Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi 753/2002 účinný od 01.01.2003


Platnosť od: 31.12.2002
Účinnosť od: 01.01.2003
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi 753/2002 účinný od 01.01.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 753/2002 s účinnosťou od 01.01.2003

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 74 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných ...

1.

V § 2 písm. a) bod 2 sa nad slovo „ekvivalent" umiestňuje odkaz 2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 10 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2002 o primeranosti vlastných zdrojov financovania ...

2.

V § 2 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.

3.

V § 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až z) sa označujú ako písmená c) až y).

4.

V § 2 písm. k) sa slová „kúpiť alebo predať" nahrádzajú slovami „odobrať alebo dodať" ...

5.

V § 2 písm. y) sa slová „zóny A" nahrádzajú slovami „so sídlom v štáte zóny A".

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „Opatrenie zo 14. februára 2000 č. 2/2000 (oznámenie ...

7.

V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

8.

V § 5 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:

„3. v zmluve o podriadenom dlhu sa riadia právom Slovenskej republiky ustanovenia 3a. o záväzku ...

9.

V § 5 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa bodom 4, ktorý znie:

„4. sa zmluvne dohodlo, že ani istinu podriadeného dlhu, ani úroky z neho nie je dlžník povinný ...

10.

V § 5 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) zákonné rezervy, rezervy na kurzové straty a ostatné rezervy na pokrytie rizík z investičných ...

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

11.

V § 5 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa obchodník ...

12.

V § 7 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa bod 2.

Doterajšie body 3 až 5 sa označujú ako body 2 až 4.

13.

V § 7 ods. 1 písm. b) bode 4 sa za slovom „právom" vkladajú slová „v skutočnostiach uvedených ...

14.

V § 7 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

„a) 200 % hodnoty základných vlastných zdrojov znížených o 8 % hodnoty rizikovo vážených ...

15.

V § 8 sa vypúšťajú odseky 1 a 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 3.

16.

V § 8 odsek 1 znie:

„(1) Ku dňu, ku ktorému sa nezostavuje účtovná závierka, sa rezervy zahrnú do vlastných zdrojov ...

17.

§ 9 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Vlastné zdroje na konsolidovanom základe podľa odseku 2, ak ich zostatky sú kreditné, spolu ...

18.

V § 10 sa odkaz 7 nad slovom „predpisu" nahrádza odkazom 10a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a)
Opatrenie č. 6/2002 (oznámenie č. 695/2002 Z. z.).“.

19.

Doterajší text § 10 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Trhové riziká obchodníka s cennými papiermi, ktorý je bankou, a jeho aktíva sa podľa stupňa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:

„10b)
§ 9 až 31 opatrenia č. 6/2002 (oznámenie č. 695/2002 Z. z.).“.

20.

V § 11 ods. 2 písm. e) sa slová „obchodnej knihy" nahrádzajú slovami „obchodného portfólia". ...

21.

V § 12 ods. 2 sa za slovo „aktív" vkladajú slová „a úverových ekvivalentov podsúvahových ...

22.

V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „§ 4 a 5 opatrenia zo 14. februára 2000 č. 2/2000 ...

23.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Úverový ekvivalent podsúvahovej položky, ktorá je pohľadávkou z termínových obchodov ...

24.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „§ 5 písm. b) opatrenia zo 14. februára 2000 č. ...

25.

V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „§ 5 písm. a) opatrenia zo 14. februára 2000 č. ...

26.

V § 22 ods. 1 sa slová „zaznamenaných v obchodnej knihe" nahrádzajú slovami „zaradených do ...

27.

V § 26 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Riziko veľkých majetkových angažovaností vyjadruje pravdepodobnosť vzniku straty v dôsledku ...

28.

V § 26 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Veľkou majetkovou angažovanosťou sa na účely tejto vyhlášky rozumie majetková angažovanosť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a a 14b znejú:

„14a) § 31 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.

29.

V § 26 ods. 6 sa slová „podľa odseku 3" nahrádzajú slovami „podľa odseku 5".

30.

V § 28 ods. 1 a 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ich konsolidovaním metódou podľa osobitného ...

31.

V § 29 ods. 3 sa slová „odsekov 2 a 3" nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2".

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Ivan Mikloš v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore