Vyhláška Úradu pre štátnu službu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na štátnozamestnanecké miesta 93/2003 účinný od 01.06.2004 do 31.05.2006

Platnosť od: 14.03.2003
Účinnosť od: 01.06.2004
Účinnosť do: 31.05.2006
Autor: Úrad pre štátnu službu
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 93/2003 s účinnosťou od 01.06.2004 na základe 334/2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre štátnu službu

ktorou sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na štátnozamestnanecké miesta

Úrad pre štátnu službu (ďalej len „úrad") podľa § 15 ods. 10 zákona č. 312/2001 Z. z. o ...

§ 1
(1)

V rámci overovania odborných znalostí uchádzača sa overujú jeho základné vedomosti o ústavnom ...

(2)

V rámci overovania schopností uchádzača sa overujú jeho osobnostné predpoklady na výkon štátnej ...

Vyhlásenie výberového konania
§ 2
(1)

Vedúci služobného úradu oznamuje úradu voľné štátnozamestnanecké miesta v elektronickej forme ...

(2)

Výberové konanie vyhlasuje predseda úradu vo Vestníku úradu alebo v inej tlači.

(3)

Iné verejnosti všeobecne prístupné prostriedky masovej komunikácie, v ktorých možno výberové ...

§ 3

Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje okrem údajov o štátnozamestnaneckom mieste ...

§ 4
Požadované doklady a overenie predpokladov na prijatie do štátnej služby
(1)

Uchádzač podľa § 15 ods. 6 písm. e) zákona predloží

a)

písomnú žiadosť do výberového konania, a ak ide o hromadné výberové konanie podľa § 15a zákona, ...

b)

vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného ...

c)

výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,2)

d)

profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,

e)

čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol prepustený zo štátnej služby podľa § 39 ods. ...

f)

čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvedených v písmenách a), b) a d),

g)

čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké ...

(2)

Zdravotnú spôsobilosť preukazuje uchádzač čestným vyhlásením.

(3)

Ak predpokladom na vykonávanie štátnej služby je aj ovládanie cudzieho jazyka, uchádzač ho preukazuje ...

(4)

Predseda úradu môže určiť v oznámení o vyhlásení výberového konania ďalšie doklady, ktoré ...

(5)

Úrad preskúma predložené doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie predpokladov na prijatie ...

(6)

Ak na základe predložených kópií dokladov nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie predpokladov ...

Priebeh výberového konania
§ 5
(1)

Pozvánka na výberové konanie má písomnú formu a uvedie sa v nej miesto, čas a spôsob jeho uskutočnenia. ...

(2)

Schopnosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má ...

(3)

Odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré ...

(4)

Obsah testu overenia schopností, odborného testu a základný obsah osobného pohovoru určí úrad ...

§ 6
(1)

Výberové konanie sa uskutočňuje

a)

písomnou formou,

b)

pohovorom pred výberovou komisiou,

c)

písomnou formou s následným pohovorom pred výberovou komisiou alebo

d)

písomnou formou s následným pohovorom pred výberovou komisiou u tých uchádzačov, ktorí úspešne ...

(2)

Obsahom písomnej časti výberového konania je test overenia schopností alebo odborný test. Ak predpokladom ...

(3)

Spôsob uskutočnenia výberového konania podľa odseku 1 určuje pre každé výberové konanie úrad. ...

(4)

Pred začatím výberového konania oznámi úrad prítomným uchádzačom najnižšiu hranicu úspešnosti ...

(5)

Výberová komisia môže požiadať uchádzača o poskytnutie ďalších informácií potrebných na ...

(6)

O priebehu a výsledkoch výberového konania sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci členovia ...

(7)

Pravidlá a spôsob rokovania výberovej komisie určí rokovací poriadok výberovej komisie, ktorý ...

§ 7
(1)

Písomné oznámenie o výsledku výberového konania uchádzačovi, ktorý úspešne absolvoval výberové ...

(2)

Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil podľa rozhodnutia výberovej komisie ako prvý v poradí, sa neprihlási ...

(3)

Výsledok výberového konania oznamuje úrad aj príslušnému služobnému úradu, ktorého štátnozamestnanecké ...

§ 8
Neúspešné výberové konanie
(1)

Ak je výberové konanie neúspešné, predseda úradu vyhlási nové výberové konanie najneskôr ...

(2)

Výberové konanie je neúspešné, ak

a)

žiadny z uchádzačov nepreukázal vo výberovom konaní dostatočné schopnosti a odborné znalosti ...

b)

uchádzač, ktorý sa umiestnil podľa rozhodnutia výberovej komisie ako prvý v poradí, sa neprihlási ...

c)

do výberového konania sa neprihlásil žiadny uchádzač alebo ak žiadny uchádzač prihlásený ...

d)

žiadny z pozvaných uchádzačov sa nezúčastnil na výberovom konaní.

§ 9
Delegovanie výberového konania
(1)

Na uskutočňovanie výberového konania, ktorého vykonaním bol podľa § 15 ods. 19 zákona poverený ...

(2)

Termín uskutočnenia výberového konania a skutočnosti podľa § 8 oznamuje vedúci služobného ...

§ 10
Hromadné výberové konanie
(1)

Na uskutočňovanie hromadného výberového konania sa použijú ustanovenia tejto vyhlášky, ak ďalej ...

(2)

Predseda úradu vyhlasuje hromadné výberové konanie na obsadenie väčšieho počtu voľných štátnozamestnaneckých ...

(3)

Obsahom overenia schopností uchádzača v hromadnom výberovom konaní je overenie jeho mimoriadnych ...

(4)

Obsahom overenia odborných znalostí uchádzača v hromadnom výberovom konaní je overenie jeho podrobných ...

(5)

V prvej časti hromadného výberového konania sa písomnou formou overujú

a)

odborné znalosti uchádzača podľa odseku 4,

b)

schopnosti uchádzača podľa odseku 3,

c)

ovládanie cudzieho jazyka, ak je táto požiadavka určená podľa § 14 ods. 1 písm. h) zákona.

Obsah písomného overovania podľa písmen a) až c) určí úrad.

(6)

Podmienkou účasti na overovaní schopností uchádzača podľa odseku 5 písm. b) a účasti na overovaní ...

(7)

O mieste a čase konania písomnej časti hromadného výberového konania podľa odseku 5 informuje ...

(8)

Výberová komisia rozhodne na základe výsledkov z prvej časti hromadného výberového konania podľa ...

(9)

Na zabezpečenie profesionálneho postupu pri hodnotení výsledkov overovania odborných znalostí ...

(10)

Výberová komisia na základe výsledkov hromadného výberového konania súčasne odporučí zaradenie ...

§ 10a
Spoločné výberové konanie

Na uskutočňovanie spoločného výberového konania sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky.

§ 11
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2003.

Ľubomír Plai v. r.

Poznámky

  • 1)  Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
  • 2)  Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
  • 3)  Napríklad zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 4)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore