Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy 78/2020 účinný od 23.06.2021

Platnosť od: 16.04.2020
Účinnosť od: 23.06.2021
Autor: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Oblasť: Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy 78/2020 účinný od 23.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 78/2020 s účinnosťou od 23.06.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad“) podľa ...

Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje štandardy pre informačné technológie verejnej správy, ktorými sú

a)
štandardy vzťahujúce sa na technické prostriedky, sieťovú infraštruktúru a programové prostriedky, a ...
1.
prepojenia,
2.
prístupu k elektronickým službám,
3.
webových služieb,
4.
integrácie dát,
b)
štandardy prístupnosti a funkčnosti webových sídiel a mobilných aplikácií vzťahujúce sa na aplikačné ...
c)
štandardy použitia súborov vzťahujúce sa na formáty výmeny údajov,
d)
štandardy názvoslovia elektronických služieb vzťahujúce sa na sieťovú infraštruktúru,
e)
dátové štandardy vzťahujúce sa na údaje, registre a číselníky,
f)
štandardy elektronických služieb verejnej správy vzťahujúce sa na údaje, registre, číselníky a aplikačné ...
g)
štandardy poskytovania údajov v elektronickom prostredí vzťahujúce sa na databázové prostredie, spoločné ...
h)
štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb vzťahujúce sa na technické prostriedky ...
i)
štandardy formátov elektronických dokumentov podpísateľných elektronickým podpisom,
j)
štandardy základných číselníkov.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)
aktívami programové vybavenie, technické zariadenia, poskytované služby, kvalifikované osoby, dobré ...
b)
aplikačným rozhraním programovacie rozhranie informačného systému, ktorým je umožnené pre autorizovaného ...
c)
Centrálnym modelom údajov množina ontológií zverejnená v centrálnom metainformačnom systéme, ktorá sa ...
d)
číselníkom množina údajov vo forme jednotlivých položiek číselníka, ktoré sú opísané najmenej dvojicou ...
e)
datasetom ucelená a samostatne použiteľná skupina súvisiacich údajov vytvorených a udržiavaných na určitý ...
f)
dátovým zdrojom pôvodné miesto evidencie datasetu,
g)
dátovým prvkom jednotka údajov, ktorá je jednoznačne a nedeliteľne špecifikovaná prostredníctvom súboru ...
h)
dereferenciáciou poskytovanie referencovateľného identifikátora ako funkčného priameho odkazu vo forme ...
i)
gestorom dátového prvku orgán riadenia, ktorý je zodpovedný za správnosť a aktuálnosť atribútov dátového ...
j)
gestorom služby orgán riadenia, ktorý je poverený vykonávať riadenie a koordinovanie určitého úseku ...
k)
identifikačnou registráciou osoby proces, počas ktorého je osoba identifikovaná na základe registračných ...
l)
metaúdajmi štruktúrované údaje obsahujúce informácie o primárnych údajoch, určené najmä na vyhľadávanie, ...
m)
ontológiou množina prvkov opisujúca určitú oblasť prostredníctvom troch prvkov, ktorými sú subjekt, ...
n)
používateľom služby osoba alebo informačný systém, ktorí používajú alebo požadujú poskytovanie služby ...
o)
prepojenými údajmi údaje vyjadrené referencovateľnými identifikátormi, na ktorých opis sa použijú dátové ...
p)
referencovateľným identifikátorom identifikátor, ktorý
1.
má formát Uniform Resource Identifier (URI),
2.
je jednoznačný a unikátny,
3.
je dlhodobo stabilný,
4.
je formátovo a štrukturálne konzistentný,
5.
je manažovateľný tak, že umožňuje logicky rozširovať stanovenú štruktúru,
6.
je jasný, stručný a krátky,
7.
je pre fyzickú osobu jednoducho čitateľný, pričom časť referencie môže byť reprezentovaná kódovanou ...
8.
neobsahuje programátorské kľúčové slová,
9.
neobsahuje interpunkciu a iné znaky okrem znakov lomka, pomlčka, bodka, podčiarkovník, zavináč a mriežka, ...
q)
registračnou autoritou identifikácie poskytovateľ identifikačnej registrácie,
r)
správcom obsahu orgán riadenia zodpovedný za správu obsahu webového sídla a na ňom zverejnené informácie; ...
s)
súborom postupnosť údajov v elektronickej podobe, ktorá je označená názvom, informáciou o kapacite údajov ...
t)
technickými komponentmi informačného systému verejnej správy tie časti informačného systému verejnej ...
u)
technickým prevádzkovateľom prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy, ktorý vykonáva činnosti ...
v)
zariadeniami informačného systému verejnej správy tie časti informačného systému verejnej správy, ktoré ...

Štandardy vzťahujúce sa na technické prostriedky, sieťovú infraštruktúru a programové prostriedky

Štandardy prepojenia
§ 3
Sieťové protokoly

Štandardom sieťových protokolov je

a)
pre informačné systémy verejnej správy a ich komponenty, ktoré sú zavedené po 1. septembri 2009, používanie ...
b)
pre informačné systémy verejnej správy a ich komponenty, ktoré sú zavedené do 31. augusta 2009 podpora ...
c)
používanie skupiny protokolov Internet Procotol Security (IPSEC) na zabezpečenie sieťových protokolov. ...
§ 4
Prenos dát
(1)

Štandardom prenosu dát je

a)
používanie protokolu File Transfer Protocol (FTP) alebo protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ...
b)
podpora chráneného prenosu dát cez kryptografický protokol Transport Layer Security (TLS).
(2)

Na prenos dát elektronickou poštou sa primerane vzťahuje § 6.

§ 5
Špecifikácie prepojenia pomocou sieťových služieb

Štandardom špecifikácie prepojenia pomocou sieťových služieb je používanie Domain Name Services (DNS) ...

§ 6
Prenos elektronickej pošty

Štandardom prenosu elektronickej pošty je

a)
používanie e-mailových protokolov, ktoré zodpovedajú špecifikáciám Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) ...
b)
podpora kryptografického protokolu Transport Layer Security (TLS) na zabezpečenie prenosu elektronických ...
§ 7
Prístup k elektronickej poštovej schránke

Štandardom prístupu k elektronickej poštovej schránke je

a)
používanie protokolu Post Office Protocol vo verzii 3 (POP3) alebo protokolu Internet Message Access ...
b)
podpora kryptografického protokolu Transport Layer Security (TLS) pri chránenom prístupe k verejným ...
§ 8
Formát elektronických poštových správ

Štandardom formátu elektronických poštových správ je používanie formátu

a)
Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) pri prenose elektronických poštových správ,
b)
Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) pri chránenom prenose elektronických poštových ...
Štandardy prístupu k elektronickým službám
§ 9
Aplikačné protokoly elektronických služieb

Štandardom aplikačných protokolov elektronických služieb je

a)
používanie protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) vo verzii 1.1 s prenosom dát vo formáte Extensible ...
b)
podpora protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) vo verzii 1.1 a Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ...
c)
používanie mechanizmu Hypertext Transfer Protocol State Management Mechanism (HTTP Management Mechanism) ...
d)
používanie protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) s Transport Layer Security (TLS) na zabezpečenie ...
e)
používanie protokolu HTTP Strict Transport Security (HSTS) pri poskytovaní elektronických služieb a ...
§ 10
Adresárové služby

Štandardom adresárovej služby je

a)
používanie aplikačného protokolu Lightweighted Directory Access Protocol vo verzii 3 (LDAP v3) na verejný ...
b)
používanie jazyka Directory Services Markup Language v2 (DSML v2),
c)
podpora kryptografického protokolu Transport Layer Security (TLS) pri chránenom verejnom prístupe k ...
Štandardy webovej služby
§ 11
Middleware protokoly sieťovej komunikácie

Štandardom middleware protokolov sieťovej komunikácie je používanie

a)
protokolu Simple Object Access Protocol (SOAP) najmenej vo verzii 1.2 alebo protokolu Representational ...
b)
webových služieb na prístup klientských aplikácií prostredníctvom internetu na serverové aplikácie správy, ...
c)
protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) na poskytnutie vrstvy webovej služby pre existujúcu serverovú ...
d)
jazyka Web Services Description Language (WSDL) na definíciu webovej služby,
e)
registra Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) najmenej vo verzii 1.0 na komunikáciu ...
f)
špecifikácií podľa Open Geospatial Consortium (OGC) mapových služieb pod OpenGIS
1.
WebMap Service (WMS),
2.
Web Feature Service (WFS),
3.
Web Coverage Service (WCS),
4.
Web Processing Service (WPS),
5.
Catalog Service for Web (CSW),
6.
Web Map Tile Service (WMTS),
g)
schémy správ Sk-Talk najmenej vo verzii 3.0 pre asynchrónnu komunikáciu s ústredným portálom verejnej ...
h)
špecifikácie OpenAPI Specification najmenej vo verzii 3.0 na definíciu webovej služby pri použití protokolu ...
i)
špecifikácie OpenID Connect podľa OpenID Foundation s OAuth2 podľa osobitnej špecifikácie RFC 6749, ...
Štandardy integrácie dát
§ 12
Opisný jazyk dátových prvkov

Štandardom opisného jazyku dátových prvkov je používanie jazyka Extensible Markup Language (XML) vo ...

§ 13
Prenos dátových prvkov

Štandardom prenosu dátových prvkov je používanie

a)
jazyka schém XML Schema Definition (.xsd) najmenej vo verzii 1.0 podľa World Wide Web Consortium (W3C) ...
b)
jazyka Extensible Markup Language (.xml) vo verzii 1.0 podľa World Wide Web Consortium (W3C) pri výmene ...
c)
znakovej sady Unicode Character Set (UCS) podľa technickej normy3) v 8 bitovom kódovaní UTF-8,
d)
transformačného jazyka XSL Transformations (XSLT) podľa World Wide Web Consortium (W3C) pri transformácii ...
e)
formátu Geography Markup Language (GML) pri výmene priestorových dátových prvkov alebo ak sa na tom ...
f)
jazyka Web Ontology Language (OWL) pre ontológie, ak je cieľom automatizované spracovanie rozlišujúce ...
g)
jazyka Shapes Constraint Language (SHACL) podľa World Wide Web Consortium (W3C) pre validáciu dátového ...
Štandardy prístupnosti a funkčnosti webových sídiel a mobilných aplikácií
§ 14
Prístupnosť webových sídiel a mobilných aplikácií
(1)

Štandardom prístupnosti webových sídiel je zabezpečenie vnímateľnosti, ovládateľnosti, zrozumiteľnosti ...

(2)

Štandardom prístupnosti mobilných aplikácií je

a)
zabezpečenie vnímateľnosti, ovládateľnosti, zrozumiteľnosti a robustnosti mobilných aplikácií dodržiavaním ...
b)
poskytnutie zrozumiteľného a aktuálneho vyhlásenia o prístupnosti mobilnej aplikácie v prístupnom formáte ...
§ 15
Minimálne požiadavky obsahu webového sídla
(1)

Štandardom minimálnych požiadaviek obsahu webového sídla je

a)
uvedenie zrozumiteľného a aktuálneho vyhlásenia o prístupnosti webového sídla alebo jeho časti v prístupnom ...
1.
opis nesplnenia konkrétnych bodov alebo pravidiel prístupnosti webových stránok,
2.
opis nedodržania pravidiel prístupnosti týkajúci sa konkrétnych častí obsahu webového sídla, najmä v ...
3.
opis mechanizmu s uvedením odkazu naň, prostredníctvom ktorého môže každá osoba oznámiť správcovi obsahu ...
4.
odkaz na postup vykonania nápravy, ak použitie mechanizmu podľa tretieho bodu neviedlo k náprave,
b)
identifikácia správcu obsahu a technického prevádzkovateľa dostupná alebo priamo uvedená najmenej na ...
c)
zverejnenie kontaktných informácií správcu obsahu a technického prevádzkovateľa dostupných zo všetkých ...
d)
uvedenie jednoznačného opisu zmyslu a účelu webového sídla, pričom z úvodnej webovej stránky je zrejmé, ...
e)
uvedenie informácií týkajúcich sa kompetencií a poskytovaných služieb správcu obsahu, ktoré vyplývajú ...
f)
zverejnenie úradných hodín správcu obsahu, ak poskytuje služby verejnosti na vyhradených pracoviskách, ...
g)
poskytnutie obsahu webového sídla v anglickom jazyku, a to najmenej v rozsahu informácií uvedených v ...
h)
nekombinovanie anglického obsahu a slovenského obsahu v anglickej verzii webového sídla, a to ani v ...
i)
zverejnenie najmenej jedného verejného kľúča pre chránený prenos elektronických správ, ak orgán riadenia ...
j)
zverejnenie kontaktnej informácie, na ktorej je možné získať kontrolný reťazec znakov na overenie pravosti ...
k)
uvedenie dátumu vytvorenia webovej stránky a dátumu jej poslednej aktualizácie na webovej stránke, ktorá ...
(2)

Ak je právne záväzným aktom Európskej únie ustanovený vzor vyhlásenia podľa odseku 1 písm. a), vyhlásenie ...

§ 16
Komponenty a funkcionality webových sídiel

Štandardom komponentov a funkcionalít webových sídiel je

a)
poskytnutie Really Simple Syndication (RSS) kanála, ak je obsah webového sídla aktualizovaný častejšie ...
b)
poskytnutie vyhľadávania kľúčových výrazov, ak webové sídlo obsahuje kumulatívne viac ako 100 publikovaných ...
c)
poskytnutie mapy sídla alebo jej ekvivalentu vo forme dostupnej z každej webovej stránky sídla, ak webové ...
d)
optimalizácia webových stránok, ktoré obsahujú elektronické služby verejnej správy alebo povinne zverejňované ...
1.
používaním len takých programovacích prvkov v kóde webových stránok, ktoré sú korektne interpretované ...
2.
aktívnym rozoznávaním typu prehliadača webovými stránkami, pomocou ktorého sú tieto webové stránky zobrazované, ...
e)
bližšia špecifikácia cieľa odkazu prostredníctvom informatívneho titulku odkazu, napríklad pomocou atribútu ...
f)
uvedenie významovo výstižnej informácie ako textu odkazu, napríklad „Vyhlásenie o prístupnosti“ a nie ...
§ 17
Vizuálne rozloženie webovej stránky

Štandardom vizuálneho rozloženia webovej stránky je

a)
umiestnenie navigačného odkazu „kontakt“ alebo jeho ekvivalentu na začiatku alebo na konci hlavného ...
b)
jednoznačné odlíšenie navigačného odkazu „kontakt“ alebo jeho ekvivalentu od ostatného obsahu, ak nie ...
c)
jednoznačné odlíšenie kontaktných informácií od ostatného obsahu, ak sú priamo uvedené na úvodnej webovej ...
d)
umiestnenie kontaktných informácií správcu obsahu a technického prevádzkovateľa alebo odkazu na kontaktné ...
e)
umiestnenie vyhlásenia o prístupnosti podľa § 15 písm. a) osobitne v spodnej alebo v hornej časti webovej ...
Štandardy použitia súborov
§ 18
Všeobecné použitie formátov

Štandardom všeobecného použitia formátov je

a)
používanie ľubovoľného formátu pri výmene súborov vrátane ľubovoľných obmedzujúcich podmienok, ak vopred ...
b)
používanie ľubovoľného formátu pri výmene a zverejňovaní iných typov súborov ako sú uvedené v § 19 až ...
c)
používanie najmä písiem Arial, Times New Roman a Courier New v textových súboroch, tabuľkových súboroch ...
d)
spracovanie a rozoznávanie textových častí obsahu ľubovoľného formátu súboru v tlačených fontoch ako ...
1.
takýto súbor nie je len skenovaným obrázkom,
2.
sa v súbore správne špecifikuje použitý jazyk,
3.
obmedzenia používania súboru neobmedzujú funkčnosť asistenčných technológií pre prístupnosť,
4.
štruktúra súboru je prístupná a zrozumiteľná aj pri lineárnom usporiadaní,
5.
sa správne používajú štýly pre vyjadrenie sémantickej štruktúry obsahu súboru,
6.
pre netextové časti súboru sa poskytujú alternatívne textové opisy,
7.
súbor v tomto formáte sa podľa možnosti správne označí a doplní navigačnými prvkami,
8.
znaky textových častí tohto súboru sa kódujú tak, že je zabezpečené správne rozoznanie znakov a spracovanie ...
e)
podpora vysporiadania autorských práv a iných práv duševného vlastníctva podľa osobitných predpisov7) ...
f)
používanie správnych prípon súborov a hodnôt mimetype8) patriacich danému formátu súboru,
g)
spracovanie obsahu ľubovoľného formátu textového súboru alebo grafického súboru podľa pravidiel týkajúcich ...
h)
vyhotovenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu podľa osobitného predpisu10) najmenej ...
i)
používanie odkazov na súbory iného typu ako webová stránka na webových stránkach a v mobilných aplikáciách ...
§ 19
Textové súbory

Štandardom textového súboru je

a)
pri úkonoch súvisiacich s poskytovaním elektronických služieb verejnej správy alebo povinným poskytovaním ...
1.
Hypertext Markup Language (.html, .htm) alebo Extensible Hypertext Markup Language (.xhtml) podľa World ...
2.
Portable Document Format (.pdf) najmenej vo verzii 1.3 a najviac vo verzii 2.0 podľa technickej normy6) ...
2a.
neobsahujú animácie, audio alebo video záznamy,
2b.
neobsahujú dynamický obsah a aplikácie, najmä technológie XML Forms Architecture, Adobe JavaScript a ...
2c.
neobsahujú kryptograficky chránený obsah, napríklad na základe Digital Rights Management (DRM) alebo ...
3.
Plain Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8 podľa osobitných špecifikácií11) a technickej normy,12)
b)
prijímanie a čítanie doručených formátov textových súborov podľa písmena a) a ďalších doručených formátov ...
1.
Open Document Format (.odt) najviac vo verzii 1.2 podľa Organizácie na presadzovanie noriem pre štruktúrované ...
2.
Office Open XML (.docx) vo verzii podľa technickej normy,13)
c)
používanie najmenej jedného z formátov textových súborov uvedených v písmene a) pri ich odosielaní alebo ...
d)
používanie formátu textových súborov uvedeného v písmene a) treťom bode alebo súčasné používanie formátov ...
e)
používanie iného formátu textových súborov ako je uvedené v písmenách a) a b) pri ich odosielaní alebo ...
f)
poskytovanie formátov textových súborov uvedených v písmene b) na účely uvedené v písmene e) len súčasne, ...
g)
obmedzenie funkčnosti pri používaní formátov textových súborov podľa písmena b) na
1.
štýly strany, odseku a znakov,
2.
hlavičku a pätu strany,
3.
číslovanie strán a odrážkové a číslované zoznamy,
4.
vkladanie rastrovej grafiky,
5.
vkladanie textových tabuliek, ktoré nie sú objektmi,
6.
vkladanie poznámok pod čiarou a poznámok na konci textu; v texte sa nevkladajú komentáre a nepoužíva ...
h)
nevytváranie formátov textových súborov podľa písmena b) druhého bodu vo verzii podľa technickej normy15) ...
i)
používanie formátu textového súboru uvedeného v písmene a) druhom bode pre odosielanie alebo zverejňovanie ...
j)
používanie iného formátu súborov s prezentáciou ako je uvedené v písmene i) pri jeho zverejňovaní na ...
§ 20
Grafické súbory

Štandardom grafického súboru je pre

a)
rastrovú grafiku prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov grafických súborov, ktorými sú
1.
Graphics Interchange Format (.gif),
2.
Portable Network Graphics (.png) podľa technickej normy,16)
3.
Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, .jif), najmä Joint Photographic Experts ...
4.
Tagged Image File Format (.tif, .tiff) vo verzii 6.0, najmä Baseline TIFF,
b)
rastrovú grafiku používanie najmenej jedného z formátov grafických súborov uvedených v písmene a) pri ...
c)
rastrovú grafiku používanie iného formátu grafických súborov ako je uvedené v písmene a) pri jeho zverejňovaní ...
d)
vektorovú grafiku prijímanie a čítanie doručeného formátu grafických súborov, ktorým je Scalable Vector ...
e)
vektorovú grafiku používanie formátu grafických súborov uvedenom v písmene d) alebo formátu podľa § ...
f)
vektorovú grafiku používanie iného formátu grafických súborov ako je uvedené v písmene d) pri jeho zverejňovaní ...
g)
grafiku uloženú v textových súboroch dodržiavanie štandardu podľa písmen a) až f) a štandardu podľa ...
§ 21
Audio a video súbory

Štandardom audio a video súboru je

a)
prijímanie a čítanie všetkých doručených kontajnerových formátov audio a video súborov, ktorými sú
1.
Moving Picture Experts Group (.mpg, .mpeg. .mp4, .m4a a podobne),
2.
OGG (.ogg, .oga, .ogv, .ogx),
3.
Waveform Audio File Format s obsahom kódovaným pomocou Linear Pulse Code Modulation (.wav),
4.
Audio Interchange File Format s obsahom kódovaným pomocou Linear Pulse Code Modulation (.aiff, .aif), ...
b)
používanie najmenej jedného z kontajnerových formátov audio a video súborov uvedených v písmene a) pri ...
c)
používanie iného kontajnerového formátu audio a video súborov ako je uvedené v písmene a) pri jeho zverejňovaní ...
d)
prijímanie a čítanie všetkých doručených kompresných formátov audio a video súborov, ktorými sú
1.
MPEG-1, MPEG-2 a MPEG-4,
2.
MPEG-1 Audio Layer III (.mp3),
3.
H.263 a H.264,
4.
Ogg Vorbis (.ogg, .oga),
5.
Ogg Theora (.ogv),
e)
používanie najmenej jedného z kompresných formátov audio a video súborov uvedených v písmene d) pri ...
f)
používanie iného kompresného formátu audio a video súborov ako je uvedené v písmene d) pri jeho zverejňovaní ...
g)
používanie jedného z formátov uvedených v písmenách a) a d) alebo formátu WMA DRM10 (.wma), ak sa vyžaduje ...
h)
poskytnutie odkazu na stiahnutie audio alebo video súborov, ak sa pri poskytovaní týchto audio alebo ...
§ 22
Súbory audio a video streamingu

Štandardom súborov audio a video streamingu je

a)
používanie formátov Ogg Vorbis (.ogg, .oga), MPEG-4 Advanced Audio Coding alebo MPEG-1 Audio Layer III ...
b)
používanie formátov MPEG-4 part 10, MPEG-4 part 2 alebo Ogg Theora (.ogv) pre video streaming,
c)
používanie formátov MPEG-4 part 14 alebo Ogg pre kontajnerové formáty streamingu,
d)
používanie najmenej jedného z protokolov pre prenos audia a videa prostredníctvom streamingu, ktorými ...
1.
Real Time Streaming Protocol (RTSP) spolu s Real-time Transport Protocol (RTP),
2.
Hypertext Transfer Protocol (HTTP),
e)
poskytovanie iného formátu ako je uvedené v písmenách a) až c), ak sa zároveň poskytuje najmenej jeden ...
f)
používanie iného protokolu pre prenos audia a videa ako je uvedené v písmene d), ak sa streaming zároveň ...
g)
poskytovanie audio alebo video streamingu aj bez potreby použitia zásuvných modulov alebo doplnkov do ...
§ 23
Štandardy Internet Protocol (IP) telefónii a videokonferencie

Štandardom Internet Protocol (IP) telefónii a videokonferencie je používanie

a)
najmenej jedného z kompresných formátov pre video komponent Internet Protocol (IP) telefónie alebo videokonferencie, ...
b)
najmenej jedného z kompresných formátov pre audio komponent Internet Protocol (IP) telefónie alebo videokonferencie, ...
c)
najmenej jedného z protokolov pre nadviazanie spojenia, ktorými sú
1.
Session Initiation Protocol (SIP) vo verzii 2.0,
2.
H.323,
d)
iného formátu ako je uvedené v písmene a), ak je zároveň poskytnutý najmenej jeden z formátov uvedených ...
e)
iného formátu ako je uvedené v písmene b), ak je zároveň poskytnutý najmenej jeden z formátov uvedených ...
§ 24
Súbory obsahujúce tabuľky

Štandardom súboru obsahujúceho tabuľku je

a)
prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov súborov obsahujúcich tabuľky, ktorými sú formáty textových ...
b)
používanie elektronických formulárov pri úkonoch súvisiacich s poskytovaním elektronických služieb verejnej ...
1.
sa majú zachovať aktívne vzorce alebo funkcie, používanie formátov podľa § 19 písm. b) súčasne, a to ...
2.
nie je potrebné zachovať aktívne vzorce alebo funkcie, používanie najmenej jedného z formátov súborov ...
c)
pri iných úkonoch ako je uvedené v písmene b) odosielanie alebo zverejňovanie ľubovoľného formátu súborov ...
d)
podľa potreby súčasné odosielanie alebo zverejňovanie ľubovoľného iného doplňujúceho formátu súboru ...
e)
používanie formátov podľa písmena b) prvého bodu na účely písmena d) len súčasne,
f)
používanie formátov podľa písmena b) prvého bodu alebo písmena e) spravidla spolu so súborom s rovnakým ...
g)
nevytváranie formátov súborov obsahujúcich tabuľky podľa písmena b) prvého bodu vo verzii podľa technickej ...
h)
používanie správneho formátu Comma Separated Values (CSV) len podľa osobitnej špecifikácie18) a dodržanie ...
i)
spravidla poskytovanie možnosti lokálneho uloženia obsahu tabuľky v rovnakej štruktúre v jednom z formátov ...
j)
primerané zohľadňovanie podmienok podľa § 38 až 40 pri postupe podľa písmen b) až d).
§ 25
Formáty kompresie súborov
(1)

Štandardom formátov kompresie súborov je

a)
prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov kompresie súborov, ktorými sú
1.
ZIP (.zip) vo verzii 2.0,
2.
TAR (.tar),
3.
GZIP (.gz),
4.
TAR kombinovaný s GZIP (.tgz, .tar.gz),
b)
používanie najmenej jedného z typov formátov kompresie súborov uvedených v písmene a) pri ich odosielaní ...
c)
používanie iného formátu kompresie súborov ako je uvedené v písmene a) pri jeho zverejňovaní na webovom ...
(2)

Na súbory obsiahnuté v kompresných súboroch sa vzťahujú ustanovenia § 18 až 24.

Štandardy názvoslovia elektronických služieb

§ 26
Štandard tvorby názvoslovia elektronických služieb

Štandardom tvorby názvoslovia elektronických služieb je používanie

a)
jednoduchých zrozumiteľných názvov, spravidla bez legislatívnych údajov ako sú čísla paragrafov a zákonov, ...
b)
názvov, ktorý spravidla nepresahuje 15 slov.
§ 27
Tvar e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy

Štandardom tvaru e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy je

a)
používanie celého mena a priezviska používateľa pri názvoch osobných e-mailových adries zamestnancov ...
b)
používanie e-mailovej adresy používateľa bez diakritiky pred deliacim znakom @ v tvare „meno.priezvisko“, ...
c)
používanie čísla za priezviskom, bez medzery, ak je identické meno aj priezvisko viacerých používateľov, ...
d)
uskutočnenie sekundárnej identifikácie oddelením bodkou, a to v tvare „meno.priezvisko.identifikácia@“, ...
§ 28
Tvar generických e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy

Štandardom tvaru generických e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy je ...

a)
používanie týchto pravidiel:
1.
generické e-mailové adresy špecifických funkcií v orgánoch verejnej správy majú pred deliacim znakom ...
2.
e-mailové adresy orgánov verejnej správy slúžiace na poskytovanie informácií osobám podľa osobitného ...
3.
e-mailové adresy prevádzkovateľov webových stránok orgánov verejnej správy slúžiace pre ich komunikáciu ...
4.
e-mailová adresa orgánu verejnej správy, ktorá prevádzkuje elektronickú podateľňu slúžiacu pre kontakt ...
5.
e-mailové adresy útvarov orgánov verejnej správy slúžiace pre ich komunikáciu s inými orgánmi verejnej ...
6.
e-mailová adresa gestorov štandardov informačných systémov verejnej správy, ktorá slúži pre komunikáciu ...
b)
používanie e-mailových adries uvedených v písmene a) pri elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej ...
c)
uskutočnenie sekundárnej identifikácie oddelením bodkou, a to v tvare „generickáadresa.identifikácia@“, ...
§ 29
Tvar doménových mien webových sídiel orgánov štátnej správy
(1)

Štandardom tvaru doménových mien webových sídiel orgánov štátnej správy je používanie tvaru „www.zaužívaná ...

(2)

Ak dva alebo viac orgánov štátnej správy, ktoré sú uzlami siete GOVNET, majú rovnakú zaužívanú skratku, ...

Šiesta časťDátové štandardy
§ 30
Výmena údajov medzi informačnými systémami verejnej správy

Štandardom výmeny údajov medzi informačnými systémami verejnej správy je

a)
pri výmene obsahovo príslušných informácií použitie dátových prvkov uvedených v Centrálnom modeli údajov, ...
b)
používanie technických parametrov dátových prvkov podľa dátových štruktúr vo formáte Extensible Markup ...
c)
rozširovanie typov dátových prvkov na osobitné dátové typy Centrálneho modelu údajov, ak je to potrebné, ...
d)
použitie vlastných dátových prvkov podľa písmena a) spravidla tak, že referenčné údaje určené na automatizované ...
§ 31
Centrálny repozitár zdrojových kódov
(1)

Štandardom zverejňovania zdrojového kódu podľa § 15 ods. 2 písm. d) zákona je jeho zverejnenie v centrálnom ...

(2)

Repozitár je zriadený na portáli data.gov.sk. V repozitári sa uvádzajú údaje o zdrojovom kóde najmenej ...

a)
orgán riadenia, ktorý je držiteľom zdrojového kódu,
b)
označenie zdrojového kódu,
c)
označenie licencie, ktorá sa viaže na zdrojový kód,
d)
uvedenie použitého programovacieho jazyka,
e)
označenie režimu zverejnenia zdrojového kódu,
f)
rozhodnutie o výnimke spolu s odôvodnením, ak sa o výnimke rozhodlo,
g)
dokumentácia zdrojového kódu,
h)
príručky a návody pre použitie programu, ktorého zdrojový kód sa zverejňuje,
i)
účely použitia programu a zdrojového kódu.
(3)

V repozitári sa zverejňuje tá časť zdrojového kódu, na ktorú má orgán riadenia softvérovú licenciu podľa ...

(4)

Pri zverejnení zdrojového kódu sa označí režim jeho zverejnenia a to v rozsahu, v akom zverejnenie tohto ...

a)
verejné – zdrojový kód je dostupný pre verejnosť bez obmedzenia,
b)
s obmedzenou dostupnosťou pre orgán vedenia a orgány riadenia – zdrojový kód je dostupný len pre orgán ...
(5)

Štandardom zverejňovania zdrojového kódu v repozitári je jeho zverejnenie v režime podľa odseku 4 písm. ...

(6)

Rozhodnutie o zverejnení zdrojového kódu v inom režime ako podľa odseku 4 písm. a) spolu s jeho odôvodnením ...

§ 32
Referencovateľný identifikátor

Štandardom referencovateľného identifikátora je

a)
používanie referencovateľného identifikátora v štruktúre "{protokol}://{doména}/{typ}/{trieda}/{podtrieda1/podtrieda2/...}/{referencia}/{verzia}/{cesta_k_súboru}", ...
1.
protokol tvorí „https”,
2.
doménu pre jednotné referencovateľné identifikátory tvorí „data.gov.sk“ a pre ostatné ľubovoľná iná ...
3.
typ tvorí jeden z reťazcov, ktorými sú
3a.
„id”, ak referencovateľný identifikátor reprezentuje indivíduum,
3b.
„doc“, ak referencovateľný identifikátor reprezentuje jednoznačný identifikátor pre úložisko elektronických ...
3c.
„def“, ak referencovateľný identifikátor reprezentuje definičnú entitu v len sémantickom svete (ontológia, ...
3d.
„set“, ak sa identifikuje súbor údajov,
4.
triedu tvorí slovo alebo reťazec, ktoré zachytávajú podstatu identifikovanej entity skutočného sveta, ...
5.
podtriedu tvorí slovo alebo reťazec sekundárnej klasifikácie triedy, ak je to potrebné; podtrieda nemusí ...
6.
referenciu tvorí číselný alebo textový reťazec, ktorý sa používa na identifikáciu jednotlivých inštancií ...
7.
verzia je nepovinnou časťou referencovateľného identifikátora; v centrálnom metainformačnom systéme ...
8.
cesta k súboru je tvorená relatívnou cestou k súboru v danom úložisku; používa sa len pre typ “doc” ...
b)
používanie anglického jazyka na vytváranie triedy, referencie a verzie podľa písmena a); to neplatí, ...
c)
nepoužívanie znaku interpunkcie lomka na vytváranie triedy, identifikátora entity a verzie podľa písmena ...
d)
zaregistrovanie šablóny jednotného referencovateľného identifikátora v centrálnom metainformačnom systéme ...
e)
zaregistrovanie jednotného referencovateľného identifikátora v centrálnom metainformačnom systéme príslušným ...
f)
poskytovanie dereferenciácie jednotného referencovateľného identifikátora,
g)
používanie jednotného referencovateľného identifikátora len na údaje stotožnené s referenčnými údajmi ...
h)
používanie znaku mriežka "#" na určenie podriadeného prvku v rámci údaja reprezentovaného referencovateľným ...
i)
používanie jednotného referencovateľného identifikátora na rozhraniach informačných systémov verejnej ...
j)
používanie referencovateľného identifikátora na identifikáciu údajov, pri sprístupňovaní údajov medzi ...
k)
zverejňovanie referencovateľných identifikátorov používaných do 30. júna 2018 s priradením k zaregistrovaným ...
§ 33
Dereferenciácia

Štandardom dereferenciácie je

a)
poskytovanie prezentácie informácií o údaji reprezentovanom referencovateľným identifikátorom, a to ...
b)
poskytovanie metaúdajov o údaji reprezentovanom jednotným referencovateľným identifikátorom,
c)
pri poskytovaní metaúdajov o údaji reprezentovanom referencovateľným identifikátorom alebo pri poskytovaní ...
1.
HTTP hlavičiek "Content-Type" alebo "If-Modified-Since" podľa osobitnej špecifikácie22) alebo
2.
parametrov vo funkčnom priamom odkaze, a to doplnením znaku otáznik "?" na konci referencovateľného ...
d)
poskytovanie informácií o údaji reprezentovanom referencovateľným identifikátorom v rozsahu podľa osobitného ...
e)
poskytovanie dereferenciácie jednotných referencovateľných identifikátorov prostredníctvom centrálneho ...
f)
pri dereferenciácii z centrálneho metainformačného systému do iného informačného systému sa používa ...
g)
poskytovanie súborov reprezentovaných jednotným referencovateľným identifikátorom úložiska a obsahujúcich ...
h)
štruktúrovaná dokumentácia jednotlivých dereferenciácií v centrálnom metainformačnom systéme, vrátane ...
Štandardy elektronických služieb verejnej správy
§ 34
Vlastnosti elektronických služieb verejnej správy

Štandardom vlastností elektronických služieb verejnej správy je

a)
rozdelenie elektronických služieb verejnej správy podľa úrovne elektronizácie na šesť úrovní, ktorými ...
1.
úroveň 0, pri ktorej služba nie je on-line elektronicky dostupná,
2.
úroveň 1, pri ktorej je informácia, potrebná na začatie alebo vykonanie služby, dostupná v elektronickej ...
3.
úroveň 2, pri ktorej nastáva jednosmerná elektronická komunikácia; pri jednosmernej elektronickej komunikácii ...
4.
úroveň 3, označovaná aj ako úroveň obojsmernej interakcie, pri ktorej nastáva obojsmerná elektronická ...
5.
úroveň 4, ktorá umožňuje úplné vybavenie služby elektronickými prostriedkami, najmä vybavenie on-line, ...
6.
úroveň 5, ktorá obsahuje funkčnosť úrovne 3 alebo úrovne 4, a pri ktorej sa naviac využívajú personalizované ...
b)
poskytovanie notifikácie klientovi služby o jej použití pre elektronické služby verejnej správy podľa ...
c)
poskytovanie informácie o cene jednotlivých častí elektronickej služby verejnej správy, a ak je to možné, ...
d)
rozdelenie elektronických služieb verejnej správy podľa úrovní autentifikácie uvedených v prílohe č. ...
e)
označenie poskytovaných elektronických služieb verejnej správy príslušnou úrovňou autentifikácie podľa ...
f)
zabezpečenie dodržania podmienok a postupov pre príslušnú úroveň autentifikácie pri poskytovaných elektronických ...
g)
poskytovanie dokumentácie potrebnej pre používanie elektronických služieb poskytovaných cez aplikačné ...
h)
zaregistrovanie elektronickej služby v centrálnom metainformačnom systéme,
i)
poskytovanie metaúdajov elektronickej služby najmenej v rozsahu podľa publikačného profilu Core Public ...
§ 35
Verejne dostupné aplikačné rozhrania
(1)

Verejne dostupným aplikačným rozhraním sa rozumie aplikačné rozhranie dostupné komukoľvek po splnení ...

(2)

Štandardom verejne dostupného aplikačného rozhrania je

a)
poskytovanie verejne dostupného aplikačného rozhrania elektronických služieb potrebných na výkon verejnej ...
b)
poskytovanie kvality elektronickej služby a podpory pre elektronickú službu na rovnakej úrovni ako pre ...
c)
zverejnenie úplných podmienok prevádzky a používania verejného aplikačného rozhrania v centrálnom metainformačnom ...
d)
poskytovanie úplnej štruktúrovanej dokumentácie rozhrania v centrálnom metainformačnom systéme, a to ...
e)
umožnenie udelenia a odobratia oprávnenia na delegovaný prístup k elektronickým službám pre aplikácie ...
f)
umožnenie časového ohraničenia delegovaného prístupu podľa písmena e) a k údajom používateľa, ak sa ...
g)
zabezpečenie oprávnení pre prístup k elektronickej službe podľa písmena e) prostredníctvom centrálneho ...
h)
registrácia elektronickej služby v centrálnom metainformačnom systéme,
i)
poskytovanie testovacieho verejného aplikačného rozhrania.
§ 36
Používanie zásuvných modulov a doplnkov webových prehliadačov a klientskych aplikácií

Štandardom používania zásuvných modulov a doplnkov webových prehliadačov a klientskych aplikácií je

a)
poskytovanie webových stránok obsahujúcich povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov5) ...
b)
umožnenie vyžadovania zásuvných modulov alebo doplnkov webových prehliadačov alebo klientskych aplikácií ...
c)
zásuvné moduly, doplnky webových prehliadačov alebo klientske aplikácie, ktoré sú poskytované orgánmi ...
§ 37
Elektronické formuláre

Štandardom elektronických formulárov je

a)
použitie dátových prvkov uvedených v Centrálnom modeli údajov, pre tvorbu elektronických formulárov, ...
b)
dodržiavanie pravidiel podľa prílohy č. 1 pri výmene informácií medzi používateľom služby a gestorom ...
c)
poskytovanie elektronických služieb verejnej správy podľa § 34 písm. a) štvrtého až šiesteho bodu pomocou ...
d)
používanie formátovacích značiek jazyka HTML podľa W3C pre tučné písmo (), kurzívu (), odsek (,), nový ...
1.
je účelom prenos voľného textu neurčeného na automatizované spracovanie,
2.
v týchto hodnotách dátových prvkov sú použité formátovacie značky,
3.
prezentačné schémy elektronického formulára podľa prílohy č. 1 bodu 2.6 zabezpečia transformáciu formátovacích ...
4.
definícia dátovej štruktúry vo formáte XSD umožňuje použitie týchto značiek a
5.
ide o vlastné dátové prvky alebo dátové prvky označené v Centrálnom modeli údajov s možnosťou použitia ...
e)
použitie vlastných dátových prvkov podľa písmena a) spravidla tak, že referenčné údaje určené na automatizované ...
Štandardy poskytovania údajov v elektronickom prostredí
§ 38
Kvalita datasetu poskytovaného orgánom riadenia
(1)

Štandardom kvality datasetu poskytovaného orgánom riadenia je rozdelenie kvality datasetu na šesť úrovní, ...

a)
úroveň 0, pri ktorej nie je dataset poskytovaný v elektronickej podobe,
b)
úroveň 1, pri ktorej je dataset dostupný vo webovom prostredí,
c)
úroveň 2, pri ktorej je splnená požiadavka uvedená v písmene b) a obsah datasetu je štruktúrovaný tak, ...
d)
úroveň 3, pri ktorej sú splnené požiadavky uvedené v písmene c) a dataset je poskytovaný v otvorenom ...
e)
úroveň 4, pri ktorej sú splnené požiadavky uvedené v písmene d) a na identifikáciu údajov datasetu a ...
f)
úroveň 5, pri ktorej sú splnené požiadavky uvedené v písmene e) a dataset a jeho interné a externé vzťahy ...
(2)

Ak sa údaje poskytujú pre automatizované spracovanie, štandardom kvality datasetu poskytovaného orgánom ...

§ 39
Otvorené údaje
(1)

Štandardom označenia údaja ako otvoreného údaja je

a)
poskytovanie údaja v datasete v kvalite poskytovaného datasetu najmenej úrovne 3 podľa § 38 ods. 1 písm. ...
b)
poskytovanie údaja otvoreným spôsobom použitia, ktorý je splnený, ak
1.
sú právne aspekty prístupu k údaju a jeho používaniu explicitne vysporiadané,
2.
je umožnené vytvorenie právnych vzťahov pre používanie údaja aj prostredníctvom anonymného vzdialeného ...
3.
je prístup k údaju umožnený všetkým osobám za rovnakých podmienok, pričom tieto podmienky sú explicitne ...
4.
je údaj možné použiť na nekomerčný aj komerčný účel, a je možné ho kombinovať s inými údajmi, dopĺňať, ...
5.
sú činnosti podľa štvrtého bodu bezodplatné,
c)
najmä použitie licencie Creative Commons CC0 alebo CC-BY na zabezpečenie splnenia podmienok uvedených ...
d)
poskytovanie metaúdajov datasetu otvoreným spôsobom použitia podľa písmen b) a c).
(2)

Ak dataset obsahuje najmenej jeden otvorený údaj, označuje sa ako dataset s otvorenými údajmi.

§ 40
Poskytovanie otvorených údajov

Štandardom poskytovania otvorených údajov je

a)
označenie každého poskytovaného datasetu s otvorenými údajmi dosiahnutou úrovňou kvality podľa § 38,
b)
pri poskytovaní datasetu s otvorenými údajmi použitie jedného z formátov podľa § 13 písm. b), pričom ...
c)
pri poskytovaní datasetu s otvorenými údajmi poskytnutie schémy údajov datasetu vo formáte podľa § 13 ...
1.
poradové číslo typu údaja a názov typu údaja, ak je použitý,
2.
opis dátového druhu typu údaja, napríklad v tvare „identifikátor“, „číslo“, „text“ a podobne,
3.
vecný opis typu údaja, napríklad v tvare „meno“ alebo „priezvisko“, a najmä pre údaj typu identifikátor ...
4.
ohraničenia pre hodnotu typu údaja, ak existujú,
d)
na identifikáciu každého údaja v poskytovanom datasete s otvorenými údajmi používanie
1.
referencovateľného identifikátora,
2.
kódu podľa príslušného číselníka alebo
3.
hodnoty predstavujúcej tento údaj,
e)
sprístupnenie otvorených údajov aplikačným rozhraním podľa § 11 písm. a) alebo sprístupnenie datasetu ...
f)
zaevidovanie datasetu s otvorenými údajmi v centrálnom katalógu otvorených údajov „data.gov.sk“,
g)
poskytovanie datasetu s otvorenými údajmi tak, že je umožnené
1.
zistiť pre každý údaj okamih alebo dobu, v ktorej je platný,
2.
zistiť po aktualizácii údajov, ktoré údaje sú zmenené,
3.
zistiť či je dataset aktualizovaný v reálnom čase alebo v určitej periodicite a v akej,
4.
odlíšiť chybné alebo nepresné údaje od správnych alebo presných údajov; ak to nie je možné, odlíšiť ...
h)
poskytovanie metaúdajov pre dataset s otvorenými údajmi priamo na mieste poskytnutia datasetu alebo ...
i)
pri poskytovaní datasetu s otvorenými priestorovými údajmi použitie najmenej jedného z formátov
1.
Geography Markup Language (.xml, .gml) podľa Open Geospatial Consortium (OGC) pre vektorové údaje,
2.
GeoJSON (.json, .geojson) podľa osobitnej špecifikácie24) pre vektorové údaje,
3.
Shapefile pre vektorové údaje, pozostávajúci z hlavného súboru (.shp), indexového súboru (.shx) a súboru ...
4.
LAS podľa Open Geospatial Consortium (OGC) pre mračná bodov získaných laserovým skenovaním,
5.
Tagged Image File Format (.tif, .tiff) vo verzii 6.0 s pripojeným súborom vo formáte TIFF World File ...
6.
GeoTIFF (.tif, .tiff) pre rastrové údaje s polohovým priradením,
7.
GeoPackage (.gpkg) podľa Open Geospatial Consortium (OGC) pre rastrové a vektorové údaje,
8.
GeoSPARQL podľa Open Geospatial Consortium (OGC) pre reprezentáciu priestorových údajov vo formáte prepojených ...
Štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb
§ 41

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)
audítorom cloudu osoba nezávislá od poskytovateľa cloudových služieb, určujúca na základe poverenia ...
b)
cloud computingom model umožňujúci jednoduchý samoobslužný sieťový prístup k službám informačných technológií ...
c)
cloudovou službou ľubovoľný prostriedok alebo zdroj cloud computingu, poskytovaný vzdialeným prístupom ...
d)
dohodou o poskytovanej úrovni cloudových služieb zmluvný vzťah upravujúci parametre a kvalitu poskytovaných ...
e)
odberateľom cloudových služieb osoba, ktorá na základe dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb ...
f)
poskytovateľom cloudových služieb osoba zodpovedná za správu cloud computingu a poskytovanie cloudových ...
g)
prevádzkovateľom cloudových služieb osoba, ktorá na základe zmluvného vzťahu s poskytovateľom cloudových ...
h)
sprostredkovateľom cloudových služieb osoba, ktorá na základe zmluvného vzťahu s poskytovateľom cloudových ...
§ 42
Modely poskytovania cloudových služieb a typy cloud computingu
(1)

Štandardom modelov poskytovania cloudových služieb je rozdelenie modelov poskytovania cloudových služieb ...

a)
infraštruktúra ako služba, označovaný aj ako IaaS, pri ktorom cloudovú službu predstavuje poskytovanie ...
b)
platforma ako služba, označovaný aj ako PaaS, pri ktorom cloudovú službu predstavuje poskytovanie hardvérovej ...
c)
softvér ako služba, označovaný aj ako SaaS, pri ktorom cloudovú službu predstavuje poskytovanie softvéru, ...
(2)

Štandardom typov cloud computingu je ich rozdelenie najmä na

a)
privátny cloud, pri ktorom je cloud computing alokovaný výhradne pre potreby jednej organizácie, pričom ...
b)
komunitný cloud, pri ktorom cloud computing využíva niekoľko organizácií, ktoré tvoria jednu komunitu, ...
c)
verejný cloud, pri ktorom je cloud computing zdieľaný ľubovoľnými odberateľmi cloudových služieb, pričom ...
d)
hybridný cloud, ktorý predstavuje kompozitné využitie cloudových služieb dvoch alebo viacerých typov ...
§ 43
Správa cloud computingu
(1)

Štandardom správy cloud computingu je ich správa zabezpečovaná tak, že je primerane v súlade so štandardom ...

a)
riadenia informačnej bezpečnosti podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona pričom
1.
súčasťou bezpečnostnej politiky sú aj podmienky zosúlaďovania bezpečnostných požiadaviek alebo cieľov ...
2.
v rámci manažmentu rizík v súvislosti s aktívami sú aktívami najmä poskytované cloudové služby a infraštruktúra, ...
2a.
uzlov pre prepojenie sietí z pohľadu dostupnosti sieťového pripojenia; tieto sú zároveň kritickým aktívom, ...
2b.
hardvéru, ktorým je najmä dátové úložisko, jednotlivé prvky siete a servery,
2c.
softvéru, ktorým je najmä softvér pre správu cloud computingu, hypervízor a operačný systém,
b)
personálnej bezpečnosti podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona,
c)
manažmentu rizík oblasti informačnej bezpečnosti podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona, pričom analýza ...
1.
strata alebo nedostupnosť cloudových služieb,
2.
nedostatok zdrojov alebo neschopnosť dodať požadovaný výkon,
3.
zlyhanie alebo nedostatočná izolácia prostredia,
4.
neoprávnený prístup k izolovanému prostrediu,
5.
narušenie bezpečnosti hypervízora, ktorým je najmä virtualizačný server, virtualizačná pamäť, virtuálny ...
6.
nedostatočný monitoring jednotlivých komponentov cloud computingu,
7.
nebezpečné alebo neefektívne odstránenie údajov,
8.
kompromitácia vrstvy správy cloud computingu z dôvodu výskytu možných zraniteľností hypervízora alebo ...
9.
zneužitie alebo kompromitácia privilegovaných oprávnení,
10.
kompromitácia šifrovacích kľúčov,
11.
zlyhanie správy šifrovacích kľúčov,
12.
zlyhanie alebo nedostatočný manažment zmenových požiadaviek a záplat, najmä vo vzťahu k funkčnosti informačných ...
13.
narušenie funkčnosti cloudových služieb z dôvodu zlyhania iných cloudových služieb na základe závislosti ...
d)
kontrolného mechanizmu riadenia informačnej bezpečnosti podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona pričom ...
1.
vykonáva audit informačnej bezpečnosti audítorom cloudu,
2.
umožňuje odberateľovi cloudových služieb vykonať prostredníctvom audítora cloudu alebo po dohode s poskytovateľom ...
3.
umožňuje odberateľovi cloudových služieb vykonať prostredníctvom audítora cloudu alebo po dohode s poskytovateľom ...
e)
ochrany proti škodlivému kódu podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona pričom
1.
pre detekciu prítomnosti škodlivého kódu sa zabezpečuje detekcia útokov na prostredie cloud computingu, ...
2.
sa zaisťuje aj podpora zabezpečenia dôvernosti, autenticity a integrity prenášaných dát pomocou kryptografických ...
f)
sieťovej bezpečnosti podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona pričom sa zabezpečuje aj podpora
1.
virtualizovaných firewallov a iných prvkov siete,
2.
segmentácie siete, napríklad vo forme Virtual Local Area Network (VLAN),
3.
detekcie škodlivého kódu a jeho odstraňovania na sieťovej úrovni,
g)
fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona pričom sa
1.
vytvára aj plán kontinuity činnosti,
2.
definuje v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb aj doba obnovy; dobou obnovy je čas, do ktorého ...
h)
aktualizácie softvéru podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona pričom sa zabezpečuje aj testovanie aktualizácie ...
i)
monitorovania a manažmentu bezpečnostných incidentov podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona, pričom ...
1.
monitoruje aj správna funkčnosť všetkých komponentov cloud computingu,
2.
zabezpečuje aj podpora detekcie útokov na sieti, napríklad vo forme Intrusion Detection System (IDS) ...
3.
poskytuje podpora zmiernenia a eliminácie útokov typu Denial of Service (DoS) a Distributed Denial of ...
4.
zabezpečuje aj synchronizácia systémového času všetkých komponentov cloud computingu s cieľom používania ...
j)
periodického hodnotenia zraniteľnosti podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona,
k)
zálohovania podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona,
l)
fyzického ukladania záloh podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona, pričom požiadavku fyzického ukladania ...
m)
riadenia prístupu podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona, pričom sa
1.
na identifikáciu používateľa a následnú autentifikáciu používa pri správe modulov podľa prílohy č. 6 ...
2.
na zaznamenávanie prístupu užívateľa
2a.
automaticky zaznamenávajú aj všetky udalosti spojené s úspešným alebo neúspešným prístupom, vrátane ...
2b.
zabezpečuje aj automatické zaznamenávanie všetkých činností spojených s aktiváciou alebo deaktiváciou ...
2c.
zabezpečuje aj automatické zaznamenávanie všetkých udalostí spojených s funkčnosťou cloud computingu, ...
2d.
zabezpečuje aj automatické zaznamenávanie detegovaných neoprávnených aktivít, najmä zo strany privilegovaných ...
2e.
zabezpečuje aj automatické zaznamenávanie všetkých udalostí spojených so zmenami súvisiacimi najmä so ...
2f.
vyhodnocujú automatické záznamy za účelom identifikácie bezpečnostne relevantných udalostí, ktoré môžu ...
2g.
vytvárajú automatické záznamy tak, že obsahujú relevantné informácie a presný časový údaj,
2h.
zabezpečujú všetky automatické záznamy pred neoprávnenou manipuláciou, zmenou a vymazaním,
2i.
zálohujú automatické záznamy po dobu najmenej jedného roka,
3.
pri správe modulov podľa prílohy č. 6 pre požiadavku vedenia dokumentácie prístupových práv podporuje ...
4.
pri správe modulov podľa prílohy č. 6 umožňuje zmena hesiel pre prednastavené účty,
5.
pri správe modulov podľa prílohy č. 6 umožňuje používanie politiky tvorby hesiel, ktorá zabezpečuje ...
n)
aktualizácie informačno-komunikačných technológií podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona,
o)
účasti tretej strany podľa § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona.
(2)

Pri použití § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) zákona na zabezpečenie štandardov podľa odseku 1 sa povinnou ...

(3)

Súčasťou štandardu správy cloud computingu je aj bezpečnosť zdieľaného prostredia, pričom sa

a)
pri výpadku cloudových služieb v súlade s podmienkami a garantovanými parametrami dostupnosti zabezpečuje ...
b)
umožňuje oddeliť údaje jednotlivých odberateľov cloudových služieb, pričom spôsob oddelenia je obsiahnutý ...
c)
virtuálne komponenty oddeľujú do bezpečnostných zón podľa typu použitia s cieľom zníženia rizika neautorizovaného ...
(4)

Súčasťou štandardu správy cloud computingu je aj jeho správa zabezpečovaná tak, že je

a)
v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb obsiahnuté aj podmienky a garantované parametre dostupnosti ...
b)
odberateľovi cloudových služieb na základe žiadosti umožnené úplné skopírovanie jeho údajov na ďalšie ...
c)
odberateľovi cloudových služieb umožnené úplné vymazanie jeho údajov, a to vrátane všetkých kópií a ...
d)
súčasťou dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb vyhlásenie poskytovateľa cloudových služieb ...
§ 44
Vytváranie a rozvoj cloud computingu

Štandardom vytvárania a rozvoj cloud computingu v správe orgánu riadenia je vytváranie a rozvoj jeho ...

§ 45
Používanie cloudových služieb
(1)

Štandardom používania cloudových služieb je používanie

a)
cloudových služieb informačnými systémami verejnej správy len z takého cloud computingu, ktorý preukázateľne ...
b)
len takej dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb, ktorá je dohodou o poskytovanej úrovni cloudových ...
c)
cloudových služieb informačnými systémami verejnej správy, len ak
1.
má poskytovateľ cloudových služieb sídlo alebo miesto podnikania v členskom štáte Európskej únie, v ...
2.
má sprostredkovateľ cloudových služieb sídlo alebo miesto podnikania v členskom štáte Európskej únie, ...
3.
sa spracúvanie a uloženie údajov uskutočňuje na území členských štátov Európskej únie, zmluvných strán ...
4.
je pre takýto informačný systém verejnej správy vypracovaná a udržiavaná aktuálna klasifikácia údajov, ...
(2)

Obmedzenie podľa odseku 1 písm. c) prvého až tretieho bodu sa nevzťahuje na otvorené údaje.

Štandardy pre formáty elektronických dokumentov podpísateľných elektronickým podpisom
§ 46
Prijímanie a čítanie podpísaných elektronických dokumentov
(1)

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)
podpísaným elektronickým dokumentom externe podpísaný elektronický dokument alebo priamo podpísaný elektronický ...
b)
externe podpísaným elektronickým dokumentom podpísaný alebo zapečatený elektronický dokument, ku ktorému ...
c)
priamo podpísaným elektronickým dokumentom podpísaný alebo zapečatený elektronický dokument, ku ktorému ...
d)
validáciou formátu elektronického dokumentu overenie súladu formátu súboru s príslušnou špecifikáciou ...
(2)

Štandardom prijímania a čítania podpísaných elektronických dokumentov je prijímanie a čítanie

a)
priamo podpísaných elektronických dokumentov vo formáte
1.
textových súborov Portable Document Format (.pdf) podľa osobitného predpisu26) vo verzii A-1 (PDF/A-1),A-2 ...
2.
textových súborov podľa § 19 písm. a) druhého bodu, ak nejde o použitie na zaručenú konverziu podľa ...
b)
externe podpísaných elektronických dokumentov vo formáte
1.
textových súborov Portable Document Format (.pdf) vo verzii A-1 (PDF/A-1), A-2 (PDF/A-2) a A-3 (PDF/A-3) ...
2.
textových súborov podľa § 19 písm. a) druhého bodu, ak nejde o použitie na zaručenú konverziu podľa ...
3.
textových súborov podľa § 19 písm. a) tretieho bodu,
4.
grafických súborov podľa § 20 písm. a) druhého bodu,
c)
elektronických dokumentov vo formáte jazyka pre prenos dátových prvkov podľa § 12 v štruktúre podľa ...
1.
sa v tomto elektronickom dokumente používa znaková sada podľa § 13 písm. c),
2.
schéma tohto elektronického dokumentu je vytvorená podľa § 13 písm. a),
3.
transformácia tohto elektronického dokumentu je vytváraná podľa § 13 písm. d) a zabezpečuje vytvorenie ...
d)
iných formátov elektronických dokumentov ako uvedených v písmenách a) až c), ak sa na tom zasielateľ ...
e)
formátov elektronických dokumentov podľa písmen a) až d) validovaných spôsobom podľa § 50,
f)
podpísaných elektronických dokumentov podľa písmena a) podpísaných viacerými osobami, len ak tieto osoby ...
g)
podpísaných elektronických dokumentov podľa písmena a) podpísaných viacerými osobami, ak niektorá z ...
h)
podpísaných elektronických dokumentov podľa písmen a) a b), ak neobsahujú vnorené súbory.
§ 47
Prijímanie a čítanie podpisových kontajnerov

Štandardom prijímania a čítania podpisových kontajnerov je prijímanie a čítanie

a)
podpisového kontajneru vo formáte Associated Signature Containers (.asics, .scs, .asice, .sce) podľa ...
b)
iných formátov podpisových kontajnerov ako uvedených v písmenách a) a c), ak sa na tom zasielateľ a ...
c)
modulom centrálnej elektronickej podateľne externe podpísaných elektronických dokumentov alebo v ZEPf ...
d)
priamo podpísaných elektronických dokumentov podľa § 46 ods. 2 písm. a), ktoré sú zároveň externe podpísanými ...
e)
viacnásobne vnorených podpisových kontajnerov podľa písmena a), ak počet viacnásobných vnorení podpisových ...
§ 48
Vytváranie podpisových kontajnerov a podpísaných elektronických dokumentov

Štandardom vytvárania podpisových kontajnerov a podpísaných elektronických dokumentov je

a)
pri úkonoch súvisiacich s poskytovaním elektronických služieb verejnej správy, povinným poskytovaním ...
b)
používanie iných formátov ako uvedených v písmene a), napríklad ostatných formátov podľa § 19 až 24, ...
c)
spravidla nevytváranie viacnásobne vnorených podpisových kontajnerov, s výnimkou uchovávania elektronických ...
d)
vytváranie formátov podľa písmena a) v súlade s validáciami podľa § 50, ak je to preukázateľne a objektívne ...
e)
používanie paralelných podpisov v podpisovom kontajneri podľa § 47 písm. a) pri spoločnej autorizácii ...
f)
vykonanie zaručenej konverzie pre formáty elektronických podpisov vyhotovených podľa pravidiel platných ...
g)
pri autorizácii podľa osobitného predpisu34) zahrnutie kvalifikovanej časovej pečiatky do autorizácie ...
h)
používanie elektronických podpisov bez použitia odkazov na element typu „http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#Manifest“. ...
§ 49
Identifikovanie formátu podpísaného elektronického dokumentu, identifikovanie formátu podpisového kontajneru ...
(1)

Štandardom identifikovania formátu podpísaného elektronického dokumentu sú hodnoty identifikátorov podľa ...

(2)

Štandardom identifikovania formátu podpisového kontajneru sú hodnoty identifikátorov podľa prílohy č. ...

(3)

Štandardom identifikovania podpísaného elektronického dokumentu je identifikátor35) obsahujúci hash ...

§ 50
Validácia formátov podpísaných elektronických dokumentov
(1)

Štandardom použitia validácie formátu dokumentu pri prijímaní alebo vytváraní elektronicky podpísaných ...

(2)

Ak orgán vedenia danému formát neurčil validáciu orgán riadenia môže použiť validáciu, ktorú vydá podľa ...

(3)

Ak je na validáciu určený referenčný softvér, referenčný softvér musí spĺňať požiadavky na klientske ...

Štandardy pre základné číselníky
§ 51
Základné číselníky
(1)

Štandardom základných číselníkov zverejňovaných alebo sprístupňovaných na použitie inými informačnými ...

a)
používanie dátovej štruktúry základného číselníka podľa prílohy č. 9,
b)
vytváranie názvu základného číselníka tak, že stručne a zrozumiteľne opisuje obsah tohto číselníka,
c)
vytváranie položiek základného číselníka najmenej v slovenskej jazykovej verzii,
d)
vytváranie jazykových verzií položky základného číselníka prostredníctvom príslušných dátových prvkov ...
e)
poskytovanie jazykovej verzie, len ak sú hodnoty dátového prvku „Názov položky“ všetkých položiek základného ...
f)
vytváranie dátových prvkov položky základného číselníka typov „Lokalizovaný dátový prvok“ a „Lokalizovaný ...
g)
nevytváranie súčasne účinných dátových prvkov položky základného číselníka typov „Dátový prvok s históriou“ ...
h)
upravovanie alebo pridávanie hodnôt dátových prvkov položky základného číselníka typov „Dátový prvok ...
i)
upravovanie alebo pridávanie hodnôt dátových prvkov položky základného číselníka iného typu ako uvedeného ...
j)
nemožnosť vymazania položky základného číselníka, ktorá nadobudla účinnosť, a to ani po jej ukončení, ...
k)
vytváranie položky základného číselníka s obnovenou účinnosťou zmenou dátového prvku „Účinný od“ tejto ...
l)
poskytovanie všetkých povinných dátových prvkov položky základného číselníka podľa prílohy č. 9 s vyplnenými ...
m)
vytváranie identifikátorov položiek základného číselníka ako jednotných referencovateľných identifikátorov, ...
(2)

Štruktúru základného číselníka podľa odseku 1 písm. a) je možné na vnútorné účely použitia iným informačným ...

(3)

Základné číselníky sa v elektronických formulároch používajú spravidla so všetkými položkami, ktoré ...

(4)

Pri prenose dátových prvkov alebo ich atribútov, ktorých hodnoty sú založené na základných číselníkoch, ...

Štandardy pre autentifikáciu a prenos údajov o identite
§ 52
Federácia identít

Štandardom federácie identít je používanie protokolu Security Assertion Markup Language (SAML) vo verzii ...

a)
pre protokol Security Assertion Markup Language (SAML) sa používa
1.
profil Web Browser Single Sign-On Profile s technickým spôsobom jeho vykonania prostredníctvom HTTP-POST ...
2.
profil Single Logout Profile s technickým spôsobom jeho vykonania prostredníctvom HTTP-POST, HTTP-Redirect ...
b)
dátová štruktúra Security Assertion Markup Language (SAML) Assertion pre prenos autentifikačných informácií ...
Záverečné ustanovenia
§ 53
Spoločné ustanovenie

Ak sa v tejto vyhláške ustanovuje použitie postupu podľa technickej normy, slovenskej technickej normy, ...

§ 54
Prechodné ustanovenia
(1)

Textové súbory a grafické súbory vo formáte Shockwave Flash (.swf) zverejnené vo formáte podľa štandardov ...

(2)

Súbory obsahujúce tabuľky, audio a video súbory a audio a video streaming zverejnené vo formáte podľa ...

(3)

Súbory obsahujúce tabuľky vytvorené informačnými systémami verejnej správy do 14. marca 2016 je možné ...

(4)

Pri webových sídlach, ktoré sú uverejnené do 14. novembra 2018, sa pri uplatňovaní štandardov podľa ...

(5)

Pri webových sídlach, ktoré sú uverejnené od 14. novembra 2018 do 28. februára 2019, sa pri uplatňovaní ...

(6)

Schéma správ Sk-Talk najmenej vo verzii 3.0 pre asynchrónnu komunikáciu s ústredným portálom verejnej ...

(7)

Ak ide o služby zverejnené pred dňom účinnosti tejto vyhlášky, podľa štandardu pre tvorbu názvoslovia ...

(8)

Pri vytváraní podpisových kontajnerov a podpísaných elektronických dokumentov podľa § 48 písm. h) sa ...

(9)

Pri uplatňovaní štandardov pre elektronické formuláre sa podľa prílohy č. 1

a)
bodu 2.3.9 postupuje najneskôr od 1. januára 2021,
b)
bodu 2.3.10 postupuje najneskôr od 1. januára 2021 a táto povinnosť sa vzťahuje aj na elektronické formuláre ...
c)
bodu 7.2.1 písm. m) postupuje najneskôr od 1. januára 2021 a ak ide o elektronické formuláre zverejnené ...
§ 55

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 11.

§ 56
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa § 1 písm. a) až d) a f) až l), § 3 až 28, § 45 až 61b, prílohy č. 1 až 7 a 9 až 14 výnosu ...

§ 57
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2020 okrem § 14 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť 23. júna 2021. ...

Patrik Krauspe v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 78/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Štandard elektronických formulárov

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 78/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Technické podmienky tvorby formátu Comma Separated Values (CSV)

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 78/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Katalóg dátových prvkov

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 78/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Úrovne autentifikácie elektronických služieb verejnej správy

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 78/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Metaúdaje katalógu, datasetu a dokumentu obsahujúceho dataset s otvorenými údajmi ...

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 78/2020 Z. z.

  Štandard architektúry cloud computingu

  1. Delenie funkcionálnych vrstiev

  1.1

  Architektúra cloud computingu sa skladá z funkcionálnych vrstiev, ktorými sú vrstva dopytu, vrstva poskytovania ...

  1.1.1

  Vrstva dopytu riadi katalóg opisujúci cloudové služby dostupné pre odberateľov cloudových služieb a ...

  1.1.2

  Vrstva poskytovania cloudových služieb riadi cloudové služby a ich kompozície na základe požiadaviek ...

  1.1.3

  Vrstva dodávania zdrojov poskytuje jednotné rozhranie pre ľubovoľné hardvérové zdroje, zabezpečuje riadenie ...

  1.2

  Vrstva poskytovania cloudových služieb a vrstva dodávania zdrojov sa môže v architektúre cloud computingu ...

  2. Vrstva dopytu

  2.1

  Vrstva dopytu sa skladá najmä z modulu prístupu ku cloudovým službám, modulu manažmentu používateľov ...

  2.1.1

  Modul prístupu ku cloudových službám je unifikovaným webovým používateľským rozhraním, poskytujúcim ...

  2.1.2

  Modul manažmentu používateľov a prístupových práv

  a)

  zabezpečuje riadenie prístupu jednotlivých používateľov, vrátane administrátorov, a to najmä ich identifikáciu, ...

  b)

  spravuje riadenie životného cyklu používateľských účtov, najmä ich vytváranie, modifikovanie a zrušenie. ...

  2.1.3

  Modul pre dodržiavanie definovanej úrovne služieb zabezpečuje správu požiadaviek pre vytváranie dohody ...

  2.1.4

  Modul manažmentu objednávok

  a)

  prijíma objednávky na operácie spojené s cloudovými službami,

  b)

  potvrdzuje správnosť objednávky v súlade s dohodou o poskytovanej úrovni cloudových služieb,

  c)

  rozkladá objednávku do adekvátnych služieb a ich atribútov na základe katalógu cloudových služieb, ...

  d)

  rozhoduje, ktoré cloudové služby sú poskytované tou-ktorou konkrétnou vrstvou, ak existujú viaceré vrstvy ...

  e)

  preposiela požiadavky na služby do vrstvy poskytovania cloudových služieb,

  f)

  poskytuje informácie o stave objednávky a iniciuje nápravu v prípade zlyhania realizácie objednávky, ...

  g)

  využíva katalóg cloudových služieb pre rozhodnutia, ktoré cloudové služby môžu byť ponúkané jednotlivému ...

  2.1.5

  Modul katalógu cloudových služieb

  a)

  spravuje katalóg cloudových služieb, ktorý obsahuje informácie najmä o ponúkaných cloudových službách ...

  b)

  priraďuje konkrétne charakteristiky z dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb ku konkrétnym ...

  2.2

  Vrstva dopytu môže byť rozšírená o ďalšie logické moduly, napríklad o modul manažmentu ponuky cloudových ...

  3. Vrstva poskytovania cloudových služieb

  3.1

  Vrstva poskytovania cloudových služieb sa skladá najmä z modulu spracovania požiadaviek a aktivácie ...

  3.1.1

  Modul spracovania požiadaviek a aktivácie a deaktivácie cloudových služieb

  a)

  spracováva požiadavky z modulu manažmentu objednávok na základe dohody o poskytovanej úrovni cloudových ...

  b)

  vytvára požiadavky pre vrstvu dodávania zdrojov ohľadom aktivácie a deaktivácie cloudových služieb, ...

  c)

  rozhoduje na základe príslušných politík o zvolení adekvátnej vrstvy, ak viaceré vrstvy dodávania zdrojov ...

  d)

  riadi aktiváciu a deaktiváciu cloudových služieb na základe príslušných pracovných postupov, ktoré synchronizujú ...

  e)

  zapisuje stav cloudovej služby do modulu repozitára modelu cloudových služieb,

  f)

  iniciuje nápravné kompenzácie pri zlyhaní spracovania požiadaviek.

  3.1.2

  Modul repozitára modelu cloudových služieb

  a)

  definuje konfiguračné šablóny a atribúty cloudovej služby, pracovné postupy pre aktiváciu a deaktiváciu ...

  b)

  definuje hierarchiu cloudových služieb, zachytáva stavy cloudových služieb v reálnom čase a zabezpečuje ...

  3.1.3

  Modul modelovania a návrhu cloudových služieb

  a)

  špecifikuje cloudové služby z pohľadu implementačných detailov a definuje informácie potrebné pre modul ...

  b)

  navrhuje vhodné šablóny cloudových služieb a pracovných postupov s cieľom automatizácie riadenia životného ...

  3.1.4

  Modul realizácie cloudových služieb

  a)

  konfiguruje virtuálnu infraštruktúru pre realizáciu cloudovej služby na základe informácií z modulu ...

  b)

  realizuje cloudovú službu,

  c)

  implementuje možnosť zmeny realizácie cloudovej služby bez nutnosti jej opätovnej aktivácie,

  d)

  komunikuje s vrstvou dodávania zdrojov s cieľom využitia špecifických atribútov zdrojov pri realizácii ...

  e)

  overuje a pripravuje všetky parametre aktivácie a realizuje cloudovú službu.

  3.1.5

  Modul monitorovania cloudových služieb

  a)

  konfiguruje monitorovanie cloudových služieb, ktoré nasledujú po aktivácii cloudovej služby,

  b)

  zhromažďuje udalosti a informácie o výkone v reálnom čase pre modul manažmentu stavu cloudových služieb. ...

  3.1.6

  Modul manažmentu stavu cloudových služieb

  a)

  spravuje monitorovanie cloudových služieb a prezentuje jeho výstupy vo forme prehľadov o stave cloudovej ...

  b)

  ukladá a koreluje udalosti na úrovni cloudových služieb a podľa potreby ich eskaluje do obslužných procesov. ...

  3.1.7

  Modul využívania cloudových služieb zbiera informácie o využívaní a meraní realizácie cloudovej služby ...

  3.2

  Vrstva poskytovania cloudových služieb môže byť rozšírená o ďalšie logické moduly, napríklad o modul ...

  4. Vrstva dodávania zdrojov

  4.1

  Vrstva dodávania zdrojov sa skladá najmä z modulu katalógu zdrojov, modulu manažmentu životného cyklu ...

  4.1.1

  Modul katalógu zdrojov

  a)

  poskytuje unifikované informácie o zdrojoch, obsahujúce typy ich kompozícií,

  b)

  v reálnom čase poskytuje informácie zachytené modulmi pre modelovanie kapacít a stavov zdrojov, ...

  c)

  v reálnom čase riadi vyváženie zaťaženia zdrojov na základe stavu zdrojov,

  d)

  zabezpečuje mapovanie modelov poskytovania služieb na zdroje,

  e)

  poskytuje funkciu riadenia životného cyklu využívaných softvérových licencií.

  4.1.2

  Modul manažmentu životného cyklu zdrojov

  a)

  prijíma požiadavky z vrstvy poskytovania cloudových služieb a alokuje potrebné zdroje,

  b)

  prijíma požiadavky na kapacity a výkon z modulu modelovania kapacít zdrojov a modulu návrhu šablón zdrojov, ...

  c)

  prijíma informácie dostupnosti nových zdrojov a odosiela ich do vrstvy poskytovania cloudových služieb, ...

  d)

  určuje potrebný počet a typy zdrojov na základe požiadavky na kapacitu cloudovej služby,

  e)

  riadi spotrebu zdrojov a modul monitorovania využívania zdrojov,

  f)

  riadi zdroje s ohľadom na záťaž cloudovej služby a manažuje rozdeľovanie záťaže v reálnom čase s preddefinovanou ...

  4.1.3

  Modul modelovania kapacít zdrojov

  a)

  slúži na prognózovanie využívania zdrojov a poskytuje informácie o kapacitách a výkonnosti zdrojov, ...

  b)

  zabezpečuje koordináciu modulov vrstvy dodávania zdrojov s ohľadom na prideľovanie zdrojov, manažment ...

  c)

  zabezpečuje priraďovanie požiadaviek na zdroje s dostupnými zdrojmi v module katalógu zdrojov a podľa ...

  4.1.4

  Modul návrhu šablón zdrojov

  a)

  je zodpovedný za návrh zdrojov infraštruktúry a modifikácie špecifických typov zdrojov na základe využívaných ...

  b)

  je zodpovedný za návrh pracovných postupov pre modul manažmentu životného cyklu zdrojov, vrátane návrhu ...

  c)

  poskytuje návrhy pre modul katalóg zdrojov,

  d)

  navrhuje metriky pre modul manažmentu životného cyklu zdrojov na monitorovanie stavu prostriedkov. ...

  4.1.5

  Modul realizácie prideľovania zdrojov

  a)

  prijíma informácie o kapacitných konfiguráciách zdrojov z modulu manažmentu životného cyklu prostriedkov, ...

  b)

  zabezpečuje mapovanie informácií o konfiguráciách zdrojov pre modul katalógu zdrojov,

  c)

  riadi alokáciu a konfiguráciu zdrojov pomocou modulu adaptéra zdrojov a kontroly.

  4.1.6

  Modul monitorovania využívania zdrojov

  a)

  monitoruje zmeny spotreby a využívania zdrojov, špecifických pre konkrétnu službu alebo odberateľa cloudových ...

  b)

  monitoruje dostupnosť a úroveň využívania zdrojov a informuje modul manažmentu životného cyklu zdrojov ...

  4.1.7

  Modul stavu zdrojov

  a)

  poskytuje modulu manažmentu stavu cloudových služieb informácie o zlyhaniach a chybách zdrojov, ktoré ...

  b)

  sleduje a spracováva chybové stavy zdrojov a pri výskyte chyby iniciuje proces nápravy,

  c)

  udržuje v reálnom čase dostupné agregované správy riadenia udalostí ohľadom dostupnosti zdrojov a ich ...

  4.1.8

  Modul adaptéra zdrojov a kontroly

  a)

  poskytuje funkciu inteligentného virtualizačného prostredia, ktoré na základe typu hardvéru prekladá ...

  b)

  transformuje požiadavky na pridelenie zdrojov na skutočné zdroje,

  c)

  v reálnom čase poskytuje aktualizovaný stav a informácie o využívaní konkrétneho hardvéru a softvéru ...

  4.2

  Vrstva dodávania zdrojov môže byť rozšírená o ďalšie logické moduly.

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 78/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Štruktúra údajov kontajneru XML údajov

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 78/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Identifikovanie podpísaného dokumentu

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 78/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Dátová štruktúra základného číselníka

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 78/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Zoznam atribútov SAML Assertion

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 78/2020 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel ...

Poznámky

 • 1)  § 10 ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci ...
 • 2)  § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  ISO/IEC 10646:2012 Univerzálny kódovaný súbor znakov (UCS).
 • 4)  STN EN 301 549 Požiadavky na prístupnosť produktov a služieb IKT (871549).
 • 5)  Napríklad § 5 až 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení ...
 • 6)  ISO 32000-2 Portable document format, PDF 2.0.
 • 7)  Napríklad zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
 • 8)  RFC 6838: Špecifikácie typov médií a registračné postupy z dôvodu zjednotenia používaných hodnôt. ...
 • 9)  Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) pre prístupnosť webového obsahu vo verzii 2.1.
 • 10)  § 31a zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  RFC 2046: Formát Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). Časť 2: Typy médií, RFC 3629:UTF-8 transformácia ...
 • 12)  ISO/IEC 10646 - Informačné technológie. Univerzálna znaková sada (UCS).
 • 13)  ISO/IEC 29500:2012 Formáty súborov Office Open XML.
 • 14)  § 4 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z.
 • 15)  ISO/IEC 29500-4:2012 Formáty súborov Office Open XML. Prechodné migračné vlastnosti.
 • 16)  ISO/IEC 15948: Informačné technológie. Počítačová grafika a spracovanie obrázkov. Prenosná sieťová grafika ...
 • 17)  ISO/IEC 10918-5:2013 Digitálna kompresia a kódovanie kontinuálne tónovaných statických obrázkov. JPEG ...
 • 18)  RFC 4180 Spoločný formát a MIME typ pre Comma Separated Values (CSV) súbory.
 • 19)  Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 54a zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  RFC 7232 - Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Conditional Requests.
 • 23)  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 24)  RFC 7946 - GeoJSON formát.
 • 25)  § 48 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla ...
 • 26)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1506 z 8. septembra 2015, ktorým sa ustanovujú špecifikácie ...
 • 27)  ISO 19005-1 Formát elektronického dokumentu pre dlhodobé uchovávanie – použitie PDF 1.4 (PDF/A-1), ISO ...
 • 28)  § 35 až 39 zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 29)  ETSI TS 102 918 Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Formát Associated Signature Containers ...
 • 30)  ETSI EN 319 162-1: Associated Signature Containers (ASiC); Part 1: Building blocks and ASiC baseline ...
 • 31)  § 11 písm. k) zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom ...
 • 32)  § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  Napríklad § 28 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  § 23 ods. 1 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  ISO 14533-4, Kapitola 3.2, Dlhodobé profily podpisov, Atribúty odkazujúce na objekty dôkazov existencie ...
 • 36)  ISO 14533-4, Kapitola 3.3, Dlhodobé profily podpisov, Atribúty odkazujúce na objekty dôkazov existencie ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore