Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 92/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 19.04.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Archivníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 92/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 92/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 33 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ...

1.

§ 2 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) pri elektronickom zázname aj úplnosť štruktúrovaných údajov o jeho obsahu, štruktúre ...

2.

V § 4 ods. 2 písm. a) a b) sa za slová „registratúrnymi záznamami“ vkladá slovo „pôvodcu“. ...

3.

V § 4 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) registratúrnymi záznamami pôvodcu III. kategórie sú tie, ktoré vznikli z činnosti iných ...

4.

Doterajší text § 7 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Pri hodnotení hodnovernosti elektronického záznamu sa prihliada najmä na podpis a úplnosť ...

5.

V § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 sa slová „na obale registratúrneho záznamu“ nahrádzajú slovami ...

6.

V § 10 ods. 2 sa v druhej vete vypúšťajú slová „uložený v registratúrnom stredisku“.

7.

V § 10 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo po splnení podmienky ustanovenej na začatie ...

8.

V § 11 ods.1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „uložených v registratúrnom stredisku“ a za ...

9.

V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) pri elektronických registratúrnych záznamoch aj úplnosť štruktúrovaných údajov o ich ...

10.

§ 13 sa vypúšťa.

11.

V § 14 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1)
Do archívu sa preberajú iba archívne dokumenty.“.

Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.“.

12.

Za § 14 sa vkladajú § 14a a 14b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 14a Preberanie elektronických archívnych dokumentov (1) Do archívu sa preberajú elektronické ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:

„6a) Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické ...

13.

V § 24 ods. 2 sa v prvej vete slová „priebežne, minimálne však dva razy za týždeň“ nahrádzajú ...

14.

V § 24 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Na zamedzenie účinku kyslých degradačných činiteľov z papiera na fotografické materiály ...

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

15.

V § 24 ods. 8 sa slová „odsekov 4 až 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 až 7“.

16.

Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 24a Ochrana elektronických registratúrnych záznamov a elektronických archívnych dokumentov (1) Ochrana ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13a až 13c znejú:

„13a) Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. 13b) § 2 písm. r) výnosu ...

17.

V § 29 ods. 1 sa vypúšťajú slová „archívne dokumenty,“.

18.

V § 29 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ústrednú evidenciu tvoria evidencie štátnych archívov, evidencia archívov, zoznam osôb ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

19.

§ 32 vrátane nadpisu znie:

„§ 32 Ústredná evidencia (1) Ústredná evidencia sa vedie v elektronickej forme. Štátny archív ...

20.

V § 35 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) identifikačné údaje súboru archívnych dokumentov, a to číslo evidenčného listu, názov ...

21.

V § 35 sa odsek 2 dopĺňa písmenami i) až n), ktoré znejú:

„i) identifikátor elektronického súboru archívnych dokumentov z centrálneho úložiska elektronických ...

22.

V § 38 prvej vete sa slová „vyradenom z evidencie archívu“ nahrádzajú slovami „vyradených ...

23.

V § 40 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Štúdium elektronických kópií archívnych dokumentov ...

24.

V § 40 ods. 4 sa za slová „archívnych dokumentov“ vkladajú slová „a elektronické kópie ...

25.

Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 43a Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2013 „(5) Archív osvedčuje elektronický ...

26.

Príloha č. 5 znie:

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2013 okrem čl. I bodu 12 § 14a, bodu 16 § 24a ods.7 ...

Robert Kaliňák v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore