Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti a ich výpočte 617/2003 účinný od 01.06.2005 do 30.06.2011


Platnosť od: 31.12.2003
Účinnosť od: 01.06.2005
Účinnosť do: 30.06.2011
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Správa finančných trhov, Investovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 617/2003 s účinnosťou od 01.06.2005 na základe 166/2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva financií Slovenskej republiky

o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti a ich výpočte

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 116 ods. 1 písm. c) zákona č. 594/2003 Z. z. ...

§ 1
Štruktúra vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti
a)

kapitál správcovskej spoločnosti, ktorým sa rozumie súčet jej základných vlastných zdrojov ...

b)

doplnkové vlastné zdroje správcovskej spoločnosti (§ 5).

Kapitál správcovskej spoločnosti
§ 2
Základné vlastné zdroje správcovskej spoločnosti
(1)

Základné vlastné zdroje správcovskej spoločnosti tvorí súčet položiek vytvárajúcich ich hodnotu ...

(2)

Položkami vytvárajúcimi hodnotu základných vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti sú:

a)

splatené základné imanie,

b)

emisné ážio,

c)

rezervný fond1) a ostatné fondy tvorené zo zisku po zdanení okrem tých fondov, ktoré majú povahu ...

d)

ostatné kapitálové fondy okrem rozdielu z prepočtu majetkových cenných papierov a vkladov v cudzej ...

e)

nerozdelený zisk minulých rokov.

(3)

Položkami znižujúcimi hodnotu základných vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti sú:

a)

účtovná hodnota vlastných akcií správcovskej spoločnosti, ktoré správcovská spoločnosť nadobudla, ...

b)

nehmotný investičný majetok, najmä zriaďovacie výdavky správcovskej spoločnosti a čistá účtovná ...

c)

strata bežného účtovného obdobia a neuhradená strata z minulých rokov,

d)

účtovná hodnota vkladu do základného imania akcionára správcovskej spoločnosti, ktorý má podiel ...

e)

prostriedky vynaložené na zriadenie účtovnej jednotky,

f)

dobré meno, ak je jeho zostatok aktívny.

§ 3
Dodatkové vlastné zdroje správcovskej spoločnosti
(1)

Dodatkové vlastné zdroje správcovskej spoločnosti tvoria

a)

podriadené dlhy, ktorých zostávajúca doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok, ak

1.

zmluva o podriadenom dlhu je uzavretá na dobu určitú,

2.

peňažné prostriedky v celom dohodnutom objeme boli poskytnuté správcovskej spoločnosti najmenej ...

3.

v zmluve o podriadenom dlhu sa riadia právom Slovenskej republiky ustanovenia o

3a.

záväzku podriadenosti,

3b.

možnosti meniť alebo dopĺňať ustanovenie o záväzku podriadenosti, alebo od tohto záväzku odstúpiť, ...

3c.

možnosti odstúpiť od zmluvy o podriadenom dlhu,

3d.

možnosti započítania podriadeného dlhu s pohľadávkami správcovskej spoločnosti,

3e.

možnosti zabezpečenia podriadeného dlhu,

3f.

možnosti pristúpiť k podriadenému dlhu alebo ho prevziať,

3g.

zániku zmluvy o podriadenom dlhu,

3h.

možnosti meniť čas platnosti zmluvy o podriadenom dlhu,

4.

sa zmluvne dohodlo, že ani istinu podriadeného dlhu, ani úroky z neho nie je správcovská spoločnosť ...

b)

rezervy na pokrytie rizík z vlastnej činnosti a ostatné rezervy na pokrytie rizík z investičných ...

c)

iné zdroje, ak

1.

sú voľne k dispozícii správcovskej spoločnosti na účely pokrytia rizík z vlastnej činnosti ...

2.

ich existencia je zaznamenaná v účtovníctve správcovskej spoločnosti,

3.

ich hodnota bola určená s odbornou starostlivosťou vedúcimi zamestnancami správcovskej spoločnosti ...

(2)

Podriadeným dlhom je úver alebo pôžička prijatá správcovskou spoločnosťou, ak sa správcovská ...

(3)

Podriadené dlhy podľa odseku 1 písm. a) sú súčasťou dodatkových vlastných zdrojov správcovskej ...

(4)

Dodatkové vlastné zdroje správcovskej spoločnosti sú súčasťou vlastných zdrojov najviac do ...

§ 4
(1)

Súčet základných vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti a dodatkových vlastných zdrojov ...

a)

čistú účtovnú hodnotu

1.

vkladu správcovskej spoločnosti do základného imania inej správcovskej spoločnosti alebo finančnej ...

2.

takých podriadených pohľadávok správcovskej spoločnosti voči správcovskej spoločnosti alebo ...

b)

súčet čistých účtovných hodnôt

1.

vkladov správcovskej spoločnosti do základného imania iných správcovských spoločností alebo ...

2.

takých podriadených pohľadávok správcovskej spoločnosti voči iným správcovským spoločnostiam ...

c)

súčet čistých účtovných hodnôt

1.

majetkových účastí podľa § 8 písm. l) zákona v poisťovniach,3a), zaisťovniach3b) a finančných ...

2.

podriadených pohľadávok správcovskej spoločnosti voči poisťovniam, zaisťovniam a finančným ...

(2)

Podriadenou pohľadávkou je pohľadávka správcovskej spoločnosti, ktorá v prípade úpadku dlžníka ...

§ 5
Doplnkové vlastné zdroje správcovskej spoločnosti
(1)

Ak správcovská spoločnosť poskytuje investičné služby,4) doplnkové vlastné zdroje správcovskej ...

a)

podriadené dlhy, ktoré nie sú súčasťou dodatkových vlastných zdrojov,

b)

iné podriadené dlhy, ak

1.

zmluva o podriadenom dlhu je uzavretá na dobu určitú,

2.

veriteľ na základe zmluvy o podriadenom dlhu poskytol správcovskej spoločnosti peňažné prostriedky ...

3.

je zmluvne dohodnuté, že ani istinu podriadeného dlhu, ani úroky z neho nie je správcovská spoločnosť ...

4.

rozhodným právom v skutočnostiach uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) treťom bode je právo Slovenskej ...

(2)

Doplnkové vlastné zdroje správcovskej spoločnosti predstavujú vlastné zdroje len na krytie trhových ...

§ 6
Spoločné ustanovenia

Položky vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti podľa § 2 až 5 sa zahrnú do výpočtu vlastných ...

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Ivan Mikloš v. r.

Poznámky

  • 1)  § 67 Obchodného zákonníka.
  • 2)  § 7 ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a ...
  • 3)  Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým ...
  • 3a)  § 4 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
  • 3b)  § 11 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z.
  • 3c)  § 43 ods. 5 písm. i) zákona č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • 4)  § 3 ods. 3 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore