Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71009
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o kreditovom systéme štúdia 614/2002 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 31.10.2002
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Oblasť: Informácie a informačný systém, Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 614/2002 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 123/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

o kreditovom systéme štúdia

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 20 ods. 1 písm. e), § ...

§ 1
Základné ustanovenie

Táto vyhláška určuje štruktúru informácie o možnostiach štúdia na vysokej škole, ustanovuje rámcové ...

§ 2
Štruktúra informácie o možnostiach štúdia na vysokej škole
(1)

Informácia o možnostiach štúdia na vysokej škole [§ 20 ods. 1 písm. e) zákona] obsahuje

a)
názov a sídlo vysokej školy, informáciu o jej organizačnej štruktúre, mená koordinátorov (§ 75 ods. ...
b)
orientačné informácie o prihlasovaní sa na pobyt, o možnostiach ubytovania, o zdravotnom poistení a ...
c)
všeobecnú charakteristiku ponúkaných študijných programov,
d)
podrobné informácie o ponúkaných študijných programoch vrátane informačných listov predmetov,
e)
informácie o možnosti získať akademické tituly a nadobudnúť kvalifikáciu,
f)
informácie o nákladoch spojených so štúdiom.
(2)

Informáciu o možnostiach štúdia na vysokej škole vypracúva vysoká škola v rovnakom rozsahu v štátnom ...

(3)

Informácia o možnostiach štúdia na vysokej škole sa zverejňuje na webovom sídle vysokej školy a ďalším ...

§ 3
Predmety študijného programu
(1)

Základné údaje o predmete sú údaje podľa tabuľky uvedenej v prílohe č. 1.

(2)

Predmety zaradené do študijného programu sa podľa záväznosti ich absolvovania členia na

a)
povinné - ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného ...
b)
povinne voliteľné - podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu ...
c)
výberové - ostatné predmety, ktoré si študent má možnosť zapísať na doplnenie svojho štúdia a na získanie ...
(3)

Predmety zaradené do študijného programu sa podľa nadväznosti členia na

a)
predmety podmienené úspešným absolvovaním iných predmetov; zápis takéhoto predmetu je podmienený úspešným ...
b)
predmety bez nadväznosti; zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvovaním iného predmetu.
(4)

Štátna skúška (§ 63 ods. 1 zákona) sa považuje za predmet.

§ 4
Kredity, ich zhromažďovanie a prenos
(1)

Každý predmet má v študijnom programe priradený počet kreditov, ktoré študent získa po jeho úspešnom ...

(2)

Za predmet môže študent v priebehu štúdia získať kredity iba raz.

(3)

Zhromažďovaním kreditov sa rozumie spočítavanie kreditov získaných za úspešné absolvovanie predmetov ...

a)
v rámci štúdia študijného programu v prípade jeho riadneho skončenia (§ 65 zákona),
b)
v rámci časti štúdia na inej fakulte vysokej školy,
c)
v rámci časti štúdia na inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo na vysokej škole v zahraničí ...
§ 5
Zápis a absolvovanie predmetov
(1)

Zápisom si študent určuje, akú časť povinností predpísanú študijným programom chce absolvovať v nasledujúcom ...

(2)

Študent si zapisuje predmety tak, aby mu počet kreditov, ktoré môže získať ich úspešným absolvovaním, ...

(3)

Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať povinný predmet, ktorý absolvoval neúspešne. Po druhom ...

(4)

Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať povinne voliteľný predmet, ktorý absolvoval neúspešne, ...

(5)

Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať výberový predmet, ktorý absolvoval neúspešne, alebo si ...

(6)

Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, určí pre každý študijný program ...

§ 6
Hodnotenie študijných výsledkov
(1)

Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä

a)
priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia štúdia (kontrolné otázky, ...
b)
skúškou za dané obdobie štúdia.
(2)

Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou. Známka vyjadruje kvalitu osvojenia si vedomostí alebo zručností ...

(3)

Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov: ...

a)
A - výborne (vynikajúce výsledky) = 1
b)
B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5
c)
C - dobre (priemerné výsledky) = 2
d)
D - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5
e)
E - dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3
f)
FX - nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4
(4)

Ak vysoká škola alebo fakulta používa vlastnú klasifikačnú stupnicu, je povinná definovať prevod svojej ...

(5)

Študent získa kredity za predmet, ktorý sa hodnotí známkou, a tento predmet úspešne absolvuje, ak jeho ...

(6)

Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže pri vybraných predmetoch ...

(7)

Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta vo vymedzenom období sa používa vážený študijný ...

§ 7
Formálne náležitosti prenosu kreditov
(1)

Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne podmienené

a)
prihláškou na výmenné štúdium, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2,
b)
zmluvou o štúdiu, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3,
c)
výpisom výsledkov štúdia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.
(2)

Zmluva o štúdiu sa uzatvára medzi študentom, vysielajúcou vysokou školou a prijímajúcou vysokou školou ...

(3)

Predmety absolvované na prijímajúcej vysokej škole uznáva vysielajúca vysoká škola študentovi na základe ...

§ 8
Dodatok k diplomu
(1)

Vzor dodatku k diplomu je uvedený v prílohe č. 5.

(2)

Súčasťou dodatku k diplomu je informácia o systéme vysokého školstva v Slovenskej republike, ktorú vypracúva ...

(3)

V dodatku k diplomu sa uvádza úroveň kvalifikácie podľa Národného kvalifikačného rámca a úroveň kvalifikácie ...

§ 9
Použitie kreditového systému v študijných programoch tretieho stupňa

Na použitie kreditového systému v študijných programoch tretieho stupňa sa vzťahujú ustanovenia tejto ...

§ 10
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2002.

Peter Ponický v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 614/2002 Z. z.

  VZORINFORMAČNÝ LIST PREDMETU

  Vysoká škola:uvádza sa názov vysokej školy, ktorá predmet poskytuje Fakulta:uvádza sa názov fakulty, ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 614/2002 Z. z.

  ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 614/2002 Z. z.

  ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 614/2002 Z. z.

  ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 614/2002 Z. z.

  DODATOK K DIPLOMU

  Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k vyhláške č. 614/2002 Z. z.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore