odborných znalostí uchádzača podľa odseku 5 písm. a).
(7)
O mieste a čase konania písomnej časti hromadného výberového konania podľa odseku 5 informuje úrad uchádzača v pozvánke podľa § 5 ods. 1.
(8)
Výberová komisia rozhodne na základe výsledkov z prvej časti hromadného výberového konania podľa odseku 5, ktorí uchádzači sa ďalej zúčastnia osobného pohovoru pred výberovou komisiou.
(9)
Na zabezpečenie profesionálneho postupu pri hodnotení výsledkov overovania odborných znalostí a schopností uchádzačov môže výberová komisia spolupracovať s vybranými odborníkmi z oblasti personalistiky, psychológie, pedagogiky a príbuzných vedných odborov.
(10)
Výberová komisia na základe výsledkov hromadného výberového konania súčasne odporučí zaradenie úspešných uchádzačov na konkrétne štátnozamestnanecké miesta v príslušných služobných úradoch.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 10a
Spoločné výberové konanie

Na uskutočňovanie spoločného výberového konania sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore