Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69446
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác 7/1998 účinný od 14.01.1998 do 31.03.2002


Platnosť od: 14.01.1998
Účinnosť od: 14.01.1998
Účinnosť do: 31.03.2002
Autor: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Oblasť: Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác 7/1998 účinný od 14.01.1998 do 31.03.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 7/1998 s účinnosťou od 14.01.1998

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 35a písm. b) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých ...

§ 1
(1)

Rigoróznu skúšku môžu vykonať absolventi študijných odborov vysokoškolského štúdia, v ktorých ...

(2)

Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia ...

a)

má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky ...

b)

je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

§ 2
(1)

Prihláška na rigoróznu skúšku sa podáva dekanovi fakulty alebo rektorovi vysokej školy, ak sa ...

(2)

Uchádzač v prihláške na rigoróznu skúšku uvedie študijný odbor, v ktorom získal vysokoškolské ...

(3)

Prihlášku na rigoróznu skúšku posúdi dekan a jej prijatie potvrdí do 30 dní odo dňa jej doručenia ...

(4)

Termín predloženia rigoróznej práce oznamuje dekan uchádzačovi najmenej tri mesiace pred konaním ...

(5)

Ak komisia nevráti rigoróznu prácu podľa § 4 ods. 5, dekan oznámi uchádzačovi miesto a termín ...

§ 3
(1)

Rigorózna skúška sa koná pred komisiou pre rigorózne skúšky (ďalej len „komisia“).

(2)

Komisiu tvorí predseda a najmenej dvaja ďalší členovia, najviac však sedem členov.

(3)

Predsedu komisie vymenúva a odvoláva dekan; vymenúva ho z profesorov alebo z docentov, ktorí pôsobia ...

a)

profesora alebo docenta inej fakulty alebo

b)

významného odborníka z praxe, ktorý má vedecký kvalifikačný stupeň I alebo IIa.4)

(4)

Ostatných členov komisie vymenúva a odvoláva dekan na návrh predsedu komisie.

(5)

V jednom študijnom odbore možno zriadiť na fakulte aj viac komisií.

§ 4
(1)

Témy rigoróznych prác vyhlasuje dekan na návrh vedúcich katedier alebo predsedu komisie. Uchádzač ...

(2)

Uchádzač predkladá rigoróznu prácu v počte určenom dekanom.

(3)

Predseda komisie určí na posúdenie rigoróznej práce najmenej jedného oponenta.

(4)

Oponent predloží o rigoróznej práci písomný oponentský posudok predsedovi komisie v lehote určenej ...

(5)

Komisia do štyroch mesiacov od predloženia rigoróznej práce dekanovi s prihliadnutím na posudok ...

(6)

Písomný oponentský posudok doručí fakulta uchádzačovi najneskôr do 15 dní pred konaním rigoróznej ...

§ 5
(1)

Rigorózna skúška je verejná.

(2)

Rigorózna skúška sa koná za prítomnosti predsedu komisie a najmenej ďalších dvoch členov komisie. ...

(3)

Rigorózna skúška sa začína obhajobou rigoróznej práce. Pri obhajobe rigoróznej práce sa uchádzač ...

(4)

Po obhajobe rigoróznej práce sa koná ústna skúška najmenej z dvoch študijných predmetov, ktoré ...

(5)

Obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška sa konajú v jednom dni.

(6)

O výsledku rigoróznej skúšky komisia hlasuje verejne na neverejnom zasadnutí v deň konania rigoróznej ...

(7)

O rigoróznej skúške sa v deň skúšky vyhotoví zápis, ktorý podpíše predseda komisie a ostatní ...

(8)

Ak uchádzač nepríde v určenom termíne na rigoróznu skúšku a jeho neúčasť nie je písomne ...

§ 6
(1)

Uchádzačovi, ktorý v určenom termíne na rigoróznu skúšku neprišiel a jeho neúčasť bola ospravedlnená, ...

(2)

Uchádzač, ktorý na obhajobe rigoróznej práce alebo na ústnej skúške nevyhovel, môže rigoróznu ...

§ 7
(1)

Príspevok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením konania rigoróznej skúšky a obhajoby ...

(2)

Výška príspevku podľa odseku 1 sa určuje v závislosti od nákladov fakulty spojených s vykonávaním ...

a)

administratívnu a účtovnú agendu,

b)

odmeny oponentom a členom komisie,

c)

úhradu cestovných náhrad členom komisie a oponentom.

(3)

Uchádzač preukazuje zaplatenie príspevku podľa odseku 1 najneskôr v deň konania rigoróznej skúšky ...

§ 8
(1)

Príspevok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením vydania diplomu o priznaní akademického ...

(2)

Výška príspevku podľa odseku 1 sa určuje v závislosti od nákladov fakulty spojených so zabezpečením ...

a)

administratívnu agendu,

b)

prenájom priestorov a na úhradu iných prevádzkových nákladov spojených s odovzdávaním diplomu, ...

c)

odmeny osobám zabezpečujúcim odovzdanie diplomu.

(3)

Zaplatenie príspevku podľa odseku 1 preukazuje uchádzač do 15 dní po úspešnom vykonaní rigoróznej ...

§ 9
(1)

Rozsah rigoróznej práce a jej náležitosti, požiadavky na rigoróznu prácu, študijné predmety, ...

(2)

Prihlášky na vykonanie rigoróznej skúšky podané pred účinnosťou tejto vyhlášky sa posudzujú ...

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Eva Slavkovská v. r.

Poznámky

  • 1)  § 21 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
  • 2)  § 15 ods. 1 písm. g) zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
  • 3)  § 25 zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
  • 4)  § 3 vyhlášky Československej akadémie vied č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie ...
  • 5)  § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
  • 6)  § 6 ods. 3 písm. c) zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore