Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71261
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o riadení projektov 85/2020 účinný od 01.05.2020


Platnosť od: 21.04.2020
Účinnosť od: 01.05.2020
Autor: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Oblasť: Štátna správa, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 85/2020 s účinnosťou od 01.05.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

o riadení projektov

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa § 31 písm. b), d) ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a)
štandardy projektového riadenia podľa § 24 ods. 1 písm. j) zákona,
b)
podrobnosti o riadení projektov,
c)
najvyššiu celkovú cenu za veľký projekt, veľkú zmenovú požiadavku, veľkú zmenu v projekte,
d)
najvyššiu cenu čiastkového plnenia a najdlhšiu lehotu dodania čiastkového plnenia veľkého projektu.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)
projektom jednorazový proces zameraný na dosiahnutie definovaného cieľa, pozostávajúci zo súboru zosúladených, ...
1.
súvisí s tvorbou a zavádzaním informačných technológií verejnej správy,
2.
súvisí s úpravou informačných technológií verejnej správy prostredníctvom zmenových požiadaviek,
3.
je pre objednávateľa jedinečný vzhľadom na požiadavky, ktoré sa neopakujú a ktorými sa zaoberá, pričom ...
4.
má presne určený začiatok a koniec trvania projektu a harmonogram realizácie jednotlivých projektových ...
5.
má definované najmenej finančné zdroje, ľudské zdroje, merateľné kvalitatívne a kvantitatívne prínosy, ...
6.
vyžaduje analýzu súčasného stavu, špecifikáciu cieľovej skupiny, špecifikáciu cieľového stavu a spôsobu ...
7.
má definovanú analýzu nákladov a prínosov, ktorej účelom je preukázať, že navrhovaný projekt je spoločensky ...
b)
veľkým projektom projekt, ktorého celková cena je najmenej jeden milión eur,
c)
zmenou v projekte požiadavka uplatnená v rámci realizácie projektu na zmenu oproti už schválenému rozsahu, ...
d)
veľkou zmenou v projekte zmena v projekte, ktorej cena je najmenej jeden milión eur,
e)
zmenovou požiadavkou požiadavka na činnosť, ktorej účelom je modernizácia, úprava a rozvoj informačnej ...
f)
veľkou zmenovou požiadavkou zmenová požiadavka, ktorej cena je najmenej jeden milión eur,
g)
projektovým výstupom manažérsky produkt a špecializovaný produkt, pričom projektové výstupy nasledujúcich ...
h)
projektovým produktom každý vstup do projektu, výstup z projektu alebo súbor iných produktov v hmotnej ...
i)
manažérskym produktom projektový produkt spojený s riadením projektu, ktorý plánuje a dokladuje uskutočnenie ...
j)
špecializovaným produktom projektový produkt spojený s obsahovou stránkou projektu tvorený osobitnými ...
k)
programom skupina projektov riadených koordinovaným spôsobom na dosiahnutie spoločného cieľa, zvýšených ...
l)
prvkom časovo neohraničená aktivita programu, ktorej výsledkom je tovar alebo služba,
m)
objednávateľom správca, ktorý projekt realizuje alebo chce realizovať, ak sám neurčí vnútorným predpisom ...
n)
konfiguračnou položkou výstup alebo jeho časť, zariadenie, dokumentácia alebo služba identifikovaná ...
o)
konfiguračným manažmentom systém určený na správu, evidenciu, ochranu, dostupnosť, úplnosť, aktualizáciu ...
p)
informačnou technológiou s minimálnou funkčnosťou informačná technológia, ktorá pokrýva hlavné množstvo ...
q)
prototypom informačná technológia, ktorá je vytvorená na získanie spätnej väzby od skutočných koncových ...
r)
overením konceptu časť projektu, ktorá slúži na overenie menších technických predpokladov pred začatím ...
s)
iteráciou opakujúca sa činnosť v projekte, ktorej cieľom je časté overenie projektu a jej súčasťou je ...
t)
inkrementom čiastkové plnenie projektu, ktoré musí obsahovať z realizačnej fázy projektu aspoň etapu ...
u)
používateľským prieskumom aktivita vykonávaná v iniciačnej fáze projektu, ktorej cieľom je zozbierať ...
v)
iniciálnym grafickým návrhom návrh, ktorý simuluje základnú funkcionalitu riešenia s možnosťou aktívneho ...
w)
vytvorením informačnej architektúry a mapovaním používateľskej cesty aktivita, ktorej cieľom je navrhnúť ...
x)
rámcovou funkčnou požiadavkou používateľský príbeh vyjadrený ako krátky, jednoduchý opis funkcionalít ...
y)
BC/CBA – odôvodnenie projektu manažérsky produkt, ktorý číselne vyjadruje návratnosť investície prostredníctvom ...
z)
poverenou osobou objednávateľa fyzická osoba, ktorá reprezentuje záujmy kľúčových používateľov a objednávateľa, ...
aa)
vedúcim predstaviteľom objednávateľa fyzická osoba s oprávnením rozhodovať o rozpočte a s oprávnením ...
ab)
projektovou rolou a pozíciou definované zodpovednosti v rámci organizačnej štruktúry tak, že sú zapojené ...
ac)
cenou cena vrátane dane z pridanej hodnoty, ak nie je výslovne ustanovené inak.
(2)

Ustanovenia týkajúce sa projektového riadenia projektu sa vzťahujú aj na projektové riadenie zmenovej ...

(3)

Ak vo vzťahu k riadeniu projektu konkrétny postup nie je touto vyhláškou upravený alebo ak je v konkrétnom ...

(4)

Projektové výstupy zmenových požiadaviek môžu byť vytvárané v súlade s aktuálne platným všeobecne akceptovaným ...

(5)

Manažérske produkty a špecializované produkty jednotlivých fáz projektu sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 3
Programové riadenie informačných technológií
(1)

Štandardom programového riadenia pre objednávateľa, ktorý je správcom informačnej technológie verejnej ...

a)
evidovanie výdavkov na informačné technológie verejnej správy s použitím zoznamu výdavkov vychádzajúceho ...
b)
zabezpečenie, že výdavky na informačné technológie vynaložené v rozpočtovom roku na informačný systém ...
c)
určenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov cieľov programov a prvkov na informačné technológie ...
d)
monitorovanie a hodnotenie programového riadenia a zasielanie údajov o monitorovaní a hodnotení vytvorených ...
(2)

Orgán vedenia v rámci programového riadenia vytvára, aktualizuje a zverejňuje na svojom webovom sídle ...

a)
zoznam výdavkov na informačné technológie verejnej správy vychádzajúci z ekonomickej klasifikácie rozpočtovej ...
b)
číselník merateľných ukazovateľov programov informačných technológií a ich prvkov vrátane spôsobu, rozsahu ...
c)
štruktúru programov a ich prvkov výdavkov na informačné technológie verejnej správy vychádzajúcich z ...
d)
sumu výdavkov na informačné technológie vynaložené v rozpočtovom roku na informačný systém verejnej ...
e)
hodnotenie plnenia programov a prvkov informačných technológií,
f)
hodnotenie projektov, zmien v projekte a zmenových požiadaviek podľa § 15 ods. 4 písm. e) zákona, predložených ...
(3)

Objednávateľ na zachovanie súladu realizácie projektov so štandardmi programového riadenia podľa odseku ...

a)
predkladá orgánu vedenia projektové produkty na posúdenie dodržania princípov hospodárnosti, efektívnosti, ...
b)
poskytuje súčinnosť orgánu vedenia, ak sa orgán vedenia rozhodne vypracovať hodnotenie projektov po ...
c)
zohľadňuje v riadení projektu a v programovom riadení hodnotenia programov a hodnotenia projektov, zmien ...
d)
začína s realizáciou veľkého projektu, veľkej zmeny v projekte a veľkej zmenovej požiadavky až po posúdení ...
§ 4
Všeobecné ustanovenia k projektovému riadeniu
(1)

Riadenie projektu zahŕňa plánovanie, delegovanie, monitorovanie a riadenie všetkých aspektov projektu ...

a)
rozpočet a jeho náklady a prínosy projektu,
b)
čas realizácie projektu a časový harmonogram projektu,
c)
rozsah projektu vo vzťahu na plnenie predmetu projektu,
d)
kvalita projektových produktov,
e)
riziká a závislosti projektu zahŕňajúce všetky hrozby, otvorené otázky a prekážky pri realizácii projektu, ...
f)
prínosy projektu vrátane prínosov projektových výstupov.
(2)

Projekt vrátane veľkej zmenovej požiadavky sa realizuje vo fázach, ktoré spolu tvoria životný cyklus ...

a)
prípravná fáza projektu, ktorej účelom je vypracovanie rámcového projektového zámeru, rámcovej funkčnej ...
b)
iniciačná fáza projektu, ktorej účelom je vypracovať projektový produkt I-01 Projektový zámer – detailný, ...
c)
realizačná fáza projektu, ktorej účelom je navrhnúť, vytvoriť, otestovať, dodať a nasadiť špecializované ...
1.
Analýza a Dizajn,
2.
Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb,
3.
Implementácia a Testovanie,
4.
Nasadenie a Postimplementačná podpora,
d)
dokončovacia fáza projektu, ktorej účelom je po úplnom dodaní všetkých špecializovaných produktov administratívne ...
(3)

Zmenová požiadavka sa realizuje v nasledujúcich fázach, ktoré spolu tvoria životný cyklus projektu:

a)
realizačná fáza projektu, ktorej účelom je navrhnúť, vytvoriť, otestovať, dodať a nasadiť špecializované ...
1.
Analýza a Dizajn,
2.
Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb,
3.
Implementácia a Testovanie,
4.
Nasadenie a Postimplementačná podpora,
b)
dokončovacia fáza projektu, ktorej účelom je po úplnom dodaní všetkých špecializovaných produktov administratívne ...
(4)

Projekt začína nasledujúcu fázu projektu až po publikovaní projektových výstupov predchádzajúcej fázy ...

(5)

Štandardom organizácie riadenia projektu je

a)
vytvorenie riadiaceho výboru projektu, určenie a vymenovanie predsedu riadiaceho výboru projektu a určenie ...
1.
schválenie predmetu projektu, inkrementov, priebežné a záverečné schválenie manažérskych produktov a ...
2.
základné rozhodnutia v projekte, najmä rozhodnutia o rozsahu, rozpočte a harmonograme projektu,
3.
zabezpečenie finančných zdrojov a schvaľovanie zmien financovania projektu,
4.
účelnosť vynakladaných finančných prostriedkov a kontrolu BC/CBA – odôvodnenia projektu pred začatím ...
5.
pravidelnú kontrolu projektového manažéra objednávateľa, činnosti projektového tímu a riadenia projektu, ...
6.
priebežnú kontrolu a pravidelné vyhodnotenie dosahovania určených merateľných ukazovateľov,
7.
dodržanie bezpečnostných štandardov, štandardov informačných technológií verejnej správy a dodržanie ...
8.
schválenie požiadaviek na zmenu alebo odchýlky od špecifikácie a zadania projektu,
9.
určenie rozsahu manažérskych produktov vytváraných počas celého projektu a akceptáciu rozsahu a kvality ...
10.
zabezpečenie dodržania princípov hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti využívania verejných ...
b)
vytvorenie riadiaceho výboru projektu najneskôr pred začatím iniciačnej fázy; riadiaci výbor zmenovej ...
c)
určenie vlastníka procesu objednávateľa alebo vlastníkov procesov objednávateľa, ktorí sú zodpovední ...
1.
schválenie funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov ...
2.
definovanie očakávaní na kvalitu projektu, kritérií kvality projektových produktov, prínosov pre koncových ...
3.
definovanie merateľných výkonnostných ukazovateľov projektov a prvkov,
4.
schválenie akceptačných kritérií,
5.
akceptáciu rozsahu a kvality dodávaných projektových výstupov pri dosiahnutí platobných míľnikov,
6.
odsúhlasenie spustenia výstupov projektu do produkčnej prevádzky,
7.
dostupnosť ľudských zdrojov alokovaných na realizáciu projektu,
d)
určenie kľúčových používateľov objednávateľa, ktorí reprezentujú záujmy budúcich používateľov projektových ...
1.
návrh a špecifikáciu funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych ...
2.
návrh a definovanie akceptačných kritérií,
3.
akceptačné testovanie a návrh na akceptáciu projektových produktov alebo projektových výstupov a návrh ...
4.
predkladanie požiadaviek na zmenu funkcionalít produktov,
5.
aktívnu účasť v projektových tímoch,
e)
výber dodávateľa, ktorý je zodpovedný za
1.
návrh riešenia, vytvorenie, vývoj, implementáciu, otestovanie a nasadenie projektových produktov,
2.
splnenie požiadaviek objednávateľa na projektové produkty alebo projektové výstupy,
3.
určenie projektového manažéra za dodávateľa predložením návrhu predsedovi riadiaceho výboru projektu; ...
f)
zabezpečovanie týchto prierezových činností počas celého projektu:
1.
kontinuálne zdôvodňovanie projektu, ktoré zahŕňa posúdenie, či je projekt požadovaný a dosiahnuteľný, ...
2.
riadenie a organizácia zodpovedností v projekte, ktoré zahŕňajú určenie zodpovedností v rámci riadiaceho ...
3.
riadenie kvality projektových výstupov definovaním merateľných výkonnostných parametrov na vytváranie, ...
4.
plánovanie a operatívne riadenie dodávania projektových produktov,
5.
riadenie rizík a závislostí, ktoré zahŕňa identifikáciu, hodnotenie a riadenie rizík, závislostí a hrozieb ...
(6)

Cieľom projektu je výstup alebo výsledok, ktorým sa dosahuje plnenie zámeru, pričom cieľ je určený tak, ...

(7)

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov projektu, ktorý sa formuluje ...

(8)

Riadiaci výbor projektu tvorí predseda riadiaceho výboru projektu a vlastníci procesov alebo nimi poverení ...

(9)

Riadiaci výbor projektu zasadá pravidelne, najmenej jedenkrát za tri po sebe nasledujúce kalendárne ...

(10)

Riadiaci výbor projektu na hospodárne, efektívne a účelné využívanie finančných prostriedkov môže prispôsobiť ...

a)
schváliť realizáciu jednotlivých manažérskych alebo špecializovaných produktov ich vzájomným zlúčením ...
b)
modifikovať počet a označenie etáp realizačnej fázy projektu podľa potrieb projektu,
c)
zlúčiť rozsah a opisy manažérskych produktov,
d)
zlúčiť rozsah a opisy špecializovaných produktov,
e)
modifikovať projektové roly a pozície s ohľadom na individuálne schopnosti s tým, že
1.
pri veľkých projektoch je každá projektová rola podľa § 6 ods. 3 písm. e) druhého bodu zastúpená aspoň ...
2.
pri ostatných projektoch je projektový tím zastúpený aspoň dvoma osobami, z ktorých jedna osoba je vždy ...
3.
projektovú rolu projektového manažéra nie je možné zlúčiť s inou projektovou rolou,
f)
zlúčiť zodpovednosť za vykonanie aktivity,
g)
posúdiť a schváliť spôsob realizácie projektu metódou waterfall, agile alebo ich kombináciou.
(11)

Ak ide o projekt podľa § 15 ods. 4 písm. d) zákona, cena jedného inkrementu podľa § 15 ods. 4 písm. ...

(12)

Ak sa v projekte dodávajú inkrementy, tak

a)
každý inkrement má vlastné projektové výstupy realizačnej fázy projektu a dokončovacej fázy projektu, ...
b)
realizačné fázy projektu viacerých inkrementov nie je možné realizovať súbežne a realizačná fáza projektu ...
c)
každý nasledujúci inkrement sa viaže na odôvodnenie, použiteľnosť a funkčnosť predchádzajúceho inkrementu, ...
d)
v rámci realizačnej fázy projektu aspoň prvého inkrementu sa vykoná overenie použiteľnosti a životaschopnosti ...
(13)

Ak realizačná fáza veľkých projektov pozostáva z dodania jedného funkčného celku alebo dodania výlučne ...

§ 5
Vizuálne komponenty a nevizuálne komponenty
(1)

Ak je súčasťou projektu vytvorenie vizuálnych komponentov slúžiacich koncovým používateľom na používanie ...

a)
používateľský prieskum, ktorý je výstupom iniciačnej fázy projektu a predmetom ďalšieho spracovania ...
b)
iniciálny grafický návrh, ktorý je výstupom iniciačnej fázy projektu a predmetom ďalšieho spracovania ...
c)
vytvorenie informačnej architektúry a mapovanie používateľskej cesty, ktoré je výstupom realizačnej ...
d)
vytvorenie prototypu používateľského rozhrania viacerými iteráciami, ktoré je výstupom realizačnej fázy ...
e)
používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX testovanie), ktoré sú výstupom realizačnej ...
(2)

Požiadavky koncových používateľov na prínos systému identifikované používateľským prieskumom sú definované ...

(3)

Ak je súčasťou projektu vytvorenie nevizuálnych komponentov slúžiacich koncovým používateľom na používanie ...

§ 6
Prípravná fáza projektu
(1)

Prípravná fáza projektu zahŕňa vytvorenie, schválenie, vydanie, distribúciu a prípadnú aktualizáciu ...

a)
P-01 Projektový zámer – rámcový, ktorý súhrnne opisuje rozsah, ciele a motiváciu na realizáciu projektu, ...
1.
Prílohou 1: Funkčná špecifikácia – rámcová, v štruktúrovanej forme obsahuje rámcové funkčné požiadavky, ...
2.
Prílohou 2: Zoznam rizík a závislostí – rámcový, obsahuje identifikáciu a analýzu hlavných rizík a závislostí ...
b)
P-02 BC/CBA – odôvodnenie projektu – rámcové, ktoré súhrnne opisuje
1.
informácie o zmysle a dôvodoch realizácie projektu,
2.
alternatívy riešenia,
3.
odhadované prínosy projektu,
4.
odhadované náklady projektu,
5.
odôvodnenie alokácie nevyhnutných zdrojov projektu,
6.
časový rámec realizácie projektu,
7.
odhadované riziká a závislosti projektu,
c)
P-03 Prístup k projektu – rámcový, v štruktúrovanej forme obsahuje rámcové technické požiadavky, princípy ...
d)
P-04 Projektový plán – rámcový, obsahuje rámcové naplánovanie projektu.
(2)

Súčasťou výstupov prípravnej fázy je vytvorenie riadiaceho výboru projektu a vymenovanie členov projektového ...

(3)

Vedúci predstavitelia objednávateľa v rámci prípravnej fázy projektu zabezpečujú

a)
určenie vhodných kandidátov na pozície
1.
predsedu riadiaceho výboru projektu a
2.
projektového manažéra objednávateľa,
b)
určenie zodpovedností predsedu riadiaceho výboru projektu, ktorého hlavným záujmom je
1.
zastupovať záujmy objednávateľa v projekte,
2.
kontrolovať súlad projektu a projektových cieľov so strategickými cieľmi,
3.
zabezpečiť a udržať finančné krytie (rozpočet) realizácie projektu,
4.
zabezpečiť nákladovo prijateľný prístup v projekte,
c)
určenie rozsahu zodpovedností projektového manažéra objednávateľa, ktorý zodpovedá za celkovú realizáciu ...
d)
vymenovanie
1.
predsedu riadiaceho výboru projektu a
2.
projektového manažéra objednávateľa,
e)
vymenovanie projektového tímu na základe návrhu určeného projektového manažéra; predseda riadiaceho ...
1.
určenie rozsahu zodpovedností, povinností a kompetencií všetkých členov projektového tímu,
2.
určenie vhodných kandidátov na pozície členov projektového tímu, pričom je potrebné zabezpečiť obsadenie ...
2a.
kľúčový používateľ,
2b.
IT analytik,
2c.
IT architekt,
2d.
manažér kvality,
2e.
vlastník procesov, ak je to potrebné,
2f.
vlastník údajov, ak je to potrebné,
2g.
manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti, ak je to potrebné,
2h.
iná špecifická rola, ak je to potrebné,
f)
vymenovanie projektového tímu odovzdaním menovacích dekrétov, v ktorých je určený rozsah zodpovedností, ...
(4)

Riadiaci výbor projektu v rámci prípravnej fázy projektu schvaľuje

a)
manažérske produkty a výstupy prípravnej fázy projektu,
b)
prechod do iniciačnej fázy projektu.
§ 7
Iniciačná fáza projektu
(1)

Ak je predmet projektu obstarávaný verejným obstarávaním, iniciačná fáza projektu zahŕňa projektové ...

(2)

Iniciačná fáza projektu pred vyhlásením verejného obstarávania zahŕňa projektové aktivity projektového ...

a)
identifikáciu hlavných aktivít návrhu, analýzy, vytvorenie, testovanie a odovzdanie projektových výstupov, ...
b)
identifikáciu a detailizovanie obsahu a rozsahu projektu zo schválených manažérskych produktov, výstupov ...
c)
rámcové naplánovanie projektu, kapacitný odhad práce v súvislosti s vytvorením, testovaním a odovzdaním ...
d)
určenie harmonogramu projektu a identifikácia rozhodovacích a kontrolných bodov,
e)
plánovanie kvality, kde zabezpečí vypracovanie analýzy existujúcich procesov s návrhom ich merateľných ...
f)
prípravu a začatie realizácie verejného obstarávania, ak je to potrebné,
g)
vytvorenie a aktualizáciu manažérskych produktov, ktoré zabezpečuje projektový manažér objednávateľa, ...
(3)

Iniciačná fáza pred vyhlásením verejného obstarávania zahŕňa vytvorenie, schválenie, vydanie, distribúciu ...

a)
I-01 Projektový zámer – detailný s
1.
Prílohou 1: Funkčná špecifikácia – detailná vrátane uskutočnenia používateľského prieskumu a vytvorenia ...
2.
Prílohou 2: Zoznam rizík a závislostí – detailný,
b)
I-02 BC/CBA – odôvodnenie projektu – detailné,
c)
I-03 Prístup k projektu – detailný s Prílohou 1: Technická špecifikácia – rámcová vrátane overenia otvoreného ...
(4)

Objednávateľ zabezpečí verejné pripomienkovanie produktov iniciačnej fázy pred vyhlásením verejného ...

(5)

Riadiaci výbor projektu v iniciačnej fáze pred začatím verejného obstarávania schvaľuje

a)
manažérske produkty a výstupy časti iniciačnej fázy dôležité pred začatím verejného obstarávania, najmä ...
1.
I-01 Projektový zámer – detailný s Funkčnou špecifikáciou – detailnou,
2.
I-03 Prístup k projektu – detailný s Technickou špecifikáciou – rámcovou,
b)
aktualizovaný I-02 BC/CBA – odôvodnenie projektu – detailné,
c)
prechod na vyhlásenie verejného obstarávania.
(6)

Iniciačná fáza projektu po dokončení verejného obstarávania a uzavretí zmluvy s dodávateľom zahŕňa vytvorenie, ...

a)
I-04 Projektový iniciálny dokument (PID), ktorý zrozumiteľným spôsobom spája všetky kľúčové informácie ...
b)
doplnenie alebo aktualizácia I-02 BC/CBA – odôvodnenie projektu – detailné,
c)
M-01 Plán etapy obsahuje detailný plán jednotlivej etapy realizačnej fázy projektu vytvorený v štruktúrovanej ...
d)
M-02 Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky predkladané podľa potreby.
(7)

Manažérske produkty podľa odseku 6 písm. a) a b) sú jednorazovými manažérskymi produktmi a podliehajú ...

(8)

Manažérske produkty podľa odseku 6 písm. c) a d) sú priebežnými manažérskymi produktmi, sú operatívne ...

(9)

Manažérske produkty podľa odseku 6 písm. a) označené prefixom PID je možné spracovať a riadiť ako súčasť ...

(10)

Riadiaci výbor projektu v rámci iniciačnej fázy projektu schvaľuje

a)
manažérske produkty a výstupy iniciačnej fázy, dôležité po dokončení verejného obstarávania a po uzavretí ...
b)
vytvorené manažérske produkty I-04 Projektový iniciálny dokument,
c)
aktualizované I-02 BC/CBA – odôvodnenie projektu – detailné,
d)
prechod na začiatok realizačnej fázy projektu.
(11)

Objednávateľ zabezpečí zhodnotenie kvality projektu zamerané na výstupy iniciačnej fázy projektu formou ...

§ 8
Realizačná fáza projektu
(1)

Každá etapa realizačnej fázy projektu zahŕňa vytvorenie, schválenie, vydanie, distribúciu a aktualizáciu ...

a)
M-01 Plán etapy – detailný nadchádzajúcej realizačnej fázy alebo dokončovacej fázy, ktorý dopĺňa Plán ...
b)
M-02 Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky predkladané podľa potreby:
1.
vyhodnotenie konkrétnej etapy realizačnej fázy a vytvorenie Správy o ukončení etapy,
2.
vytvorenie a zdôvodnenie požiadavky na zmenu v projekte, ak vzniknuté odchýlky alebo vyvolané zmeny ...
c)
M-03 Akceptačný protokol pre každý odovzdaný produkt objednávateľovi a koordináciu jeho schválenia oboma ...
d)
prílohu R1-1 BC/CBA – odôvodnenie projektu – aktualizované, v okamihu skončenia etapy,
e)
vyhodnocovanie, aktualizáciu, zdôvodnenie činností I-04 Projektového iniciálneho dokumentu vo všetkých ...
(2)

Vytvorenie a priebežnú aktualizáciu manažérskych produktov v každej etape realizačnej fázy zabezpečuje ...

(3)

Manažérske produkty podľa odseku 1 písm. a) až c) sú priebežnými manažérskymi produktmi, sú priebežne ...

(4)

Manažérske produkty podľa odseku 1 písm. d) a e) sú jednorazovými manažérskymi produktmi a podliehajú ...

(5)

V jednotlivých etapách realizačnej fázy sú vytvárané manažérske a špecializované produkty podľa prílohy ...

a)
Analýza a Dizajn (R1):
1.
R1-1 Detailný návrh riešenia, ktorý obsahuje najmä detailný štruktúrovaný návrh riešenia funkčných, ...
2.
R1-2 Plán testov,
b)
Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb (R2):
1.
R2-1 Obstaranie technických prostriedkov,
2.
R2-2 Obstaranie programových prostriedkov a služieb,
c)
Implementácia a Testovanie (R3), ktorá je realizovaná jednou iteráciou pri projektoch alebo viacerými ...
1.
R3-1 Vývoj, migrácia údajov a integrácia,
2.
R3-2 Testovanie,
3.
R3-3 Školenia personálu,
4.
R3-4 Dokumentácia,
d)
Nasadenie a Postimplementačná podpora (R4):
1.
R4-1 Nasadenie do produkcie,
2.
R4-2 Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie.
(6)

Dĺžka trvania Postimplementačnej podpory (R4) je najviac tri mesiace od nasadenia informačnej technológie ...

(7)

Špecializované produkty podľa odseku 5 predstavujú spoločne dekompozíciu projektových produktov, nazývanú ...

(8)

Špecializované produkty podľa odseku 5 sú opísané v rámci I-04 Projektový iniciálny dokument spôsobom, ...

(9)

Ak produkt etapy Implementácia a Testovanie je vytváraný na základe zmluvného vzťahu s objednávateľom, ...

(10)

Riadiaci výbor v rámci realizačnej fázy projektu schvaľuje

a)
manažérske produkty a aktualizované výstupy jednotlivých etáp realizačnej fázy,
b)
špecializované produkty a aktualizované výstupy jednotlivých etáp realizačnej fázy,
c)
prílohu R1-1 BC/CBA – odôvodnenie projektu – aktualizované,
d)
M-03 Akceptačný protokol a akceptáciu prevzatia vytvorených produktov, dokumentácie a funkčných zdrojových ...
e)
prechod na začiatok dokončovacej fázy.
(11)

Objednávateľ zabezpečí zhodnotenie kvality projektu zamerané na výstupy realizačnej fázy projektu formou ...

(12)

Riadiaci výbor zmenovej požiadavky po ukončení etapy Nasadenie a Postimplementačná podpora (R4) v rámci ...

§ 9
Dokončovacia fáza projektu
(1)

Dokončovacia fáza projektu zahŕňa vytvorenie, schválenie, vydanie, distribúciu a aktualizáciu, kontrolu ...

a)
vyhodnotenie naplnenia všetkých ustanovení I-04 Projektový iniciálny dokument, najmä Akceptačných kritérií, ...
b)
D-01 Manažérske správy, plány a odporúčania, najmä
1.
správa o dokončení projektu, v ktorej sa porovnajú dosiahnuté výsledky s požiadavkami podľa I-02 BC/CBA ...
2.
správa o získaných poznatkoch, ktorá obsahuje súhrn informácií o tom, ako je projekt riadený, aké ponaučenia ...
3.
plán kontroly po odovzdaní projektu, v ktorom sa určí plán, kedy a aké merania dosiahnutých prínosov ...
4.
odporúčanie nadväzných krokov,
c)
M-02 Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky, najmä
1.
zoznam rizík a závislostí a vyhodnotenie všetkých zostávajúcich zaznamenaných rizík a závislostí, ktoré ...
2.
zoznam kvality,
3.
zoznam otvorených otázok, vyhodnotenie všetkých zostávajúcich otvorených otázok, ktoré môžu ovplyvniť ...
4.
zoznam ponaučení,
5.
správa o výnimočnej situácii,
6.
správa o stave projektu,
7.
správa o ukončení fázy,
8.
požiadavka na zmenu v projekte.
(2)

Vytvorenie a finálnu aktualizáciu manažérskych produktov v dokončovacej fáze zabezpečuje projektový ...

(3)

Projektová dokumentácia sa ukladá podľa registratúrnych a spisových pravidiel objednávateľa.

(4)

Ak sú naplnené všetky úlohy a projektové zadania, na návrh projektového manažéra riadiaci výbor projektu ...

(5)

Riadiaci výbor projektu v rámci dokončovacej fázy projektu posudzuje a schvaľuje

a)
manažérske produkty a výstupy dokončovacej fázy, ktorými sú:
1.
D-01 Manažérske správy, plány a odporúčania,
2.
M-02 Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky,
3.
M-03 Akceptačný protokol pre finálny projektový produkt,
b)
vyhodnotenie a ukončenie projektu.
(6)

Manažérske produkty podľa odseku 1 písm. a) a b) sú jednorazovými manažérskymi produktmi a podliehajú ...

(7)

Manažérske produkty podľa odseku 1 písm. c) sú priebežnými manažérskymi produktmi, sú priebežne operatívne ...

§ 10
Prechodné ustanovenia
(1)

Projekty, zmenové požiadavky a zmeny v projektoch, ktoré sú začaté podľa predpisov účinných do 30. apríla ...

(2)

Projekty, zmenové požiadavky a zmeny v projektoch, ktoré sú začaté podľa predpisov účinných do 30. apríla ...

(3)

V projektoch, zmenových požiadavkách a zmenách v projektoch, ktoré sú začaté podľa predpisov účinných ...

(4)

Na zachovanie kontinuity v projektových výstupoch a projektových produktoch v projektoch, zmenových ...

(5)

Ak sa v riadení projektov podľa doterajších predpisov používa pojem „Štúdia uskutočniteľnosti“ alebo ...

a)
v prípravnej fáze projektu manažérskymi produktmi, ktorými sú:
1.
P-01 Projektový zámer – rámcový s Prílohou 1: Funkčná špecifikácia – rámcová a Prílohou 2: Zoznam rizík ...
2.
P-02 BC/CBA – odôvodnenie projektu – rámcové,
3.
P-03 Prístup k projektu – rámcový,
4.
P-04 Projektový plán – rámcový,
b)
v iniciačnej fáze projektu manažérskymi produktmi, ktorými sú:
1.
I-01 Projektový zámer – detailný s Prílohou 1: Funkčná špecifikácia – detailná a Prílohou 2: Zoznam ...
2.
I-02 BC/CBA – odôvodnenie projektu – detailné,
3.
I-03 Prístup k projektu – detailný s Prílohou 1: Technická špecifikácia – rámcová.
§ 11
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2020.

Roman Krpelan v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1k vyhláške č. 85/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Projektové výstupy, manažérske produkty a špecializované produkty jednotlivých fáz ...

  Príloha č. 2k vyhláške č. 85/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Ohlásenie a predkladanie projektových produktov na posúdenie ekonomickej výhodnosti ...

  Príloha č. 3k vyhláške č. 85/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu -

Poznámky

 • 1)  § 31 písm. i) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení ...
 • 2)  Čl. 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb ...
 • 3)  § 35 ods. 1 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore