Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva 9/1985 účinný od 28.02.1985

Platnosť od: 13.02.1985
Účinnosť od: 28.02.1985
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Colné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva 9/1985 účinný od 28.02.1985
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 9/1985 s účinnosťou od 28.02.1985
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ministra zahraničných vecí

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci ...

Dňa 18. novembra 1982 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej ...

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci ...

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Rakúskej republiky

vedené prianím úplne a naplno uskutočňovať ustanovenia Záverečného aktu konferencie o bezpečnosti ...

v snahe upevniť susedské vzťahy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou, ...

vedené prianím uľahčiť ďalším rozvojom spolupráce medzi colnými správami oboch zmluvných ...

berúc do úvahy, že je dôležité zabezpečiť správne vyberanie ciel a iných poplatkov pri dovoze ...

dohodli sa takto:

Článok 1

V tejto Dohode sa rozumejú:

a)

„colnými predpismi“ colnými správami vykonávané právne predpisy zmluvných strán o dovoze, ...

b)

„colnými správami“ ústredné orgány colnej správy, ktorými sú v Československej socialistickej ...

c)

„colným deliktom“ porušenie colných predpisov, ako aj pokus o také porušenie.

Článok 2

Zmluvné strany

a)

urobia všetky potrebné opatrenia, aby sa užšou spoluprácou ich colných správ uľahčilo colné ...

b)

poskytnú si v rámci tejto Dohody navzájom pomoc za účelom vyberania ciel a iných dovozných a ...

Článok 3

Obe zmluvné strany sa všemožne vynasnažia, aby čo najviac skrátili dĺžku trvania colného konania. ...

a)

tovar podliehajúci rýchlej skaze, živé zvieratá a iný tovar, pri ktorom je naliehavá potreba ...

b)

vozne so spešninovým tovarom;

c)

tovar dopravovaný v medzinárodných zrýchlených vlakoch;

d)

cestujúcich, predovšetkým v autobusovej linkovej doprave.

Článok 4

(1)

Colné konanie na spoločnej hranici oboch štátov sa vykonáva len na hraničných priechodoch určených ...

(2)

Colné správy oboch zmluvných strán určia po vzájomnej dohode pracovné časy colníc na hraničných ...

(3)

Doprava tovaru cez hraničné priechody uvedené v odseku 1 sa smie vykonávať len v pracovných časoch ...

Článok 5

(1)

Colnice každého z oboch štátov uznávajú colné uzávery druhého štátu s výnimkou prípadov, ...

(2)

To isté platí ohľadom uzáver, ktoré boli priložené železničnou správou druhého štátu.

(3)

Colnice každého z oboch štátov uznávajú úradné označenia, ktorými príslušné orgány druhého ...

Článok 6

Ak pri doprave tovaru z územia jedného štátu na územie druhého štátu došlo k spáchaniu colného ...

Článok 7

Colné správy zmluvných strán si budú navzájom vymieňať:

a)

skúsenosti získané pri ich práci, najmä v používaní technických prostriedkov a

b)

odbornú literatúru, colné predpisy, vedecké a odborné práce v odbore colníctva.

Článok 8

(1)

Na dožiadanie colnej správy jednej zmluvnej strany vykoná colná správa druhej zmluvnej strany vyšetrovanie. ...

(2)

Vyšetrenie sa vykonáva podľa právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany. Návrhu dožadujúcej ...

(3)

Výsledok vyšetrenia sa oznámi dožadujúcej colnej správe.

Článok 9

Colné správy zmluvných strán si navzájom bez vyzvania alebo na dožiadanie čo najrýchlejšie ...

Článok 10

Colné správy si navzájom oznamujú na dožiadanie

a)

či colné uzávery, identifikačné znaky alebo úradné listiny, predložené dožadujúcej colnej ...

b)

či tovar, dovezený z územia druhej zmluvnej strany, bol z jej územia vyvezený v súlade s colnými ...

c)

či tovar, vyvezený na územie druhej zmluvnej strany, bol podľa jej colných predpisov dovezený ...

Článok 11

Na dožiadanie colnej správy jednej zmluvnej strany doručí colná správa druhej zmluvnej strane ...

Článok 12

(1)

Informácie, písomnosti a iné oznámenia získané na základe tejto Dohody smú sa použiť len na ...

(2)

Zmluvná strana, ktorá na základe tejto Dohody dostane informácie, písomnosti alebo iné oznámenia, ...

Článok 13

(1)

Pomoc podľa tejto Dohody sa môže odoprieť alebo viazať na určité podmienky, ak je dožiadaná ...

(2)

Ak sa podáva dožiadanie, pričom dožadujúca colná správa by nebola schopná vyhovieť žiadosti ...

(3)

Ak dožiadaniu nemožno úplne alebo sčasti vyhovieť, je potrebné o tom dožadujúcu colnú správu ...

Článok 14

(1)

Na vykonávanie tejto Dohody sa splnomocňujú colné správy. Ústredné colné orgány zmluvných ...

(2)

Písomný styk v rámci tejto Dohody sa uskutočňuje v úradnom jazyku každej zmluvnej strany; podľa ...

Článok 15

Zmluvné strany sa zriekajú náhrady výdavkov spojených s vykonávaním tejto Dohody.

Článok 16

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa práva každej zmluvnej strany. Nadobúda platnosť prvým ...

Článok 17

Táto Dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Môže byť každou zmluvnou stranou písomne diplomatickou ...

Článok 18

Dňom nadobudnutia platnosti tejto Dohody stráca platnosť Dohoda medzi Ministerstvom zahraničného ...

Dané vo Viedni 18. novembra 1982 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom ...

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohumil Urban v. r.

Za vládu

Rakúskej republiky:

Dr. Herbert Salcher v. r.

Poznámky

  • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
Načítavam znenie...
MENU
Hore