Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71009
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o stredných školách 65/2015 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 31.03.2015
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Stredné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 65/2015 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 241/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

o stredných školách

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 1 a § 62 ods. 14 zákona ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a)
podrobnosti organizácie výchovy a vzdelávania v stredných školách, o dennej forme štúdia a externej ...
b)
zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, ...
§ 2
Delenie, spájanie, zrušovanie a označovanie tried
(1)

V stredných školách sa pri vyučovaní povinných predmetov a voliteľných predmetov triedy delia na dve ...

(2)

Na vyučovanie nepovinných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov zložené zo žiakov rôznych ročníkov. ...

(3)

Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo predmetu etická výchova možno spájať žiakov rôznych ...

(4)

Ak počet žiakov v triede klesne pod najnižší počet žiakov v triede ustanovený v § 33 ods. 7 a 8 zákona, ...

(5)

Triedy jednotlivých ročníkov sa priebežne označujú rímskymi číslicami od I. do VIII. Triedy jednotlivých ...

§ 3
Organizácia vyučovania
(1)

Vyučovanie sa začína najskôr o 7.00 hodine. Vyučovanie odborného výcviku, odbornej praxe alebo umeleckej ...

(2)

Vyučovanie odborného výcviku alebo odbornej praxe žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,1) ...

(3)

Poradie a dĺžky prestávok určí riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a rade ...

(4)

Prestávky žiakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax na pracovisku zamestnávateľa ...

(5)

Vyučovanie žiaka v jednom vyučovacom dni trvá najviac osem vyučovacích hodín vrátane nepovinných predmetov, ...

(6)

Vyučovanie odborného výcviku, odbornej praxe alebo umeleckej praxe žiaka prvého ročníka v jednom vyučovacom ...

(7)

Do dĺžky jedného vyučovacieho dňa vyučovania odborného výcviku sa započítava aj dĺžka prestávok. Do ...

(8)

Vyučovanie neplnoletého žiaka v priebehu 24 hodín trvá najviac 8 hodín. Vyučovanie plnoletého žiaka ...

§ 4
Oslobodzovanie žiakov z vyučovania
(1)

Riaditeľ strednej školy môže oslobodiť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov ...

(2)

Riaditeľ strednej školy nemôže oslobodiť žiaka na celý školský rok alebo na jeho prevažnú časť od vyučovania ...

§ 5
Hodnotenie a klasifikácia žiaka
(1)

Predmetom hodnotenia a klasifikácie žiaka je úroveň dosiahnutých vedomostí, zručností a schopností žiaka ...

(2)

Triedny učiteľ oznámi žiakom v deň začiatku obdobia školského vyučovania, ktoré predmety sa v súlade ...

(3)

Triedny učiteľ, učitelia jednotlivých predmetov alebo majster odbornej výchovy priebežne informuje o ...

(4)

Riaditeľ strednej školy písomne informuje zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia podľa § ...

§ 6
Súčasti výchovy a vzdelávania
(1)

Riaditeľ strednej školy alebo ním poverený pedagogický zamestnanec pred uskutočnením exkurzie, kurzu ...

(2)

Pre žiakov, ktorí sa nezúčastnia exkurzie, kurzu na ochranu života a zdravia, kurzu pohybových aktivít ...

(3)

Kurz na ochranu života a zdravia organizuje stredná škola v treťom ročníku štúdia; ak ide o učebné odbory, ...

(4)

Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje vo forme lyžiarskeho kurzu, snoubordingového kurzu, ...

(5)

Zdravotnú starostlivosť na lyžiarskom kurze alebo na snoubordingovom kurze zabezpečuje vedúci kurzu ...

(6)

Počas exkurzie, kurzu pohybových aktivít v prírode alebo školského výletu tvorí skupinu jedného pedagogického ...

(7)

Školské výlety sa môžu organizovať jedenkrát v priebehu školského roka a môžu trvať najviac dva vyučovacie ...

§ 7
Externá forma štúdia v stredných školách
(1)

V gymnáziách a stredných odborných školách sa organizuje externá forma štúdia v dĺžke štúdia

a)
rovnakej ako dĺžka dennej formy štúdia príslušného študijného odboru alebo príslušného učebného odboru ...
b)
určenej štátnym vzdelávacím programom pre uchádzačov s úplným stredným odborným vzdelaním alebo stredným ...
(2)

V konzervatóriu a škole umeleckého priemyslu sa výchova a vzdelávanie neorganizuje externou formou štúdia. ...

(3)

Ak sa výchova a vzdelávanie v stredných odborných školách uskutočňuje externou formou štúdia, praktické ...

(4)

Ak sa denná forma štúdia kombinuje s externou formou štúdia, denná forma štúdia trvá v jednom školskom ...

§ 8
Organizácia štúdia v konzervatóriách
(1)

V hudobnom a dramatickom konzervatóriu možno poskytovať výchovu a vzdelávanie aj žiakovi podľa § 103 ...

(2)

V hudobnom a dramatickom konzervatóriu možno poskytovať aj výchovu a vzdelávanie len vo vybraných predmetoch. ...

(3)

Žiak hudobného a dramatického konzervatória sa môže vzdelávať aj v ďalšom hlavnom odbore štúdia v tomto ...

(4)

Konzervatórium organizuje ako súčasť vzdelávania interné a verejné divadelné, muzikálové, operné, operetné, ...

(5)

Podľa § 103 ods. 9 písm. e) zákona môže žiak hudobného a dramatického konzervatória absolvovať dva po ...

§ 9
Komisionálne skúšky v konzervatóriu
(1)

Rozdielovou skúškou v konzervatóriu sa overuje stupeň rozvoja umeleckých schopností a odborná teoretická ...

(2)

Riaditeľ konzervatória nemôže povoliť opravnú skúšku z hlavného odboru štúdia.

§ 10
Zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, ...

Študijné odbory a učebné odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo ...

§ 11
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2015 okrem § 2 ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra ...

Juraj Draxler v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 65/2015 Z. z.

  ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV, V KTORÝCH SA VYŽADUJE OVERENIE ŠPECIÁLNYCH SCHOPNOSTÍ, ZRUČNOSTÍ ALEBO NADANIA

  Študijné odbory a učebné odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo ...

  a)

  3348 M tvorba nábytku a interiéru,

  b)

  5310 N zubný technik,

  c)

  5315 N zdravotnícky záchranár,

  d)

  5317 Q diplomovaný fyzioterapeut,

  e)

  5370 M masér,

  f)

  6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium,

  g)

  7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,

  h)

  7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium,

  i)

  9245 M ochrana osôb a majetku,

  j)

  študijné odbory a učebné odbory v strednej športovej škole,

  k)

  študijné odbory v konzervatóriu,

  l)

  študijné odbory v škole umeleckého priemyslu,

  m)

  skupina študijných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I,

  n)

  skupina študijných odborov a skupina učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II.

Poznámky

 • 1)  § 10 až 20 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z. používaní profesijných titulov a ich skratiek ...
 • 3)  § 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ...
 • 4)  § 27 a 33 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore