Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia 643/2005 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2011

Platnosť od: 30.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2009
Účinnosť do: 31.12.2011
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPP2ČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia 643/2005 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2011
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 643/2005 s účinnosťou od 01.01.2009 na základe 532/2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1
(1)

Na účely určenia platobnej neschopnosti sa platobne neschopným rozumie ten, kto má viac ako jedného veriteľa, viac ako jeden peňažný záväzok 30 dní po lehote splatnosti a koho peňažné záväzky 30 dní po lehote splatnosti nie sú kryté jeho finančným majetkom, ktorým sa rozumejú

a)

peňažné prostriedky,

b)

pohľadávky z účtu, vkladu alebo inej formy vkladu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, alebo v zahraničnej banke so sídlom v členskom štáte Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj s výpovednou lehotou kratšou ako tri mesiace,

c)

peňažné pohľadávky a dlhové cenné papiere, ktorých lehota splatnosti uplynie do 30 dní, ak možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie,

d)

peňažné pohľadávky a dlhové cenné papiere po lehote splatnosti nie viac ako 30 dní, ak možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne splnenie do 30 dní od uplynutia lehoty ich splatnosti,

e)

peňažné pohľadávky a dlhové cenné papiere, ktoré sú splatné na požiadanie (na videnie), ak možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie, ak by sa o ich splatenie požiadalo nasledujúci deň.

(2)

Za finančný majetok sa nepovažujú peňažné prostriedky, pohľadávky ani cenné papiere, ktoré sú vyjadrené v mene štátu, ktorý nie je členským štátom Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj.

(3)

Na účely odseku 1 sa neprihliada na peňažný záväzok 30 dní po lehote splatnosti, o ktorom vedie dlžník s veriteľom vzájomné rokovanie o zmene jeho splatnosti alebo o inej jeho reštrukturalizácii a veriteľ má záujem rokovanie viesť, čo dlžníkovi písomne v čase rokovania potvrdil.

(4)

Peňažné záväzky 30 dní po lehote splatnosti a finančný majetok dlžníka vyjadrený v tej istej cudzej mene sa na účely odseku 1 v sume, v ktorej sa vzájomne kryjú, započítajú. Vo zvyšnej sume sa prepočítajú na eurá podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska.1) Ak Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska referenčný výmenný kurz cudzej meny neurčuje a nevyhlasuje, prepočet na eurá sa urobí s odbornou starostlivosťou.

§ 2
(1)

Na účely určenia predlženia sa pri stanovení hodnoty majetku vychádza z jeho účtovnej hodnoty. Majetkom sa rozumie majetok podľa osobitného predpisu.1a)

(2)

Na majetok neevidovaný v účtovníctve, ktorý v ňom mal byť evidovaný podľa osobitného predpisu,2) pri stanovení hodnoty majetku na účely určenia predlženia sa neprihliada.

(3)

Pri stanovení hodnoty splatného záväzku sa vychádza z jeho sumy. Splatným záväzkom sa na účely určenia predlženia rozumie peňažný záväzok, ktorý je dlžník povinný plniť veriteľovi.

(4)

Pri stanovení hodnoty majetku dlžníka - fyzickej osoby, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu,2) na účely určenia predlženia sa prihliadne aj na jeho osobný majetok a jeho osobné splatné záväzky, ktoré nie sú predmetom jeho účtovníctva. Pri stanovení hodnoty osobného majetku na účely určenia predlženia sa vychádza z jeho obvyklej ceny. Osobným splatným záväzkom na účely určenia predlženia sa rozumie splatný záväzok, ktorý nevyplynul z činnosti, ktorá je predmetom účtovníctva.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Daniel Lipšic v. r.

Poznámky

  • 1)

    Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu č. 18 o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

  • 1a)

    § 2 ods. 4 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

  • 2)

    Zákon č. 431/2002 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore