Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 643/2008 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 61/2012 účinný od 01.03.2012

Platnosť od: 21.02.2012
Účinnosť od: 01.03.2012
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 643/2008 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 61/2012 účinný od 01.03.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 61/2012 s účinnosťou od 01.03.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 97 písm. a) až d) zákona ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 643/2008 Z. z., ...

1.

V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Ak sa poskytuje starostlivosť dieťaťu v profesionálnej rodine v rodinnom dome alebo v byte, ...

2.

V § 2 ods. 5 prvá veta znie: „Profesionálna rodina vedie evidenciu výdavkov na dieťa v profesionálnej ...

3.

V § 2 ods. 6 sa slová „lôžkoviny, posteľná bielizeň a osušky“ nahrádzajú slovami „kočík, ...

4.

V § 2 ods. 7 písm. a) sa vypúšťajú slová „a záujmových činností“.

5.

V § 3 odsek 2 znie:

„(2) Starostlivosť v samostatnej skupine, špecializovanej samostatnej skupine a samostatnej skupine ...

6.

V § 9 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „v 12 vyhotoveniach, a to ...

7.

V § 10 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a miesto výkonu ...

8.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Spoločné ustanovenia (1) Suma úhrady výdavkov podľa § 2 ods. 1 až 3, suma vreckového, ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Jozef Mihál v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore