Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72037
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy 66/1992 účinný od 04.08.1995 do 31.12.2005


Platnosť od: 28.02.1992
Účinnosť od: 04.08.1995
Účinnosť do: 31.12.2005
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy 66/1992 účinný od 04.08.1995 do 31.12.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 66/1992 s účinnosťou od 04.08.1995 na základe 163/1995

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 62 ods. 2 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch ...

PRVÁ ČASŤ

ORGANIZÁCIA PRÁCE NA SÚDOCH

§ 1
Základy organizácie

Základom vnútorného usporiadania súdov sú súdne oddelenia vytvorené podľa senátov (samosudcov). ...

§ 2
Rozvrh práce
(1)

Rozdelenie práce na súdoch sa určuje na kalendárny rok rozvrhom práce; v rozvrhu práce sa určí ...

(2)

V prípade dlhodobej neprítomnosti sudcu alebo výrazných rozdielov v pracovnom vyťažení určí ...

(3)

V prípade náhlej prekážky brániacej sudcovi vykonať jednotlivé úkony v konaní, môže predseda ...

(4)

Opatrenia podľa odsekov 2 a 3 vykonáva predseda súdu v súlade s určeným zastupovaním v rozvrhu ...

§ 3
Úkony mimo súdnej budovy
(1)

Ak sa má nejaký úkon súdu vykonať mimo pracoviska súdu v budove štátneho orgánu alebo štátneho ...

(2)

Vo vojenských objektoch alebo v objektoch ozbrojených zborov môže súd vykonať úkon len so súhlasom ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak ide o vykonanie dôkazu ohliadkou.

(4)

Súdne úkony v budovách a miestnostiach tých osôb, ktoré požívajú diplomatické výsady a imunity, ...

DRUHÁ ČASŤ

VYMEDZENIE ÚLOH

§ 4
Súdni pracovníci

Úlohy výkonu súdnictva na okresných a krajských súdoch plnia sudcovia, prísediaci, justiční ...

§ 5
(1)

Pracovníci odborného aparátu súdov sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ...

(2)

Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže pracovníka odborného aparátu zbaviť predseda súdu.

§ 6
Jednoduché úkony vykonávané justičnými čakateľmi, súdnymi tajomníkmi a vedúcimi súdnej kancelárie ...
(1)

Predseda súdu môže poveriť justičných čakateľov a súdnych tajomníkov, aby v trestných veciach ...

a)

dožiadanie v jednoduchých veciach,

b)

doručovanie súdnych písomností osobám vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody a spisovanie ...

c)

spisovanie podaní, vrátane návrhov a opravných prostriedkov v jednoduchých veciach,

d)

rozhodnutie o vrátení veci dôležitej pre trestné konanie po právoplatnosti rozhodnutia vo veci ...

e)

rozhodnutie o povinnosti odsúdeného hradiť trovy trestného konania určené paušálnou sumou a ...

f)

opatrenia potrebné na výkon trestu odňatia slobody,

g)

rozhodnutie o započítaní väzby a trestu,

h)

opatrenia vo veciach výkonu trestu prepadnutia majetku,

i)

výzva na zaplatenie peňažného trestu alebo poriadkovej pokuty a opatrenia súvisiace s vykonávaním ...

j)

opatrenia potrebné na výkon iných uložených trestov,

k)

opatrenia na výkon ochranného liečenia, ochrannej výchovy a zhabanie veci,

l)

zabezpečovanie podkladov pre rozhodnutie o osvedčení pri podmienečnom odsúdení, podkladov v konaní ...

m)

vyrozumenie o podmienečnom prepustení a o zahladení odsúdenia,

n)

podávanie ďalších dodatočných správ registru trestov,

o)

rozhodnutie o výške odmeny ustanovenému obhajcovi a o znalečnom a tlmočnom,

p)

účasť pri návštevách obvineného vo väzbe,

q)

kontrola korešpondencie obvinených.

(2)

Predseda súdu môže poveriť justičných čakateľov a súdnych tajomníkov, aby v občianskoprávnych ...

a)

spisovanie jednoduchých podaní, vrátane návrhov a odvolaní,

b)

úkony vo veciach maloletých, v opatrovníckych veciach osôb pozbavených spôsobilosti na právne ...

c)

konanie o určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov,

d)

výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, prikázaním pohľadávky alebo predajom hnuteľnej veci s výnimkou ...

e)

vydávanie platobných rozkazov, ak bolo vydanie platobného rozkazu navrhnuté v návrhu na začatie ...

f)

vybavovanie dožiadaní v jednoduchých veciach s výnimkou dožiadaní v styku s cudzinou,

g)

rozhodovanie o vrátení preddavkov zložených v občianskom súdnom konaní,

h)

rozhodovanie vo veciach súdnych poplatkov, pokiaľ nejde o rozhodovanie pri konaní.

ch)

úkony a rozhodovanie v konaní o dedičstve podľa Občianskeho súdneho poriadku, ak

1.

nejde o ustanovenie správcu dedičstva alebo jeho časti podľa § 175c,

2.

nejde o postup podľa § 175k,

3.

nejde o odňatie veci podľa § 175zb,

4.

nejde o vrátenie veci podľa § 175zd ods. 1,

5.

je dedičstvo predlžené a nedôjde k dohode podľa § 175p a je potrebné nariadiť likvidáciu dedičstva ...

i)

úkony a rozhodovanie v konaní o úschovách,

j)

úkony a rozhodovanie v konaní o umorenie listín.

(3)

Predseda súdu môže poveriť justičných čakateľov a súdnych tajomníkov, aby v obchodných veciach ...

a)

spisovanie jednoduchých podaní, vrátane návrhov a odvolaní,

b)

vybavovanie dožiadaní v jednoduchých veciach s výnimkou dožiadaní v styku s cudzinou,

c)

vydávanie platobných rozkazov, ak bolo vydanie platobného rozkazu alebo zmenkového (šekového) ...

d)

rozhodovanie o vrátení preddavkov zložených v občianskom súdnom konaní,

e)

rozhodovanie vo veciach súdnych poplatkov, ak nejde o rozhodovanie pri konaní,

f)

vybavovanie jednoduchých vecí obchodného registra,

g)

vydávania úradných odpisov, výpisov alebo potvrdení z obchodného registra.

(4)

Súdni tajomníci a justiční čakatelia môžu na základe poverenia predsedu súdu vykonávať v ...

(5)

Predseda súdu môže poveriť niektorých pracovníkov odborného aparátu alebo justičných čakateľov, ...

(6)

Predseda súdu môže poveriť justičných čakateľov a súdnych tajomníkov, aby samostatne vykonávali ...

(7)

Predseda senátu (samosudca), ktorému bola vec prikázaná podľa rozvrhu práce, dohliada na to, aby ...

(8)

Oprávnenie súdnych tajomníkov podľa iných predpisov nie je dotknuté.

(9)

Vedúci súdnych kancelárií vykonávajú vedľa ďalších úloh uvedených v iných ustanoveniach ...

a)

spisujú do zápisnice podania a ústne vyhlásenia účastníkov konania o udelení, odvolaní alebo ...

b)

prijímajú do zápisnice žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov a o ustanovenie zástupcu, ak ...

c)

vyznačujú doložku vykonateľnosti na rovnopisy rozhodnutí.

§ 7
Opravný prostriedok proti rozhodnutiu justičného čakateľa alebo súdneho tajomníka
(1)

Proti rozhodnutiu vydanému justičným čakateľom alebo súdnym tajomníkom vo veciach uvedených ...

(2)

Ak predseda senátu (samosudca) rozhodne o opravnom prostriedku sám, považuje sa jeho rozhodnutie ...

TRETIA ČASŤ

§ 8
Nahliadanie do obchodného registra, zoznamu znalcov a tlmočníkov

Do obchodného registra, zoznamu znalcov a tlmočníkov možno nahliadať a vyhotovovať z nich odpisy ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

§ 9
Predloženie rovnopisu účastníkmi

V občianskom súdnom konaní môžu účastníci pre urýchlené vybavenie veci predložiť súdu súčasne ...

§ 10
Zoznam prejednávaných vecí

Vedúci súdnej kancelárie urobí opatrenie, aby zoznam všetkých vecí, v ktorých je nariadené ...

Dôstojnosť súdneho konania

§ 11
(1)

Pred začatím pojednávania vyvolá zapisovateľ predo dvermi pojednávacej miestnosti hlasne a zrozumiteľne ...

(2)

Do pojednávacej miestnosti sa vstupuje s nepokrytou hlavou; to sa nevzťahuje na príslušníkov ozbrojených ...

§ 12
(1)

Pri použití pút, predvádzacích retiazok a ďalších donucovacích prostriedkov na predvedenie ...

(2)

Počas prítomnosti v pojednávacej miestnosti sa predvedeným donucovacie prostriedky na pokyn predsedu ...

§ 13
(1)

Pri príchode alebo odchode senátu (samosudcu) vstanú osoby prítomné v pojednávacej miestnosti. ...

(2)

K senátu (samosudcovi) sa hovorí len postojačky. Predseda senátu (samosudca) však môže dovoliť ...

(3)

V stoji vypočujú všetci prítomní, vrátane súdnych osôb vyhlásenie rozsudku. Inak v priebehu ...

(4)

Klásť otázky a vyjadrovať sa možno len so súhlasom alebo na pokyn predsedu senátu (samosudcu). ...

(5)

Slovné prejavy sudcov a ostatných osôb, ktorým bolo udelené slovo, musia byť hlasité a zrozumiteľné. ...

(6)

Obracať sa na sudcu, zapisovateľa, prokurátora, obhajcu alebo právneho zástupcu účastníka v ...

(7)

Osoby prítomné v pojednávacej miestnosti sú povinné zdržať sa všetkého, čo by mohlo narušiť ...

(8)

Účastníkom a ich právnym zástupcom je potrebné umožniť, aby sa v priebehu súdneho pojednávania ...

(9)

Fajčenie alebo požívanie jedál a nápojov v pojednávacej miestnosti je zakázané.

§ 14
(1)

V pojednávacej miestnosti sa všetkým, s výnimkou osôb mladších ako pätnásť rokov, zásadne ...

(2)

Súdne osoby i ostatné prítomné osoby sa navzájom oslovujú „pán - pani - slečna“ s pripojením ...

(3)

V prípade, že je nevyhnutné rozlíšiť osoby s rovnakým procesným postavením, možno oslovenie ...

§ 15
(1)

Pred vyhlásením rozhodnutia sa senát odoberie do poradnej miestnosti. Ak nie je k dispozícii poradná ...

(2)

Pred návratom senátu z poradnej miestnosti zariadi zapisovateľ, aby účastníci pojednávania zaujali ...

(3)

Obdobne ako senát môže postupovať aj samosudca.

§ 16
(1)

Pred vyhlásením rozsudku vyzve predseda senátu (samosudca) prítomných, aby povstali. Sám rozsudok ...

(2)

Po vyhlásení výrokovej časti rozsudku vyzve predseda senátu (samosudca) prítomných, aby si sadli, ...

(3)

Obdobne sa postupuje i pri vyhlasovaní výroku a odôvodnení uznesenia s tým rozdielom, že sa celé ...

(4)

Po úplnom vyčerpaní obsahu pojednávania vyhlási predseda senátu (samosudca) pojednávanie za skončené ...

§ 17
(1)

Ak je verejnosť vylúčená, oznámi sa také rozhodnutie senátu (samosudcu) zreteľne na dverách ...

(2)

Ak možno očakávať, že občania prejavia o prejednanie niektorej veci väčší záujem, urobí ...

Niektoré ďalšie úkony súdu

§ 18
Pribranie tlmočníka
(1)

Ak koná občan pred súdom v inom ako českom alebo slovenskom jazyku, priberie súd tlmočníka. Tlmočník ...

(2)

Podľa ustanovení odseku 1 sa postupuje obdobne aj pri výsluchu osôb hluchých, nemých, alebo hluchonemých, ...

§ 19
Predvolávanie niektorých osôb k súdnym úkonom
(1)

Príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov v činnej službe sa predvolávajú prostredníctvom ...

(2)

Osoby vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe sa predvolávajú prostredníctvom nápravnovýchovného ...

(3)

Osoby z výkonu ústavného ochranného liečenia, ochrannej výchovy a z psychiatrických liečební ...

§ 20
Zasielanie súdnych písomností v niektorých prípadoch
(1)

Písomnosti určené tým, na ktorých sa vykonáva trest odňatia slobody, alebo ktorí sú vo väzbe, ...

(2)

Osobám vo výkone ústavného ochranného liečenia a osobám držaným v ústave zdravotníckej starostlivosti ...

(3)

Písomnosti určené tým, ktorí požívajú diplomatické výsady a imunity, alebo tým ktorí sú ...

(4)

Písomnosti určené príslušníkom ozbrojených síl a ozbrojených zborov v činnej službe, ktorí ...

§ 21
Zápisnice v konaní pred súdom
(1)

Zápisnica o pojednávaní sa diktuje nahlas, aby prítomní diktované znenie počuli, pokiaľ zákon ...

(2)

Pokiaľ to zákony o konaní pred súdom pripúšťajú, môže byť zápisnica o pojednávaní vyhotovená ...

(3)

Zápisnica sa zapisuje v slovenskom jazyku. Ak záleží na doslovnom znení výpovede toho, kto nevypovedá ...

(4)

Obálku so zápisnicou o hlasovaní môže otvoriť len predseda senátu nadriadeného súdu pri rozhodovaní ...

(5)

Zápisnica o hlasovaní sa nespisuje, ak ide o jednoduché uznesenie, na ktorom sa senát uzniesol jednomyseľne ...

§ 22
Používanie úradnej pečiatky

Odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky opatrí súd predovšetkým odpisy (rovnopisy) vyhotovení súdnych ...

§ 23
Doložka o právoplatnosti

Len čo sudca alebo pracovník poverený úkonom podľa § 6 zistí, že rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, ...

§ 24
Vyznačovanie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia

Na žiadosť toho, komu bol doručný rovnopis rozhodnutia alebo komu bol vydaný rovnopis schváleného ...

§ 25
Rovnopis podaní
(1)

Písomné podanie treba predložiť súdu v toľkých rovnopisoch, koľko ich treba, aby po jednom rovnopise ...

(2)

Ak nepredloží účastník v určenej lehote potrebný počet rovnopisov písomného podania, hoci ...

§ 26
Rekonštrukcia spisov
(1)

Spisy, ktoré sa celkom alebo čiastočne zničili alebo stratili, rekonštruuje, ak je to potrebné, ...

(2)

Súd o rekonštrukcii spisu vyhotoví zápisnicu, v ktorej uvedie deň podania návrhu, dátum každého ...

(3)

Súd vyhotoví overené odpisy rovnopisov svojho rozhodnutia a iných svojich písomností, ako aj dokladov ...

(4)

Ak nemožno postupovať podľa odsekov 2 a 3, súd vykoná šetrenie za účelom osvedčenia zapísaných ...

(5)

Zápisnica o rekonštrukcii nahrádza listiny, najmä rôzne podania, zápisnice o pojednávaní a prílohy. ...

§ 27
Vydávanie úradných potvrdení

Predseda senátu (samosudca) môže na žiadosť tých, ktorí to potrebujú na uplatnenie alebo obhajovanie ...

§ 28
Vyžadovanie súčinnosti od polície a iných orgánov
(1)

Súdy sú oprávnené vyžadovať od orgánov obcí, okresných úradov, orgánov polície a od iných ...

(2)

Od orgánov obcí, okresných úradov a obvodných úradov možno vyžadovať predovšetkým správy ...

(3)

Od orgánov polície môžu súdy vyžadovať predovšetkým správy o správaní obvineného a účastníkov ...

(4)

Od zamestnávateľa môžu súdy vyžadovať správy o správaní ich pracovníkov v zamestnaní a o ...

PIATA ČASŤ

NÁHRADA NEVYHNUTNÝCH VÝDAVKOV OSOBÁM ZÚČASTNENÝM NA KONANÍ

§ 29
(1)

K hotovým výdavkom účastníka patrí cestovné, stravné a nocľažné.

(2)

Stratu na zárobku účastníka, ktorý je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, ...

(3)

Účastníkovi, ktorý nie je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, je však zárobkovo ...

(4)

Ak potrebuje účastník postihnutý ťažkou telesnou chybou alebo chorobou alebo v iných závažných ...

§ 30
(1)

Nárok na cestovné má len ten účastník, ktorý nebýva alebo nepracuje v mieste, kde sa konanie ...

(2)

Účastníkovi sa hradia skutočné, účelné a hospodárne výdavky cestovného verejným hromadným ...

§ 31
(1)

Ak účastník použil aj miestny verejný dopravný prostriedok, hradí sa mu aj miestne prepravné. ...

(2)

Miestne prepravné sa hradí aj účastníkovi, ktorý býva alebo pracuje v mieste, kde sa konanie ...

§ 32

Ak to vyžadujú okolnosti prípadu, aby cesta bola vykonaná inak ako verejným hromadným dopravným ...

§ 33
(1)

Na určenie výšky náhrady nevyhnutných výdavkov a náhrady straty na zárobku a na určenie nákladov ...

(2)

O náhradách poskytovaných znalcom a tlmočníkom platia osobitné predpisy.11)

ŠIESTA ČASŤ

Prvý oddiel
Výkon niektorých rozhodnutí v trestnom konaní

§ 34
Rozhodovanie súdu o väzbe a o príkaze na domovú prehliadku

Predseda súdu vypracuje podľa konkrétnych podmienok rozvrh služieb, v ktorom určí sudcu (predsedu ...

§ 35
(1)

Predseda okresného (obvodného) a krajského súdu určí pracovnú pohotovosť pre sudcu (predsedu ...

(2)

Predseda súdu oznámi príslušnej prokuratúre a operačnému stredisku príslušného veliteľstva ...

(3)

Pracovnú pohotovosť nie je potrebné zabezpečovať na tých okresných súdoch, ktoré nemajú vydaný ...

(4)

Ak je potrebné v tomto čase vypočuť obvineného a rozhodnúť o väzbe, ustanoviť obhajcu alebo ...

(5)

Ak je sudcovi (predsedovi senátu) dodaný obvinený, ktorý bol zatknutý na základe príkazu na zatknutie ...

(6)

Ak bolo rozhodnuté, že sa obvinený berie do väzby, je potrebné o tom doručiť príslušnej spádovej ...

§ 36
Peňažná záruka
(1)

Ak súd prijme peňažnú záruku (§ 73a Trestného poriadku), určí súčasne podľa povahy veci ...

(2)

Ak je obvinený vo väzbe a súd prijme peňažnú záruku, prepustí ho z väzby ihneď potom, ako ...

§ 37
Opatrenia na nariadenie výkonu trestu odňatia slobody
(1)

Ak odsúdený bez dostatočného ospravedlnenia nenastúpi v určenej lehote výkon trestu odňatia ...

(2)

Ak bol pobyt odsúdeného vypátraný inak ako orgánmi polície, alebo ak sa odsúdený dobrovoľne ...

(3)

U odsúdeného, ktorý sa zdržuje v cudzine, sa pri nariadení výkonu trestu odňatia slobody postupuje ...

(4)

Ak vykonáva odsúdený vojenskú základnú alebo náhradnú službu, vyzve ho predseda senátu (samosudca) ...

(5)

U mladistvého, ktorý je v ústavnej alebo ochrannej výchove, zašle súd nariadenie výkonu trestu ...

(6)

Ak ide o výkon trestu odňatia slobody dlhší ako tri mesiace, nápravnovýchovný ústav pre mladistvých ...

(7)

Väznica, prípadne nápravnovýchovný ústav vráti súdu jedno vyhotovenie nariadenia výkonu trestu ...

(8)

O premiestnení odsúdeného do iného nápravnovýchovného ústavu, o začatí ochranného liečenia, ...

§ 38
Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody
(1)

Ak bol povolený podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody pri súčasnom prijatí záruky ...

(2)

Súd postupuje rovnako aj v prípade, ak požiada záujmové združenie občanov o výchovné spolupôsobenie ...

§ 39
Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

Obdobne ako v § 38 postupuje súd aj v prípadoch podmienečného prepustenia odsúdeného z výkonu ...

§ 40
Zaistenie majetku

Ak rozhodol súd o zaistení majetku (§ 347 Trestného poriadku), príslušný okresný úrad podľa ...

§ 41
Výkon ústavného ochranného liečenia
(1)

Nariadenie výkonu ústavného ochranného liečenia zašle predseda senátu (samosudca) zdravotníckemu ...

(2)

Predseda senátu (samosudca) vyzve osobu, ktorej bolo ochranné liečenie uložené, aby jeho výkon ...

(3)

Ak nenastúpi vyzvaná osoba výkon ústavného ochranného liečenia v určenom termíne alebo ak je ...

§ 42
Výkon ambulantného ochranného liečenia
(1)

Nariadenie výkonu ambulantného ochranného liečenia zašle predseda senátu (samosudca) zdravotníckemu ...

(2)

Predseda senátu (samosudca) požiada správu zdravotníckeho zariadenia, aby okresnému súdu, v ktorého ...

(3)

Predseda senátu (samosudca) vyzve osobu, ktorej bolo ochranné ambulantné liečenie uložené, aby ...

§ 43
Výkon ochranného liečenia vo výkone trestu odňatia slobody
(1)

Ak nebolo v priebehu výkonu trestu odňatia slobody rozhodnuté o upustení od výkonu ochranného ...

(2)

Ak má byť odsúdený po výkone trestu odňatia slobody odovzdaný zdravotníckemu zariadeniu na ďalší ...

§ 44
Výkon ochrannej výchovy
(1)

Súd zašle výchovnému zariadeniu, v ktorom sa má začať s výkonom ochrannej výchovy, v dvoch ...

(2)

Výchovné zariadenie, v ktorom sa ochranná výchova vykonáva, podáva súdu, ktorý ochrannú výchovu ...

Druhý oddiel

§ 45
Rozhodovanie súdu o použití informačno-technických prostriedkov
(1)

Predseda krajského (mestského) súdu a Vyššieho vojenského súdu určí jedného sudcu z trestného ...

(2)

Súhlas na použitie informačno-technických prostriedkov pre vojenské spravodajstvo dáva určený ...

(3)

Žiadosť o súhlas na použitie informačno-technických prostriedkov sa súdu predkladá písomne ...

(4)

Sudca, ktorý súhlas vydal, je povinný skúmať trvanie dôvodov použitia technicko-informačných ...

(5)

Pri manipulácii s písomnosťami vzťahujúcimi sa na použitie informačno-technických prostriedkov ...

(6)

Sudcom rozhodujúcim o použití informačno-technických prostriedkov patrí za pracovnú pohotovosť ...

SIEDMA ČASŤ

VÝKON ROZHODNUTIA V OBČIANSKOPRÁVNYCH VECIACH

Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia

§ 46
(1)

O návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia rozhoduje a ďalej koná samosudca, alebo v rozsahu poverenia ...

(2)

Úkony, ktoré je potrebné v rámci výkonu rozhodnutia vykonať, robia pracovníci určení rozvrhom ...

(3)

Vykonávatelia sú viazaní príkazmi sudcu; v prípade potreby si vyžiadajú od sudcu pokyny.

§ 47
Pôsobnosť vykonávateľov
(1)

Vykonávatelia sú oprávnení prijať od povinného plnenie, sprostredkovať vzájomné plnenie oprávneného, ...

(2)

Vykonávatelia robia predovšetkým tieto úkony:

a)

súpis hnuteľných vecí (§ 326 OSP),

b)

zabezpečenie spísaných vecí (§ 327 OSP),

c)

vydanie odobratých peňazí oprávnenému alebo ich zloženie na súde (§ 333 OSP),

d)

odhad hnuteľných vecí menšej ceny, ak je vykonávateľ schopný spoľahlivo posúdiť cenu vecí ...

e)

predaj zapísaných vecí na dražbe (§ 328b ods. 3 OSP),

f)

vydanie výťažku z predaných vecí oprávnených, alebo zloženie výťažku na súde (§ 331 OSP), ...

g)

odobratie hnuteľných vecí so všetkým, čo k nim patrí, povinnému alebo tomu, kto je ochotný ...

h)

vypratanie nehnuteľnosti, vydanie hnuteľných vecí, ktoré majú byť z vypratávaného objektu odstránené, ...

§ 48
Upovedomenie účastníka o výkone
(1)

Ak o to oprávnený požiada, vykonávateľ ho vyrozumie, kedy a kde bude úkon vykonaný.

(2)

Vykonávateľ nesmie povinného vyrozumieť o úkone skôr, ako príde na miesto úkonu, alebo spôsobiť, ...

(3)

Ak sa vymáhajúci veriteľ nedostaví v určenom čase na miesto, kde má byť exekučný výkon vykonaný, ...

§ 49
Opatrenie na zachovanie poriadku pri výkone rozhodnutia

Vykonávateľ je oprávnený urobiť všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na zachovanie poriadku ...

§ 50
Zápisnica o úkone
(1)

O každom úkone vyhotoví vykonávateľ stručnú zápisnicu.

(2)

Zápisnica má predovšetkým obsahovať:

a)

označenie súdu,

b)

miesto, čas a predmet konania,

c)

mená a priezviská súdnych pracovníkov, ktorí sa zúčastnili úkonu, mená a priezviská prítomných ...

d)

stručné, výstižné opísanie priebehu úkonu, predovšetkým podané návrhy,

e)

zistenie, že uznesenie o nariadení výkonu rozhodnutia bolo doručené povinnému,

f)

zistenie mena, priezviska a adresy manžela povinného.

(3)

Zápisnica musí byť vyhotovená pri skončení úkonu, a pokiaľ je to možné, ešte na mieste úkonu. ...

(4)

Výnimočne môže vykonávateľ vyhotoviť zápisnicu dodatočne podľa poznámok urobených pri úkone; ...

(5)

Ak sa účastník alebo jeho zástupca vzdiali pred podpisom, zaznamená sa to v zápisnici; ak odmietne ...

Druhý oddiel
Výkon rozhodnutia predajom hnuteľných vecí

§ 51
Veci, ktorých sa môže týkať výkon rozhodnutia
(1)

Výkon rozhodnutia predajom hnuteľných vecí možno vykonať len pri veciach, ktorými môže povinný ...

(2)

Veci, ktorými môže povinný voľne disponovať, sú predovšetkým veci v jeho byte a iných jeho ...

§ 52
Práva iných osôb
(1)

Ak niekto tvrdí, že má k veciam povinného právo, ktoré nepripúšťa výkon rozhodnutia, alebo ...

(2)

Tvrdenie povinného alebo niekoho iného podľa odseku 1 treba zaznamenať v zápisnici. Pritom uvedie ...

(3)

Ak však oprávnený vyhlási, že sa výkon rozhodnutia nemá vzťahovať na určité predmety, je ...

§ 53
(1)

Ak nie je v nariadení výkonu rozhodnutia daný príkaz k súpisu len určitých vecí, zahrnie vykonávateľ ...

(2)

Predovšetkým je potrebné zahrnúť do súpisu hotové peniaze, a ak nie sú, veci, bez ktorých sa ...

§ 54
Ohliadka bytu a osobná prehliadka povinného
(1)

Ak si to vyžaduje účel výkonu rozhodnutia, je vykonávateľ oprávnený urobiť ohliadku bytu povinného ...

(2)

Pri vykonávaní ohliadky treba postupovať šetrne, predovšetkým ak ide o ohliadku šiat, ktoré ...

§ 55
Pribratie nezúčastneného občana

Vykonávateľ priberie k vykonaniu ohliadky a súpisu vecí nezúčastneného občana a v zápisnici ...

§ 56
Veci povinného u inej osoby
(1)

Ak sú veci povinného u niekoho iného a ten nie je ochotný ich vydať, nesmie vykonávateľ také ...

(2)

Ak niekto odoprie vec vydať alebo ak poprie, že vec má, obmedzí sa úkon na to, že sa také vyhlásenie ...

§ 57
Súpis vecí
(1)

Veci, ktorými môže povinný voľne disponovať, alebo veci povinného, ktoré má oprávnený alebo ...

(2)

V súpise sa okrem všeobecných náležitostí uvedie predovšetkým:

a)

či sa súpis robí zároveň pre niekoľko oprávnených,

b)

aký výťažok možno predajom jednotlivých spísaných vecí asi dosiahnuť,

c)

či spísané veci mohli už byť podľa vyhlásenia povinného alebo niekoho, kto bol pri súpise prítomný, ...

d)

aké sú podľa zbežného zistenia vykonávateľa osobné, majetkové a rodinné pomery povinného, ...

e)

či spísané veci pravdepodobne stačia na uspokojenie pohľadávky oprávneného, vrátane príslušenstva. ...

(3)

Pri súpise sa veci opíšu takým spôsobom, aby bolo možné zistiť ich totožnosť a aby bola vylúčená ...

(4)

Ak sa vykonáva súpis vecí pre ďalších veriteľov, zaznamená sa v súpise predovšetkým, či ...

§ 58
Postup pri súpise valút, zlata a zlatých mincí
(1)

Spísané valuty a zlato v zliatkoch svetovo obchodovateľných podľa devízového zákona vykonávateľ ...

(2)

Zlato v inej forme než v zliatkoch svetovo obchodovateľných a zlaté mince sa spíšu a predajú ...

§ 59
Zabezpečenie spísaných hnuteľných vecí
(1)

Spísané hnuteľné veci okrem peňazí, ktoré boli nájdené u povinného, sa ponechajú na mieste, ...

(2)

Pokiaľ sa spísané veci na to hodia, uložia sa, ak je to nevyhnutné, na súde.

(3)

So súhlasom oprávneného a povinného možno spísané veci uložiť do miestnosti povinného, ktorá ...

§ 60
Dražba hnuteľných vecí
(1)

Pri dražbe hnuteľnej veci môžu dražitelia zvyšovať podanie najmenej o 50 Kčs. To neplatí, ak ...

(2)

Dražba hnuteľnej veci pokračuje, pokiaľ dražitelia robia podania. Ak nie je ďalšie podanie, vykonávateľ ...

(3)

Ak bezprostredne po skončení postupu podľa predchádzajúceho odseku neurobí žiadny z dražiteľov ...

(4)

Ak viacerí dražitelia urobia rovnaké podania, vykonávateľ udelí príklep žrebovaním.

Tretí oddiel
Výkon rozhodnutia dražbou nehnuteľných vecí

§ 61

Uznesenie o nariadení výkonu rozhodnutia dražbou nehnuteľnej veci musí obsahovať, ak je jeho predmetom ...

§ 62
Pred výzvou, aby sa dražilo (§ 336f ods. 1 OSP), oznámi sudca riadiaci dražbu:
a)

výšku daní a poplatkov, pokiaľ majú podľa osobitných predpisov prednostné zákonné záložné ...

b)

vyhlásenie veriteľov žiadajúcich zaplatenie dlhu v hotovosti [§ 336b ods. 2 písm. i) OSP].

§ 63
(1)

Pri dražbe nehnuteľnej veci (§ 336f až 336h OSP) môžu dražitelia zvyšovať podanie najmenej ...

(2)

Ak bezprostredne po skončení postupu podľa predchádzajúceho odseku neurobí žiadny z dražiteľov ...

(3)

Ak viacerí dražitelia urobia rovnaké podania, vykonávateľ udelí príklep žrebovaním.

§ 64

Dražiteľom, ktorým nebol udelený príklep, sa zložená zábezpeka po právoplatnosti uznesenia ...

Štvrtý oddiel
Výkon rozhodnutia vyprataním

§ 65

O výkone rozhodnutia vyprataním vyrozumie vykonávateľ vlastníka domu, v ktorom je náhradný byt ...

§ 66

Ak zistí vykonávateľ pri vyprataní bytu, že ten, kto má byť vyprataný, je pre chorobu upútaný ...

§ 67
(1)

Ak ide o vypratanie bytu, pri ktorom nemá povinný právo na zabezpečenie náhradného bytu alebo ...

(2)

V rozhodnutí, ktorým sa nariaďuje vypratanie bytu, za ktorý treba zabezpečiť náhradný byt, alebo ...

(3)

Ak pre nariadenie výkonu nie sú splnené podmienky podľa odseku 2, súd rozhodne o nariadení výkonu; ...

Piaty oddiel
Iné spôsoby výkonu rozhodnutia

§ 68
Odobratie hnuteľných vecí povinnému
(1)

Výkon rozhodnutia, ktorým sa ukladá, aby povinný vydal alebo dodal vec oprávnenému, sa vykoná ...

(2)

Ak je predmetom výkonu rozhodnutia motorové vozidlo, vyrozumie vykonávateľ príslušný dopravný ...

(3)

Ak si účel výkonu rozhodnutia vyžaduje, aby bola vykonaná osobná prehliadka povinného alebo prehliadka ...

§ 69
Pohľadávky zo zmeniek a iných listín
(1)

Pri pohľadávkach zo zmeniek, šekov, vkladných knižiek, životných poistiek znejúcich na majiteľa ...

(2)

Pri súpise vkladných knižiek znejúcich na meno vyrozumie súd právnické osoby, ktoré knižky ...

(3)

Výplata z vkladnej knižky spísanej pri výkone rozhodnutia sa vykoná, i keď je knižka viazaná ...

(4)

Spísané valuty odovzdá vykonávateľ súdu, ktorý ich urýchlene ponúkne devízovému peňažnému ...

§ 70
Vykonávanie úkonov, ktoré sú potrebné na zachovanie alebo výkon práv zo zmeniek a iných listín ...
(1)

Prijaté peniaze zloží vykonávateľ ihneď na súde a prijaté zmenky alebo iné listiny odovzdá ...

(2)

Ak je potrebné uplatniť pohľadávku návrhom na súde a povinný pohľadávku návrhom na súde sám ...

(3)

Realizáciu pohľadávky z listiny urobí vykonávateľ spôsobom, ktorý určí súd.

(4)

Vykonávateľ nesmie odmietnuť čiastočné zaplatenie splatnej zmenky alebo šeku. Pri čiastočnom ...

ÔSMA ČASŤ

§ 71
Výkon rozhodnutia zrážkou zo mzdy alebo z pracovnej odmeny osôb vo výkone trestu odňatia slobody ...
(1)

Ak je na vymáhanie výživného nariaďovaný výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy alebo u osôb vo ...

(2)

Ak je povinná osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, je nevyhnutné v uznesení ...

Dohľad nad maloletými, ústavná výchova, pestúnska starostlivosť a dohľad nad opatrovníkom osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzených v spôsobilosti na právne úkony

§ 72
(1)

U maloletých, nad ktorými súd nariadil dohľad na zabezpečenie riadnej výchovy alebo prevýchovy, ...

(2)

Ak bola uložená ochranná výchova alebo nariadená ústavná výchova potrebná na prevýchovu maloletého, ...

§ 73
(1)

Ak bolo dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti, uloží súd pestúnovi, aby v určených obdobiach, ...

(2)

Ak to vyžaduje stav dieťaťa, vyžiada si súd od orgánu starostlivosti o deti, v ktorého obvode ...

§ 74

Ak bol osobe pozbavenej spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzenej v spôsobilosti na právne ...

DEVIATA ČASŤ

KONANIE O DEDIČSTVE

§ 75
(1)

Po začatí konania o dedičstve súd bez meškania vykoná vyšetrenie v evidencii závetov, pri ktorom ...

a)

či je v nej evidovaný závet poručiteľa, listina o vydedení alebo odvolanie týchto úkonov (ďalej ...

b)

či je v nej evidovaný závet nachádzajúci sa v úschove súdu a na ktorom súde je uložený17),

c)

či už skôr bolo v tej istej veci konanie o dedičstve a pod akou značkou.

(2)

O výsledku vyšetrenia podľa odseku 1 vykoná súd záznam v spise.

(3)

Ak je na súde uložený závet, súd zistí stav a obsah tohto závetu. O zistení spíše zápisnicu, ...

§ 76
(1)

Po vykonaní úkonov podľa § 75 súd poverí notára, aby ako súdny komisár vykonal úkony v konaní ...

(2)

Ak je závet uložený u súdneho komisára, stav a obsah tohto závetu zistí súdny komisár, o čom ...

(3)

Ak je závet uložený u iného notára alebo na súde, súdny komisár o zistenie stavu a obsahu závetu ...

(4)

Originál závetu súdny komisár alebo notár uvedený v odseku 3 potom zašle súdu, ktorý ho uloží ...

§ 77
(1)

Ak sa v konaní o dedičstve zistí, že poručiteľ zanechal závet a nejde o prípad podľa §75 ods. ...

(2)

Súdny komisár zistí stav a obsah i takej listiny, o povahe ktorej ako závete má pochybnosti, ak ...

§ 78
(1)

Ak sa v konaní o dedičstve zistí, že poručiteľ zanechal niekoľko závetov, ktoré nie sú totožné, ...

(2)

Ak sa súdny komisár v priebehu konania o dedičstve dozvie, že poručiteľ pravdepodobne zanechal ...

§ 79
(1)

Po zistení stavu a obsahu závetu súd umožní nahliadnuť do originálu závetu účastníkom konania. ...

(2)

Originál závetu, ktorý nebol zriadený vo forme notárskej zápisnice u notára, môže súd po zistení ...

§ 80
(1)

Ak závet poručiteľa vyjde najavo až po skončení konania o dedičstve, súd zistí jeho stav a ...

(2)

Ak ide o listinu o odvolaní závetu, listinu o vydedení alebo listinu o odvolaní vydedenia, súd ...

§ 81
(1)

V rámci neodkladného opatrenia môže súdny komisár žiadať toho, kto má u seba veci nepochybne ...

(2)

Ak sa neodkladné opatrenie dotýka dôležitých záujmov účastníkov alebo sa dotýka tretích osôb, ...

§ 82

Neodkladné opatrenie zabezpečením motorového vozidla a iných vecí, ktoré možno používať len ...

§ 83
(1)

Neodkladné opatrenie zapečatením bytu alebo iných priestorov poručiteľa vykoná súdny komisár ...

(2)

Zapečatenie možno vykonať len vtedy, ak bol poručiteľ jediným užívateľom týchto priestorov ...

(3)

O vykonaní tohto neodkladného opatrenia spíše súdny komisár zápisnicu a podľa okolností upovedomí ...

§ 84
(1)

Neodkladné opatrenie súpisom na mieste vykoná súdny komisár v prítomnosti účastníkov. Ak účastníci ...

(2)

O súpise sa spíše zápisnica, v ktorej sa opíšu veci, ktoré sú v byte poručiteľa alebo na inom ...

(3)

Ak sa súpis koná v priestoroch, ktoré boli predtým zapečatené, v zápisnici sa uvedie, v akom ...

(4)

Ak sú viditeľné stopy po násilnom vniknutí do priestorov uvedených v odseku 3, súpis sa nevykoná ...

(5)

V prípade, že objekt je v stave, ktorý by osoby zúčastnené na úkone ohrozoval na živote, zdraví ...

§ 85

Pri vykonávaní neodkladných opatrení podľa § 81 až 84 možno v odôvodnených prípadoch požiadať ...

§ 86
(1)

Ak má byť vykonaný zákaz výplaty z vkladov na vkladnej knižke, bežnom alebo inom podobnom účte, ...

(2)

Obdobne sa postupuje, ak sa má vykonať zákaz úhrady pohľadávky poručiteľa u iných právnických ...

§ 87

Neodkladné opatrenie zverením vecí osobnej potreby manželovi poručiteľa alebo inému členovi ...

§ 88

Hnuteľné veci, ktoré nemožno uschovať bez nebezpečenstva škody alebo nepomerných nákladov, ...

§ 89
(1)

Ak sú predmetom konania v dedičstve vlastnícke alebo iné vecné práva k nehnuteľnostiam, súdny ...

(2)

Kópiu listu vlastníctva, výpis z listu vlastníctva, ako aj identifikáciu parciel vyhotovuje katastrálny ...

§ 90
(1)

Pri zisťovaní zostatku vkladu na vkladnej knižke, bežnom alebo inom účte treba presne označiť ...

a)

pri vkladných knižkách na meno, bežných alebo iných účtoch meno, priezvisko, dátum narodenia ...

b)

pri vkladných knižkách na doručiteľa názov a číslo vkladového účtu; ak je to nevyhnutné ...

(2)

Rovnako sa postupuje pri zisťovaní zostatkov vkladov pri iných formách sporenia.

(3)

Ak pri vkladných knižkách na doručiteľa nie sú okrem príslušnej organizačnej zložky peňažného ...

§ 91

Stav dlhov zaťažujúcich dedičstvo sa zistí dopytom u známych veriteľov. Platí to predovšetkým ...

§ 92

V konaní o dedičstve, ak ešte súdny komisár nebol poverený vykonávaním úkonov alebo ak súdny ...

§ 93
(1)

Súdny komisár predkladá súdu návrhy súdnych uznesení s potrebným počtom rovnopisov.

(2)

K návrhu uznesenia súdu, ktorým sa konanie končí, súdny komisár pripojí návrhy realizačných ...

§ 94
(1)

V uznesení súdu vydanom v konaní o dedičstve, ktoré sa týka vlastníckych alebo iných vecných ...

(2)

Právoplatné uznesenie podľa odseku 1 sa doručí príslušnému katastrálnemu úradu na vykonanie ...

(3)

Ak dôjde v dôsledku dovolania k zrušeniu uznesenia súdu týkajúceho sa vlastníckych alebo iných ...

§ 95
(1)

Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia, ktorým bolo prejednanie dedičstva skončené, súd zruší ...

(2)

Ak má byť zrušené zabezpečenie dedičstva, ktoré sa dotýka okrem účastníkov aj tretích osôb, ...

§ 96

Ak do dedičstva patril vklad na vkladnej knižke na meno alebo na bežnom, prípadne inom účte, súd ...

§ 97
(1)

Pri vydávaní úschov súvisiacich s konaním o dedičstve sa postupuje podľa ustanovení jedenástej ...

(2)

Ak má súd alebo súdny komisár v úschove veci, vkladné knižky alebo listiny, vydá ich súd oprávnenému ...

§ 98

Ak v dôsledku smrti poručiteľa prechádzajú práva na ďalšie osoby inak ako dedením20), súd ...

DESIATA ČASŤ

ČINNOSŤ NOTÁROV V KONANÍ O DEDIČSTVE

§ 99
(1)

Rozvrh podľa § 175za Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „rozvrh“) sa člení na oddiely ...

(2)

Každý oddiel rozvrhu obsahuje zoznam notárskych úradov so sídlom v obvode príslušného okresného ...

§ 100
Spôsob poverovania súdnych komisárov úkonmi v konaní o dedičstve môže byť založený
a)

na obvodovom systéme, ktorý delí obvod okresného súdu na počet obvodov zhodujúcich sa s počtom ...

b)

na časovom systéme, podľa ktorého budú súdni komisári poverovaní úkonmi v konaní o dedičstve ...

c)

na kombinácii obidvoch systémov.

§ 101
(1)

Prezídium notárskej komory predloží najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka predsedovi krajského ...

(2)

Predsedovia okresných súdov oznámia svoje stanovisko k návrhu najneskôr do 31. októbra každého ...

(3)

Predseda krajského súdu vydá rozvrh najneskôr do 10. decembra každého kalendárneho roka. Rozvrh ...

§ 102
(1)

Ak minister spravodlivosti Slovenskej republiky v priebehu kalendárneho roka zriadi alebo zruší notársky ...

(2)

Predseda príslušného okresného súdu oznámi svoje stanovisko k návrhu zmeny rozvrhu podľa odseku ...

(3)

Predseda krajského súdu vydá rozhodnutie o zmene rozvrhu najneskôr do 30 dní od predloženia návrhu. ...

§ 103

Súdny komisár môže písomne poveriť notárskeho koncipienta alebo ďalšieho pracovníka, ktorí ...

§ 104

Súdni komisári sú povinní zachovávať mlčanlivosť v obdobnom rozsahu a za obdobných podmienok ...

JEDENÁSTA ČASŤ

INÁ ČINNOSŤ SÚDU

Prvý oddiel
Úschova na súde

§ 105
(1)

Súd v rámci inej činnosti22) prijíma do úschovy

a)

peniaze prevzatím dokladu o ich zložení v peňažnom ústave; ak ide o úschovu v súvislosti s konaním ...

b)

vkladné knižky, iné cenné papiere, cennosti a iné hnuteľné veci s tým, že ich uloží do kovovej ...

c)

ostatné hnuteľné veci, ktoré sa nehodia na úschovu v kovovej skrini s tým, že ich uloží u vhodného ...

(2)

Do úschovy nemožno prijať listiny, ktorých obsah súd nemôže posúdiť alebo odporuje zákonu, ...

§ 106
(1)

Veci a peniaze uložené v kovovej skrini súdu musia byť najneskôr nasledujúci pracovný deň odovzdané ...

(2)

Od postupu podľa odseku 1 možno upustiť, ak ide o úschovu vkladných knižiek so zostatkami, ktoré ...

§ 107
(1)

Hnuteľné veci a peniaze z kovovej skrine súdu sa ukladajú v peňažnom ústave na základe poukazu ...

(2)

Tomu, kto skladá peniaze do úschovy, vyhotoví súd poukaz na zloženie peňazí na účet súdu v ...

§ 108

Poukazy, ktorými sa nariaďuje vydanie hnuteľných vecí alebo výplata peňazí zložených v peňažnom ...

§ 109
(1)

Veci, ktoré sa nehodia na úschovu v kovovej skrini súdu ani na úschovu v peňažnom ústave, uložia ...

(2)

Pri skončení úschovy súd poukazom uloží uschovávateľovi, aby predmet úschovy vydal určenému ...

(3)

Súd za života závetcu vydá závet zo svojej úschovy iba jemu osobne, alebo tomu, kto sa preukáže ...

Druhý oddiel
Úschovy u súdneho komisára

§ 110
(1)

Súdny komisár prijíma do úschovy v súvislosti s vykonávaním úkonov v konaní o dedičstve

a)

peniaze s tým, že ich uloží do svojej kovovej skrine,

b)

vkladné knižky, iné cenné papiere, cennosti a iné hnuteľné veci s tým, že ich uloží do svojej ...

c)

ostatné hnuteľné veci, ktoré sa nehodia na úschovu v kovovej skrini s tým, že ich uloží u vhodného ...

(2)

Na príjem vecí uvedených v odseku 1 do úschovy sa použijú ustanovenia § 105 ods. 2 a § 106.

§ 111
(1)

Peniaze a hnuteľné veci z kovovej skrine súdneho komisára sa zložia v peňažnom ústave na základe ...

(2)

Pri výplate peňazí a pri vydávaní hnuteľných vecí zložených súdnym komisárom v peňažnom ...

(3)

Peniaze a veci uložené v kovovej skrini súdneho komisára vydá súdny komisár; v čase súdneho ...

§ 112
(1)

Veci, ktoré sa nehodia na úschovu v kovovej skrini súdneho komisára ani na úschovu v peňažnom ...

(2)

V čase súdneho konania alebo po jeho skončení súd nariadi uschovávateľovi, aby predmet úschovy ...

DVANÁSTA ČASŤ

KONANIE O ÚSCHOVÁCH

§ 113
(1)

Súd rozhoduje o prijatí do úschovy, len ak bol predmet úschovy už zložený do úschovy súdu.

(2)

V konaní o úschovách platia primerane ustanovenia § 105 až 109.

TRINÁSTA ČASŤ

KONANIE O UMORENIE LISTÍN

§ 114

Z možnosti umorenia sú vylúčené listiny dôkazné, napríklad dlžobné úpisy, listiny, ktoré ...

§ 115

Uznesenie podľa § 185m ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku sa doručí navrhovateľovi s upozornením ...

ŠTRNÁSTA ČASŤ

§ 116

Zrušuje sa Inštrukcia Ministerstva spravodlivosti SSR z 18. júna 1973 č. 15/1973-L, ktorou sa vydáva ...

§ 117

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Minister:

Prof. JUDr. Posluch CSc. v. r.

Poznámky

 • 1)  § 16 Občianskeho súdneho poriadku.§ 31 Trestného poriadku.
 • 2)  § 266 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 3)  § 268 ods. 1 písm. g) a h) Občianskeho súdneho poriadku.
 • 4)  § 374 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 5)  § 146 ods. 1 Trestného poriadku.
 • 6)  § 55 Trestného poriadku.
 • 7)  § 8 Trestného poriadku.§ 128 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 8)  Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov
 • 9)  Zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.
 • 11)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. n avykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch ...
 • 12)  Inštrukcia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 1/1981 Zbierky inštrukcií a oznámení ...
 • 13)  § 32 zákona Slovenskej národnej rady č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore Slovenskej republiky.
 • 14)  Napr. § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej ...
 • 15)  Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 18. marca 1992 č. 90/1992-30 o nariaďovaní ...
 • 16)  § 175c Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 263/1992 Zb.
 • 17)  Čl. 2 bod 6. Občianskeho súdneho poriadku.
 • 18)  § 4 zákona SNR č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch.
 • 19)  § 20 ods. 2 zákona SNR č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu ...
 • 20)  Napr. § 260 ods. 2 Zákonníka práce.
 • 21)  § 54 ods. 3 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch.
 • 22)  § 352 Občianskeho súdneho poriadku.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore