Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely 75/2008 účinný od 15.03.2008

Platnosť od: 06.03.2008
Účinnosť od: 15.03.2008
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Colné právo, Účtovníctvo, Mena, obeh peňazí
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely 75/2008 účinný od 15.03.2008
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 75/2008 s účinnosťou od 15.03.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 3 a § 18 ods. 10 písm. b) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Základné ustanovenia
§ 1 - Táto vyhláška upravuje podrobné pravidlá pri evidovaní, vykazovaní alebo zaokrúhľovaní údajov o peňažných sumách (ďalej len „peňažný údaj“) a podrobný postup pri prepočtoch peňažných údajov v súvislosti s prechodom na menu euro pre oblasť
a)

účtovníctva,

b)

dane z príjmov,

c)

dane z pridanej hodnoty,

d)

spotrebných daní,

e)

miestnych daní,

f)

správy daní,

g)

cla.

§ 2 - Na účely tejto vyhlášky sa peňažným údajom rozumie suma
a)

aktív, pasív, nákladov, výnosov, príjmov a výdavkov1) vedených v účtovníctve účtovných jednotiek,

b)

dane, rozdielu dane alebo straty vyčíslenej v protokole z daňovej kontroly alebo opakovanej daňovej kontroly (ďalej len „daňová kontrola“),

c)

dane alebo rozdielu dane určenej podľa pomôcok v protokole o určení dane alebo rozdielu dane podľa pomôcok alebo v zápisnici o dohode o výške dane,

d)

uvedená v

1.

daňovom priznaní, opravnom daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní,

2.

hlásení, opravnom hlásení alebo v dodatočnom hlásení,

3.

prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo v opravnom prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti,

4.

súhrnnom výkaze, opravnom súhrnnom výkaze alebo v dodatočnom súhrnnom výkaze,

5.

žiadosti o vrátenie dane z pridanej hodnoty,

6.

žiadosti o vrátenie spotrebnej dane alebo v dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane,

7.

žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálnych olejov zahraničnému zástupcovi uvedenému v osobitnom predpise,2)

8.

oznámení o vyplatenom úrokovom príjme,3)

e)

dane zaplatenej bez vyrubenia,

f)

dane vymeranej pri dovoze tovaru,

g)

uvedená v rozhodnutí o

1.

vyrubení dane alebo vyrubení rozdielu dane,

2.

uložení pokuty, vyrubení sankčného úroku, vyrubení úroku,

3.

povolení odkladu platenia dane alebo daňového nedoplatku, povolení platenia dane alebo daňového nedoplatku v splátkach4) (ďalej len „odklad dane alebo splátky dane“),

4.

povolení úľavy z daňového nedoplatku alebo zo sankcie, odpustení daňového nedoplatku alebo sankcie,5)

5.

odpísaní daňového nedoplatku, zániku daňového nedoplatku,

6.

vrátení dane alebo daňového preplatku, použití daňového preplatku,

7.

určení platenia preddavkov na daň,

8.

riadnom opravnom prostriedku alebo mimoriadnom opravnom prostriedku,

h)

uvedená v rozhodnutí alebo v inom dokumente vydanom v daňovom exekučnom konaní,

i)

uvedená v rozhodnutí vydanom v daňovom konaní, ktoré nie je uvedené v písmenách g) a h),

j)

uvedená vo výzve vydanej podľa osobitného predpisu,6)

k)

základu dane alebo inej skutočnosti finančnej povahy rozhodujúcej pre správne určenie dane alebo vzniku daňovej povinnosti zistené podľa osobitného predpisu,7)

l)

uvedená v zozname daňových dlžníkov,

m)

uvedená v oznámení o výške daňového preplatku na žiadosť daňového subjektu,

n)

uvedená v oznámení o inom daňovom subjekte na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby,

o)

uvedená v potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti a v ročnom zúčtovaní príjmov zo závislej činnosti,

p)

uvedená v potvrdení o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti,

r)

daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti8) (ďalej len „daňový bonus“),

s)

preddavkov na daň z príjmov a preddavku na daň z pridanej hodnoty,

t)

podielu zaplatenej dane na osobitné účely,

u)

dovozného cla alebo vývozného cla uvedená

1.

v colnom vyhlásení,

2.

vo výzve,

3.

v protokole o následnej kontrole,

4.

v rozhodnutí o oznámení colného dlhu,

5.

v rozhodnutí o dodatočnom vymeraní colného dlhu,

6.

v rozhodnutí o povolení zaplatenia sumy cla v splátkach,

7.

v rozhodnutí o odklade platenia sumy cla,

8.

v rozhodnutí o vrátení alebo odpustení cla,

9.

v rozhodnutí o vymeraní úroku z omeškania,

10.

v rozhodnutí o vymeraní kompenzačného úroku,

11.

v rozhodnutí o uložení pokuty,

12.

v rozhodnutí vydanom v colnom exekučnom konaní,

13.

v rozhodnutí o schválení byť ručiteľom,

14.

v rozhodnutí o riadnom opravnom prostriedku alebo mimoriadnom opravnom prostriedku,

15.

v rozhodnutí neuvedenom v bodoch 4 až 14 vydanom colnými orgánmi,

v)

prepravovaných peňažných prostriedkov v hotovosti uvedená v ohlásení pri preprave peňažných prostriedkov v hotovosti,9)

w)

uvedená v potvrdení o zložení peňažných prostriedkov v hotovosti na účely zabezpečenia colného dlhu alebo v potvrdení o zaplatení colného dlhu, jeho príslušenstva, pokút alebo iných platieb,

z)

colnej pohľadávky uvedená v potvrdení o jej započítaní alebo v zmluve o jej postúpení.

Účtovníctvo
§ 3
(1)

Ku dňu zavedenia meny euro v Slovenskej republike (ďalej len „zavedenie eura“)sa jednotlivé zložky aktív a pasív prepočítajú konverzným kurzom na eurá s výnimkou majetku a záväzkov podľa odseku 2.

(2)

Ku dňu zavedenia eurasa jednotlivé zložky majetku a záväzkov ustanovené osobitným predpisom10)prepočítajú na eurá podľa osobitného predpisu.11)

(3)

Ku dňu zavedenia eura sa v účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva, ktorej účtovným obdobím je hospodársky rok, obdobie kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov z dôvodu zmeny účtovného obdobia alebo ktorá je v konkurze alebo v likvidácii, prepočítajú konečné stavy nákladov a konečné stavy výnosov konverzným kurzom na eurá.

(4)

Ku dňu zavedenia eura sa v účtovnej jednotke účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva, ktorej účtovným obdobím je hospodársky rok, obdobie kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov z dôvodu zmeny účtovného obdobia alebo ktorá je v konkurze alebo v likvidácii, prepočítajú súhrnné sumy príjmov a súhrnné sumy výdavkov konverzným kurzom na eurá.

(5)

Pri zaokrúhľovaní prepočítaných súm aktív, pasív, nákladov, výnosov, príjmov a výdavkov sa postupuje podľa § 20, ak osobitný predpis12)neustanovuje inak. V podvojnom účtovníctve sa rozdiely zo zaokrúhľovania a kurzové rozdiely vzniknuté v súvislosti so zavedením eura vykážu na osobitne vytvorenom analytickom účte podľa osobitného predpisu.13) V jednoduchom účtovníctve sa rozdiely zo zaokrúhľovania a kurzové rozdiely vzniknuté v súvislosti so zavedením eura vykážu v účtovných knihách podľa osobitného predpisu.14)

(6)

Pri prepočte základného imania obchodných spoločností alebo družstiev, kmeňového imania štátnych podnikov, nadačného imania nadácií alebo obdobného imania vrátane prepočtu menovitej hodnoty podielových cenných papierov a podielov znejúcich na slovenskú menu sa postupuje spôsobom podľa osobitného predpisu.15)

(7)

V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,16)sa pri prepočte peňažných údajov na eurá postupuje v súlade s osobitným predpisom.17)

§ 4
(1)

Peňažné údaje v účtovnej závierke zostavenej ku dňu zavedenia eura alebo ku dňu, ktorý nasleduje po dni zavedenia eura, sa vykazujú v peňažných jednotkách meny euro. Porovnateľné údaje, ktorými sú údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie vyjadrené v slovenských korunách, sa prepočítajú konverzným kurzom na eurá.

(2)

Porovnateľné údaje podľa odseku 1 druhej vety vykazované na jednotlivých riadkoch súvahy, výkazu ziskov a strát alebo výkazu o majetku a záväzkoch a výkazu o príjmoch a výdavkoch sa prepočítajú konverzným kurzom na eurá a vykážu sa na celé eurá.

(3)

Pri zostavovaní riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje prvýkrát ku dňu, ktorý nasleduje po zavedení eura, sa v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorej účtovným obdobím je hospodársky rok, obdobie kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov z dôvodu zmeny účtovného obdobia alebo ktorá je v konkurze alebo v likvidácii, vychádza z peňažných údajov priebežnej účtovnej závierky zostavenej ku dňu, ktorý bezprostredne predchádza deň zavedenia eura, a z peňažných údajov odo dňa zavedenia eura vrátane až do dňa, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka a mimoriadna účtovná závierka.

(4)

V poznámkach účtovnej závierky zostavenej prvýkrát po zavedení eura sa uvedú aj informácie o zmene meny, v ktorej účtovná jednotka vedie účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku v súvislosti so zavedením eura, a o prepočte porovnateľných peňažných údajov konverzným kurzom vrátane jeho hodnoty.

Správa daní
§ 5
(1)

Po zavedení eura sa v eurách

a)

vykazujú peňažné údaje uvedené v § 2, ak ďalej nie je ustanovené inak,

b)

vedie evidencia daní.

(2)

V tlačivách uvedených v § 2 písm. d) prvom až treťom bode a ôsmom bode podávaných po zavedení eura za zdaňovacie obdobia pred zavedením eura sa peňažné údaje vykazujú v slovenských korunách.

§ 6
(1)

Ak sa po zavedení eura vydá rozhodnutie podľa osobitného predpisu,6) ktoré obsahuje peňažný údaj vzťahujúci sa k zdaňovaciemu obdobiu, ktoré končí pred zavedením eura, uvedie sa vo výrokovej časti rozhodnutia peňažný údaj v eurách a v odôvodnení rozhodnutia sa uvedie prepočet peňažného údaja na eurá konverzným kurzom.

(2)

Ak sa po zavedení eura vykonáva daňová kontrola za zdaňovacie obdobie, ktoré končí pred zavedením eura, vykazuje sa základ dane, daň alebo rozdiel dane v protokole z daňovej kontroly, protokole o určení dane podľa pomôcok alebo v zápisnici o dohode o výške dane v slovenských korunách a suma dane alebo rozdielu dane sa prepočíta konverzným kurzomna eurá. Ak sa po zavedení eura vykonáva daňová kontrola za zdaňovacie obdobie, ktoré končí pred zavedením eura, a v protokole z daňovej kontroly sa vykáže strata, táto strata sa vykáže v slovenských korunách a prepočíta sa konverzným kurzomna eurá.

(3)

Ak správca dane povolí odklad dane alebo splátky dane pred zavedením eura a odklad dane alebo splátky dane budú určené na obdobie, ktoré začína pred zavedením eura a končí po zavedení eura, v odôvodnení rozhodnutia sa uvedie ich prepočet na eurá, ak bude známy konverzný kurz.

Daň z príjmov
§ 7

Suma daňového bonusu18) v slovenských korunách vyplatená správcom dane po zavedení eura, ktorá sa týka zdaňovacích období pred zavedením eura, sa prepočíta konverzným kurzomna eurá a zaokrúhli sa na najbližší eurocent nahor.

§ 8
(1)

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby vypočítané podľa osobitného predpisu19) v slovenských korunách z poslednej známej daňovej povinnosti z daňového priznania podaného za rok 2007, platené v priebehu preddavkového obdobia20) rokov 2008 a 2009 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2008 v roku 2009, sa po zavedení eura prepočítajú konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlia na najbližší eurocent nadol.

(2)

Na účely výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v priebehu preddavkového obdobia20) rokov 2009 a 2010 sa

a)

základ dane uvedený v daňovom priznaní podanom za rok 2008 v slovenských korunách prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli na najbližší eurocent nadol,

b)

zápočet dane zaplatenej v zahraničí uvedený v daňovom priznaní podanom za rok 2008 v slovenských korunách prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli na najbližší eurocent nahor,

c)

daňový bonus uvedený v daňovom priznaní podanom za rok 2008 v slovenských korunách prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli na najbližší eurocent nahor,

d)

daň vybraná zrážkou podľa osobitného predpisu,21)odpočítavaná ako preddavok na daň v daňovom priznaní podanom za rok 2008 v slovenských korunách prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.

§ 9
(1)

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby vypočítané podľa osobitného predpisu22) z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v slovenských korunách v daňovom priznaní podanom za rok 2007, platené po zavedení eura do lehoty na podanie daňového priznania v roku 2009, sa prepočítajú konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlia na najbližší eurocent nadol.

(2)

Pri výpočte preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby platených po lehote na podanie daňového priznania v roku 2009 sa daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa osobitného predpisu23) v daňovom priznaní podanom za rok 2008 v slovenských korunách prepočíta konverzným kurzomna eurá a zaokrúhli na najbližší eurocent nadol. Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby zistené podľa osobitného predpisu24) sa zaokrúhlia na najbližší eurocent nadol.

(3)

Ak je zdaňovacím obdobím hospodársky rok, postupuje sa podľa odsekov 1 a 2.

§ 10

V tlačivách uvedených v § 2 písm. o) a p) a iných tlačivách používaných v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobia pred zavedením eura sa po zavedení eura vykazujú peňažné údaje v slovenských korunách.

§ 11

Suma poukázaného podielu zaplatenej dane vypočítaná v slovenských korunách podľa osobitného predpisu25) z dane uvedenej v slovenských korunách v daňovom priznaní podanom po zavedení eura alebo v ročnom zúčtovaní vykonanom po zavedení eura sa prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.

Daň z pridanej hodnoty
§ 12
(1)

Daň z pridanej hodnoty, ktorá bola zaplatená colnému orgánu pred zavedením eura a vracia sa podľa osobitného predpisu26) po zavedení eura, sa prepočíta konverzným kurzom na eurá.

(2)

Odpočítanie dane z pridanej hodnoty, ktoré sa vzťahuje k zdaniteľnému obchodu, pri ktorom daňová povinnosť vznikla v zdaňovacom období pred zavedením eura, pričom platba bola požadovaná v slovenských korunách, a ktoré sa uplatňuje v zdaňovacom období po zavedení eura, sa uvedie v daňovom priznaní v eurách po prepočítaní sumy dane uvedenej vo faktúre v slovenských korunách konverzným kurzom na eurá. Ak bola platba požadovaná v eurách, pri odpočítaní dane sa použije peňažná hodnota eura, ako bola uvedená vo faktúre.

(3)

V žiadosti o vrátenie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu27) podávanej po zavedení eura, ktorá sa vzťahuje k obdobiu pred zavedením eura, sa peňažný údaj uvádza v slovenských korunách; suma na vrátenie dane z pridanej hodnoty sa prepočíta konverzným kurzom na eurá.

(4)

Nadmerný odpočet, ktorý vznikol v zdaňovacom období pred zavedením eura, sa pri odpočítaní od vlastnej daňovej povinnosti v zdaňovacom období po zavedení eura prepočíta konverzným kurzom na eurá.

(5)

Neodpočítaný nadmerný odpočet, ktorý vznikol v zdaňovacom období pred zavedením eura, sa pri vrátení po zavedení eura prepočíta konverzným kurzom na eurá.

(6)

V súhrnnom výkaze, opravnom súhrnnom výkaze alebo v dodatočnom súhrnnom výkaze podávanom po zavedení eura, ktorý sa týka obdobia kalendárneho štvrťroka pred zavedením eura, sa peňažné údaje uvádzajú v slovenských korunách.

Spotrebné dane
§ 13
(1)

V žiadosti o vrátenie spotrebnej dane alebo v dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane podávanej po zavedení eura, ktorá sa týka zdaňovacieho obdobia pred zavedením eura, sa peňažný údaj uvádza v slovenských korunách; výsledná suma vrátenia spotrebnej dane sa prepočíta konverzným kurzom na eurá.

(2)

V žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja zahraničnému zástupcovi uvedenému v osobitnom predpise2) podávanej po zavedení eura, ktorá sa týka zdaňovacieho obdobia pred zavedením eura, sa peňažný údaj uvádza v slovenských korunách; výsledná suma vrátenia spotrebnej dane sa prepočíta konverzným kurzom na eurá.

(3)

Ak vznikne daňová povinnosť podľa osobitného predpisu28) a pri výpočte spotrebnej dane na účely podania daňového priznania podľa osobitného predpisu 29) sa použije sadzba spotrebnej dane platná v deň odoslania predmetu spotrebnej dane, ktorý patrí do obdobia pred zavedením eura, peňažný údaj sa uvádza v slovenských korunách; výsledná daň sa prepočíta konverzným kurzomna eurá.

Miestne dane
§ 14

Na účely výpočtu základu dane z pozemkov sa po zavedení eura hodnota pozemku30) určená pred zavedením eura podľa znaleckého posudku v slovenských korunách prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli na najbližší eurocent nadol.

§ 15

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za užívanie verejného priestranstva31) pred zavedením eura, nepretržite trvá a zanikne po zavedení eura, na účely vyrubenia dane za užívanie verejného priestranstva sa sadzba dane za užívanie verejného priestranstva určená vo všeobecne záväznom nariadení v slovenských korunách prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli na najbližší eurocent nadol.

§ 16

Ak odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení32) začne pred zavedením eura, nepretržite trvá a skončí po zavedení eura, na účely vyberania dane za ubytovanie sa sadzba dane za ubytovanie určená vo všeobecne záväznom nariadení v slovenských korunách prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli na najbližší eurocent nadol.

§ 17

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta33) pred zavedením eura, nepretržite trvá a zanikne po zavedení eura, na účely vyrubenia dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta sa sadzba dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta určená vo všeobecne záväznom nariadení v slovenských korunách prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli na najbližší eurocent nadol.

Clo
§ 18
(1)

Ak má byť tovar prepustený do colného režimu voľný obeh po zavedení eura na základe colného vyhlásenia, ktoré bolo prijaté pred zavedením eura, suma cla sa vykazuje v slovenských korunách podľa colných predpisov platných v deň prijatia colného vyhlásenia a prepočíta sa konverzným kurzom na eurá.

(2)

Ak je tovar prepustený do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla pred zavedením eura a tento colný režim je skončený po zavedení eura, suma colného dlhu sa vykazuje v slovenských korunách podľa colných predpisov platných v deň prijatia colného vyhlásenia s návrhom na prepustenie tovaru do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla a prepočíta sa konverzným kurzom na eurá.

(3)

Ak sa po zavedení eura vymeriava colný dlh, ktorý vznikol pred zavedením eura inak, než prijatím colného vyhlásenia, alebo ak sa po zavedení eura dodatočne vymeriava colný dlh, ktorý vznikol pred zavedením eura, suma colného dlhu sa vykazuje v slovenských korunách podľa colných predpisov platných v čase vzniku colného dlhu a prepočíta sa konverzným kurzom na eurá.

§ 19
(1)

Ak sa po zavedení eura vykonáva následná kontrola vo vzťahu k colným vyhláseniam, na ktorých základe bol tovar prepustený pred zavedením eura, suma colného dlhu, ktorá sa má vybrať alebo ktorá zostáva na vybratie, sa vykazuje v slovenských korunách a prepočíta sa konverzným kurzom na eurá.

(2)

Ak sa po zavedení eura vydáva rozhodnutie uvedené v § 2 písm. u) bodoch 4 až 10 a 12 týkajúce sa colného dlhu, ktorý vznikol pred zavedením eura, úroku z omeškania alebo kompenzačného úroku, ktoré sa vzťahujú na obdobie pred zavedením eura, vo výrokovej časti rozhodnutia sa suma cla, úroku z omeškania alebo kompenzačného úroku uvedie v eurách a v odôvodnení rozhodnutia sa uvedie ich výpočet v slovenských korunách prepočítaný konverzným kurzom na eurá.

(3)

Ak po zavedení eura odvolací orgán alebo orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania rozhodne o rozhodnutí vydanom pred zavedením eura a vo výrokovej časti rozhodnutia má byť uvedený peňažný údaj, tento peňažný údaj sa uvedie v eurách a v odôvodnení rozhodnutia sa uvedie v slovenských korunách a prepočet konverzným kurzom na eurá.

Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 20
(1)

Ak táto vyhláška alebo osobitný predpis34) neustanovuje inak, suma do 0,005 eura sa zaokrúhli na najbližší eurocent nadol a suma od 0,005 eura vrátane sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.

(2)

Na účely daní a colné účely sa suma prepočítaná konverzným kurzom na eurá, ktorá je

a)

platbou zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu obce, zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor,

b)

platbou do štátneho rozpočtu alebo do rozpočtu obce, zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 21

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2008.

Ján Počiatek v. r.

Poznámky

 • 1)

  § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  § 16 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja.

 • 3)

  § 32 ods. 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  § 59 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  § 64 a 103 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  § 15 a 15b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  § 115 Občianskeho zákonníka.

 • 9)

  § 4 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 10)

  § 4 ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

 • 11)

  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 12)

  Napríklad § 2 ods. 3 a 5 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 13)

  § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 14)

  § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z.

 • 15)

  Napríklad § 10 až 15 zákona č. 659/2007 Z. z.

 • 16)

  § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17)

  Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1725/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 v platnom znení, zákon č. 659/2007 Z. z.

 • 18)

  § 33 a § 52 ods. 48 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 • 19)

  § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 20)

  § 34 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 21)

  § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 22)

  § 42 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 534/2005 Z. z.

 • 23)

  § 42 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 534/2005 Z. z.

 • 24)

  § 42 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 25)

  § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 26)

  § 25 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 • 27)

  § 56 až 64 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 28)

  Napríklad § 28 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z.

 • 29)

  Napríklad § 28 ods. 5 zákona č. 98/2004 Z. z.

 • 30)

  § 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

 • 31)

  § 34 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 538/2007 Z. z.

 • 32)

  § 37 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 33)

  § 64 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 538/2007 Z. z.

 • 34)

  Napríklad zákon č. 659/2007 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore