Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2562
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike 66/1989 účinný od 01.02.1991 do 30.06.2006


Platnosť od: 23.06.1989
Účinnosť od: 01.02.1991
Účinnosť do: 30.06.2006
Autor: Slovenský úrad bezpečnosti práce
Oblasť: Energetika a priemysel, Kontrolné orgány, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 66/1989 s účinnosťou od 01.02.1991 na základe 31/1991

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenského úradu bezpečnosti práce

na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike

Slovenský úrad bezpečnosti práce podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom ...

§ 1
Rozsah platnosti
(1)

Vyhláška upravuje postup orgánov a organizácií pri navrhovaní, projektovaní, konštruovaní, ...

(2)

Zariadeniami podľa tejto vyhlášky sú:

a)

tlakové nádoby a parné generátory pracujúce s rádioaktívnymi látkami, ktorých najvyšší pracovný ...

b)

čerpadlá, potrubia, rozdeľovače, zberače z potrubia a armatúry s najvyšším pracovným pretlakom ...

c)

hydraulické a pneumatické zariadenia, ktoré zabezpečujú ovládanie, reguláciu, signalizáciu, ...

d)

stavebná časť hermetickej obálky (zóny) dimenzovaná na vnútorný pretlak vrátane zariadení ...

(3)

Vyhláška sa vzťahuje na základné a prídavné materiály a časti (spojovacie prvky, polotovary, ...

(4)

Zariadeniami a ich časťami podľa odsekov 2 a 3 nie sú palivové články, tyče systémov regulácie ...

§ 2
Predkladanie dokumentácie a dokladov
(1)

Stavebník je povinný predložiť príslušnému orgánu štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou ...

a)

návrh zadania stavby,3) 30 dní pred podaním návrhu na vydanie územného rozhodnutia.

b)

projekt stavby,4) 30 dní pred podaním žiadosti o stavebné povolenie,

c)

dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby,4a) vyžiadanú orgánom dozoru,

d)

predprevádzkovú bezpečnostnú správu5) a program uvádzania zariadení do prevádzky, 3 mesiace ...

e)

doklady o vykonanej evidencii zariadení podľa § 12, 30 dní pred podaním návrhu na vydanie kolaudačného ...

(2)

Stavebník je povinný vykonať kontrolu správnosti a úplnosti predkladanej dokumentácie uvedenej ...

§ 3
Požiadavky na dokumentáciu zariadení
a)

konštrukčné vyhotovenie zariadení tak, aby nemohlo dôjsť k ich náhlemu porušeniu pri všetkých ...

b)

umožnenie prehliadok, kontrol, funkčných skúšok a revízií, čistenie, prefukovanie, odvzdušňovanie, ...

c)

snímateľnosť a odolnosť izolácie proti zmenám tvaru a izolačných vlastností pri častiach zariadení, ...

d)

spôsob kontroly predĺženia potrubia a správnosť funkcie podpier a závesov pri potrubiach DN 150 ...

e)

dimenzovanie zariadení a ich zdrojov energie, polohové riešenie armatúr v potrubí, konštrukciu, ...

f)

požiadavky na ukladanie betónov a kontrolu ich akosti, na vyhotovenie betonárskej výstuže, priechodiek ...

g)

požiadavky na odvod preplachovej vody,

h)

určenie údajov pre spôsob predprevádzkovej a prevádzkovej kontroly zariadení stavebnej časti.

§ 4
Zoznam zariadení
(1)

Generálny projektant je povinný pri spracovaní projektu stavby4) vypracovať zoznam zariadení uvedených ...

(2)

Stavebník je povinný v spolupráci s príslušnými dodávateľmi zabezpečiť, aby generálny projektant ...

(3)

Stavebník je povinný ihneď po obdržaní zoznamu oznámiť úpravy a zmeny v zozname zariadení orgánu ...

§ 5
Oprávnenie organizácií
(1)

Vyrábať, montovať, rekonštruovať, vykonávať tuzemské výrobné spolupráce a opravy zariadení ...

(2)

Oprávnenie vydáva orgán dozoru na základe písomnej žiadosti organizácie.

(3)

Organizácia v žiadosti o vydanie oprávnenia uvedie:

a)

názov a adresu,

b)

názov a adresu nižšej organizačnej zložky, pre ktorú oprávnenie žiada,

c)

názov a adresu orgánu hospodárskeho riadenia,

d)

označenie druhu žiadaného oprávnenia a jeho rozsahu,

e)

spôsob zabezpečenia výkonu činnosti, pre ktorú požaduje oprávnenie z hľadiska technického vybavenia ...

(4)

Orgán dozoru po preverení odbornej spôsobilosti organizácie na činnosti, na ktoré oprávnenie ...

(5)

Oprávnená organizácia je povinná dodržiavať podmienky vydaného oprávnenia.

(6)

Ak orgán dozoru zistí, že oprávnená organizácia nedodržiava podmienky uvedené v oprávnení ...

§ 6
Povinnosti oprávnených organizácií
(1)

Oprávnená organizácia je povinná pred začatím činností uvedených v § 5 ods. 1 predložiť ...

(2)

Dokumentáciou podľa odseku 1 sa rozumejú

a)

konštrukčné, stavebné a montážne výkresy zostáv a častí zariadení, ktoré musia obsahovať: ...

1.

označenie predpísanej akosti a stavu hutníckych polotovarov, prípadne iných častí, dielcov a ...

2.

rozmery, hrúbky stien a potrebné údaje na ich dimenzovanie,

3.

umiestnenie, druh, rozmery, hodnoty súčiniteľov zvarových spojov a ich klasifikačný stupeň,

4.

druh skúšok, skúšobné médiá a ich parametre,

5.

skúšobný pretlak kompletne zmontovaného zariadenia,

b)

výsledky výpočtov (pevnostné) a dôležité technické údaje vypracované podľa príslušných ...

c)

výsledky výpočtov a dôležité technické údaje o parametroch poistných zariadení (druh, veľkosť, ...

d)

technologické postupy výroby a výstavby vrátane návrhu na ich overenie i pre prípadné opravy ...

e)

montážne predpisy a technologické postupy montáže,

f)

technické podmienky na výrobu, výstavbu, montáž, opravy a rekonštrukcie alebo im na roveň postavené ...

1.

spôsob, druh a rozsah tepelného spracovania pri zariadeniach a ich častiach uvedených v § 1 ods. ...

2.

vstupné, medzioperačné a výstupné (výrobné, montážne) kontroly a skúšky vrátane určenia ...

3.

požiadavky na odbornú spôsobilosť výrobných, stavebných a montážnych pracovníkov, ako aj pracovníkov ...

4.

priebehy skúšok, ako aj spôsob a rozsah overovania technického stavu zariadení v prevádzke po ...

5.

údaje o spoľahlivosti a plánovanej dobe životnosti zariadenia.

(3)

Oprávnená organizácia je povinná s orgánom dozoru pred začatím činnosti prerokovať rozsah8) ...

(4)

Pri objednávaní zariadení a ich častí, ktorých akosť môže ovplyvniť technickú bezpečnosť ...

(5)

Oprávnená organizácia je povinná spracovať obsah a určiť dĺžku zaškolenia a spôsob overovania ...

(6)

Oprávnená organizácia je povinná určiť spôsob a organizáciu zabezpečenia akosti a kontroly ...

(7)

Oprávnená organizácia je povinná spracovať merací poriadok, ktorým určí požiadavky na kontrolu, ...

(8)

Oprávnená organizácia je povinná dodržiavať pri činnostiach podľa vydaného oprávnenia dokumentáciu ...

(9)

Akosť a vlastnosti materiálov a častí zariadení uvedených v dokumentácii, ktoré môžu ovplyvniť ...

(10)

Ak nie je vykonávanie činností uvedených v § 5 ods. 1 upravené technickými normami a predpismi ...

(11)

Pre zariadenia uvedené v § 1 ods. 2 písm. b), c), e) a časti zariadení podľa § 1 ods. 3 vyhotoví ...

§ 7
Skúšky zariadení
(1)

Po ukončení výroby, výstavby, prípadne montáže zariadenia aj jeho častí a pred uvedením nových, ...

a)

pri zariadeniach a ich častiach uvedených v § 1 ods. 2 písm. a), b), c) a ods. 3 vykonať:

1.

stavebnú skúšku, pri ktorej sa kontroluje, či sú v súlade s predloženou dokumentáciou

- hlavné rozmery zariadenia a jeho častí, umiestnenie hrdiel a prielezov, výstroja, pätiek, podstavcov ...

- značky materiálov, tavieb, vývalkov, výkovkov,

- záznamy o tepelnom spracovaní,

- zvarové spoje (vonkajšou a vnútornou prehliadkou), rádiogramy a ich vyhodnotenie,

- značky zváračov,

- údaje na štítkoch a údaje vyrazené na tlakových častiach;

2.

individuálnu skúšku, pokiaľ je určená projektom, ktorou sa rozumie skúška zariadenia v rozsahu ...

3.

prvú tlakovú skúšku, prípadne tesnostnú skúšku po úspešnej stavebnej skúške (individuálnej ...

c)

pri zariadeniach podľa § 1 ods. 2 písm. e):

1.

vykonať kontrolu kompletnosti dokladov o akosti zariadenia a jeho častí,

2.

vyhotoviť protokol o dokončení a kompletnosti stavebných a montážnych prác,

3.

vykonať individuálne tesnostné skúšky,

4.

vykonať integrálnu tesnostnú skúšku.

(2)

Oprávnená organizácia je povinná najneskôr 14 dní vopred oznámiť orgánu dozoru termín konania ...

(3)

Pre zariadenia uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) vyhotoviť pasport vo dvoch exemplároch, z ktorých ...

(4)

Pri stavebnej skúške musí oprávnená organizácia predložiť sprievodnú technickú dokumentáciu, ...

(5)

Po ukončení a vyhodnotení stavebnej skúšky zariadenia alebo jeho častí v oprávnenej výrobnej ...

(6)

Po ukončení montáže zariadenia na stavbe a vyhodnotení stavebnej skúšky pracovníkmi oprávnenej ...

§ 8
Sprievodná technická dokumentácia
(1)

Oprávnená organizácia je povinná vyhotoviť a odovzdať odberateľovi spolu s vyrobenými, vybudovanými, ...

(2)

Pre zariadenia uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) musí sprievodná technická dokumentácia obsahovať ...

a)

pasport, ktorý obsahuje:

1.

prehľad atestov a protokolov o kontrole akosti základného materiálu,

2.

prehľad atestov a protokolov o kontrole akosti zvarových spojov,

3.

údaje o tepelnom spracovaní,

4.

protokoly, zápisy a iné záznamy zo skúšok a kontrol vrátane ich vyhodnotenia,

5.

výsledky stavebných a tlakových skúšok (pokiaľ boli vykonané),

6.

protokol o meraní telies zariadení,

7.

zoznam zváračov vykonávajúcich zváračské práce s vyznačením druhu a platnosti oprávnenia,

8.

zoznam pracovníkov, ktorí vykonali defektoskopické skúšky, s vyznačením druhu a platnosti ich ...

9.

údaje o opravách vád v priebehu výroby,

10.

odchýlky od dokumentácie (§ 6) počas výroby vrátane ich vyhodnotenia z hľadiska zníženia životnosti ...

11.

registrované vady,

12.

osvedčenie o kontrole konzervácie,

13.

osvedčenie o kontrole balenia,

14.

výkresovú dokumentáciu,

15.

údaje o poistných ventiloch, základnej armatúre a prístrojoch pre meranie, signalizáciu ovládania ...

16.

záznamy o zabudovaných armatúrach a bezpečnostnej výstroji, atesty použitých materiálov, protokoly ...

17.

listy na záznamy orgánu dozoru;

b)

návod na obsluhu a pokyny na údržbu vrátane overovania technickej bezpečnosti počas prevádzky ...

(3)

Pre zariadenia uvedené v § 1 ods. 2 písm. b) a c) musí byť sprievodná technická dokumentácia ...

a)

pasport vyhotovený oprávnenou organizáciou, ktorý obsahuje:

1.

výkresy s vyznačením odchýlok zodpovedajúcich skutočnému vyhotoveniu trás s identifikovateľným ...

2.

atesty použitých materiálov (hutných polotovarov, prídavných materiálov), protokoly o individuálnom ...

3.

zoznam zváračov vykonávajúcich zváračské práce pri montáži, s vyznačením druhu a platnosti ...

4.

osvedčenie o akosti a kompletnosti montážnych prác,

5.

zápisy o kontrole a potvrdenie o vnútornej čistote zariadení,

6.

zoznam pracovníkov, ktorí vykonali defektoskopické skúšky, s vyznačením druhu a platnosti ich ...

7.

technickú dokumentáciu (§ 6 ods. 11) jednotlivých častí zariadení zabudovaných do okruhov, vetiev ...

9.

údaje o opravách vád počas montáže,

10.

listy na záznamy orgánu dozoru;

b)

návod na obsluhu a pokyny na údržbu vrátane overovania technickej bezpečnosti počas prevádzky ...

(5)

Pre zariadenia uvedené v § 1 ods. 2 písm. e) musí byť pasport spracovaný pre jednotlivé priestory ...

a)

z pasportu, ktorý obsahuje:

1.

výkresy s vyznačením odchýlok zodpovedajúce skutočnému vyhotoveniu s identifikovateľným vyznačením ...

2.

atesty použitých materiálov, betónov, plechov, prídavných materiálov, protokoly o výsledku skúšok, ...

3.

zoznam zváračov vykonávajúcich zváračské práce pri montáži s vyznačením druhu a platnosti ...

4.

osvedčenie o akosti a kompletnosti montážnych prác,

5.

zápisy o kontrole a potvrdenie o vnútornej čistote priestorov a miestností,

6.

zoznam pracovníkov, ktorí vykonali defektoskopické skúšky, s vyznačením druhu a platnosti oprávnení, ...

7.

technickú dokumentáciu (§ 6 ods. 11) jednotlivých zariadení a ich častí zabudovaných do priestorov ...

8.

protokoly o skúškach pevnosti a tesnosti hermetickej obálky (zóny),

9.

listy na záznamy orgánu dozoru;

b)

z návodu na obsluhu a pokynov na údržbu vrátane overovania technickej bezpečnosti v priebehu prevádzky ...

(6)

Správnosť a úplnosť sprievodnej technickej dokumentácie potvrdzuje poverený pracovník oprávnenej ...

§ 9
Oznamovanie rozsahu a sortimentu výroby orgánu dozoru a archivácia dokumentácie
(1)

Oprávnená organizácia je povinná pre nasledujúci kalendárny rok oznámiť orgánu dozoru, pokiaľ ...

(2)

Oprávnená organizácia je povinná archivovať

a)

prvotnú dokumentáciu zariadenia a jeho častí najmenej 5 rokov po ukončení výroby v rozsahu určenom ...

b)

dokumentáciu podľa § 6 vrátane stanoviska orgánu dozoru po celý čas životnosti zariadenia,

c)

technickú dokumentáciu podľa § 6 ods. 11 a sprievodnú technickú dokumentáciu podľa § 8 počas ...

§ 10
Osvedčenie pracovníkov
(1)

Vykonávať skúšky zariadení podľa § 7, potvrdzovať sprievodnú technickú dokumentáciu podľa ...

a)

predpísanú kvalifikáciu podľa odseku 2,

b)

najmenej päťročnú prax v odbore príslušných zariadení alebo dvojročnú prax, ak ide o pracovníkov ...

c)

osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané orgánom dozoru na základe vykonanej skúšky.

(2)

Uchádzači o osvedčenie musia mať najmenej úplné stredné vzdelanie

a)

strojníckeho, hutníckeho alebo podobného technického smeru pre zariadenia a ich časti uvedené ...

c)

stavebného, strojníckeho, hutníckeho alebo podobného technického smeru pre zariadenia a ich časti ...

(3)

Pracovníka prihlasuje na skúšku na vydanie osvedčenia organizácia, s ktorou je v pracovnom pomere. ...

(4)

Orgán dozoru môže na žiadosť organizácie povoliť výnimku z požadovanej praxe.

(5)

Ak zistí orgán dozoru, že pracovník porušuje podmienky a rozsah vydaného osvedčenia alebo závažným ...

§ 11
Dovoz zariadení
(1)

Organizácia pred uzavretím zmluvy na dovoz zariadení a jeho častí alebo organizácia oprávnená ...

§ 12
Podmienky evidencie
(1)

Orgán dozoru eviduje zariadenia uvedené v zozname podľa § 4.

(2)

Finálny dodávateľ12) je povinný 14 dní vopred písomne oznámiť orgánu dozoru začiatok dodávok ...

(3)

Dodávateľ je povinný predložiť orgánu dozoru pri výkone dozoru na stavbe sprievodnú technickú ...

(4)

Dodávateľ zariadenia je povinný do 14 dní po ukončení montáže písomne požiadať orgán dozoru ...

a)

výrobca (dodávateľ),

b)

rok výroby,

c)

názov zariadenia,

d)

typ,

e)

hlavné parametre,

f)

výrobné číslo a prípadne číslo podľa systému jednotného značenia,

g)

umiestnenie.

(5)

Orgán dozoru posúdi sprievodnú technickú dokumentáciu a po ukončení montáže zariadenie zaeviduje. ...

(6)

Dodávateľ je povinný vyznačiť do sprievodnej technickej dokumentácie skutočné vyhotovenie dodávok ...

a)

v období pred prvým zavážaním paliva do reaktora v rozsahu, ktorý určí orgán dozoru,

b)

pred odovzdaním zariadenia odberateľovi v plnom rozsahu.

§ 13
Uvedenie zariadení do prevádzky
(1)

Stavebník je povinný požiadať orgán dozoru, ak orgán dozoru neurčí inak, najneskôr 14 dní ...

(2)

Stavebník v žiadosti uvedie:

a)

pre ktoré zariadenia a etapu vydanie stanoviska žiada,

b)

vyhodnotenie predchádzajúcej etapy z hľadiska technickej bezpečnosti zariadení a ich funkčnej ...

c)

splnenie ďalších požiadaviek určených orgánmi dozoru.

(3)

Organizácia zodpovedná za bezpečnú prevádzku zariadenia14) je povinná predložiť orgánu dozoru, ...

a)

zaškolení obsluhujúcich a technicko-riadiacich pracovníkov s menovitým zoznamom a uvedením ich ...

b)

spôsobilosti pracovníkov obsluhovať zariadenia,

c)

splnení ďalších požiadaviek určených orgánom dozoru,

d)

pripravenosti zariadení v príslušnej etape.

§ 14
Prevádzka a údržba zariadení
(1)

Organizácia zodpovedná za bezpečnú prevádzku zariadenia predkladá orgánu dozoru rozbor vzniknutých ...

(2)

Oprávnená organizácia vykonávajúca údržbu zariadení je povinná predložiť orgánu dozoru

a)

do 30 dní po ukončení skúšobnej prevádzky predpisy na vykonávanie údržby, revízií, skúšok ...

b)

do 30 dní po ukončení plánovanej odstávky vyhodnotenie vykonaných prác,

d)

jedenkrát za rok súhrnnú správu o splnení prevádzkových kontrol, skúšok a revízií v termíne ...

(3)

Počas prevádzky zariadení je prevádzkovateľ povinný

a)

zabezpečovať vykonávanie kontrol, skúšok a revízií zariadení podľa tejto vyhlášky, osobitných ...

b)

najneskôr 14 dní pred plánovaným odstavením bloku predložiť orgánu dozoru program vykonaných ...

c)

archivovať a prehľadne evidovať sprievodnú technickú dokumentáciu, ako aj dokumentáciu o kontrolách, ...

d)

viesť pravidelné záznamy o priebehu prevádzky zariadení, dosahovaných parametroch, ako aj prevádzkových ...

e)

bezodkladne informovať orgán dozoru o nutnosti a rozsahu opráv alebo rekonštrukcií a o vzniknutých ...

f)

prerokovať s orgánom dozoru zmeny a experimenty na zariadeniach odlišujúce sa od prevádzkových ...

g)

zabezpečovať plnenie opatrení orgánu dozoru v mimoriadnych prípadoch.

§ 15
Skúšky počas prevádzky
(1)

Prevádzkovateľ je povinný najneskôr 14 dní vopred oznámiť orgánu dozoru konanie skúšok a odovzdať ...

a)

opakovaných tlakových a tesnostných skúšok primárneho okruhu,

b)

periodických skúšok tesnosti hermetických priestorov.

(2)

O výsledku skúšok vyhotoví oprávnená organizácia protokol, kde uvedie

a)

priebeh skúšky,

b)

dosiahnuté výsledky a vyhodnotenie skúšky,

c)

opatrenia prijaté pre ďalšiu prevádzku zariadení.

§ 16
Trvalé vyradenie zariadení z prevádzky

Prevádzkovateľ je povinný najmenej 30 dní vopred oznámiť orgánu dozoru zámer trvale vyradiť ...

§ 17
Všeobecné ustanovenia
(1)

Orgán dozoru vydáva podľa tejto vyhlášky, ak sa nedohodne iná lehota,

a)

stanovisko do 30 dní od predloženia dokumentácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) a § 4,

b)

oprávnenie do 30 dní od podania žiadosti podľa § 5,

c)

stanovisko do 30 dní od predloženia dokumentácie podľa § 6 ods. 1,

d)

osvedčenie do 30 dní od vykonania skúšky podľa § 10 ods. 1,

e)

stanovisko do 30 dní od podania žiadosti podľa § 11 a § 12,

f)

stanovisko do 14 dní od podania žiadosti podľa § 13,

g)

stanovisko do 14 dní od vykonania skúšky podľa § 15.

(2)

Každú zmenu alebo dodatok k dokumentácii posúdenej alebo dohodnutej s orgánom dozoru, ktorou sa ...

(3)

Bezpečnosťou technických zariadení na účely tejto vyhlášky sa rozumie technická bezpečnosť, ...

(4)

Opravou na účely tejto vyhlášky sa rozumie výmena zariadenia a jeho častí vyrobených, dodaných ...

(5)

Rekonštrukciou na účely tejto vyhlášky sa rozumie výmena zariadenia a jeho častí vykonávaná ...

§ 18
Spolupráca s ostatnými orgánmi
(1)

Orgány dozoru spolupracujú pri výkone dozoru nad technickou bezpečnosťou zariadení najmä s orgánmi ...

§ 19
Prechodné ustanovenia
(1)

Oprávnenia k činnostiam podľa § 5 a osvedčenia k činnostiam podľa § 10 vydané pred účinnosťou ...

(2)

Pre zariadenia a ich časti vyrobené, rozpracované, rozostavané alebo prevádzkované ku dňu nadobudnutia ...

§ 20
Zrušujúce ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 106/1982 Zb. na zaistenie bezpečnosti ...

§ 21

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1989.

Predseda:RSDr. Moncman

Poznámky

 • 1)  § 3 ods. 2 zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.
 • 2)  Zákon č. 174/1968 Zb.Úprava Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 2638 z 8. 8. 1980, ktorou ...
 • 3)  § 3 ods. 4. vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 43/1990 Zb. ...
 • 4)  § 4 vyhlášky č. 43/1990 Zb.
 • 4a)  § 7 vyhlášky č. 43/1990 Zb.
 • 5)  § 39 vyhlášky č. 85/1976 Zb.
 • 6)  Úprava Československej komisie pre atómovú energiu č. 5/1979 o zaistení akosti vybraných zariadení ...
 • 7)  Napr. § 8 úpravy Československej komisie pre atómovú energiu č. 5/1979.
 • 8)  Napr. hospodárske zmluvy, výrobné príkazy, denníky operatívnych rozhodnutí, zvitky zapisovačov ...
 • 9)  Napr. vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 ...
 • 10)  Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov, napr. úpravy Československej komisie pre ...
 • 11)  § 7 ods. 1 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 ...
 • 12)  § 5 ods. 1 písm. a) vyhlášky Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ...
 • 13)  § 84 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
 • 14)  § 31 písm. b) nariadenia vlády ČSSR č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.
 • 15)  § 7 zákona č. 174/1968 Zb.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore