Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií 684/2006 účinný od 01.01.2008


Platnosť od: 29.12.2006
Účinnosť od: 01.01.2008
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Vodné hospodárstvo, Vodné zdroje a podzemné vody

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií 684/2006 účinný od 01.01.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 684/2006 s účinnosťou od 01.01.2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 a § 11 ods. 3 zákona ...

§ 1
Predmet úpravy
a)

verejných vodovodov vrátane úpravne vôd (ďalej len „verejný vodovod“),

b)

verejných kanalizácií vrátane čistiarne odpadových vôd (ďalej len „verejná kanalizácia“). ...

§ 2
Verejný vodovod
(1)

Pri návrhu, projektovej dokumentácii a výstavbe verejného vodovodu a dimenzovaní objektov a zariadení ...

(2)

Ak nie je známy výhľadový počet obyvateľov a nie sú podklady na výpočet potreby vody pre poľnohospodárstvo ...

(3)

Dimenzovanie objektov a zariadení verejného vodovodu závisí od

a)

celkovej potreby vody pre stavby, objekty a činnosti bytového fondu, občianskej vybavenosti, technickej ...

b)

nerovnomernosti potreby vody; nerovnomernosť potreby vody je kolísanie odoberaného množstva vody ...

c)

inej potreby vody.

(4)

Výpočet maximálnej dennej potreby vody a maximálnej hodinovej potreby vody je uvedený v prílohe ...

(5)

Priemerná špecifická potreba vody pre jednotlivé stavby, objekty a činnosti občianskej vybavenosti ...

(6)

Špecifická potreba vody je množstvo vody za jednotku času pripadajúce na opodstatnenú potrebu ...

(7)

Rozvodná sieť verejného vodovodu a zásobovacie potrubie verejného vodovodu sa navrhuje na maximálnu ...

(8)

Zdroje vody na hasenie požiarov a potreba vody na hasenie požiarov pre bytovú zástavbu a vybavenosť ...

(9)

Návrh, projektová dokumentácia a výstavba vodárenských čerpacích staníc a vodojemov musia byť ...

(10)

Potreba vody pri vypracúvaní výhľadových štúdií zásobovania vodou, pri vyhľadávaní a zabezpečovaní ...

(11)

Návrh, projektová dokumentácia a výstavba verejného vodovodu musí byť v súlade s technickými ...

(12)

Maximálny pretlak v najnižších miestach vodovodnej siete verejného vodovodu každého tlakového ...

(13)

Zariadenia na odber vody z vodárenských zdrojov, z úpravne vody a z potrubia verejného vodovodu ...

(14)

Najnižší hydrodynamický pretlak v rozvodnej sieti verejného vodovodu musí byť v mieste napojenia ...

(15)

Potrubie verejného vodovodu musí byť chránené proti vonkajšej a vnútornej korózii s ohľadom ...

(16)

Sklon v pozdĺžnom sklone potrubia verejného vodovodu je najmenej

a)

3 promile do vnútorného priemeru 200 mm vrátane,

b)

1 promile od vnútorného priemeru nad 200 mm do 500 mm vrátane,

c)

0,5 promile od vnútorného priemeru nad 500 mm.

(17)

Šachty na potrubí verejného vodovodu sa zhotovujú tak, aby potrubie v nich umiestnené bolo dostatočne ...

(18)

Kapacita úpravne vody musí zodpovedať maximálnej dennej potrebe vody pre odberateľov v zásobovanej ...

§ 3
Verejná kanalizácia
(1)

Stoková sieť a čistiareň odpadových vôd musia byť v súlade s Vodným plánom Slovenska a plánom ...

(2)

Pri návrhu, projektovej dokumentácii a výstavbe stokovej siete a systéme kanalizačných potrubí ...

a)

zamedziť upchávaniu pri ich prevádzke,

b)

zabezpečiť súlad periodicity zaplavovania s limitmi uvedenými v slovenskej technickej norme,8)

c)

zabezpečiť ochranu zdravia a života ľudí,

d)

zabezpečiť súlad periodicity preťaženia s limitmi uvedenými v slovenských technických normách,9) ...

e)

zabezpečiť ochranu zdravia a života prevádzkových zamestnancov,

f)

chrániť recipienty pred znečistením v súlade s limitmi podľa osobitného predpisu10) a slovenskej ...

g)

neohrozovať kanalizačnými potrubiami a stokovými sieťami existujúce a susediace stavby a inžinierske ...

h)

dosiahnuť požadovanú životnosť a integritu,

i)

zabezpečiť vodotesnosť kanalizačných potrubí a stokových sietí tak, aby vyhovovali skúšobným ...

j)

zabrániť výskytu pachov a toxicity,

k)

zabezpečiť vhodný prístup na údržbu.

(3)

Návrh spôsobu odvádzania odpadových vôd vychádza

a)

z geografických, geologických, hydrologických a klimatických podmienok danej oblasti,

b)

z demografických podmienok a charakteru zástavby aglomerácie,

c)

z množstva odvádzaných odpadových vôd zisteného najmä priamym meraním pri zohľadnení dlhodobej ...

(4)

Odpadovú vodu možno odvádzať stokovou sieťou jednotnej sústavy, delenej sústavy alebo polodelenej ...

(5)

Do stokovej siete delenej sústavy, ktorá odvádza odpadové vody, nesmú byť zaústené vody z povrchového ...

(6)

Stokovú sieť možno navrhnúť ako gravitačnú stokovú sieť, tlakovú stokovú sieť, podtlakovú ...

(7)

Odľahčovacie objekty, ktorými sú napríklad odľahčovacie komory a separátory stokovej siete jednotnej ...

(8)

Potrubia, objekty a spojenia potrubí s objektmi na stokovej sieti musia byť vodotesné. Postup skúšania ...

(9)

Vstupné šachty a revízne kanalizačné šachty sa navrhujú

a)

v mieste, kde sa mení smer alebo sklon priamych úsekov potrubí stokovej siete,

b)

v mieste, kde sa mení priečny profil alebo materiál potrubia stokovej siete,

c)

na hornom konci každej vetvy stokovej siete,

d)

v mieste spojenia dvoch alebo viacerých stokových sietí, ak nie sú v týchto miestach nahradené ...

(10)

Návrh, projektová dokumentácia a výstavba čistiarní odpadových vôd a ich rekonštrukcia musí ...

(11)

Pri sklone nivelety potrubia stokovej siete do desiatich promile vrátane môže byť výšková odchýlka ...

(12)

Priame úseky stôk medzi dvomi šachtami verejnej kanalizácie môžu mať smerovú odchýlku od priameho ...

a)

50 mm pri vnútornom priemere potrubia do 500 mm vrátane,

b)

80 mm pri vnútornom priemere potrubia nad 500 mm; táto požiadavka neplatí na prielezné stoky a ...

(13)

Pri spracúvaní návrhu jednotlivých technologických objektov čistiarne odpadových vôd a spôsobu ...

a)

polohopisné, výškopisné, hydrologické, geologické, hydrogeologické a klimatické pomery v oblasti ...

b)

komplexné riešenia stokovej siete,

c)

hydraulické pomery stokovej siete,

d)

súčasný stav a výhľadový stav produkcie odpadových vôd od obyvateľov a významných producentov ...

e)

množstvo, zloženie a rozkolísanosť privádzaných odpadových vôd do čistiarne odpadových vôd, ...

f)

požiadavky na spôsob čistenia odpadových vôd,

g)

požiadavky ustanovené osobitnými predpismi,16)

h)

podmienky na kvalitu vypúšťaných odpadových vôd a ovplyvnenia recipientu vypúšťaním odpadových ...

i)

požiadavky na spôsob konečného zneškodnenia alebo využitia produktov čistiarne odpadových vôd. ...

(14)

Čistiareň odpadových vôd nesmie ohrozovať verejné zdravie najmä hlukom, vibráciami a prenosom ...

(15)

Súčasťou návrhu na výstavbu alebo rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd je

a)

stanovenie spôsobu manipulácie so zachytenými produktmi a zneškodňovanie všetkých zachytených ...

b)

spôsob odvádzania odpadových vôd vznikajúcich manipuláciou v čistiarni odpadových vôd späť ...

(16)

Na prevádzku hygienických zariadení v čistiarni odpadových vôd sa použije voda zodpovedajúcej ...

(17)

Množstvo odpadových vôd, bez vôd z povrchového odtoku pritekajúcich do čistiarne odpadových ...

(18)

Ak ide o stokovú sieť jednotnej sústavy, použije sa ako maximálny prítok do čistiarne odpadových ...

(19)

Ak maximálny prítok odpadových vôd pritekajúcich do čistiarne odpadových vôd počas zrážkového ...

(20)

Znečistenie odpadových vôd pritekajúcich do čistiarne odpadových vôd sa stanovuje na základe ...

(21)

Na základe posúdenia údajov znečistenia odpadových vôd pritekajúcich do čistiarne odpadových ...

(22)

Pri stanovovaní množstva znečisťujúcich látok v odpadových vodách pritekajúcich do čistiarne ...

a)

údaje z prieskumov s presne určenou metodikou odberu vzoriek odpadových vôd,

b)

výsledky rozborov odpadových vôd a množstva pritekajúcich odpadových vôd v dňoch realizovaných ...

c)

údaje o plánovanom počte pripojených producentov,

d)

údaje o charaktere a kapacite plánovanej priemyselnej výroby.

(23)

Technologické objekty čistiarne odpadových vôd sa podľa svojej funkcie navrhujú na maximálne ...

(24)

Množstvo odpadových vôd pritekajúcich počas dažďov do biologickej časti čistiarne odpadových ...

(25)

Pri projektovaní technologických objektov čistiarní odpadových vôd, ktorých parametre návrhu ...

(26)

Maximálny denný bezdažďový prítok Qd.max je základnou hodnotou na určenie

a)

času zdržania sa v nádržiach primárnej sedimentácie v nádržiach biologického procesu čistenia ...

b)

veľkosti internej recirkulácie aktivačnej zmesi medzi jednotlivými časťami aktivačnej nádrže, ...

c)

veľkosti recirkulácie vratného kalu z dosadzovacích nádrží do procesu biologického čistenia ...

(27)

Čistiareň odpadových vôd sa musí zabezpečiť obtokom odpadových vôd alebo obtokom a náhradným ...

§ 4
Spoločné ustanovenie

Na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií možno ...

§ 5
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2007 okrem § 2 ods. 14, ktorý nadobúda účinnosť ...

Jaroslav Izák v. r.

Poznámky

 • 1)  § 14 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 2)  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou ...
 • 3)  STN 73 6639 Zdroje požiarnej vody, STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na ...
 • 4)  Napríklad STN 75 53 01 Vodárenské čerpacie stanice, STN 75 5302 Vodojemy.
 • 5)  Napríklad STN 75 5401 Vodárenstvo. Navrhovanie vodovodných potrubí, STN 75 7151Kvalita vody. Požiadavky ...
 • 6)  Napríklad STN 75 0905 Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží, STN 75 5911 ...
 • 7)  STN 75 5201 Vodárenstvo. Navrhovanie úpravní pitnej vody.
 • 8)  STN EN 752-2 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. ...
 • 9)  STN EN 752-2 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. ...
 • 10)  § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ...
 • 11)  STN EN 752-4 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. Časť 4: Hydraulický návrh ...
 • 12)  STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk.
 • 13)  Napríklad STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky, STN EN 752 Stokové siete a systémy ...
 • 14)  STN EN 752-3 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov Časť 3: Návrh.
 • 15)  Napríklad STN 75 6601 Strojno-technologické zariadenia čistiarní odpadových vôd. Všeobecné požiadavky, ...
 • 16)  Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2005 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore