Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti 88/2002 účinný od 01.03.2002 do 30.04.2004


Platnosť od: 28.02.2002
Účinnosť od: 01.03.2002
Účinnosť do: 30.04.2004
Autor: Národný bezpečnostný úrad
Oblasť: Kontrolné orgány, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 88/2002 s účinnosťou od 01.03.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Národného bezpečnostného úradu

o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 9 a § 49 ods. 2 zákona č. ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, o špecifikácii ...

§ 2
Vymedzenie pojmov
a)

objektom budova alebo iný stavebne alebo inak ohraničený priestor, v ktorom sa nachádzajú chránené ...

b)

chráneným priestorom stavebne ohraničený priestor vo vnútri objektu, v ktorom sa nachádzajú utajované ...

c)

hranicou objektu najmä plášť budovy, oplotenie alebo iné vymedzenie priestoru; hranica objektu ...

§ 3
Špecifikácia chráneného priestoru
(1)

Na účely ochrany utajovaných skutočností sa chránený priestor špecifikuje ako chránený priestor ...

a)

„PT“, ak sa v ňom nachádzajú utajované skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné,

b)

„T“ , ak sa v ňom nachádzajú utajované skutočnosti stupňa utajenia Tajné,

c)

„D“, ak sa v ňom nachádzajú utajované skutočnosti stupňa utajenia Dôverné,

d)

„V“, ak sa v ňom nachádzajú utajované skutočnosti stupňa utajenia Vyhradené.

(2)

O určení kategórie chráneného priestoru rozhodne vedúci,1) ktorý určí aj jeho hranicu a podmienky ...

(3)

Podľa prístupu k utajovaným skutočnostiam sa chránený priestor, okrem chráneného priestoru kategórie ...

(4)

Chránený priestor triedy prístupu I je priestor, v ktorom sa utajované skutočnosti stupňa utajenia ...

(5)

Chránený priestor triedy prístupu II je priestor, v ktorom sa utajované skutočnosti stupňa utajenia ...

(6)

O určení chráneného priestoru triedy prístupu I alebo triedy prístupu II rozhodne vedúci,1) ktorý ...

§ 4
Špecifikácia objektu
(1)

Objekt sa špecifikuje podľa chráneného priestoru, ktorý sa v ňom nachádza, ako objekt kategórie ...

a)

„PT“, ak sa v ňom nachádza chránený priestor kategórie Prísne tajné,

b)

„T“, ak sa v ňom nachádza chránený priestor kategórie Tajné,

c)

„D“, ak sa v ňom nachádza chránený priestor kategórie Dôverné,

d)

„V“, ak sa v ňom nachádza chránený priestor kategórie Vyhradené.

(2)

O určení príslušnej kategórie objektu a určení jeho hranice rozhodne vedúci v organizačných ...

§ 5
Zabezpečenie objektu
(1)

Objekt sa zabezpečuje kombináciou opatrení,2) ktoré sú rozpracované v bezpečnostnom štandarde ...

(2)

Spôsob, podmienky a rozsah ochrany objektu určí vedúci po zhodnotení

a)

stupňa utajenia utajovaných skutočností,

b)

množstva a formy utajovaných skutočností (napríklad písomná forma, elektronická forma),

c)

požiadavky na obmedzenie počtu oprávnených osôb, ktorý je nevyhnutný na oboznamovanie sa s utajovanými ...

d)

rizika ohrozenia utajovaných skutočností.

§ 6
Mechanické zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky
(1)

Mechanickými zábrannými prostriedkami sú všetky druhy bezpečnostných úschovných objektov a ...

(2)

Technickými zabezpečovacími prostriedkami sú:

a)

elektromechanické zámkové zariadenia a systémy na kontrolu vstupov do objektov a systémy slúžiace ...

b)

zariadenia poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu ...

c)

kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízneho okruhu,

d)

zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie,

e)

zariadenia na detekciu látok,

f)

zariadenia na fyzické ničenie nosičov informácií,

g)

zariadenia proti pasívnemu a aktívnemu odpočúvaniu utajovaných skutočností,

h)

iné technické prostriedky slúžiace na zabezpečenie objektu.

(3)

Na ochranu objektu sa používajú len certifikované mechanické zábranné prostriedky a certifikované ...

§ 7
Organizačné opatrenia
(1)

Organizačnými opatreniami sú:

a)

opatrenia určujúce podmienky vstupu a výstupu osôb, vjazdu a výjazdu dopravných prostriedkov, ...

b)

opatrenia určujúce podmienky pohybu osôb, dopravných prostriedkov a utajovaných skutočností v ...

c)

opatrenia určujúce podmienky používania, prideľovania, označovania, úschovy a evidencie originálov ...

d)

opatrenia určujúce podmienky manipulácie s mechanickými zábrannými prostriedkami a technickými ...

e)

opatrenia určujúce činnosti pri narušení objektu a chráneného priestoru a pri pokuse o narušenie ...

f)

opatrenia určujúce činnosti v prípade vzniku mimoriadnej situácie,4)

g)

opatrenia určujúce spôsob výkonu kontroly.

(2)

Technické podmienky zabezpečenia objektu a chráneného priestoru sa uskutočňujú plnením požiadaviek ...

(3)

Vedúci určí v prevádzkovom poriadku objektu rozsah opatrení zabraňujúcich neoprávnenému oboznamovaniu ...

(4)

Zoznam osôb oprávnených vstupovať do objektu a zoznam vozidiel oprávnených na vjazd do objektu ...

(5)

Oprávnenie na vstup osôb a vjazd dopravných prostriedkov do objektu a chráneného priestoru vydáva ...

§ 8
Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
(1)

Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti (ďalej len „bezpečnostná ...

a)

zhodnotenie stupňa utajenia utajovaných skutočností, množstva a formy utajovaných skutočností, ...

b)

bezpečnostný plán ochrany objektu,

c)

technickú dokumentáciu objektu,

d)

prevádzkový poriadok objektu,

e)

pravidlá na výkon fyzickej ochrany objektu,

f)

krízový plán ochrany objektu,

g)

knihu kontrol.

(2)

Bezpečnostný plán ochrany objektu obsahuje

a)

adresu a popis objektu,

b)

určenie kategórie objektu,

c)

určenie kategórie a triedy prístupu chráneného priestoru,

d)

určenie hranice objektu a chráneného priestoru vrátane popisu jej umiestnenia, vstupov, hrúbky ...

e)

grafické zobrazenie objektu, hranice objektu, chráneného priestoru spolu s vyznačením umiestnenia ...

(3)

Technická dokumentácia obsahuje

a)

pravidlá a pokyny na používanie mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích ...

b)

zoznam certifikovaných mechanických zábranných prostriedkov a zoznam certifikovaných technických ...

c)

kópie certifikátov.

(4)

Prevádzkový poriadok obsahuje

a)

organizačné opatrenia uvedené v § 7 ods. 1 písm. a) až d),

b)

spôsob kontroly týchto organizačných opatrení.

(5)

Pravidlá na výkon fyzickej ochrany objektu obsahujú pokyny na výkon fyzickej ochrany objektu.

(6)

Krízový plán ochrany objektu obsahuje

a)

organizačné opatrenia uvedené v § 7 ods. 1 písm. e) a f),

b)

spôsob kontroly týchto organizačných opatrení.

(7)

Kontrola a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie sa vykonáva po každej zmene, ktorá by mohla ...

§ 9
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2002.

Ján Mojžiš v. r.

Poznámky

 • 1)  § 9 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 49 ods. 1 zákona č. 241/2001 Z. z.
 • 3)  Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 89/2002 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o ...
 • 4)  § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 1)  STN EN 50 132-2-1
 • 2)  STN P ENV 1627
 • 3)  STN EN 1143
 • 4)  STN 334590
 • 5)  STN EN 50133
 • 6)  STN EN 54
 • 7)  TN ISO 6183
 • 8)  Napríklad § 3 písm. a), c), k) zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore