Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely 75/2008 účinný od 15.03.2008

Platnosť od: 06.03.2008
Účinnosť od: 15.03.2008
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Mena, obeh peňazí, Colné právo, Účtovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely 75/2008 účinný od 15.03.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 75/2008 s účinnosťou od 15.03.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 3 a § 18 ods. 10 písm. b) zákona č. ...

Základné ustanovenia
§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobné pravidlá pri evidovaní, vykazovaní alebo zaokrúhľovaní údajov ...
a)

účtovníctva,

b)

dane z príjmov,

c)

dane z pridanej hodnoty,

d)

spotrebných daní,

e)

miestnych daní,

f)

správy daní,

g)

cla.

§ 2
Na účely tejto vyhlášky sa peňažným údajom rozumie suma
a)

aktív, pasív, nákladov, výnosov, príjmov a výdavkov1) vedených v účtovníctve účtovných ...

b)

dane, rozdielu dane alebo straty vyčíslenej v protokole z daňovej kontroly alebo opakovanej daňovej ...

c)

dane alebo rozdielu dane určenej podľa pomôcok v protokole o určení dane alebo rozdielu dane podľa ...

d)

uvedená v

1.

daňovom priznaní, opravnom daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní,

2.

hlásení, opravnom hlásení alebo v dodatočnom hlásení,

3.

prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo v opravnom ...

4.

súhrnnom výkaze, opravnom súhrnnom výkaze alebo v dodatočnom súhrnnom výkaze,

5.

žiadosti o vrátenie dane z pridanej hodnoty,

6.

žiadosti o vrátenie spotrebnej dane alebo v dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane,

7.

žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálnych olejov zahraničnému zástupcovi uvedenému v ...

8.

oznámení o vyplatenom úrokovom príjme,3)

e)

dane zaplatenej bez vyrubenia,

f)

dane vymeranej pri dovoze tovaru,

g)

uvedená v rozhodnutí o

1.

vyrubení dane alebo vyrubení rozdielu dane,

2.

uložení pokuty, vyrubení sankčného úroku, vyrubení úroku,

3.

povolení odkladu platenia dane alebo daňového nedoplatku, povolení platenia dane alebo daňového ...

4.

povolení úľavy z daňového nedoplatku alebo zo sankcie, odpustení daňového nedoplatku alebo sankcie,5) ...

5.

odpísaní daňového nedoplatku, zániku daňového nedoplatku,

6.

vrátení dane alebo daňového preplatku, použití daňového preplatku,

7.

určení platenia preddavkov na daň,

8.

riadnom opravnom prostriedku alebo mimoriadnom opravnom prostriedku,

h)

uvedená v rozhodnutí alebo v inom dokumente vydanom v daňovom exekučnom konaní,

i)

uvedená v rozhodnutí vydanom v daňovom konaní, ktoré nie je uvedené v písmenách g) a h),

j)

uvedená vo výzve vydanej podľa osobitného predpisu,6)

k)

základu dane alebo inej skutočnosti finančnej povahy rozhodujúcej pre správne určenie dane alebo ...

l)

uvedená v zozname daňových dlžníkov,

m)

uvedená v oznámení o výške daňového preplatku na žiadosť daňového subjektu,

n)

uvedená v oznámení o inom daňovom subjekte na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby,

o)

uvedená v potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti a v ročnom zúčtovaní príjmov zo závislej ...

p)

uvedená v potvrdení o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti,

r)

daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti8) (ďalej len „daňový ...

s)

preddavkov na daň z príjmov a preddavku na daň z pridanej hodnoty,

t)

podielu zaplatenej dane na osobitné účely,

u)

dovozného cla alebo vývozného cla uvedená

1.

v colnom vyhlásení,

2.

vo výzve,

3.

v protokole o následnej kontrole,

4.

v rozhodnutí o oznámení colného dlhu,

5.

v rozhodnutí o dodatočnom vymeraní colného dlhu,

6.

v rozhodnutí o povolení zaplatenia sumy cla v splátkach,

7.

v rozhodnutí o odklade platenia sumy cla,

8.

v rozhodnutí o vrátení alebo odpustení cla,

9.

v rozhodnutí o vymeraní úroku z omeškania,

10.

v rozhodnutí o vymeraní kompenzačného úroku,

11.

v rozhodnutí o uložení pokuty,

12.

v rozhodnutí vydanom v colnom exekučnom konaní,

13.

v rozhodnutí o schválení byť ručiteľom,

14.

v rozhodnutí o riadnom opravnom prostriedku alebo mimoriadnom opravnom prostriedku,

15.

v rozhodnutí neuvedenom v bodoch 4 až 14 vydanom colnými orgánmi,

v)

prepravovaných peňažných prostriedkov v hotovosti uvedená v ohlásení pri preprave peňažných ...

w)

uvedená v potvrdení o zložení peňažných prostriedkov v hotovosti na účely zabezpečenia colného ...

z)

colnej pohľadávky uvedená v potvrdení o jej započítaní alebo v zmluve o jej postúpení.

Účtovníctvo
§ 3
(1)

Ku dňu zavedenia meny euro v Slovenskej republike (ďalej len „zavedenie eura“)sa jednotlivé zložky ...

(2)

Ku dňu zavedenia eurasa jednotlivé zložky majetku a záväzkov ustanovené osobitným predpisom10)prepočítajú ...

(3)

Ku dňu zavedenia eura sa v účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva, ...

(4)

Ku dňu zavedenia eura sa v účtovnej jednotke účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva, ...

(5)

Pri zaokrúhľovaní prepočítaných súm aktív, pasív, nákladov, výnosov, príjmov a výdavkov ...

(6)

Pri prepočte základného imania obchodných spoločností alebo družstiev, kmeňového imania štátnych ...

(7)

V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa osobitného ...

§ 4
(1)

Peňažné údaje v účtovnej závierke zostavenej ku dňu zavedenia eura alebo ku dňu, ktorý nasleduje ...

(2)

Porovnateľné údaje podľa odseku 1 druhej vety vykazované na jednotlivých riadkoch súvahy, výkazu ...

(3)

Pri zostavovaní riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje ...

(4)

V poznámkach účtovnej závierky zostavenej prvýkrát po zavedení eura sa uvedú aj informácie ...

Správa daní
§ 5
(1)

Po zavedení eura sa v eurách

a)

vykazujú peňažné údaje uvedené v § 2, ak ďalej nie je ustanovené inak,

b)

vedie evidencia daní.

(2)

V tlačivách uvedených v § 2 písm. d) prvom až treťom bode a ôsmom bode podávaných po zavedení ...

§ 6
(1)

Ak sa po zavedení eura vydá rozhodnutie podľa osobitného predpisu,6) ktoré obsahuje peňažný ...

(2)

Ak sa po zavedení eura vykonáva daňová kontrola za zdaňovacie obdobie, ktoré končí pred zavedením ...

(3)

Ak správca dane povolí odklad dane alebo splátky dane pred zavedením eura a odklad dane alebo splátky ...

Daň z príjmov
§ 7

Suma daňového bonusu18) v slovenských korunách vyplatená správcom dane po zavedení eura, ktorá ...

§ 8
(1)

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby vypočítané podľa osobitného predpisu19) v slovenských ...

(2)

Na účely výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v priebehu preddavkového obdobia20) ...

a)

základ dane uvedený v daňovom priznaní podanom za rok 2008 v slovenských korunách prepočíta ...

b)

zápočet dane zaplatenej v zahraničí uvedený v daňovom priznaní podanom za rok 2008 v slovenských ...

c)

daňový bonus uvedený v daňovom priznaní podanom za rok 2008 v slovenských korunách prepočíta ...

d)

daň vybraná zrážkou podľa osobitného predpisu,21)odpočítavaná ako preddavok na daň v daňovom ...

§ 9
(1)

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby vypočítané podľa osobitného predpisu22) z poslednej ...

(2)

Pri výpočte preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby platených po lehote na podanie daňového ...

(3)

Ak je zdaňovacím obdobím hospodársky rok, postupuje sa podľa odsekov 1 a 2.

§ 10

V tlačivách uvedených v § 2 písm. o) a p) a iných tlačivách používaných v súvislosti so ...

§ 11

Suma poukázaného podielu zaplatenej dane vypočítaná v slovenských korunách podľa osobitného ...

Daň z pridanej hodnoty
§ 12
(1)

Daň z pridanej hodnoty, ktorá bola zaplatená colnému orgánu pred zavedením eura a vracia sa podľa ...

(2)

Odpočítanie dane z pridanej hodnoty, ktoré sa vzťahuje k zdaniteľnému obchodu, pri ktorom daňová ...

(3)

V žiadosti o vrátenie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu27) podávanej po zavedení ...

(4)

Nadmerný odpočet, ktorý vznikol v zdaňovacom období pred zavedením eura, sa pri odpočítaní ...

(5)

Neodpočítaný nadmerný odpočet, ktorý vznikol v zdaňovacom období pred zavedením eura, sa pri ...

(6)

V súhrnnom výkaze, opravnom súhrnnom výkaze alebo v dodatočnom súhrnnom výkaze podávanom po ...

Spotrebné dane
§ 13
(1)

V žiadosti o vrátenie spotrebnej dane alebo v dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane podávanej ...

(2)

V žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja zahraničnému zástupcovi uvedenému v ...

(3)

Ak vznikne daňová povinnosť podľa osobitného predpisu28) a pri výpočte spotrebnej dane na účely ...

Miestne dane
§ 14

Na účely výpočtu základu dane z pozemkov sa po zavedení eura hodnota pozemku30) určená pred ...

§ 15

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za užívanie verejného priestranstva31) pred zavedením eura, ...

§ 16

Ak odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení32) začne pred zavedením ...

§ 17

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti ...

Clo
§ 18
(1)

Ak má byť tovar prepustený do colného režimu voľný obeh po zavedení eura na základe colného ...

(2)

Ak je tovar prepustený do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla ...

(3)

Ak sa po zavedení eura vymeriava colný dlh, ktorý vznikol pred zavedením eura inak, než prijatím ...

§ 19
(1)

Ak sa po zavedení eura vykonáva následná kontrola vo vzťahu k colným vyhláseniam, na ktorých ...

(2)

Ak sa po zavedení eura vydáva rozhodnutie uvedené v § 2 písm. u) bodoch 4 až 10 a 12 týkajúce ...

(3)

Ak po zavedení eura odvolací orgán alebo orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho ...

Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 20
(1)

Ak táto vyhláška alebo osobitný predpis34) neustanovuje inak, suma do 0,005 eura sa zaokrúhli na ...

(2)

Na účely daní a colné účely sa suma prepočítaná konverzným kurzom na eurá, ktorá je

a)

platbou zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu obce, zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor, ...

b)

platbou do štátneho rozpočtu alebo do rozpočtu obce, zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. ...

§ 21

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2008.

Ján Počiatek v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 2)  § 16 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja.
 • 3)  § 32 ods. 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách ...
 • 4)  § 59 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 64 a 103 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 7)  § 15 a 15b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 9)  § 4 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 10)  § 4 ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
 • 11)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Napríklad § 2 ods. 3 a 5 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a ...
 • 13)  § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 15)  Napríklad § 10 až 15 zákona č. 659/2007 Z. z.
 • 16)  § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  
 • 18)  § 33 a § 52 ods. 48 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 34 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 42 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 534/2005 Z. z.
 • 23)  § 42 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 534/2005 Z. z.
 • 24)  § 42 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 25 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 56 až 64 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Napríklad § 28 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z.
 • 29)  Napríklad § 28 ods. 5 zákona č. 98/2004 Z. z.
 • 30)  § 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné ...
 • 31)  § 34 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 538/2007 Z. z.
 • 32)  § 37 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  § 64 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 538/2007 Z. z.
 • 34)  Napríklad zákon č. 659/2007 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore