Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Poštového regulačného úradu o spôsobe výpočtu a náhrade čistých nákladov univerzálnej služby 63/2012 účinný od 01.03.2012


Platnosť od: 23.02.2012
Účinnosť od: 01.03.2012
Autor: Poštový regulačný úrad
Oblasť: Pošta a poštové služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Poštového regulačného úradu o spôsobe výpočtu a náhrade čistých nákladov univerzálnej služby 63/2012 účinný od 01.03.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 63/2012 s účinnosťou od 01.03.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Poštového regulačného úradu

o spôsobe výpočtu a náhrade čistých nákladov univerzálnej služby

Poštový regulačný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 68 ods. 1 zákona č. 324/2011 Z. z. ...

§ 1
a)

podrobnosti o určení neprimeranej finančnej záťaže čistých nákladov univerzálnej služby (ďalej ...

b)

vzorec výpočtu čistých nákladov podľa § 56 zákona,

c)

spôsob, akým sa posudzuje nákladová efektívnosť poskytovania univerzálnej služby, výnosy a ...

d)

vzor tlačiva na vyčíslenie čistých nákladov a vyčíslenie celkových nákladov podľa § 57 ods. ...

e)

podrobnosti o spôsobe výpočtu príspevku poštového podniku do kompenzačného fondu podľa § 58 ...

§ 2
(1)

Neprimeraná finančná záťaž čistých nákladov je podľa § 57 ods. 1 zákona podmienkou vzniku ...

(2)

Skutočnosť, či čisté náklady dosahujú takú sumu, že nie je vzhľadom na hospodársku situáciu ...

(3)

Úrad na účely určenia, či nastal stav, ktorý je podľa § 57 ods. 1 zákona neprimeranou finančnou ...

§ 3
(1)

Na výpočet čistých nákladov sa ako základ použijú údaje z účtovníctva poskytovateľa vedeného ...

(2)

Postup výpočtu čistých nákladov a spôsob posudzovania nákladovej efektívnosti poskytovania univerzálnej ...

§ 4
(1)

Vyčíslenie čistých nákladov a vyčíslenie celkových nákladov poskytovateľa podľa § 57 ods. ...

(2)

Podklady potrebné na výpočet čistých nákladov sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 5

Výpočet výšky príspevku poštového podniku a podiel poskytovateľa podľa § 58 zákona je uvedený ...

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Ján Fľak v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 63/2012 Z. z.

  Posudzovanie a určenie neprimeranej finančnej záťaže

  Úrad na účely určenia, či nastal stav, ktorý je podľa § 57 ods. 1 zákona neprimeranou finančnou ...

  a)

  či čisté náklady obsahujú len preukázateľné a ekonomicky oprávnené náklady, a to priame náklady, ...

  b)

  či rozdiel medzi čistými nákladmi a nehmotnými výhodami je kladný,

  c)

  rozsah, v akom čisté náklady ovplyvnili rentabilitu výnosov poskytovateľa,

  d)

  veľkosť rozdielu medzi rentabilitou výnosov poskytovateľa a ostatných poštových podnikov,

  e)

  úroveň využívania univerzálnej služby, jej vývoj, výsledok hospodárenia a vplyv na hospodársku ...

  f)

  pomer medzi čistými nákladmi a celkovými výnosmi z univerzálnej služby,

  g)

  trhový podiel poskytovateľa na trhu univerzálnej služby a zameniteľných poštových služieb.

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 63/2012 Z. z.

  Postup výpočtu čistých nákladov a spôsob posudzovania nákladovej efektívnosti poskytovania univerzálnej služby, výnosov a trhovej výhody podľa § 56 ods. 2 zákona

  (1)

  Výpočet čistých nákladov zahŕňa

  a)

  čisté náklady vynaložené na poskytovanie univerzálnej služby v súlade s podmienkou nákladovej ...

  b)

  primeraný zisk v súlade s podmienkou prihliadania na výnosy poskytovateľa z poskytovania univerzálnej ...

  c)

  trhovú výhodu podľa § 56 ods. 2 zákona.

  (2)

  Pri výpočte čistých nákladov sa zohľadní vplyv plnenia povinnosti poskytovateľa na náklady ...

  a)

  zohľadnia sa iba náklady súvisiace s poskytovaním univerzálnej služby v kvalite podľa zákona, ...

  b)

  v súlade s podmienkou zohľadnenia výnosov z poskytovania univerzálnej služby podľa § 56 ods. ...

  c)

  čisté náklady je potrebné vypočítať tak, aby sa dodržala zásada transparentnosti,

  d)

  oddelené čisté náklady je potrebné sčítať tak, aby sa zabránilo dvojitému započítaniu,

  e)

  poskytovateľ má právo pri poskytovaní univerzálnej služby tvoriť primeraný zisk, ktorý by mal ...

  f)

  musí sa dodržiavať zníženie čistých nákladov o každú trhovú výhodu poskytovateľa, ktorú ...

  (3)

  Pri posudzovaní nákladovej efektívnosti sa berie do úvahy spôsob poskytovania univerzálnej služby, ...

  (4)

  Na účely určenia čistých nákladov poskytovateľa sa vypracuje komerčný scenár, ktorý popisuje, ...

  a)

  berie do úvahy, že ide o ten istý poštový podnik, ktorý si bez povinnosti univerzálnej služby ...

  b)

  uvedie, akým spôsobom, v akej kvalite a ktoré produkty a služby by tento poštový podnik za komerčných ...

  c)

  zohľadnia zmeny v týchto parametroch univerzálnej služby:

  1.

  geografické podmienky a hustota osídlenia na relevantnom území,

  2.

  frekvencia dodávania,

  3.

  poskytované produkty a služby,

  4.

  požadovaná kvalita služieb,

  5.

  požadovaná hustota poštovej siete a

  6.

  cenotvorba,

  d)

  náležitá pozornosť venuje ohodnoteniu komerčného scenára, najmä vplyvu reakcie zákazníkov ...

  (5)

  Na účely určenia čistých nákladov poskytovateľa sa berú do úvahy skutočne vynaložené ekonomicky ...

  (6)

  Čisté náklady sa vypočítajú ako rozdiel efektívne vynaložených čistých nákladov poskytovateľa ...

  (7)

  Rozdiel čistých nákladov poskytovateľa a čistých nákladov toho istého poskytovateľa, bez povinnosti ...

  a)

  ΔNVPi – zmena nákladov a výnosov poskytovateľa za podaciu časť pôšt „i“, ktoré sú ovplyvnené ...

  b)

  ΔNVDi – zmena nákladov a výnosov poskytovateľa vplyvom zmien parametrov podľa odseku 4 písm. ...

  c)

  NPT – zmena v nákladoch na prepravu a triedenie produktov poskytovateľa v dôsledku zmien prepravnej ...

  d)

  NR – zmena v režijných nákladoch poskytovateľa v dôsledku zmeny v parametroch v nadväznosti ...

  (8)

  Trhová výhoda poskytovateľa (TVi) je finančne ohodnotená trhová hmotná a nehmotná výhoda plynúca ...

  1.

  Daňová výhoda, ako napríklad oslobodenie univerzálnych služieb od dane z pridanej hodnoty.

  2.

  Obchodné meno, označenie „pošta“ podľa § 8 ods. 8 zákona, ako aj ochranná známka. Na ocenenie ...

  3.

  Marketingový efekt. Označenie pôšt, dopravných prostriedkov a doručovateľov poskytovateľa predstavuje ...

  4.

  Úspora z rozsahu a vyššia vyjednávajúca sila s dodávateľmi. Vzhľadom na navýšenie objemu celkových ...

  5.

  Iná výhoda poskytovateľa, ktorú možno kvantifikovať na základe údajov z účtovníctva, marketingových ...

  (9)

  Ziskom sa rozumie právo na primeraný zisk poskytovateľa, ktorý mu zabezpečí primeranú návratnosť ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 63/2012 Z. z.

  Vyčíslenie nákladov za rok..........

  Prevziať prílohu - Vzor ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 63/2012 Z. z.

  Podklady potrebné na výpočet čistých nákladov

  PSČ Pošta Výnosy v eurách Náklady spolu v eurách     Univerzálna služba Poštový platobný ...

  (1)

  Na výpočet čistých nákladov predloží poskytovateľ úradu v termíne do 31. augusta komerčný ...

  a)

  k jednotlivým stratovým poštám náhradné prístupové miesto alebo kontaktné miesto, o ktorých ...

  b)

  popis zmeneného systému doručovania s vyčíslením dosahu na náklady,

  c)

  zoznam lokalít alebo rozsah územia, kde bude fungovať sieť namiesto D+1 v režime D+2 až D+3 a ...

  (2)

  Ku komerčnému scenáru sa priložia dokumenty obsahujúce tieto údaje:

  a)

  zoznam stratových pôšt vo väzbe na požadovanú dostupnosť stanovenú v požiadavkách na kvalitu ...

  1.

  údaje o nákladoch a výnosoch za stratové pošty a za ďalej prevádzkované pošty podľa tabuľky ...

  2.

  údaje o predpokladanej zmene v nákladoch a výnosoch na zostávajúcich prevádzkovaných poštách ...

  3.

  údaje o objeme zásielok a realizovaných operáciách na stratových poštách podľa tabuľky č. ...

  4.

  charakteristiku stratových pôšt podľa tabuľky č. 4,

  b)

  údaje za stratové lokality – doručovacie rajóny v štruktúre podľa tabuľky č. 5,

  c)

  údaje o zmenách v nákladoch a výnosoch za jednotlivé časti procesov poskytovateľa a toho istého ...

  d)

  údaje umožňujúce ohodnotenie trhovej výhody podľa tabuľky č. 7.

  K ohodnotenému komerčnému scenáru sa priloží hodnota čistých nákladov vypočítaná za každý ...

  Náklady a výnosy stratových pôšt a prevádzkovaných pôšt poskytovateľa

  Tabuľka č. 1

  Náklady a výnosy presunuté zo stratových pôšt na prevádzkované pošty

  Tabuľka č. 2

  Objem podaných a dodaných zásielok a operácií realizovaných na stratových poštách – počet ...

  Tabuľka č. 3

  Poznámka:

  Údaje o objeme zásielok sa zistia zo štatistického zisťovania, ktoré vedie poskytovateľ univerzálnej ...

  Podané ostatné zásielky sú: podané periodické zásielky, tlač, expresné zásielky.

  Charakteristika stratových pôšt

  Tabuľka č. 4

  Údaje o doručovaní produktov a poskytovaní poštových služieb v lokalitách s prevažujúcim podielom ...

  Tabuľka č. 5

  Vysvetlivky k tabuľke č. 5:

  Čas potrebný na odovzdanie alebo prijatie zásielky je normovaná spotreba času na manipuláciu so ...

  Údaje o zmenách v nákladoch a výnosoch podľa zmien parametrov uvedených v komerčnom scenári ...

  Tabuľka č. 6

  Vyčíslenie trhovej výhody

  Tabuľka č. 7

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 63/2012 Z. z.

  Výpočet výšky príspevku poštového podniku a podiel poskytovateľa podľa § 58 zákona

  (1) Na účely určenia výšky príspevku poštového podniku úrad určí predbežné čisté náklady ...

  (2) Povinnosť platiť príspevok má každý poštový podnik, ktorý v kalendárnom roku t, za ktorý ...

  PiKFt = PPi x PČNt,

  pričom

  PiKFt 0,03 x OPPit,

  kde

  PiKFt – príspevok poštového podniku i do kompenzačného fondu za rok t z obratu poštového podniku ...

  PČNt – predbežné čisté náklady určené úradom za kalendárny rok t,

  OPPit – predložený obrat poštového podniku zo zameniteľných služieb alebo obrat poskytovateľa ...

  PPi – podiel poštového podniku na trhu; PPi sa vypočíta podľa vzorca

  Prevziať prílohu - Vzorec 05 ...

  (3) Na účely určenia podielu poštového podniku na trhu podľa § 58 ods. 1 zákona sa v roku 2012 ...

  (4) Ak je rozdiel medzi sumou náhrady čistých nákladov univerzálnej služby a sumou predbežných ...

  (5) Na účely doplnenia chýbajúcich prostriedkov v kompenzačnom fonde zo štátneho rozpočtu podľa ...

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore