Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch 91/2011 účinný od 01.04.2011

Platnosť od: 31.03.2011
Účinnosť od: 01.04.2011
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Odpady, nakladanie s odpadmi, Nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch 91/2011 účinný od 01.04.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 91/2011 s účinnosťou od 01.04.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 21 ...

§ 1
Táto vyhláška ustanovuje
a)

obsah a spôsob vedenia Registra povinných osôb a oprávnených organizácií (ďalej len „register“), ...

b)

podrobnosti o evidencii obalov, odpadov z obalov a o ich vedení, podrobnosti o ohlasovaní údajov ...

c)

podrobnosti o označovaní obalov a o označovaní zálohovaných obalov na nápoje,

d)

podrobnosti o požiadavkách na zloženie a vlastnosti obalov,

e)

záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu ...

f)

podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia záväzných limitov v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov ...

§ 2
(1)

Obsahom registra v prípade fyzických osôb – podnikateľov je

a)

registračné číslo,

b)

dátum registrácie,

c)

obchodné meno a miesto podnikania,

d)

identifikačné číslo,

e)

obalové materiály, pre ktoré zabezpečuje povinnosť zberu odpadov z obalov,

f)

spôsob informovania spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov.

(2)

Obsahom registra v prípade právnických osôb je

a)

registračné číslo,

b)

dátum registrácie,

c)

obchodné meno a sídlo,

d)

identifikačné číslo,

e)

obalové materiály, pre ktoré zabezpečuje povinnosť zberu odpadov z obalov,

f)

meno a priezvisko osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom povinnej osoby a oprávnenej organizácie ...

g)

spôsob informovania spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov.

(3)

Register sa vedie v elektronickej forme.

(4)

Vzor žiadosti o zápis do registra je uvedený v prílohe č. 1.

(5)

Vzor potvrdenia o zápise do registra je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3
(1)

Povinná osoba a oprávnená organizácia vedú evidenciu o obaloch podľa obalových materiálov

a)

pochádzajúcich z domácej výroby a určených na balenie a plnenie výrobkov,

b)

pochádzajúcich z domácej výroby a uvádzaných na trh alebo do obehu ako prázdne obaly okrem prázdnych ...

c)

dovezených na územie Slovenskej republiky zo štátov mimo členských štátov Európskej únie,

d)

prepravených na územie Slovenskej republiky z členských štátov Európskej únie,

e)

vyvezených z územia Slovenskej republiky do štátov mimo členských štátov Európskej únie,

f)

prepravených z územia Slovenskej republiky do členských štátov Európskej únie.

(2)

Povinná osoba podľa § 7 ods. 7 písm. a) zákona a oprávnená organizácia vedú aj evidenciu množstva ...

(3)

Vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na opakovane použiteľné obaly a na obaly naplnené ...

(4)

Povinná osoba podľa § 7 ods. 7 písm. a) vedie evidenciu obalov a odpadov z obalov na Evidenčnom ...

(5)

Oprávnená organizácia vedie evidenciu obalov na Evidenčnom liste obalov a odpadov z obalov v tabuľke ...

(6)

Povinná osoba podľa § 7 ods. 7 písm. a) zákona a oprávnená organizácia ohlasujú ministerstvu ...

(7)

Za povinnú osobu podľa § 7 ods. 7 písm. b) zákona ohlasujú ministerstvu údaje z evidencie obalov ...

§ 4
(1)

Grafické značky na označovanie obalov podľa § 5 ods. 1 a 3 zákona sú uvedené v prílohe č. ...

(2)

Značku podľa odseku 1 možno uviesť v označení priamo na obale, etikete alebo na dokumente, ktorý ...

(3)

Označenie sa umiestňuje na takom mieste na obale, ktoré sa otváraním obalu alebo bežnou manipuláciou ...

(4)

Zálohované obaly na nápoje, ktorých výška zálohu je vyššia ako 0 eur, sa označujú textom ...

(5)

Veľkosť značky a označenie obalu textom „Návratný obal“ sú vyhotovené tak, aby boli ľahko ...

§ 5

Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov sú uvedené v prílohe č. 6.

§ 6
(1)

Záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a záväzné limity pre rozsah recyklácie ...

(2)

Plnenie záväzných limitov v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov na území členských štátov ...

(3)

Doklady o materiálovom toku podľa odseku 2 obsahujú

a)

názov a sídlo povinnej osoby, ktorá dokladom o materiálovom toku preukazuje plnenie záväzných ...

b)

názov, množstvo a katalógové číslo odpadov z obalov,

c)

miesto pôvodu odpadov z obalov, ktorým je prvé miesto zberu na území Slovenskej republiky,

d)

prvé miesto zberu odpadov z obalov s uvedením názvu a sídla osoby, ktorá zber vykonala,

e)

názov a sídlo prvého zariadenia na zhodnocovanie alebo recykláciu odpadov činnosťami R1 až R11 ...

f)

názov, číslo, charakteristiku a čas platnosti oprávnenia, na základe ktorého sa zhodnocovanie ...

g)

ak sa zhodnocovanie alebo recyklácia odpadov z obalov uskutočňuje v zariadeniach na zhodnocovanie ...

h)

časové obdobie, na ktoré sa doklad o materiálovom toku vzťahuje, po dodanie do prvého zariadenia ...

i)

podpis zodpovedného zamestnanca osoby, ktorá prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov.

(4)

Doklady podľa odseku 3 možno na účely preukázania materiálového toku použiť, iba ak možno ...

(5)

Oprávnenia podľa odseku 3 písm. f) preukazujúce rovnocennosť s podmienkami ustanovenými v právnych ...

§ 7

Potvrdenia o zápise do registra vydané do účinnosti tejto vyhlášky sa považujú za potvrdenia ...

§ 8

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 8.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.

v z. Branislav Cimerman v. r.

Poznámky

  • 1)  Napríklad vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o ...
  • 2)  § 2 ods. 15 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
  • 3)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
  • 4)  Prílohy č. I až VII rozhodnutia Komisie 97/129/ES z 28. januára 1997, ktorým sa zavádza identifikačný ...
  • 5)  STN EN 13428 (77 7005) Obaly. Špecifické požiadavky na výrobu a zloženie. Prevencia znížením ...
  • 6)  STN EN 13430 (77 7007) Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné materiálovou recykláciou.
  • 7)  STN EN 13431 (77 7008) Obaly. Požiadavky na energeticky zhodnotiteľné obaly vrátane špecifikácie ...
  • 8)  STN EN 13432 (77 7009) Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné kompostovaním a biodegradáciou. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore