Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov 8/2012 účinný od 01.02.2012

Platnosť od: 20.01.2012
Účinnosť od: 01.02.2012
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Ústavné právo, Vojenské právo, Bezpečnosť a obrana štátu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov 8/2012 účinný od 01.02.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 8/2012 s účinnosťou od 01.02.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

1.

V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú písmená e) a f).

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno e).

2.

V § 2 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) na odmenu skladníka materiálu civilnej ochrany pre jednotku civilnej ochrany zriadenú obcou ...

3.

V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú písmená f) a g).

4.

V § 2 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Výdavkami na civilnú ochranu, ktoré sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu prostredníctvom ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

Daniel Lipšic v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore