Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby 89/2013 účinný od 12.06.2019

Platnosť od: 19.04.2013
Účinnosť od: 12.06.2019
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotnícke zariadenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby 89/2013 účinný od 12.06.2019
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 89/2013 s účinnosťou od 12.06.2019 na základe 162/2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 13 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch ...

§ 1
(1)

Žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ďalej ...

a)
pracovnou zmluvou a dokladom zamestnanca o získanom vzdelaní, alebo
b)
čestným vyhlásením, že žiadateľ zabezpečí personálne obsadenie ambulancie záchrannej zdravotnej ...
c)
čestným vyhlásením budúceho zamestnanca, že v prípade úspešnosti žiadateľa bude v pracovnom ...
(2)

Žiadateľ preukazuje materiálno-technické vybavenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby1) dokladmi ...

(3)

Žiadateľ preukazuje personálne zabezpečenie prevádzkovania a materiálno-technické vybavenie ambulancie ...

(4)

Projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „projekt stratégie“) obsahuje ...

a)
definovanie rozvoja záchrannej zdravotnej služby na obdobie šiestich rokov,
b)
uvedenie dlhodobých a komplexných cieľov,
c)
popis komplexnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti,
d)
ekonomický projekt, súčasťou ktorého je u žiadateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ...
e)
identifikácia technického zázemia,
f)
identifikácia servisného zázemia,
g)
popis systému vnútornej kontroly a kontrolných opatrení na predchádzanie nežiaducim udalostiam, ...
h)
definovanie spôsobu zabezpečenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,2)
i)
popis spolupráce so záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému.3)
(5)

Doklady podľa odsekov 1 až 3 žiadateľ predkladá v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii. ...

(6)

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby spolu s prílohami žiadateľ ...

§ 2
(1)

Za kritériá hodnotenia podľa § 14 ods. 9 písm. a) a d) zákona pridelí každý člen komisie počet ...

(2)

Poradie úspešnosti žiadateľov na konkrétne sídlo je dané poradím žiadateľov zoradených podľa ...

(3)

Ak viacerí žiadatelia získajú rovnaký počet bodov v hodnotení projektu stratégie podľa odseku ...

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2013.

Zuzana Zvolenská v. r.

Poznámky

  • 1)  Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým ...
  • 2)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe ...
  • 3)  § 7 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 10/2006 Z. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore