Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú hranice chmeliarskej výrobnej oblasti, upravuje evidencia chmeľníc a povinné známkovanie chmeľu 76/1983 účinný od 01.08.1983


Platnosť od: 13.07.1983
Účinnosť od: 01.08.1983
Autor: Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 76/1983 s účinnosťou od 01.08.1983

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky

ktorou sa určujú hranice chmeliarskej výrobnej oblasti, upravuje evidencia chmeľníc a povinné ...

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § ...

§ 1
Chmeliarska výrobná oblasť

Do „Piešťanskej výrobnej oblasti“ patria tieto výrobné obce:

1.

 o k r e s  T r e n č í n :

Adamovské Kochanovce s časťami obce Adamovce, Kochanovce a Malé Bierovce, Beckov, Bobot s časťami ...

2.

  o k r e s  T o p o ľ č a n y :

Bánovce nad Bebravou s časťami obce Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce ...

3.

  o k r e s  T r n a v a :

Bašovce, Borovce, Dolné Otrokovce, Dolný Lopašov, Drahovce s časťami obce Drahovce a Voderady, ...

EVIDENCIA CHMEĽNÍC, ICH OBNOVA, ZRUŠOVANIE A UDRŽIAVANIE
§ 2
Vedenie evidencie chmeľníc
(1)

Evidenciu chmeľníc vedie poľnohospodárska organizácia, ktorá pestuje chmeľ (ďalej len „pestovateľ ...

(2)

Evidenciu chmeľníc v obvode obce vedie pestovateľ chmeľu. Pestovateľ chmeľu je povinný viesť ...

(3)

Registračné listy sa založia a vedú podľa výrobných obcí a pestovateľov chmeľu a obsahujú ...

(4)

Predpisy o evidencii nehnuteľností nie sú touto vyhláškou dotknuté.1)

§ 3
Hlásenie zmien v evidencii chmeľníc
(1)

Na zabezpečenie správneho vedenia a udržiavania evidencie chmeľníc a jej súladu so skutočným ...

(2)

Okresný národný výbor upovedomí pestovateľa chmeľu, stredisko geodézie a Chmeliarstvo o každom ...

(3)

Po ohlásení zmien stredisku geodézie podľa odseku 1 pestovateľ chmeľu vykoná zmeny aj vo svojich ...

§ 4
Vedenie okresnej a ústrednej evidencie chmeľníc
(1)

V obvode okresu vedie evidenciu chmeľníc stredisko geodézie, ktoré založí a vedie registračné ...

(2)

Ústrednú evidenciu chmeľníc vedie Chmeliarstvo v zostavách podľa jednotlivých pestovateľov v ...

§ 5
Štítkovanie chmeľníc

Chmeliarstvo označí za priamej pomoci pestovateľa chmeľu každú chmeľnicu na rohových stĺpoch ...

§ 6
Obnova chmeľníc
(1)

Pestovatelia chmeľu sú povinní pravidelne obnovovať prestarnuté, choré a slabé chmeľnice, ktoré ...

(2)

Úlohy pri obnove a rozšírení plôch chmeľníc určené štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva ...

§ 7
Zrušovanie chmeľníc
(1)

Chmeľnice môžu byť na žiadosť pestovateľa chmeľu zrušené len s povolením okresného národného ...

(2)

Po vydaní povolenia na zrušenie chmeľnice je pestovateľ chmeľu povinný do 31. decembra bežného ...

POVINNÉ ZNÁMKOVANIE CHMEĽU, JEHO PREBAĽOVANIE, MIEŠANIE, ÚPRAVA A MANIPULÁCIA S NÍM
§ 8
Povinné známkovanie chmeľu
(1)

Povinným známkovaním chmeľu je: a) povinné označovanie chmeľu podľa miestneho pôvodu (ďalej ...

(2)

Označovanie chmeľu podľa výrobných obcí pri povinnom známkovaní chmeľu sa vykonáva podľa ...

§ 9
Označovanie chmeľu
(1)

Označovanie chmeľu vo výrobnej obci vykonáva Ústav prostredníctvom chmeliarskych dôverníkov ...

(2)

Pestovatelia chmeľu sú povinní pred zožochovaním oznámiť chmeliarskemu dôverníkovi všetok ...

(3)

Chmeliarsky dôverník smie označiť iba chmeľ odrody „Červenák“, ktorý sa zobral vo výrobnej ...

(4)

Chmeliarsky dôverník zistí, či ide o chmeľ, ktorý smie označiť, chmeľ uložený do žochu odváži, ...

§ 10
Overovanie chmeľu
(1)

Overovaniu chmeľu podlieha všetok chmeľ vypestovaný v „Piešťanskej výrobnej oblasti“ označený ...

(2)

Organizácia poverená nákupom chmeľu4) je povinná chmeľ nakúpený v „Piešťanskej výrobnej ...

(3)

Ústav vylúči z overenia chmeľ nezodpovedajúci československej štátnej norme akosti, chmeľ, ...

(4)

Ústav vyznačí overenie chmeľu na jeho obale, obal uzavrie svojimi uzávermi (plombami a pečiatkou) ...

(5)

Ústav môže chmeľ, ktorý doteraz nemohol riadne overiť, pri ktorom je však potrebné porušenie ...

§ 11
Chmeľ nepodliehajúci povinnému známkovaniu

Chmeľ vypestovaný mimo výrobnej obce, chmeľ, ktorý nemá typické znaky odrody „Červenák“ ...

§ 12
Prebaľovanie chmeľu vo výrobnej obci
(1)

Označený chmeľ, ktorý sa nevyviezol z výrobnej obce, smie byť prebalený len pod kontrolou chmeliarskeho ...

(2)

Chmeliarsky dôverník prebalenie chmeľu a jeho dôvod uvedie na rube váhového listu, v ktorom tiež ...

§ 13
Prebaľovanie chmeľu mimo výrobnej obce

Chmeľ označený chmeliarskym dôverníkom po vyvezení z výrobnej obce sa smie prebaliť len pod ...

§ 14
Miešanie chmeľu a úprava chmeľu
(1)

Miešanie chmeľu, ktorý podlieha povinnému známkovaniu, úpravu chmeľu (napr. preberanie, prečesávanie, ...

(2)

Zakazuje sa miešať chmeľ zodpovedajúci československej štátnej norme akosti s chmeľom jej nezodpovedajúcim, ...

(3)

Pri prebalenom alebo zmiešanom chmeli môže Ústav od uvedenia výrobnej obce upustiť. V overovacej ...

§ 15
Duplikáty váhových listov, overovacích listín a predbežných overovacích listov
(1)

Stratu váhového listu, overovacej listiny a predbežného overovacieho listu treba bez meškania hlásiť ...

(2)

Chmeliarsky dôverník nesmie vydať za stratený váhový list nový váhový list, ani duplikát pôvodného ...

(3)

Ak sa stratil príslušný doklad, vydá Ústav jeho duplikát za predpokladu, že nebol porušený ...

§ 16
Záverečné ustanovenie

Vzor závesného štítku, plomb a váhového listu, vzor vyznačenia overenia chmeľu na jeho obale, ...

§ 17
Zrušujúce ustanovenie

Zrušuje sa pre územie Slovenskej socialistickej republiky: vyhláška č. 78/1962 Zb., ktorou sa vykonávajú ...

§ 18
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1983.

Minister:

Ing. Janovic v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie ...
  • 2)  § 28 ods. 1 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby.§ 43 ods. 4 a 5 vyhlášky Ministerstva ...
  • 3)  § 28 ods. 1 zákona č. 61/1964 Zb.§ 43 ods. 4 a 5 vyhlášky č. 62/1964 Zb.
  • 4)  § 2 vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 123/1976 Zb. o základných ...
  • 5)  Ústav vydá po schválení Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR známkovací poriadok.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore