Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe 69/2007 účinný od 14.02.2007

Platnosť od: 14.02.2007
Účinnosť od: 14.02.2007
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe 69/2007 účinný od 14.02.2007
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 69/2007 s účinnosťou od 14.02.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej ...

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 13 zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní ...

§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti
a)

o technických opatreniach súvisiacich s pestovaním a nakladaním s geneticky modifikovanými rastlinami ...

b)

o odbornom pláne pestovania modifikovaných rastlín,

c)

o najmenších izolačných vzdialenostiach,

d)

o školení o nakladaní s modifikovanými rastlinami.

§ 2
(1)

Plodinovou bariérou je plocha obsiata tým istým botanickým druhom, ktorý nie je geneticky modifikovaný, ...

a)

šesť radov, ak ide o kukuricu,

b)

šesť metrov, ak ide o repku.

(2)

Jeden rad plodinovej bariéry, ak ide o kukuricu, nahrádza dva metre izolačnej vzdialenosti uvedenej ...

(3)

V informácii pestovateľa užívateľom susedných pozemkov pestovateľ uvedie skorostnú skupinu vysievaných ...

(4)

Po skončení sejby modifikovaných rastlín pestovateľ zabezpečí dôkladné vyčistenie sejacieho ...

(5)

Pred začiatkom kvitnutia modifikovaných rastlín pestovateľ odstráni burinu rovnakého botanického ...

(6)

Zber modifikovaných rastlín pestovateľ zabezpečí v optimálnom agrotechnickom termíne a vhodným ...

(7)

Po skončení zberu modifikovaných rastlín pestovateľ zabezpečí dôkladné vyčistenie zberacích ...

(8)

Po zbere modifikovaných rastlín z pozemkov pestovateľ

a)

likviduje prežité jedince pestovaných modifikovaných rastlín najmenej dve vegetačné obdobia nasledujúce ...

b)

najmenej dva roky nepestuje na tom istom pozemku nemodifikované rastliny rovnakého botanického druhu. ...

(9)

Pri nakladaní s produkciou modifikovaných rastlín pestovateľ zabezpečí dôkladné vyčistenie ...

(10)

Osobitné priestory, v ktorých sa skladuje produkcia z modifikovaných rastlín, pestovateľ označí ...

a)

botanický druh,

b)

názov odrody,

c)

jednoznačný identifikátor,

d)

hmotnosť uskladnenej produkcie modifikovaných rastlín.

§ 3
Odborný plán pestovania modifikovaných rastlín obsahuje
a)

údaje o botanickom druhu, odrode a type modifikácie modifikovaných rastlín,

b)

plán pozemkov, na ktorých sa plánuje pestovanie modifikovaných rastlín,

c)

nákres orientácie pozemkov s vyznačením prevládajúceho smeru vetra a prirodzených bariér,

d)

označenie susedných pozemkov, ktoré budú obsiate rovnakými botanickými druhmi,

e)

zoznam mechanizačných prostriedkov použitých pri pestovaní modifikovaných rastlín,

f)

opis zabezpečenia dopravy množiteľského materiálu alebo produkcie modifikovaných rastlín,

g)

opis zberu, čistenia a skladovania produkcie modifikovaných rastlín.

§ 4

Najmenšie izolačné vzdialenosti pri pestovaní modifikovaných rastlín od miesta pestovania rastlín ...

§ 5
Školenie o nakladaní s modifikovanými rastlinami obsahuje tieto témy:
a)

povolené botanické druhy a odrody modifikovaných rastlín,

b)

pestovanie v zmiešaných pestovateľských systémoch,

c)

povinnosti pestovateľa pri pestovaní modifikovaných rastlín,

d)

podmienky pestovania modifikovaných rastlín,

e)

opatrenia na zamedzenie úniku modifikovaných rastlín,

f)

odborný plán pestovania modifikovaných rastlín,

g)

vedenie evidencie o pestovaní modifikovaných rastlín,

h)

poskytovanie informácií o pestovaní modifikovaných rastlín,

i)

pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti modifikovaných rastlín,

j)

predpisy súvisiace s pestovaním modifikovaných rastlín.

§ 6

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s príslušným právnym aktom Európskych spoločenstiev1) ...

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Miroslav Jureňa v. r.

Prílohy

    Príloha k vyhláške č. 69/2007 Z. z.

    NAJMENŠIE IZOLAČNÉ VZDIALENOSTI PRI PESTOVANÍ MODIFIKOVANÝCH RASTLÍN

    Botanický druh Kukurica Repka olejka Cukrová repa Zemiaky Najmenšie izolačné vzdialenosti pri ...

Poznámky

  • 1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických ...
  • 1)  Zákon č. 421/2004 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve.
Načítavam znenie...
MENU
Hore