Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 134/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečné zariadenia na vyhotovovanie časovej pečiatky a požiadavky na produkty pre elektronický podpis (o produktoch elektronického podpisu) 63/2014 účinný od 15.03.2014

Platnosť od: 14.03.2014
Účinnosť od: 15.03.2014
Autor: Národný bezpečnostný úrad
Oblasť: Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 134/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečné zariadenia na vyhotovovanie časovej pečiatky a požiadavky na produkty pre elektronický podpis (o produktoch elektronického podpisu) 63/2014 účinný od 15.03.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 63/2014 s účinnosťou od 15.03.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národného bezpečnostného úradu

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 134/2009 Z. z., ktorou ...

Národný bezpečnostný úrad podľa § 9 ods. 1 písm. d) a § 24 ods. 17 zákona č. 215/2002 Z. ...

Čl. I

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 134/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

1.

V § 1 písm. b) sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „elektronickú pečať ...

2.

V nadpise § 2 sa slovo „vyhotovovanie“ nahrádza slovom „vyhotovenie“.

3.

V § 2 uvádzacej vete sa slovo „vyhotovovanie“ nahrádza slovom „vyhotovenie“ a slová „§ ...

4.

V § 2 písmeno e) znie:

„e) súkromný kľúč vydavateľa časovej pečiatky sa po uplynutí jeho platnosti zničí bez možnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad § 2 ods. 8 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z o bezpečnosti ...

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.

5.

§ 2 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) kryptografický hardvér slúžiaci na podpisovanie časovej pečiatky primerane spĺňa požiadavky ...

6.

V § 3 ods. 1 písm. c), ods. 3 písm. d) a ods. 4 písm. o) sa slová „§ 24 ods. 9“ nahrádzajú ...

7.

V § 3 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa štvrtý bod.

8.

V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).

9.

V § 3 ods. 3 písm. c) sa slová „§ 2 písm. l)“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. p)“.

10.

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 3a Požiadavky na produkty na vyhotovenie zaručenej elektronickej pečate (1) Produkty na uchovávanie ...

11.

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 134/2009 Z. z. ZOZNAM ŠTANDARDOV VZŤAHUJÚCICH SA NA PRODUKTY NA ...

„5) ITU-T RECOMMENDATION X.509 | ISO/IEC 9594-8: Information technology – open systems interconnection ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2014.

Jozef Magala v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore