Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo 75/2014 účinný od 01.05.2014

Platnosť od: 25.03.2014
Účinnosť od: 01.05.2014
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo 75/2014 účinný od 01.05.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 75/2014 s účinnosťou od 01.05.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách ...

1.

V § 2 odsek 7 znie:

„(7) Zariadenie musí mať k dispozícii záchod s umývadlom s výtokom pitnej vody a teplej vody, ...

2.

V § 3 ods. 1 sa slovo „zariadením“ nahrádza slovom „prístrojom“ a slovo „zariadení“ ...

3.

V § 3 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

4.

V § 3 ods. 2 sa slová „Opaľovacie zariadenie musí byť umiestnené“ nahrádzajú slovami „Opaľovací ...

5.

V § 3 ods. 3 sa slová „so solárnym“ nahrádza slovami „s opaľovacím“ a slová „účinné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach ...

6.

V § 4 ods. 3 sa vypúšťa odkaz 2 vrátane poznámky pod čiarou.

7.

V § 7 ods. 1 sa slovo „zdroje“ nahrádza slovami „ultrafialové žiariče“ a slová „typom ...

8.

V § 7 ods. 3 písm. c) sa slovo „použitie“ nahrádza slovom „obsluhu“ a nad slovo „prístroja“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) STN EN 60335-2-27 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. ...

9.

V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) doklad o výsledkoch merania ultrafialového žiarenia pri uvedení priestorov do prevádzky a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných ...

10.

V prílohe č. 2 sa slovo „zariadenie“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „prístroj“ v ...

11.

V prílohe č. 2 uvádzacej vete k tabuľkám sa vypúšťajú slová „a pomeru hodnôt intenzity ...

12.

V prílohe č. 2 sa pod tabuľku č. 1 vkladá text, ktorý znie:

„Použitie opaľovacích prístrojov: Typy 1 a 2 sú určené na používanie v soláriách, kozmetických ...

13.

V prílohe č. 2 tabuľke č. 2 sa slovo „soláriu“ nahrádza slovami „opaľovacom prístroji“. ...

14.

V prílohe č. 2 texte pod tabuľkou č. 2 sa vypúšťajú slová „Pomer nameraných hodnôt intenzity ...

15.

V prílohe č. 2 texte pod tabuľkou č. 2 sa nad slovom „norma“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom ...

16.

V prílohe č. 2 grafe Krivka spektrálnej erytemálnej účinnosti (akčná krivka CIE) sa slová „Faktor ...

17.

V prílohe č. 2 text k pojmu „Opaľovacie zariadenie“ znie:

„Opaľovací prístroj – elektrický spotrebič vybavený UV žiaričmi, používaný v soláriu ...

18.

V prílohe č. 2 sa tabuľka č. 3 dopĺňa riadkami, ktoré znejú:

„Celková účinná ožiarenosť (efektívna ožiarenosť, erytemálna účinná intenzita ožiarenia) ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2014.

Zuzana Zvolenská v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore