Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach 85/1982 účinný od 24.08.1982

Platnosť od: 09.08.1982
Účinnosť od: 24.08.1982
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Občianske právo, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach 85/1982 účinný od 24.08.1982
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 85/1982 s účinnosťou od 24.08.1982
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ministra zahraničných vecí

o Dohovore o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných ...

85

Prílohy

  a)

  vyhlásenie k článku 8 Dohovoru, podľa ktorého sa na území Československej socialistickej republiky ...

  b)

  námietka k článku 10 Dohovoru, ktorá na území Československej socialistickej republiky vylučuje ...

  c)

  vyhlásenie k článku 15 ods. 2 Dohovoru, podľa ktorého môžu československé súdy vydať rozhodnutie ...

  d)

  vyhlásenie k článku 29 Dohovoru, podľa ktorého sa Československá socialistická republika nepovažuje ...

  ČASŤ I
  Súdne písomnosti

  Článok 2

  Organizácia ústredného orgánu sa spravuje právnym poriadkom dožiadaného štátu.

  Každý zmluvný štát určí ústredný orgán, ktorý je poverený prijímať žiadosti o doručenie, ...

  Článok 3

  K žiadosti sa priloží súdna písomnosť alebo jej kópia. Žiadosť a jej prílohy sa zasielajú ...

  Orgán alebo oprávnená úradná osoba príslušná podľa právneho poriadku štátu, v ktorom sa ...

  Článok 4

  Ak sa ústredný orgán domnieva, že žiadosť nie je v súlade s ustanoveniami tohto Dohovoru, upovedomí ...

  Článok 5

  Ústredný orgán dožiadaného štátu doručí písomnosť alebo zariadi jej doručenie

  a)

  buď spôsobom ustanoveným právnym poriadkom dožiadaného štátu pre doručovanie písomností vyhotovených ...

  b)

  alebo osobitnou formou požadovanou žiadateľom, pokiaľ nie je v rozpore s právnym poriadkom dožiadaného ...

  a)

  aby sa súdne písomnosti zasielali osobám v cudzine priamo poštou,

  b)

  aby oprávnené úradné osoby štátu, kde sa písomnosť vyhotovila, doručili súdne písomnosti ...

  c)

  aby osoby, ktoré majú právny záujem na súdnom konaní, doručili súdne písomnosti priamo prostredníctvom ...

  Článok 11

  Tento Dohovor neprekáža tomu, aby sa dva alebo viaceré zmluvné štáty dohodli na iných spôsoboch ...

  Článok 12

  Žiadateľ zaplatí alebo nahradí náklady, ktoré vznikli

  Z výkonu doručení súdnych písomností vyhotovených v zmluvnom štáte nemôže vzniknúť povinnosť ...

  a)

  účasťou oprávnenej úradnej osoby právneho poriadku dožiadaného štátu,

  b)

  použitím osobitnej formy.

  Článok 13

  Vybavenie žiadosti sa nemôže odoprieť, ak jediným dôvodom odoprenia je výlučná právomoc v ...

  Dožiadaný štát môže odoprieť vybavenie žiadosti o doručenie, ktorá zodpovedá ustanoveniam ...

  Článok 14

  Ťažkosti, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti so zasielaním súdnych písomností, ktoré sa ...

  Článok 15

  Ak sa do cudziny malo zaslať predvolanie alebo iná písomnosť rovnakej platnosti za účelom doručení ...

  a)

  bola doručená spôsobom predpísaným právnym poriadkom dožiadaného štátu pre doručovanie písomností ...

  b)

  bola skutočne odovzdaná odporcovi alebo doručená do jeho bydliska iným spôsobom ustanoveným týmto ...

  a)

  písomnosť sa zaslala jedným zo spôsobov ustanovených týmto Dohovorom,

  b)

  uplynula lehota, ktorú súd považuje za primeranú, najmenej však šesť mesiacov odo dňa odoslania ...

  c)

  napriek všetkému účelne vynaloženému úsiliu nebolo možno od príslušných orgánov dožiadaného ...

  a)

  odporca sa bez svojho zavinenia nedozvedel včas o príslušnej písomnosti, aby sa mohol hájiť, a ...

  b)

  dôvody odporcu sú zrejme opodstatnené.

  ČASŤ II
  Mimosúdne písomnosti

  Článok 17

  Mimosúdne písomnosti vyhotovené orgánmi a oprávnenými úradnými osobami zmluvného štátu môžu ...

  ČASŤ III
  Všeobecné ustanovenia

  Článok 18

  Žiadateľ je však oprávnený obrátiť sa priamo na ústredný orgán.Federálne štáty môžu určiť ...

  Každý zmluvný štát môže určiť popri ústrednom orgáne ešte ďalšie orgány, pričom určí ...

  Článok 19

  Tento Dohovor neprekáža tomu, aby sa písomnosti došlé z cudziny, ktoré sa majú doručiť na územie ...

  Článok 20

  Tento Dohovor neprekáža tomu, aby sa dva alebo viaceré zmluvné štáty dohodli, že nepoužijú

  a)

  článok 3 ods. 2, pokiaľ ide o vyžadovanie dvoch vyhotovení zasielaných písomností,

  b)

  článok 5 ods. 3 a článok 7, pokiaľ ide o používanie jazykov,

  c)

  článok 5 ods. 4,

  d)

  článok 12 ods. 2.

  Článok 21

  Každý zmluvný štát oznámi Ministerstvu zahraničných vecí Holandska buď pri uložení svojej ...

  a)

  orgány uvedené v článkoch 2 a 18,

  b)

  príslušný orgán pre vydávanie osvedčení, uvedený v článku 6,

  c)

  príslušný orgán pre prijímanie písomností zasielaných konzulárnou cestou, uvedený v článku ...

  a)

  námietky proti používaniu spôsobov zasielania písomností uvedených v článkoch 8 a 10,

  b)

  vyhlásenia podľa článku 15 ods. 2 a článku 16 ods. 3,

  c)

  každú zmenu v určení orgánov, zmenu uvedených námietok a vyhlásení.

  Článok 22

  Tento Dohovor nahradí vo vzťahoch medzi štátmi, ktoré ho budú ratifikovať, články 1 až 7 dohovorov ...

  Článok 23

  Ustanovenia týchto článkov sa však použijú iba vtedy, ak sa používajú rovnaké spôsoby styku, ...

  Tento Dohovor sa nedotýka použitia článku 23 Dohovoru o civilnom konaní podpísaného v Haagu 17. ...

  Článok 24

  Dodatkové dohody dojednané zmluvnými štátmi k dohovorom z roku 1905 a 1954 možno použiť aj pre ...

  Článok 25

  Týmto Dohovorom nie sú dotknuté dohovory, ktorých stranami sú alebo budú zmluvné štáty a ktoré ...

  Článok 26

  Dohovor bude ratifikovaný a ratifikačné listiny budú uložené na Ministerstve zahraničných vecí ...

  Tento Dohovor môžu podpísať štáty zastúpené na X. zasadaní Haagskej konferencie o medzinárodnom ...

  Článok 27

  Dohovor nadobudne platnosť pre každý zmluvný štát, ktorý ho bude ratifikovať neskôr, šesťdesiatym ...

  Tento Dohovor nadobudne platnosť šesťdesiatym dňom po uložení tretej ratifikačnej listiny podľa ...

  Článok 28

  Dohovor pre taký štát nadobudne platnosť, ak štát, ktorý ratifikoval Dohovor pred týmto prístupom, ...

  Každý štát nezastúpený na X. zasadaní Haagskej konferencie o medzinárodnom súkromnom práve ...

  Článok 29

  Potom bude každé také rozšírenie oznámené Ministerstvu zahraničných vecí Holandska.Dohovor ...

  Každý štát môže pri podpise, ratifikácii alebo prístupe vyhlásiť, že sa tento Dohovor vzťahuje ...

  Článok 30

  Ak nebude Dohovor vypovedaný, predlžuje sa jeho platnosť vždy na ďalších päť rokov.Výpoveď ...

  Tento Dohovor sa dojednáva na päť rokov začínajúc dňom nadobudnutia jeho platnosti podľa článku ...

  Výpoveď sa môže obmedziť na určité územia, na ktoré sa Dohovor vzťahuje.

  Výpoveď bude účinná iba pre štát, ktorý ju oznámil. Pre všetky ostatné zmluvné štáty zostane ...

  Článok 31

  Ministerstvo zahraničných vecí Holandska oznámi štátom uvedeným v článku 26, ako aj štátom, ...

  a)

  podpisy a ratifikácie podľa článku 26;

  b)

  deň, ktorým tento Dohovor nadobudne platnosť podľa ustanovenia článku 27 ods. 1;

  c)

  prístupy podľa článku 28 a deň, ktorým nadobudnú účinnosť;

  d)

  rozšírenia podľa článku 29 a deň, ktorým nadobudnú účinnosť;

  e)

  určenie orgánov, námietky a vyhlásenia podľa článku 21;

  f)

  výpovede podľa článku 30 ods. 3.

Poznámky

 • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
Načítavam znenie...
MENU
Hore